Pécsi Napló, 1893. szeptember (2. évfolyam, 201-227. szám)

1893-09-20 / 217. szám

II. évfolyam._________ _________________ Pécsi Napló, 1893. szeptember hó 20. i gokkal való feldíszítését Spiesz János érdem­­teljes városi kapitány ur vállald magára, meg is ígérvén a nevezett teremnek a „Nemzeti Casino“ termeivel való összeköt­tetésének kieszközlését. A szakülések a püs­pöki főiskola öt tágas termében tartottak. A régiség, termény, bor és iparkiállitás pe­dig a püspöki könyvtár négy termét foglalta el, melyeknek rendezője Daróczy Zsigmond kanonok volt. A bodonyi leánynéző búcsú. — Saját tudósítónktól. — buzgó főpap is fölment a szószékre s a ke­reszt tiszteletéről oly áhítattal teljes rövid beszédet tartott, hogy a jelenlevők közt nem egynek szemében könyek csillogtak, biztos jelül, hogy a szivből jött s szívhez szánt szép szavak nem tévesztették el a czélt. Az egyházi funkczió igyen véget érvén, Troll püspök, a segédkező papsággal, zász­lók elővitele mellett, harangzúgás s mozsár­dörgés által kisérve, a plébánia lakba vonult, ahol Babócsay Pál ez. kanonok, esperes­plébános fényes ebédet adott, melyen vagy húszan vettek részt. A negyedik fogásnál felnyílt a zsilip s megindult a pohárköszön­tők árja. Szóltak a házigazdán kívül Troll F. püspök, akinek rövid beszédein s eközben néha könyves szemein meglátszott, hogy azokat az utolsó szóig jó szive sugallta. Szauter, görcsönyi plébánosnak a tőle már egészen természetesnek tartott aranyos ke­délyességgel mondott pohárköszöntői mind­megannyi fényes tanúi voltak páratlanul élénk memóriájának ; Szűcs kisasszonyfai plé­bános s Ambrus viszlói ref. lelkész, d­e két utóbbi közt kedélyes szónoki verseny fejlődött ki. A köszöntők hosszú sorát Troll F. püspök zárta be a szt.­János áldásával. Vecsernye után, melyet Simon, vaiszlói káp­lán tartott — a vendégek szétoszottak, egy valóban kellemesen töltött napnak édes em­lékét vive szivükben. Bodony, 1893. szept. 18. Hogyan is szól a nóta: Magam is el fogok menni, Szőkét fogok választani. Szőkét ne végy . . . Barnát végy el, az ám a jó Az ám a jó fonó, varró. El is mentek a tegnapi bodonyi búcsúra messze környékről a házasulandó legények s férjhez készülő leányok Ez utóbbiak ket­tesével, hármasával, sőt — a­hol népcsopor­tosulás nem akadályozta őket a járásban — négyesével s ötösével is, összefogózva sétál­tak fölebb alább az egész utczákat képező sátrak között, egyik csoportban fehér pa­tyolat ruhába öltözött kurta szoknyás or­­mánysági ref. leányok, másik csoportban a Kisasszonyfa-vidéki kath. hajadonok, mig a fiatal legények az egyes sátrak mellett félrevonulva szemlélték őket, s akinek egy barna, vagy szőke — az ízlés szerint — megtetszett a sok közül, megkísérlette a hozzá való közeledést, a bábos sátor előtt megkínálta márczczal s szíves bábbal, a­mit ha az elfogadott, lehet reménye a legénynek. Megtörténik azonban, hogy a legény csalat­kozik reményében, a leány — bár elfogadja a márczczot és bábszivet — nem hajlandó elmenni a legényhez, akinek azért ezt ott nem mondja meg, bevárja annak kérőit, mert minél több kérője akad valamely le­ánynak, annál kapósabbnak tartják. Ha pe­dig már ott „összevág a szó“, attól a percz­­től kezdve leány és legény már „együtt jár­nak“; a korcsmában csak egymással tánczol­­nak s az ördög hintán egy hintóban két utaznak. A legény, ha a leány elfogadta az ő ajándékát, a következő napok egyikén elküldi kérőit, akik ha először el nem is fogadtatnak, de »ki sem adnak rajtuk«, úgy biztos a kilátás, hogy a másodszori megké­résnél jó szót fognak kapni, amit csakhamar követ a Lány lefoglalása 100 — 150 frt­s ruhaneműekkel, — azután pedig, mivel a legény még nem volt »vizitán« a jegyzővel megiratják a »folamodást«, ami ha »jóra jön ki« — a lakodalmat még az eső sem mossa el. Oly nagyszabású volt a tegnapi — de mindig az, ha az időjárás kedvező — a bo­donyi búcsú, hogy akárhány vásár elbúj­hatik mellette, ember ember hátán nyüzsgött; a vásárosok, iparosok, szatócsok stb. egész kolóniákat képeztek; a szórakozásból is bőven kijutott az ünneplő népnek: volt két nagy panoráma, két ördöghinta stb. stb.; délben aztán ebéd a rokonoknál, a laczi­­konyhákban, délután pedig hegyen-völgy­ön A­­ lakodalom.* Az ünnepi szent misén Troll Ferencz trebinjei v. püspök czelebrált, fényes segéd­lettel, ezek közt ott láttuk S­z­a­u­t­e­r Antal, görcsönyi; Szűcs Antal, kisasszonyfai plé­bánost; Götz várkáplánt, két francziskánus diákot, akiket Troll püspök hozott magával; Waldinger, pécsegyházmegyei, insbruc­ti theo­­lógust. A szentbeszédet evangélium után — Szauter A. tartotta, aki mint mindig, ezúttal is remekeit, gyönyörű egyházi beszéde telje­sen magával ragadta, lelkileg édes bilincsekbe­­verte a hallgatóságot. A szentmise után Troll, az egyházi ténykedésekben fáradhatatlanul T­á­j­é­k­o­z­t­a­t­ó. — Szeptember 20. — Naptár : Szerda. R. kath. Euszták. — Protestáns : Szidónia.­­—­ Görög-orosz : Kisassz. — Zsidó : Jóm Kipur. — Nap kél 5 óra 45 p. — Nyugszik: 6 óra 00 p. — Hold kél: 4 óra 2 p. — Nyugszik reggel. Időjárás: Enyhe, esővel. Püspöki könyvtár nyitva Hírek. — Személyi hir. Kardos Kál­mán Pécs szab. kir. város és Baranyavár­­megye főispánja ma éjjel érkezett vissza vá­rosunkba. A holnapi napot körünkben tölti. Holnapután Mohácsra rándul az uralkodók fogadására. Vele megy titkára Daróczy Aladár is. — A bellyei vadászatok. Mint Mohácsról írják, királyunk elmaradása miatt ott nagy a lehangoltság. Bárha a többi ko­ronás vendégek ott lesznek, de kevesebb lesz a fény, a külső dísz, mintha királyunk is megjelent volna. Még eddig nincs eldöntve, várjon Dulánszky püspök megy-e Mohácsra vagy sem; ámbár nagyon valószínű, hogy nem megy, miután mindez ideig nem vett olynemű értesítést, mely szerint kívánatos lenne ottani megjelenése, miután a vendég uralkodók tudvalevőleg nem katholikus val­­lásuak. — Szilágyi Harkányban. Szilá­gyi tegnap csakugyan megérkezett Villányba, hol az ev. ref. egyházmegye küldöttsége várta és fogadta. Onnan még tegnap este fél 7 órakor Harkányba megérkezett és a fürdőház szállójába részére berendezett azon lakosztályba szállásoltatok, a melyet a múlt évben a király számára újra átalakított a a fürdőigazgatóság. Még tegnap este értekezletet tartott az egyházmegye tisztikarával egyházmegyei igaz­gatási és peres ügyekben. Ma reggel 8 órakor ismét értekezletet tartott, majd 9 órakor megnyitotta e. m. köz­gyűlést és azt vezeti. Az egyházmegye közgyűlésén felolvas­tatott az esperes évi jelentése, melynek leg­több pontját örvendetes tudomásul vette a közgyűlés, nevezetesen azt, hogy­ a tan­köteles gyermekek 99 4/10 °­ C-je jár iskolába, hogy az egyházak közmunkával egyházi czélra az elmúlt évben 18000 frtot szereztek, hogy az iskolák legnagyobb része kitűnő eredményt, a többi jó és kielégítő eredményt ért el a tanítás terén, ellenben sajnosan vette tudomásul a gyermek­halandóságról közlött kimutatást, mely szerint az elmúlt évben 506-tal fogyott az egyházmegye népessége, hogy az áttérések évenként szaporodnak, hogy a múlt évben hozzánk tért 8, tőlünk eltért 35 lélek. Szabályrendeletet alkotott a közgyűlés az egyházmegye terü­letén foganatosított Feketevíz szabályozási ügyben arról, hogy az ármentesítési költsé­gek oly beruházásoknak tekintetnek, melye­ket a javadalmas egyházi tisztviselő tartozik megfizetni, de hivatali változás esetén a hi­vatali változás esetén a hivatali utód azt megtéríteni köteles, még­pedig 20 részletre osztatik 20 évnek megfelelőleg, tehát a­ki 10 évig még használja az ártéri területet az e 10 évre eső 10/30-ad részt a csatornázás költségének nem követelheti. És úgy tovább fogy a megtérítendő összeg, 20 év múlva megszűnik. Zalatai lelkész választás megerősittetett meg­választott Nagy Bertalan belvárosi ref. lel­kész. Most tárgyaltatik araádi lelkész választási ügy, mely megtámadtatott. A gyű­lés még holnap együtt marad Szilágyi­­mi­niszter ur azonban holnap reggel a 7 órai vonattal Villányról visszaindul Budapestre és a reggeli 8 órai gyorsvonattal utazik Pé­csen keresztül. — Diurnista szerelem. Hogy nem valami idealisták Sanyaró Vendelek, bizo­nyítja az eset, mely a napokban egy hely­beli Vendel és egy 16—30 év közt levő leánynyal történt. A dolog ott kezdődött, hogy Vendelünknek kevés volt a napi í frt, a­mit a m. kir. postaigazgatóságnál részére minden 1-én és 15 én pontosan kifizettek, elhatározta tehát, hogy segít magán — és megnősül. Talált is magához illőt, a mennyi­ben a jövendőbelinek volt egy pár megtaka­rított forintja. A leány is örült, hogy férjhez mehet, tehát saját pénzén megvette a gyűrű­ket és el is jegyezték egymást. Vendelünk­nek azonban mindenáron pénzre volt szük­sége, gondolt tehát merészet és nagyot. Azt mondta jegyesének, hogy az a négyszemközt átadott gyűrű úgy sem érvényes, ahhoz egy kis ünnepélyesség is kell, továbbá, hogy a gyűrűkbe a neveket addig bele fogja vésetni a Schönwaldnál, tehát magához vette a gyű­rűket és azóta nem mutatta magát a leány­nál ; a gyűrűket persze eladta és az árát el­mulatta. Leányok, leányok vigyázzatok, ha diurnistával hoz össze a sors benneteket! — Fehér kereszt. Vörös kereszt fiók egyesületünk már van, legyen tehát fe­hér is. Tudvalevőleg a fehér kereszt egye­sület humánus czélt tűzött maga elé, a meny­nyiben elhagyott gyermekek ápolásával és felnevelésével foglalkozik. Egy Pécsett léte­­­sitendő feher kereszt fiók részére propagan­dát csinálandó, holnap azaz szerdán d.­u 5 órakor T­ab­ó­d­y József cs. és kir. ka­marás, a Fehér kereszt egyesület alelnöke a városház közgyűlési termében ismertető elő­adást tart, mely iránt az érdeklődők figyel­messé tétetnek. — Betörések. Az elmúlt éjjel egy betörő banda két helyen próbált szerencsét. Mindkét esetben a siklósi­ országutat válasz­tották ki maguknak, de mind a két helyen kudarc­ot vallottak. Először is a siklósi or­szágúton levő E­s­c­h­e­r féle vendéglő jég­vermét törték fel, ott egy hordó sört csapra ütöttek és annak tartalmát azután a lehető

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék