Pécsi Napló, 1895. július (4. évfolyam, 157-183. szám)

1895-07-01 / 157. szám

! Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy az illető postahivataloknál az elő­­ fizetés megújítása iránt leh­e­­őleg gyorsan intézkedni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen. Az új főnemesek. Csaknem osztatlan megelégedéssel fogadta a magyar sajtó négy előkelő magyar nemesi családnak főnemesi rangra való emelését. A félhivatalos magyarázat, hogy ez­ főkép azért tör­tem, mert sok magyar főnemesi család kihalt, vagy kihalóban van, komoly helven hitelt nem talált. Egyszerűen kitűnt az, hogy a­mit a király meg­tagadott Wekerlétől, azt megadta Banítynak. Miáltal változott a hely­zet annyira Baníty előnyére, hogy azon előterjesztést, mely­et figyelmen kívül hagy­ott a király, mikor azt Wekerle terjesztette a felsége elé, most aláírja, mikor azt Banffy megújítja, az a ko­ronának oly benső ténye, melyhez ré­szünkről semmi megjegyzést sem kívá­nunk fűzni. Csak annyit akarunk meg­állapítani, hogy Bánff­y Dezső báró és kabinetje a legteljesebb mérték­ben bírja a korona bizalmát, mely bizalom nélkül kormánynak ered­mény­dús működése nem képzelhető. Hogy bírja a képviselőhöz többségének bizalmát is, azt ezúttal külön hangsú­lyozni tan fölösleges is. Fontos és messze kiható a király­nak eme elhatározása a főrendiház jö­vendő tárgyalásaira. A még el nem in­tézett egyházpolitikai törvényjavaslatok többsége most már materiális értelem­ben is biztosítva van, amennyiben ezen kinevezések által többségbe jutott a főrendiházban a szabadelvű elem, de alig képzelhető el, hogy a reakczionárius elemek, melyek eddig a koronára hangulatánál akartak hival­kodni, a jövőben is megmaradnak ezen álláspontjuk mellett. A király ténye fé­lremagyarázhatatlan. A ki most már az Ő szent akarata ellen folytatja e hazában a rend és törvény elleni izga­tást nemcsa­k hazájának ellensége, de a király akarata ellenére is cselekszik! Legyen hát végre béke és meg­nyugvás e hazában, melyet a klérus izga­tásai nyugalmában zavart meg. A tör­vény végrehajtása küszöbön van, várja be mindenki nyugalommal, nem lesz-e az az országra áldást hozó ! Békére, összetartásra van szükségünk, ne vétsen ez ellen senki és teljesülni fog a király akarata, élvezni fogjuk mind a békés tova fejlődés áldásait. Felhívás az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás keres­kedelem-, pénz- és hitelügyi csoportja érdekében. Az 1896-iki Ezredéves országos kiál­lítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi cso­portjában több régi irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve. Hogy ez lehetőleg híven és teljesen legyen eszközölhető, első­sorban a régibb czégek segítségére, de ezeken kívül mind­azoknak a közreműködésére van szükség, a­kiknek birtokában vannak a régibb idők­től egyes berendezési és fölszerelési tárgyak (asztalok, székek, állványok, czégtáblák,­­ dobozok, csomagoló papírok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok (számla, árjegyzék­, körlevél-, etiquette-minták, pla­kátok, váltók, értékjegyek stb.) Száz meg százféle tárgyról van itt­­ szó, a­melyeket felsorolni, de megjelölni sem lehet, a­melyek bár­mi jelentéktelenek­nek látszassanak, az említett c­élra hasz­­­­nálhatok, sőt szükségesek Fölkérjük ennélfogva mindazokat, a­kik ily tárgyakkal a csopor­t intéző bizott­ságának vállalkozását elősegíthetik, szíves­kedjenek azokat az Ezredéves országos kiállítás igazgatóságának Budapest, város­liget „az V. csoport számára" mielőbb rendelkezésre bocsátani. Budapesten, 1895. évi junius hó 20-án. Az léégó-iki Ezredéves országos kiállítás kereske­delempénz- és hitelügyi csoportjának elnöksége : Fáik Miksa. Lukács Antal orsz. képviselő, a főrendiház tagja, összetorlódott vagy nyolc­ méter magasra hogy a víz utóbb már efölött ömlött át, a vasúti töltésen. Ennek a szinte feneket­len iszaphalomnak a szélén találta meg egy bicsérdi ember azt a bicziklit-Ez a lelet nem olyan dolog, hogy csak úgy át lehetne rajta siklani. A bi­­czikli nem kétlábú, sem négy lábú élő ál­lat, hanem egyszerű masina, melyhez egy élő embernek a két élő lába szükséges. A biczikli nem legelész csak úgy a réteken, mint valami csikó, tehén, kecske vagy eltévedt malacz, ahhoz okvetetlenül tartozik valaki, aki hajtja s aki nem hagyogatja csak úgy el azt a drága por­tékát, mint valami kiejtett zsebkendőt. Aki szemtanúja volt annak az isten­­kísértéses időnek, aki látta azt a höm­pölygő áradatot, mely ott Bicsérd tájékán az országúton ötnyi magasan vágott ke­resztül, annak, mikor a völgyben egy gaz­dátlan bicziklit talál, melyet kétségtelen, hogy a vadvíz ragadott el magával, ön­kéntelenül az az első kérdése, hogy hova lett hát erről a vasparipáról a hozzávaló lovas ? Azóta egy hét telt el és e hét nap alatt semmiféle hatóságnál nem jelentke­zett egy olyan biczikli-gazda, aki bejelen­tette volna, hogy ő alóla kisodorta a vad­víz a vasparipát, kéri hát azt kerestetni. Pedig annak a bicziklinek bizonyosan volt gazdája, pedig annak a bicziklinek a gaz­dája aligha biczczenti meg közönyösen a vállát egy egészen modern gépezetű 200— 250 litos biczikli elveszte után. Meglehet — s adja is a jó Isten, hogy így legyen — a nagyon különös körülmények között talált biczikli gazdája száraz és biztos jó helyen, életben van; úgy tán e sorokból fogja megtudni, hol keresse az elveszett bicziklije , melyet a bicsérdi bírónál fog megtalálni. De — ne adja a jó Isten — az is meglehet, hogy a nagyon különös körül­mények között talált biczikli szerencsétlen gazdája is ugyanazon nagyon különös kö­rülmények között lesz megtalálható. Elvégre egy emberélett fölött való aggódás nem nevetséges s a főszolgabi­­róság talán tenne valamit, hogy az a nagy iszaptömeg, melyben könnyen lelhette va­laki halálát, alaposan átkutattassék. aswr­Lssst 6*eg: Skásmid­y- et kuáiy­­jíiSsfd­* sarkán (Roth­­m­üller-féle ház,) TeiefoD 209. Cíedóhivaby: ,(5«utrr.köz 2. szám t «ivgdl Ármin kölny­vny­om­dájában. Kéziratot ■*# vn ástunk vissza. Xm egyes­ik évfolya­m. I NAPLÓ (PÉCSI ÚJSÁG) POLITIKAI ISTAPILAP. Előfizetési árak: Egész évre . 12 fr. Fél évre . , 6 Negyed évre 3 „ Egy hóra . 1 „ Egyes szám ára 5 kr. Egyes számok kaphatók minden lapelám­illonál. Fees, 1895. Hétfő, julius 1. 157. (792.) szám.­ ­ I Egy biczikli titka. Hétfőn, azután a vasárnapi óriási felhőszakadás után, mely Baranya nyu­­goti részén iszonyú elemi erővel zúdult le s mely valóságos vizáradatot öntött szét messze vidékeken, — a bicsérdi határban, az egyik kaszálórét végében, melyen a Szent-Lőrinczre vezető vasúti töltés vág keresztül, az illető rét tulajdonosa ma ren­geteg iszap között egy kerékpárt talált.­­ Bicsérden tulajdonképpen eső sem volt, hanem a hegyek közül lezúdult víz­­áradat óriási tömegben öntötte el a bi­csérdi határt ugyannyira, hogy hidakat tépett el, malmokat mosott ki, a kaszálók­ról pedig minden szál szénát lesöpört a hetedik határba../ Az előbb említett rét végében, a vasúti töltésnél az áradat egy része meg­akadt s minden féle homok, kő, iszap itt Hírrovatunk. Pécs, 1895. julius 1, — Péter és Pál napja. Ezúttal szép idő kedvezett a pécsi vártemplom búcsú­ünnepének. A szomszéd községek­ből seregestől tódultak be a városba, kü­lönösen a sokaczok, dudaszóval járva be az utczákat, majd a délutáni órákban a sik­lósi utczában a tradiczióhoz híven szaka­datlanul lejtve a nemzeti tánczot, a kólót, melynek ezúttal is sok nézője akadt.­­ A vártemplom a püspök távolléte követ­keztében nélkülözte ugyan azt hangulatot, melyet a püspök czelebrálása szokott föl­idézni, de azért nagy volt ezúttal is a hi­­vők serege és élénk volt a sürgés-forgás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék