Pécsi Napló, 1895. október (4. évfolyam, 234-260. szám)

1895-10-05 / 238. szám

12 ©vDiCD IMVNE» A szenvedés és megpróbáltatás ép oly szükséges az ember életében, mint só és vihar a tenger vizének. * A hiúság kenyér morzsa, mely a di­csőség asztaláról hull le. * A becsület a férfinak egyetlen pán­­czélja, — mely megóvja minden kisértés ellenében. Berényi Géza: Az igazi művész egyetlen babérleve­léhez, több boldogság és dicsőség tapad, mint sok nagy hadvezér vérrel áztatott babér­koszorújához.* A nyilvánosság embere, ha nem nagy emberismeret és bő tapasztalat vezérli pá­lyáján, csak játékszer lesz embertársai kezében, kit tetszés szerint dobálnak ide s tova.* A nagy művészek s anyánk emléké­nek egyaránt csak könnyel adózhatunk, mert ők egyformán szivek vérét áldozták fel értünk!* A nagy közönség szeméből kicsalt köny többet ér a valódi művésznek, mint a világ összes csillogó gyémántja. Végh István. Kérdezz meg egy igazi művészt, aki testtel, lélekkel pályájának él: mit becsül többre ? Egy jól megérdemelt tapsot és kihívást vagy Rotschild va­gyonát ? Bizonyos vagyok benne, hogy minden gondol­kozás nélkül az­ elsőt fogja választani. Ha nem, úgy nem „művész.“ Latabár Kálmán, HENTALLEPY LAJOS: Bízzál az emberekben, hogy meg­csalhassanak. Csak igy tanulhatod meg, hogy mily gonosznak kell lenned, ha nyu­godtan akarsz élni. Kabos Ede: M­­­IDŐN a pécsi zsidó hitközség emel­kedett szellemű papja a legközelebb­­ lefolyt „hosszú nap“ jelentőségét illusztrálva, hiveit az engesztel­ődés­t nagy és nehéz útjára vezeti: szép imájában csüggedve kérdi, vájjon sikere lészen-e az Úr előtt törekvéseinek és vájjon nemes föltevéseink a jövővel szem­ben feledtetni fogják-e a múltba vissza­nyúló bűneinket? A tudós pap hittel, sze­retettel és reménynyel indul meg nyá­jával. Akaratlanul is ez ima jut eszembe a színház megnyitásakor. Előttünk áll a fényes csarnok, az Ígéret földje. De várjon nem volt-e hiú törekvés az egész, vájjon fel tudjuk-e akként fogni a színház párto­lásának nemes föladatát, hogy ezzel tisz­tára mossuk a köznapiasságokban, a lé­haságban, a bűnben révedező lelkünket? Föl tehát, Pécs város sokat és méltán a legjobbak közt emlegetett közönsége, szakítsunk a profán élet alantas gyönyö­reivel, hagyjuk el régi bűneink unott ta­nyáját és kíséreljük meg egyszer lelke­sedni a szépért, a nemes élvezetekért. A színház közügy, mézvesszője egy város intellectuális színvonalának, töreked­jünk, versenyezzünk annak emelésében, akkor be lesz igazolva az, hogy állandó színház Pécsett közszükség,­­ de még az is, hogy Pécs a Dunántúl szellemi vivője. Lic itur ad astra ! Dr. Szí­las­i Zsigmond. ■Jllinaen uyy vasi jól, amint uan ! Sz az én szent fülem .... jpármi haj ér, a telkemet isem gyötri semmi sem. Vár­adj Ferencz. ? PÉCSI NAPLÓ. Visszaemlékezés. Ősz felé járt már az idő. Hullt a hideg őszi eső. Félelmesen zúgott a szél, Reszketett a nyárfa levél. Mig kívül a zápor esett, Mi bent ülve, egymás mellett, Beszélgettünk erről, arról, A jövőről, a múltakról. S nekem egyre csak úgy tetszett, Harmat esik zápor helyett. S tavaszi szél játszik, örül A reszkető nyárfák körül. Nagyvárad, szeptember vége. Szűcs József. ■j3Az ért első tanáraim. T. Szerkesztő Úr! Sokkal inkább szerettem jó könyve­ket olvasni, hivatott írók és költők mű­veiben gyönyörködni, mint írással foglal­kozva belekontárkodni az ő mesterségükbe. De azért most megkísérlem, csak apró voná­saikat azoknak a drága emlékű tanárok­nak megörökíteni, a­kiktől szerencsém volt oktatást nyerni a sziniképezdében. Kezdem először Egressy Gáborral. Fáj­dalom, neki alig voltam két hónapig ta­nítványa, mert a bekövetkező szünidők után első föllépte „Brankovics György“­­ben halálát okozta. Előttem van nemes szép arcza, a­mint a tanári asztalnál ült és nagyon lassú fáradt hangon magyará­zott, azért is az ő órái alatt sik­ csend volt a teremben, hogy meghallhassuk. De ha hangja alig volt is hallható, annál in­kább beszéltek vonásai, arcza, a­mely egészen átszellemült magyarázat közben. Egy alkalommal Petőfi „Koldus“ czímű versét olvastatta fel velem. Mikor oda értem a következő sorhoz, Ott a fa s bokor nélküli rónán, Ali a kis hang egyszerű jelével­ egyszerre megállított, s figyelmeztette rá növendéktársaimat, — hogy az első sor végén milyen jól eltaláltam a hang felfüggesztését, a versmértéknek és han­gulatnak tökéletesen megfelelőleg. Persze, hogy egészen öntudatlanul történt, ma­gyarázatát nem tudtam volna adni, épen úgy nem, mint a­hogy nem tanultam sza­valni az iskolában és a nevelőintézetben, mégis könyekre indítottam nem egyszer már gyermekleány koromban áldott jó nevelőnőmet; szerintem a szavalást nem is lehet megtanulni, ahhoz ép úgy érzék kell, mint a zenéhez. Tóth József, a­ki istenben boldogult Egressy Gábort követte, szintén már be­tegen foglalta el tanári székét. Neki kö­szönhetem, hogy egy év alatt gyönge or­gánumom oda fejlődött, hogy az első vizsga után a „Fővárosi Lapok“ megle­pően szép, terjedelmes Sympathikus han­gomról említett meg. Milyen egyszerű esz­közzel segített hozzá. Reggelenként uta­sítása szerint szavaltam, először: nyolcz tíz sort társalgási hangon, azután a fáj­dalom magas hangján, s utoljára pár sort kiáltva. Azt sem felejtem soha, mikor az egyik máig is élő férfi tanítványnak, a­ki intrikumra akarta képezni magát, egy al­kalommal ijedten szólt oda. „Az istenért ne használja azt a sustogó torokhangot, gégesorvadást kap.“ A saját tapasztalatán okult, de fájdalom már későn. Őt nem sokára sírba vitte. Szigeti József, a­kit csak Szigeti bá­csinak hívtunk mindnyájan, százszor is megismételtetett velünk egy mondatot a m­ig az igaz­­ lángot eltaláltuk, s minde­­nik rosszul hangsúlyozott, vagy nem a kellő érzelmet, vagy hangulatot kifejező szó után milyen comikus majd satiris­­tikus megjegyzéssel igyekezett oda vinni bennünket, hogy eltaláljuk hol a hiba. Milyen kár, hogy meg nem örökíthettük ezeket a megjegyzéseket, menynyi szik­rázó szellem, kedély és szív volt bennök. Tréfás megjegyzéseknek látszottak, s mégis mennyi helyes utasítás volt ben­nök. Hozzá­szoktatott bennünket a gon­dolkozáshoz, az önálló felfogáshoz, mert arra nem volt eset, hogy a három tanár közül bármelyik csak egy sort is elsza­valt volna előttünk. Egyszer egyik tanít­vány arra kérte Tóth Józsefet, hogy sza­valja el előtte a kérdéses mondatot, a­me­lyet­ nem talált el sehogysem. Azt felelte neki: Nem barátom, mert akkor Ön az

Next