Pécsi Napló, 1895. december (4. évfolyam, 286-310. szám)

1895-12-25 / 307. szám

1895. deczember 25 . Pécsi Napló a­ nulásakor az őszinte elismerés adóját, úgy Sey László, Baranyavármegye árvaszé­kének nemesszivü­s munkásságban utol­érhetetlen elnöke, Antal Pál, a ba­­ranyavári járás erélyes és kitűnő főszol­­gabirája, valamint Forray Iván, a pécsi járás tapintatos és szerencséskezü főszol­­gabirája méltán megérdemlik, mert nevök a törvényhatóságok tisztikarának minden­kor díszére vált s a vármegye közönsé­gének hálás emlékkeretében sokáig, na­gyon sokáig élni fog. Ezek után azt hiszszük, szivesen ve­szik olvasóink, ha a nyugalomba vonult három derék férfiú életrajzát rövid pár vonásban itt bemutatjuk. Sey László született Pécsváradon, 1824. szeptember hó 26-án. Atyja Szy Jó­zsef a mohácsi járás főbírája volt, anyja pedig Répás Francziska, Répás Leopold községi kerületi táblabiró leánya. Római katholikus. Tanulmányait Pécsett végezte, azután fölutazott Budapestre jurátusnak. 1845. julius havában tb. megyei aljegyző lett. Ugyanez év junius havában ügyvédi diplomát ny­ert. 1848-ban a februári tiszt­­ujitáskor megválasztották a mohácsi já­rásba esküdtnek. Még ez évben Hegyhátra került szolgabirói minőségben. 1849-ben Mohácsra tették át, mozgalmas nagy napok alatt a közigazgatási teendők minden idejét igénybe vették s túlfeszített erővel kellett munkálkodnia.Álandóan nap-nap után 100 kocsi állt rendelkezésére, a katonaság élelmi­szereiről, ellátásáról kellett gondos­kodnia. A­mikor az osztrákok Baárit föl­­gyuj­tották, az első segélyt Sey László nyújtotta a leégetteknek. 1850. február 1­én Auguszt kerületi főispán által segéd­­ hitveséhez, — mégis vannak a Bábinak eszméi! És ezzel ismét szétoszlatta a gyüle­kező haragos felhőket. De ez még mind semmi ahhoz ké­pest, hogy a Bábi­­ hazudott. Ez már jellembe vágó dolog. A házmester kis leányát ugyanis a Bábi megrúgta. Ez nem nem volt illedelmes cselekedet, sőt hatá­rozottan durva is, büntetendő. A mama már előre diadalmaskodott azon, hogy most az egyszer Bábi ki nem kerüli az apai büntetést, — és megtartotta az ő államügyészi, rettentően szigorú beszédjét. — Bábi, hogy merted megrúgni Ju­liskát ? — Nem rúgtam meg, — feleli Bábi csöndes, de láthatólag kemény daczczal­— No fiam, a gyerek nem hazudik, — szól nejéhez az apa, — hát minek fog­tok rá ilyesmit. — Nem fogjuk rá, — feleli az asz­­szony, — hisz a Zsuzsi látta ! — Bábi, megrugtad a Julist, igen vagy nem ? — Nem ! — feleli konokul a gyer­mek és sötéten néz maga elé. — Bábi ne hazudj, mondd meg az igazat! — szól az apa. Bandi hozzá sompolyog az ő kis hu­hoz s figyelmezteti: — t­ábikám, az igazi „férfi“ mindig igazat mond. Bábi csak eltolja őt magától a kö­nyökével és hallgat. — No, akkor behívom a Zsuzsit, ha nem felelsz igazán. Megrugtad a Julist, igen vagy nem ? — I . . . igen, — nyögi Bábi kinon megadással, szolgabiróvá nevezteti ki Nyáridra, ezi­­nem azonban csakhamar visszakerült is­mét Mohácsra. 1852-ben, a provizórium alatt, Hauer kormánybiztos által Veszprém­­megyébe a devecseri járás főbirájává ne­veztetett ki. 1854-ben bekövetkezett a definitivum ; ekkor ugyan itt cs. kir. szol­­gabiró lett. 1860-ban Pécsre jött s mint megyei törvényszéki előadó foglalt el állást. 1861. deczember havában a mohácsi já­rás főbirájává neveztetett ki Szalay Niko­­dém kir. biztos által, ki a derék, ügyekvő és minden tekintetben meg­bízható férfiút igen szerette, becsülte. E tisztét 1863-ik év­­márczius haváig viselte. Ekkor ugyancsak S­zalay által másod alispánná s törvényszéki el­nökké neveztetett ki. 1866-tól 1871-ig nem viselt hivatalt. 1871. év január havá­ban megtartott megyei tisztujitás alkalmá­val megválasztották árvaszéki ülnökké. Mikor az árvaszék különvált a törvény­széktől, Szily Jánossal körülbelül 4 ezer ügydarabot vett át —■ 1300 darab hátra­lékkal. 1878-ban az árvatárak összesítése­kor egy milló hétszázezer forint követe­lést vett át a vármegye, melyből nyolcz­­százezer forint kétes követelés volt. Az árvatárak rendezése, a lehető legkompli­káltabb ügyek lebonyolítása, mind, Sey vállaira nehezedtek. Ma már a még telje­sen rendezetlen összeg alig tesz ki 4 ezer forintot. Ezzel a nagy és nehéz munkával kiváló érdemet szerzett magának. Szor­galmát, munkásságát mindenkor elismerés illette. 1890 ben a vármegye közönsége, hogy kifejezze iránta őszinte bizalmát, ár­vaszéki elnökké választotta s e minőségé­ben meg is maradt az idei restauráczióig. Csatt ! Ez a „csatt“ egy picziny pofon volt, amit bizony a szegény kis Bábi kapott az apjától. — Most takarodj a sarokba, nem szeretlek — szól az apa szörnyű szigorú hangon. A mamának lett igaza. — Nos, ugy­e, hogy rossz egy kö­lyök ez a Bábi? — szól diadalmaskodva, de keserűen. — Rugdos, mint egy csikó és hazudik! — Azért nem rossz. Sőt ellenkező­leg. Van benne vér, azért rugdos. És mert esze van, azért letagadja, ami hibát elkö­vetett. Mert tudja, hogy kikap ha be­vallja, sokkal okosabbnak tartja a taga­dást. Édes fiam, ezer megl ezer ember él abból, hogy folyton azt tartja szem előtt, „tagadni.“ Bábinak is kezd meglenni ez a bölcsessége. Eleven és gondolkozó — ennyi az egész. — Akkor hát kár volt megverni szegénykét, inkább meg kellet volna ju­talmazni ! — szól gúnyosan a feleség. — Azért kellett volna megverni, — szól közbe a Bözse, — mert nem tud ha­zudni ! Majd megtanulja az iskolában! — Meg a társaságban, — szól az apa. — De a csatában nincs hazugság, ugy- e, papám ? — szól Bandi és úgy meg­villogtat egy kis bádogkardot, mint valami Kinizsi. Bábi ezalatt lassan kint abba hagyta a bőgést. Megtalálta a sarokban Bandinak egy kis lovát, — annak bontogatta a ha­sát, hogy megnézze, mi van belül. Adorján Sándor: Kitűnő családapa volt, nejével Horváth Antóniával a legboldogabb családi életet élte. Gyermekei közül Riza leánya, Aidin­­ger János polgármester első neje volt. Két leánya ma is életben van: Oktávia, Feszti Kajmár századosné és Leopoldina. Kirchner Hermann honvéd őrnagyné. A hivatalos működésen és a családi élet kötelmein kívül, társadalmi téren is buzgólkodott s még öreg napjaiban is örök ifjú agititás­­sal vett részt mindenben. Igen tiszteletre méltó derék és érdemes tagja volt megyei közéletünknek s társadalmunknak; méltán megilleti az őszinte elismerés. Antal Pál született 1830-ban Pé­csett; tanulmányait is itt végezte be. 1848-ban, a mikor a szabadságharcz har­sonái megszólaltak s talpra állt a nemzet, hogy a szent szabadság kivivásában részt vegyen, Antal Pál, mint tizen­­nyolcz éves ifjú szintén fegyvert ra­gadott s küzdött a hazáért.­­ A vi­­­­lágosi fegyverletételnél, mint horvát had­nagy volt jelen. 1850 ben a szentlőrinczi járásban földadó becslési ügyvezető volt, majd a siklósi járásban kataszteri becslő­­biztos segéd. A földadó becslési munkála­tok befejezésével előbb megyei bijnokká, majd 1854-ben megyei írnokká neveztetett ki. 1855-től 1861-ig Szalántán, mint kör­jegyző működött. 1861. márczius havában megyei telekkönyvi lajstromozó lett s ugyan ez év szeptember havában II. és deczember havában I. al-telekbiróvá ne­veztetett ki. Fölebbvalóinak mindenkor legnagyobb elismerését birta. 1862-ik év május havában a vármegye II. aljegyzője lett, 1864-ben pedig az I. aljegyzői állást nyerte el. 1870-ben megszerezte az ügy­védi oklevelet. Ugyanez év november ha­vában törvényszéki ülnökké választot­ták. 1871-ben — a bírói berendezés alkalmával kir. törvényszéki bíróvá nevez­ték ki. Ugyan ez évben a vármegye meg­választotta a siklósi járás főbirájává, mely minőségben 1889-ik év végéig megmaradt. Ettől kezdve az idei tisztújitásig a bara­­nyaván járás főszolgabirája volt. A 80-as évek elején ellenségei támadtak s meg­­hurczolták ; a vizsgálat azonban kiderítette, hogy szó se férhet hivatalos működésé­hez. A közpályán több ízben elismerést és kitüntetést nyert. 1873-ban a földműve­lési, ipar- és kereskedelmi­ miniszter az 1872/73. évi marhavész elfojtása körül ki­fejtett eredményes tevékenységéért elis­meréssel illette s megköszönte buzgalmát. 1877-ben a pénzügyminiszter tüntette ki elismerésével, mert a közadók behajtása terén szerzett érdemeket. 1881-ban a köz­­igazgatási bizottság mondott neki köszönetet a tanügy érdekében kifejtett tevékenysé­géért. 1893-ik év őszén járása területén lefolyt fejedelmi vadászatok alkalmával ta­núsított helyes eljárása és a rend fentar­­tása czéljából kibocsátott intézkedéseinek legmagasabb elismeréséül a német csá­szár a porosz koronarend III. osztályú keresztjével tüntette ki. Forray Iván született 1830-ban Pécsváradon, hol atyja az alapítványi ura­dalom királyi erdőmestere volt. Tanul­mányait a pécsi cziszterczita rend gim- 3

Next