Pécsi Napló, 1912. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

1912-03-10 / 58. szám

1912. március 10. elnökölt. A Justh-párt nevében Justh Gyula és Kun Béla képviselők jelentek meg , ügy­védjük Nagy György dr. Az ügyészség a vád képviseletét nem vállalta. A vádlottat Balassa Ármin dr. védi. A vádirat felolva­sása után Balassa dr. kifogásolta, hogy Justhék pert indíthatnak, a Justh-párt nem lévén jogi személy, Justh annak képvisele­tében följelentés megtételére nem volt jogo­sítva. Erről védő és Nagy György dr. között hosszabb vita fejlődött. Ezután a bíróság határozathozatalra vonult vissza. Mielőtt azonban a bíróság határozott volna, meg­indultak a béketárgyalások Justhék és Fejér­­váry hírlapíró között. Fejérváry végül ki­jelentette, hogy a cikket rossz információ alapján írta meg és azt sajnálja, mire Justhék a vádat visszavonták, olcsó, tartós, könnyű, és elegáns. Bersonművek Budapest/VIl fö/WAOti GUMMISIÍROK ban értesítették a rendőrséget. Wagner de­tektív a helyszínére ment és megállapította hamarosan, hogy a betörők a pincéből ha­toltak be az ékszerboltba. A pinceboltoza­tot áttörték és ezt a kétségtelenül nagy mun­kát oly zajtalanul végezték, hogy a házban senki sem ébredt föl. A kár — néha a hiányt eddig pontosan még nem állapították meg — körülbelül hatvanezer koronának felel meg. A tetteseknek eddig egyáltalában nincs nyo­muk. A rendőrség puszta sejtésekre és követ­keztetésekre szorítkozik, de pozitív adatai nincsenek. — TÁVIRATAINK. Belépés a munkapártba. Budapest, március 9. (Eredeti távirat.) Hertner Géza orsz. képv. ma levelet irt Kos­suth Ferencnek, melyben bejelenti a pártból való kilépését. Hartner belépett a munka­pártba. — Nagy betörés a fővárosban. Budapest, március 9. (Eredeti távirat.) A Városház utca 3. számú házban, Virth János és fia cég ékszerüzletében elmúlt éjjel nagy vakmerőséggel elkövetett betörés tör­tént. Mikor ma reggel a fiatal Virth felnyi­totta az üzletet, megdöbbenve látta, hogy sok ékszer szanaszét hever a boltban ; egyik­másik drága ékszerdarab szét is volt ta­posva. A fiókok és ékszereket tartalmazó szekrények sorban fel voltak törve s a kira­­katokból is eltűntek az értéktárgyak. Nyom­ Vonatösszeütközés. Kolozsvár, március 9. (Eredeti távirat.) Turgony és Fegyvernek állomások között egy személyvonat beleszaladt a tehervonatba. Több kocsi erősen megrongálódott, két utas megsebesült. — Taft — Roosevelt ellen. Toledo, március 9. (Eredeti távirat.) Taft elnök egy beszédében Roosevelt ja­vaslataira vonatkozólag, mely szerint a bí­rákat népszavazás útján állásuktól meg le­het fosztani és a bírói ítéleteket a nép dön­tése alá lehet bocsátani, kijelentette : A ja­vasolt metódus az életben és a tulajdon meg­felelően szervezett garanciáit veszélyez­teti A döntést nem szabad a választók ideiglenes többsége szeszélyes impulzusainak alávetni. Taft ugyan nem nevezte meg Rooseveltet, mégis kétségtelen, hogy fejtegetései Roosevelt ellen irányultak. Egy szálloda lángokban. Chicago, március 9. (Eredeti távirat.) Egy itteni népszállóban tűz támadt. A hatal­mas épület hamarosan lángban állott. A hotel vendégei az ablakokon át ugráltak a kifeszített mentőponyvákba. Hat ember hol­tan maradt a kövezeten. Többen a lángokba vesztek. — A déli sark felfedezése. Krisztiánia, március 9. (Eredeti távirat.) Az egyetem, a városi tanács és nagyszámú egyesület gratuláló táviratokat küldtek Amun­desennek. Haakon király több idegen feje­delemtől üdvözlő táviratot kapott. Krisztiánia, március 9. (Eredeti távirat.) Az Altenposten és a Tydens Tenn című lapok ma teszik közzé Amundsen Roald délsarki expedíciójának részletes jelentését, a­mely többek közt a következőket tartal­mazza: 1911. február 1-én kezdődtek munkála­taink a távol délen. Április 1-én három rak­tárt állítottunk fel, a­melyekben külön­böző cikkekből helyeztünk el készleteket, összesen 4180 kilogramm súlyban. A leg­alacsonyabb hőmérsékletet augusztus 13-án észleltük, a­mikor —­53 fok Celsius volt a hideg. Szeptember 8-án kezdtük meg a mene­telést négy hónapra való készletekkel a déli sark felé. Az expedíció nyolc emberből állott, a­kik hét szánkóval és 90 kutyával indultak el. Minthogy a hőmérséklet most most már napról-napra sülyedt és különö­sen kutyáink szenvedtek sokat a hidegtől, visszatértünk hókunyhóinkhoz. Október 20-án újból megkezdtük a menetelést a déli sark felé. Az expedíció most már csak 5 ember­ből, négy szánból, 52 kutyából és négy hónapra való készletekből áll. November 17-én elértük a 85 szélességi fokot, ahol a főraktárt berendeztük. A vidék, a­mely most elénk tárult, teljesen áthatoltolhat­­lannak látszott. Hegyhátakat kellett meg­másznunk, a­melyek 10,000 lábnyi maga­ságig emelkedtek és déli irányban még maga­sabbnak látszottak. Kénytelenek vol­­voltunk nagy kerülőket tenni, hogy a széles szakadékokat megkerüljük, a­melyek rész­ben hóval voltak megtelve. December 1-én jégmezőn keltünk át, a­melyben számos lyuk tátongott. A hó úgy futott a jégmezőn, mint a jégtáblák a vizen. Lábaink alatt a talaj visszhangzott lépéseink alatt. A be­fagyott területen a menetelés renkívül ne­héz volt. A jég be is szakadt és előbb egyik emberünk, azután néhány kutyánk zuhant alá. Skitalpainkat ezen a vidéken nem hasz­nálhattuk. A legjobban beváltak a külön berendezett jégszánkók. Ezt a földet az Ördög tánctermének neveztük el. Decem­ber 2-án 87 fok 40 percnyi szélesség alatt elértünk a legnagyobb magaságot, a­mely 10,750 lábnyira fekszik a tenger színe fölött. December 8-án megállapítottuk, hogy 88 fok 16 déli szélesség alatt vagyunk. Előttünk teljesen sima terület feküdt. December 23-án eljutottunk 89 fok 45 déli szélesség alá, te­hát a következő napon el kellett érnünk a déli sarkot. December 14-én könnyű délkeleti szellő fújt és — 23 fok volt a hő­mérséklet. Délután 3 órakor megálltunk, minthogy számításunk szerint ekkor jutot­tunk el célunkhoz. Azon a helyen, a­hol állottunk, kitűztem a selyemből készült nor­vég zászlót és a borzasztó messze terjedő vidéket, a­melyen a déli sark fekszik, elnevez­tem VII. Haakon király földjének. A vidé­­keláthatatlan messzeségbe terjedő, alapos, egyhangú terület. A következő napon dél­után folyamán 8 kilométeres körben bejár­tuk a vidéket. A következő napon dél­után 6 órától reggel 7 óráig megfigyelése­ket végeztünk. — Az angol nagy sztrájk. London, március 9. (Eredeti távirat.) A mai lapok kedvező jelnek tekintik, hogy a miniszterelnök közös értekezletre hívta meg a bányatulajdonosokat és a munkásokat. Hangsúlyozzák, hogy a bányaszövetség hét­főre egybehívott értekezlete valószínűleg tág­­körű felhatalmazást fog adni a végrehajtó bizottságnak a tárgyalások folytatására nézve. — Hazug hírek a harctérről. Róma, március 9. (Eredeti távirat.) A Stefánia ügynökség megcáfolja azon kon­stantinápolyi jelentéseket, amelyek szerint a törökök Merghebet megszállták, de azután az olaszok három oldalról jövő támadásai elől kénytelenek voltak elvonulni a magas­latokról. A Stefánia ügynökség megjegyzi, hogy az utóbbi tömeges hamis jelentések Törökországban bizonyára a válaszási agi­táció céljaira terjesztetnek. Sirolin" Roche” biztos, hatása tartós köhögésnél, a légutak hurutainál, hörghurut és aszhmánál. Influenza és tüdőgyuladások után a jóízű Sirolin "Roche- al való hosszabb kúra megvéd az összes ártalmas következményektől. SIRO­L­N „Roche" oldalag és fertőtlenítöteg hat; elősegíti az étvágyat és emésztést. Szivesherék a gyógytárakban határozottan Sirolin ’Roche“-t kérni. „ Pécsi Napló“ 13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék