Pécsi Napló, 1916. március (25. évfolyam, 49-74. szám)

1916-03-10 / 57. szám

2 Öt­ven német hadihajó, tengeralattjárókkal és Zeppelinekkel kifutott a nyílt tengerre. Rotterdam, március 9. (Ered. távirat) A Nieuwe Rotterdamsche Courant jelenti: Több halászgőzös, amely Ymuidenbe érke­zett, a német flotta bizonyos mozdulatairól hozott hírt. Nekik az Odin nevű halászgőzös személyzete beszélte el, hogy hétfőn délben mintegy ötven német hadihajót láttak, kö­zöttük igen nagy típusú, de közepes nagy­ságú egységeket is. A német flottát igen sok szürkére festett halászhajó követte, azonkívül tengeralattjárók és Zeppelinek is. Az Odint egy nagy cirkáló feltartóztatta, és felszólí­totta, hogy viaszkosvászon-zsákban küldje át papírjait a hadihajóra. Miután a hajó iratait átvizsgálták és aláírták, ugyanilyen módon visszaküldték. „Gránát-ciklon“ Verdun körül. Géni, március 9. (Ered. távirat.) A Jour­nal de Génévé írja a verduni harcokról: A világtörténelem nem ismeri a muníciónak olyan óriási felhasználását, mint a­milyent most tapasztalunk. Valóságos ciklonok re­­megtetik meg a földet, észre lehet venni,hogy döntő eseményről van szó. «Jaftrét Parisba hívták. Genf, március 9. (Eredeti távirat.) A sa Petit Párisiént jelenti, hogy Joffret Verdim­ből Párisba hívták, hogy a parlamentnek és a hadügyi bizottságnak felvilágosítást adjon. Gallieni hadügyminiszter szintén részletes és megnyugtató kijelentéseket tett a tarta­lékokról, valamint a muníciókésítetről. Mind Joffre, mind Gallieni teljesen bíznak Petain tábornok­ii képességeiben, akit tudvalévően Humbert tábornok helyett Verdun védősere­gének parancsnokává neveztek ki. A „Petit Párisien“ éppen ezért hangoztatja, hogy mennyire nincs jogosultsága a pániknak, amely a múlt pénteken minden határt felül­múlt. A pánikra legfőképp a képviselők adtak okot, akiket nagyon megdöbbentett Dou­­aumont falunak elvesztése. Német emlékirat a búvárhajók kérdésében. Washington, március 9. (Ered. távirat.) Berndsorff német nagykövet átnyújtotta az Egyesült Államok kormányának­­Németor­szág emlékiratát a búvárhajók kérdésében. E szerint Németország a tengeralattjárók harcaiban hajlandó a nemzetközi jog szabá­lyait respektálni, ha Anglia is igy cselekszik. Várady Antal dr. pécsi vissza­emlékezései .* Február másodikén volt negyvenöt esz­tendeje, hogy Európa legnagyobb szelle­meinek egyike .Eötvös József báró az örökké­valóságba költözött. Deák, Kossuth, Szé­chenyi mellett a helye a nemzet Panteonjá­ban. Az én lelkem pedig legszebb emlékei­nek egyikét őrzi az ő nevével egybeforrva. Elmondom ezt a legszebb emlékét ifjú­ságomnak. Egy vonás a nagynak, az óriás­nak képéből, egy vonás­ csak, de a legragyo­góbbak egyike, a­melyek a kicsinyekkel törődő nagy embert karakterizálják. Oda, a mecsekalji városba vezet az emlékezés. Tündéridői a virágos ifjúkornak, dunántúli tavaszok, a melyek minden tövist rózsával vonnak be, a melyeken mintha csak nekem nyílott volna minden virág, s nekem mosolygott volna minden hajnal ! Tizenhat esztendős voltam. Ez a magyarázat. Nincs szegénység, melyet az ifjúkor meg nem tudna aranyozni, nincs nélkülözés, a melyet bíborral be nem vonna. Egy gon­dos anya áldott keze s a messze jövő távoli egén úszkáló bárányfelhők, melyek mind­egyike sejtelmes arcokat és tájakat rejt ködében, — ez az ifjúkor boldogsága. Pécs volt a mi tanuló éveink színhelye. Csudaszép város, nemcsak nekünk volt az, de mindenkinek, a­ki meglátta. Mint egy Bécs, március 9. (Eredeti távirat.) A „Südslavische Korresondenz“-nek jelentik Athénből . A „Patrisz”, amely Venizelosz szócsöve,­­Olaszországnak Korfu szigetén való katonai fellépése ellen cikkezve, ezeket írja : „Görögország nem hajlandó, hogy az olasz karabinierik katonai szempontból teljesen megokolatlan korfui partra szállását eltűrje, vagy megbocsássa. Olaszország igazság és jog ellenére görög szigeteket szállott meg. Az olasz programm és Olaszország imperialisz­­tikus politikája Görögország nemzeti örökét fenyegeti. Panaszt emelünk Anglia és Fran­ciaország ellen, amiért ezek a hatalmasságok Olaszországnak Görögország irányában való érzületét jobban nem vették fontolóra. szárazföldi Nápoly, félkörben, hegyoldalon épülve tekint a szemközti zöld dombokkal hullámzó vetéseire s a völgy hosszú nyárfa­sorára, melyek alatt ifjúi játékainkat űztük. Egy széles patak csobogott a vén nyárfák alatt, — melyek azóta az aggkor és súlyos fejszecsapások alatt roskadtak le — s onnét feltekintve a Mecsek tündérsziklái moso­lyogtak alá, virágos bokrokkal szegve nyá­ron, vakító hóperemmel díszelegve télen. A komor várromok a Tetyén, mintha el­­szállott évszázadokról meséltek volna a mi ifjúi lelkünknek, mikor modette kövei alatt lepihentünk, vagy a rohanó viz árját néze­gettük, a­mint a szikla lábából kiugorva, sebes futással a városnak iramodik ott, alant... Első iskolánk a líceum volt, a mai Ki­rály­ utca hatalmas sárga épülete, mert ak­kor még a gimnázium palotáját katonák bírták. Kaszárnya volt a piacon álló szép nagy épület, valamikor klastrom, melyet a tér felső részén álló hajdani mecset-tem­plommal egy boltív kötött össze, azon jár­tak a klastromból át a templomba hajdanán, alatta pedig télen-nyáron zúgott a szél, s a­melyik gyengébb legényke jól neki nem kapaszkodott a hegynek, visszafújta onnét hatalmas erővel. „Schwingbogen”-nek hit­ták nagyanyáink. Ma már eltűnt a nevével együtt. Már a harmadik klasszist tapostuk, mikor felvirradt. Megmondta azt a régi nóta, hogy : ... nem lesz mindig éjszaka!... S csakugyan! Elmúltak a rettenetes Bécs, március 9. (Eredeti távirat.) A „Südslavische Korrespondenz” jelenti Athén­ből . Kínos feltűnést keltenek azok az intrikák amiket az entente itteni képviselői a Skulu­disz kormány ellen szőttek. A kormánynak birtokába jutott a rendőrség által az entente egy ismert ügynökénél talált levél, amely el­rendeli, hogy a Volo mellett fekvő Szkiat­­hosz és Szkopélosz szigeteken az osztrák-ma­gyar és német búvárhajók számára elrejtett benzinkészleteket kutassák fel s ezt a felfede­zést hozzák nyilvánosságra. A levél szerint ötvenes esztendők is. Kezdett szürkülni a magyarok ege. Igaz, hogy a városháza kar­csú tornyán egyszer Teleki László, másszor Széchenyi István gyászos halálát jelezte a szomorúan lengő fekete zászló... de lassan mégis csak virradt. Hajnalodott. S mi visz­­szakaptuk apáink régi iskoláját, a kaszár­nyából kiköltöztek a cserepárok s lett belőle gimnázium. de sokszor láttam előtte föl s alá járkálni a strázsát, s elgondoltam, hogy ennél nagyobb ur talán a városban sincsen. Pedig sok ur vola benne, s minden hetivá­sárkor kitűzték a városháza falára a mezí­telen jobb kart a pálossal, a mely azt jelen­tette, hogy szabad királyi Pécs városa pal­losjoggal bir s jaj annak, a kire lesújt vele ! Miénk lett tehát a régi kaszárnya, s a mi kedves professzoraink, a zirciek, belé­­költöztek s megnyitották a kapukat a to­longó ifjú had előtt. A nemzet jövendő ka­tonái tódultak a múlt cserepárjai helyébe. Felzendült a régi mecsetből átalakult város­­templom­ hatalmas kupolája alatt a Veni sancte. És eljött a Szentlélek úristen, s te­kint e reánk kegyelmesen, s áradata a lelkes ifjaknak hagyta el évről-évre az ujult csar­nokot, s mentek hirdetni az igét a hazában szanaszét, lettek belőlük miniszterek, gene­rálisok, jogtudósok és professzorok, képvi­selők és papok, s nem tudom micsoda titkos lánc köti össze a valaha ide járt aggokat és férfiakat, még azok is szeretik egymást, a­kiket évek sora választott el osztályaikban, de hát­­ Pécsett jártak iskolába. Mégis nagy ereje van az ifjúkor emlé­keinek *) .Az Újság“ szerdai számából vettük át kitűnő földink »Emlék“ feliratú tárcáját. A szerk. „Pécsi Napló“ 1916. március 10. A francia hadügyminiszter lemondott. Bern, március 9. (Eredeti távirat.) Itt Franciaországból származó hírek vannak for­galomban, amelyek szerint Gallieni hadügy­miniszter lemondott. A Petit Journalnak erről szóló fejtegetésében a cenzúra nagy törlést végzett. Valószínűnek tartják, hogy a vissza­lépés ürügyéül egészségi okok fognak szolgálni. Wilson csak a béke biztosításával győzött. Hága, március 9. (Eredeti távirat.) A legutóbbi angol jelentések azt bizonyítják, hogy Wilson elnök csak úgy tudott relatív győzelmet aratni, hogy biztosította a szenátust azzal, hogy ha politikáját támogatják, akkor nem kerül háborúra a sor, sőt az ő politikája a békét biztosítja. Éppen az utolsó napok eseményei bizonyítják, hogy az amerikai nép mennyire kívánja a békét. Természetes, hogy az angol sajtó az amerikai szenátus szavazását Anglia fényes diadalának igyekszik feltüntetni. Angol ügynökök Morgan vezetésével nagy tevékeny­séget fejtenek ki újabb és újabb hazugságok terjesztésével. — Az olasz kormányválság. Lugano, március 9. (Eredeti távirat.) A Popolo d‘Italia jelenti! Hire jár, hogy Zupelli hadügyminiszter beadja lemondását. Utóda Altieri lesz. Róma, március 9. (Eredeti távirat.) A király Sonninot hosszabb kihallgatáson fogadta. A külügyminiszter a kihallgatás után tanácskozott Salandrával és a kamara elnökével. Egyik hír szerint részleges kormány válság lesz, másik verzió szerint, pedig ,hogy az egész kabinet a szavazás eredményére való tekintet nélkül le fog mondani. Az olaszok Korfuban. A flottajavaslat az angol alsóházban. London, március 9. (Eredeti távirat.) A flottajavaslatról kifejlődött vitában Balfour válaszolt Churchill tegnapi beszédére, amely­ben Churchill azt mondotta, hogy a flotta­­építési programmot nem hajtották erélyesen keresztül. Balfour élesen elítélte Churchillnek erre vonatkozó nyilatkozatát és síkra szállt a kísérlet ellen, amely egyszerűen arra irá­nyul, hogy a közvéleményben kétely és aggo­dalom magvát hintse el. Rámutatott tegnapi nyilatkozatára, amelyekkel Churchill szemre­hányásait nyomban a beszéd elhangzása után visszautasította. Hozzátette azután, hogy a flotta sokkal erősebb, mint volt abban az időben, amikor Churchill lemondott. Kü­lönben tudatában van annak, hogy a sajtóban az utóbbi időben bizonyos nyugtalanság és kényelmetlenség érzése észlelhető és el volt készülve Churchil kritikájára. Az admiralitás vezetésében nagyjában nem állott be változás. A hajótípusokat az új sürgős szükségletnek megfelelően változtatni kellett. Az ország segéderőit a hajóépítés a végsőkig igénybe vette és pedig úgy új hadihajók építése, mint néhány javítás keresztülvitele által. A pán­célos cirkálók kivételével a flotta most sokkal erősebb, mint a háború elején. Az elvesztett angol páncélos cirkálók nem pótoltattak. Úgy a hajók, mint az ágyuk száma, valamint a muníciókészlet emelkedett és még tovább fog emelkedni. Hiány van azonban egyes hajótípusokban. Az admiralitás lordjai szí­vesen segítenének ezen a bajon. A hajók kiépítése azonban a munkaerőben való hiány következtében halasztást szenvedett. A szük­séges munkásokat csakis úgy lehet megsze­rezni, ha a frontról a tanult munkásokat el­bocsátják. A hajógyárak munkásai amúgyis hosszabb ideig dolgoznak, mint azelőtt. Bal­four beszéde a Házra megnyugtató hatást tett és kedvező fogadtatásra talált. Az entente intrikái Skuludisz ellen.

Next