Pécsi Napló, 1926. május (35. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-18 / 110. szám

6. Otót*... PÉCS! HAPLO 192­5 május 10 A „Pannonia” sörnél drágábbat kaphat, de jobbat nem !­ r Arnold Sándor nyug­­ítélőtáblás elnök halála. A nagynevű, Pécs közéletében is tevékeny részt vett Balog Károly volt pécsi ítélőtáblás elnök el­hunytéval az akkori igazságügyminiszter előter­jesztésére Arnold Sándor jónevű bíró került Kassá­ról a pécsi Ítélőtábla élére, mely fontos tisztségében mindössze négy éven át működött, amikor is nyu­galomba vonult. Arnold szűkszavú, de az eléje került ügynek elmélyedő, mindenkor objectív biró volt, aki nem igen kereste szélesebb körökkel az érintkezést. Feleségével és kis kutyáival szere­tett szabad idejében sétálni, miként elődje, ő is szerette a szabad természetet és amikor nyuga­lomba vonult, sem tudott Pécstől elszakadni, hanem itt töltötte nyugdíj éveit, melyek azonba csak rövid ideig tartottak, mert gyilkos kór tá­­madta meg, mely ma reggel, életének 77. ,boldog­házasságának 45. évében elszólította az élők sorá­ból. A bírósági épületekre és a Nemzeti Casinóra a déli órákban kitűzték a gyászlobogót. Az elhuny­tat immár özvegye, szül. Josipovics Angela, két testvére és kiterjedt rokonság gyászolja. Az el­hunyt temetése a központi temető halottasházában történő beszentelés után kedden délután %5 óra­kor megy végbe, míg az engesztelő szentmisét szerdán délelőtt %8 órakor fogják a székesegyházi Corpus Christi kápolnában bemutatni. — Férfi szövetek és maradékok mélyen le­szállított árban kerülnek eladásra. Páll Ödön, Széchenyi-tér 18. Automotill­iavitié, NovM. Tel. 9—68 — Exhumálás hatvankét évvel a temetés után. A pécsi zsidó temetőben ma exhumálták az 1864- ben elhunyt Engel Simon, egykori pécsi iparos földi maradványait, melyeket kis érckoporsóba helyezve, most épített családi sírboltba helyez­tek, hogy együtt pihenjen néhai feleségével, Ba­­bettával s korai sírba szállt fiával, Engel Lipóttal. A sírkövet most állíttatta szüleinek s testvéreinek cserkuti Engel Miksa, az európai podgyászbiztosi­­tási intézet megteremtője és vezérigazgatója, aki az év nagyobb részében a külföld nagy­városaiban tevékenykedik intézete kifejlesztése terén, és így ma a temetési szertartások képviseletében Buda­pestről fia, cserkuti Engel György és sógora Weisz Adolf nyug. honvédezredes vettek részt, akikkel a rokonok egész sora és a kiterjedt családnak az exhumálásról értesülést szerzett közelebbi barátai vettek részt. A 62 évvel ezelőtt elhunyt temetése alig különbözött külsőségekben a tegnap halottjá­nak temetésértől. Ernster Géza főkántor a halotti dalokat énekelte a férfikarral együtt, majd Wallenstein Zoltán dr. főrabbi visszaszállt rövid emlékbeszédében a régi időkbe, amikor az elhunyt és fivére, néhai jánosi Engel Adolf úttörői voltak a pécsi izr. hitközség gyenge palántájának, mely­ből idők múltával az ország egyik legnagyobb hitközsége fejlődött, mely megőrizte az úttörők emlékezetét. A sírboltnál, melybe a kis érckopor­sót most már végleges pihenőre lebocsátották, a főpap és főkántor elmondották a szokásos imá­kat, mire a megkapóan egyszerű, de megindító temetési szertartás véget ért.­­ A pécsi munkásképző egylet dalkarának vasárnap este megtartott hangversenye a leg­teljesebb siker jegyében folyt le a Polgári Casino nagytermében. Rudolf György, a dalosegyesület agilis elnöke tartalmas megnyitójában kifejtette az egyesület célját és működésének lehetőségeit. Művészi törekvéseinek első állomásához jutottak, amikor a szegedi országos munkás dalosversenyen részt vehetnek. Kardinális szerepe van ebben Till Ferencnek, a lelkes karnagynak, aki rövid idő alatt oda fejlesztette a dalosegyesületet, hogy hangver­senyképessé lett. Révfy Géza „Balatoni rege“ és a Demel—Kemer „Ne ölj“ nehéz műdalokat felette szépen adták elő. Storch: „Éji varázs“ című igen hangulatos művét kétszer is el kellett énekelniök. Till hosszú és fáradtságot nem ismerő munkájának produktuma nem volt meddő, mert tudással fel­­készülten indulnak a szegedi versenyre. Az esté­lyen még közreműködtek Sipos Géza és Báthory József,akik kellemes hangjukkal sok tapsot arattak, valamint az önkéntes tűzoltó zenekar is Oppe Emil vezetésével, aki sok elismerést kapott úgy is mint karmester és mint citeraművész. A helyen még megemlítjük, hogy a munkásképző dalegylet sze­gedi kötelező összkarának szövegírój­a Dömei Anzelm­a jónevű pécsi író, aki nemrégiben nyerte meg „Ne ölj“ című munkájával az országos munkás dalosszövetség pályázatát. —.. — Amundsen északsarki útja szerencsésen véget ért. A „Norge”-t Teherben leszerelték.­­Amundsen és Ellsworthy motorcsónakon Nomeba utaztak, ahol tegnap délelőttre várták őket. Nome előkészületeket tett Amundsen fogadására. A „Norge”-t készenlétbe helyezték az Egyesült Álla­mokba való elszállításra. Teller ezidő szerint jég alatt áll. Hajókikötés, valamint léghajónak hajóra szállítása csak hónapok múltán válik lehetségessé. — Herczeg-ünnepély a pécsi fiú felső keres­kedelmi iskolában. Vasárnap délelőtt a fiú felső kereskedelmi iskola a Hiszekegy és a Himnusz keretei között jól sikerült ünnepélyt rendezett a legnagyobb élő regényíró, Herczeg Ferenc negyven éves írói jubileuma alkalmából. Az ünnepélyen megjelent Nendtvich Andor polgármester, a tanári kar és az intézet növendékei több szülővel együtt. A Herczeget,­mint irót méltató beszédet Barankay Lajos dr., az irodalom hivatott és mély ismerője mondta. Előadásában­­párhuzamot vont Herczeg Ferenc és két mestere, Kemény és Jókai között. Mindvégig érdekes előadásban ismertette az ünnepelt író regényírói tevékenységét és kijelölte azokat a tulajdonságokat, melyekből Herczeg nagysága összetevődik. A legbonyolultabb érzelem­hullámokat, legyenek azok bármilyen szövevénye­sek is, lebilincselőn, megkapón és emellett egysze­rűen adja elő. Herczeg a komoly írók sorába tar­tozik, azonban ez nem jelenti azt, hogy könyvei nyomasztóan hatnak az olvasóra. Bizonyos tar­tózkodó diszkrécióval analizálja hőseinek tulaj­donságait. Méltán büszkék lehetünk Herczegre, igazi magyar író, ha nyelvünket nem is az anya­tejjel szivat magába. Mégis a magyar föld, a nem­zeti szellem csodás hatalma tősgyökeres magyar nyelvűvé és szelleművé tette büszkeségünket. A hatásos előadást szűnni nem akaró taps követte. A második szám Marschner Dalszabadság volt. Ezt a műdalt Oertzen, Rézbányay, Mihályuk és Schmiermund énekelték. Ezután Rézbányay László hatásos szavalata következett Arany Já­nostól . A rodostói temetőt szavalta. A filozófus költő gondolatzenéjét meglepő módon csengte a hallgatók fülébe. Rézbányay élvezetet nyújtó szavalatát az intézet zenekarának játéka követte, melyet­ Oertzen Gusztáv a szokott hozzáértéssel vezényelt. A zenekarban játszottak: War­ruch, Hegyi, Szigriszt, Schmiermund, Mihályuk, Réz­bányay L„ Ígért, Vadász és Kaufmann. Biró Ferenc: Kiss József „A naphoz” című hatásos költeményét szavalta megkapóan. Ebben az iskolaévben a fiú felső kereskedelmi iskola már több ilyen sikerült ünnepélyt rendezett, ami csak azt bizonyítja, hogy ennek az iskolának a tanári kara hivatásának a magaslatán áll. Büszkék lehetnek azok a diákok, kik innen kapják az érettségi bizonyítványt. — Orvosi dir. Komáromy Sándor dr. kir. taná­csos, kiváló fürdőorvos, Karlsbad ,Alte Wiese „Hans Nastopol” orvosi működését ,melyet ott már 20 éve folytat — újból megkezdte.­­ A­ Stefániai Szövetség értesíti a gyermek­napot rendező bizottság tagjait, hogy a 18-ára tervezett összejövetel közbejött akadályok miatt elmarad. Az összejövetel 21-én, pénteken délután 4 órakor lesz. A vezetőség kéri az egyesületi kikül­dötteket, hogy minél több segítő tagtársat hozza­nak magukkal. — Baleset. Péter László peterdi földműves szombaton délután leesett a szalmakazalról és bal­lábát eltörte. Vonaton szállították Pécsre a sebé­szeti k­linikára. — Nickel zsebórát találtak a Balokányi liget­ben. Igazolt tulajdonosa átveheti az államrend­őrségen. — Kihágási ítéletek. Az államrendőrség ki­hágási osztályán hétfőn a következő ítéleteket hozták : Kálmán József cigányzenészt éjjeli csend, háborításért 75.000 korona pénzbírságra, Pataki Ferenc kereskedősegédet, mert a villamos ellen­kező oldalán szállt le és az őt figyelmeztető rend­őrrel feleselt, 75.000 korona pénzbírságra, Körösztös Mihály hosszúhetényi lakost sebeshajtásért 75.000 korona pénzbírságra, Novák Jenő soffőrt, mert autóját túlsebesen vezette 75.000 korona pénzbír­ságra, Krausz Jenő szatócsot a bortörvénybe üt­köző kihágásért 60.000 koronára és 170.000 korona pénzbírságra és özv. Weingerten Andornét ugyan­ezért 30.000 koronára, valamint 170.000 korona pénzbírságra ítélték. f PgjSf— Az 52-es bajtársi szövetség ma este 19 óra­kor a Pannóniában fontos ügyben összejövetelt tart.. SELYMEK ízléses nagy választékban Reiner és Pauncz cégnél . Megalakult a II. kerületi levente-egyesület. Pécs város II. kerületi levente-egyesülete tegnap délután alakult meg az Iparosok Olvasóköre ud­varán. Az alakuló gyűlést Pintér Ferenc polgár­mester-helyettes nyitotta meg, aki lelkes szavak­kal méltatta a testnevelés jelentőségét. Az alakuló ülés lelkes hangulatban folyt le s azon jelen voltak többek között Madarász József, Márovics Andor, Kristóf Károly, Baumgartner Alán, Baumann Emil és még számosan. Felkéretnek a II. kerületi levente­egyesületbe tartozók, hogy csütörtök délután 3 órakor a szigeti gyakorlótéren a tribün előtt jelen­jenek meg.­­ Eltűnt kisfiú. Gáspár János 12 éves pásztor­­fiú, kémesi lakos f. hó 16-án reggel 7 órakor a kémesi Feketeörvény” nevű legelő és a kémesi iskola közti útán eltűnt. A fiú arca kerek, szeme kék, haja gesztenyebarna, termete egy 12 éves fiúnak megfelelő termet. Teljesen uj szürke strux pantallóban, régi, foltos, szürke posztó kabát és mellényben és uj Zöld sapkában távozott. Aki tud róla valamit, értesítse a kémesi körjegyzői hivatalt. — Halálozások. A pécsi anyakönyvi hivatal­ban a következő haláleseteket jelentették be: Obert Gergelyné Horváth Rozália rk. 28 éves, Mecsekpölöske. Arnold Sándor rk. 78 éves nyug. kir. itélőtáblai elnök. Nagy Károly rk. 11 hónapos, özv. Pfeifer Mihályné Geiszt Klára rk. 58 éves mosónő. Zsebeházi Anna rk. 32 éves mosónő. Handel Antal rk. 86 éves szabómester. — Meghalt Báli Mihály. Fadd­ról jelentik : Báli Mihály nyug.­állami hóhér a mai napon meghalt. Rádió­műsor KEDD, MÁJUS 18. A rá-c jelben levő számok az adóállomás hullám­hosszát jelzik. Budapesti (560): — 9.30,12 és 15 : Hírek, köz­gazdaság. 16 : Ifjúsági vöröskereszt előadás (Sugár Béla tanár ) 17: Cigányzene. 18.30 : Jogtudományi előadás. Berlin (504 és 571): — 16.45 : Könyvismerte­tés. 17 : Szavalatok. 17.30 : Kamarazene. 19 : Angol tanfolyam. 19.30 : Előadás. 19.55 : Bredow-iskola. 20.30: „Hauswurst der traurige Küchelbaecker“ " komédia 21.20: Víg zeneestély. 22.30: Tánczene. Bern (435). — 13 : Gramofonzene. 16 : Zene­kar. 17.30 : Felolvasás. 19.30 : Előadás. 20 : Hang­verseny. Breslau (418) . 15.50 : Gramofonzene. 16.30 : Hangverseny. 18 : Mesék. 19.30 : Előadás. 20.20 : Katonazene. 22.30: Tánczene. Brünn (521): — 18 : Könyvnyomtatásról elő­adás. 19 : Zenekar. 20 : „Rendezvous“ tréfa. Prága (365.5): — 16.30 : Házi zenekar. 17.30 : Mesék. 19: Átvitel a prágai nemzeti színházból. Milano (320): —16.30 : Jazz-band. 21 : Hang­verseny. Oslo (382) : — 19.30: Angol tanfolyam. 20 : Norvég-est. 21: „Henrik Vergeland“ norvég költő­ről felolvasás. 21.30: Spanyolországi útleírások. Róma (425) : — 13. 14, 19.30, 20.30. 22.50 : Hírek. 14.15 és 17.10 : Házi zenekar. 18.30 : Jazz­band. 20.40: Hangverseny. Wien (531 és 382.5) . — 11 : Zene. 16.15 : Házi zenekar. 17.50: A japán nőről, előadás. 19.10: Francia tanfolyam. 19.40 : Angoltanfolyam. 20.15 : Franz­ Fresar schrammelquartettje. 21.15 : Vidám béc­si est. Zürich (513): — 16 : Tánczene. 20.15 : Olas­z tanfolyam. 20.30 :: Musikalischer Einakter-Cyklus. Legjobb minőségű eredeti amerikai REMINGTON védjegyű Írógépszalagok karbonpapírok, írógépet, számológépet szakszerűen, jótállással javít MOLNÁR ARTÚR szépp-mű­szerész izgalmasok­ ucca 20. — Telefon 6—17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék