Pécsi Napló, 1930. március (39. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-11 / 58. szám

XXXIX. évfolyam, 58. szám. Egyes szám ára 14 fillér 1930 március 11. Kedd Szerkesztőség és kiadóhivatal: Munkácsy Mihály u. 10 Kéziratokat nem adunk vissza. Szerkesztőségi telefon: 109.­­ Kiadóhivatali telefon: 27 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. FŐSZERKESZTŐ: LENKEI LAJOS.(Előfizetési árak házhoz szállítva vagy postán egy bóra 2­50 pengő, egy negyed évre 7­50 pengő. Egyes szám ára­­ 14 fillér, 16 oldalas 24 fillért 1­2 dr. Záray Károly­­ Pécs városának ismét egy régi, közbecsülés­­ben álló tagja dőlt ki az élők sorából. Zárai­ Károly dr., a pécsi kereskedelmi és iparkamara nyug. főtitkára, Pécs város törvényhatósági bizottságá­nak örökös tagja, lapunknak megjelenése óta kül­­munkatársa, ma délelőtt örök pihenőre tért. Záray Károly dr. a munka embere volt. Élete a közügyekben való szereplése által ismeretes mindenki előtt, amelyhez különösen a pécsi kereskedelmi és iparkamara fölvirágoztatása és magas színvonalra helyezése fűződik. Mint kamarai főtitkár, a politikai életben is szerepet játszott; liberális gond­­kodása és elvei alapján, amelyhez élete végéig hű maradt, ő volt a régi szabadelvű párt és később Tisza István párt­jának egyik oszlopos tagja. Lapunk hasábjain számos politikai és értékes közgazdasági cikke jelent meg. Mély részvéttel veszünk búcsút lapunk hű barátjától. Dr. Záray Károly született Nagyszentmiklóson, 1852 március 21-én. A Pécsi Kereskedelmi és Ipar­kamarának 1880—1913-ig volt vezető titkára. A halálozás alkalmából a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara a következő gyászjelentést adta ki: A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara a leg­mélyebb fájdalommal jelenti, hogy megalapítója és megszervezője, harmincnégy éven át volt ve­zető titkára, ezidőszerint nyugalmazott titkára, levelező tagja és mester­vizsgáló bizottságának elnöke, Dr. ZÁRAY KÁROLY úr, a Ferenc József-rend és a Koronás Arany Érdem­­kereszt tulajdonosa, 78 éves korában, a halotti szentségekkel megerő­södve, folyó hó 10-én délben, rövid betegség után elhunyt. Végső akaratát tiszteletben tartva, szerdán,­­ folyó hó 12-én délután 15 órakor a róm. kath. anyaszent egyház szertartása szerint, egész éle­téhez híven, a legegyszerűbben adjuk vissza ki­hűlt tetemeit a központi temetőben az anyaföldnek. Az engesztelő szentmise-áldozatot csütörtökön, folyó hó 13-án reggel 8 órakor mutat­juk be a bel­városi plébánia-templomban. Nagy tudását még nyugalomba vonulása után is készséggel bocsátotta kamaránknak rendelke­zésére és éber szemekkel kísérte figyelemmel azt a munkát, amit ő kezdett meg és folytatott fárad­hatatlanul 34 éven át. Elvesztése nagy vesztesé­günk, felejthetetlen emlékét hálás és szeretetteljes kegyelettel fogjuk mindenkor megőrizni. Pécs, 1930. március 10. Adjon neki a jó Isten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nek­i! * 2 ÚJABB MACEDÓN BOMBAMERÉNYLET EGY jugoszláv határmenti községben. Belgrád, márc. 10. (Avala.) Tegnap este két külföldi ember megközelítette az Union kávé-­­ házat Strumica községben, amely közvetlen a déli bolgár határ mellett fekszik. Az egyik ismeretlen 2 revolver lövéssel megölte a kávéház előtt őrt álló rendőrt, a másik bombát dobott a kávéház belsejébe ,ahol sok vendég volt. A bomba 15 em­bert könnyebben, négyet súlyosabban megsebe­sített. A támadók futva elmenekültek, közben elhagytak 4 bombát ,1 revolvert és 1 kalapot. Az­­ egyik bomba szilánkjain megtalálták a macedón ■ forradalmárok jelzését. tfrtént talált az országos bírósági vegyész ifj. B­alogh János hullarészeiben. Pécs, márc. 10. Megemlékeztünk róla, hogy a nemrég felfedezett, tizennyolc év előtti mohácsi gyilkosság ügyében a királyi ügyészség felküldte ifj. Balogh János és Angya János hullarészeit az országos bírósági vegyészhez annak megállapítása céljából, hogy nevezettek maradványaiban méreg jelenléte kimutatható-e. A pécsi királyi ügyészségre ma érkezett meg az országos bírósági vegyész szakvéleménye. Az országos birósági vegyész szakvéleményé­ben értesítette a királyi ügyészséget, hogy ifj. Balogh János maradványaiban 0,03 milli­gramm arzén mutatható ki.­­ Angya János hullarészeire nézve azonban a válasz nemleges. Az országos bírósági vegyész szakvéleménye­­ alapján a királyi ügyészség a pécsi orvosszakértők­től annak megállapítását fogja kérni, hogy a meg­állapított arzénmennyiség emberélet kioltására elegendő-e . Miután id. Balogh Jánosné Hunyadi József, az ügy egyetlen gyanúsítottja ellen tett terhelő vallomását visszavonta, a bűnügy további sorsa­­ az orvosszakértők jelentésétől függ. Március tizenötödikének megünneplése. Az 1927. évi XXXI. tc. — a nemzet kezdet­től fogva önként megnyilvánult közérzületét kö­vetve, — március hó 1­5. napját nemzeti ünneppé nyilvánította. Az 1848. év március hó 15.-nek minden év­fordulóján az ország területén az összes felekezetek istentiszteleteket tartanak, a nemzeti társadalom pedig a nap jelentőségét kidomborító és méltató hazafias ünnepségeken áldoz a történelmi idők emlékének. Az ünnepnek két része van : a délelőtt folya­mán a helybeli templomokban ünnepi szentmi­séket, illetőleg istentiszteleteket tartanak, délután pedig a Majláth-téren a Kossuth-szobornál tart­juk meg az emlékünnepet. Szentmisék, illetve istentiszteletek lesznek a folyó év március idusán városunkban: a székesegyházban délelőtt 9 órakor, a belvárosi róm. kath. plébániatemplomban délelőtt 9 órakor; a szigeti külvárosi róm. kath. plébániatem­plomban délelőtt 9 órakor; a budai külvárosi róm. kath. plébániatem­plomban délelőtt 9 órakor; a gyárvárosi róm kath. plébániatemplomban délelőtt 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmise; a református templomban délután 6 órakor, az ágostai hitvallású evangélikus templom­ban délelőtt 10 órakor, az izraelita imaházban pedig délelőtt 10 óra­kor kezdődik az istentisztelet. A Majláth-téren délután fél 4 órakor kezdődik az ünnepély. Az ünnep sorrendje : 1. A m. kir. 8. honv. gyalogezred zenekara el­­játsza a Magyar Hiszekegyet. 2. Az összes pécsi dalosegyesületekből alakí­tott énekkar elénekli Révfy­ Riadóját. 3. Kovács Bertalan orvostanhallgató elsza­valja Petőfi Nemzeti Dalát. 4. ifj. Asszonyi László ünnepi beszédet mond. 5. Az összes pécsi dalosegyesületekből alakí­tott énekkar elénekli Ammer: Nem, nem soha... című dalát. 6. A küldöttségek koszorúkat helyeznek a Kossuth-szobor talapzatára. 7. A Pécsi Leventék Egyesületének zenekara eljátsza a Himnuszt. Az ünnepélyen az állami és önkormányzati hivatalok, a magyar királyi honvédség, a közbiz­tonsági fegyveres testületek, a helybeli társadalmi egyesületek és az egyetemi ifjúság küldöttségileg, a Pécsi Leventék Egyesülete egy díszszázaddal vesz részt. Felkérjük a nagyközönséget, hogy az ünne­pélyen a Majláth­ térnek a Kossuth szobortól ke­letre eső részén helyezkedjék el, az ünnepély vé­geztével pedig a leventék és cserkészek elvonulá­sáig az irgalmasok utcáját hagyja szabadon. A nemzeti ünnep napján a középületeken a magyar állam címerével ellátott nemzeti lobogó fog lengeni. Felkérjük a város lakosságát, hogy házaikat, a kereskedőket és iparosokat, hogy üz­letük kirakatait, illetve telepeiket a nemzeti lo­bogóval, vagy nemzeti színekkel feldíszíteni szíves­kedjék. Felkérjük végül az összes munkaadókat, hogy üzleteikben, illetőleg üzemeikben a délutáni órákra kiterjedő időre munkaszünetet tartsanak és ezzel adjanak módot alkalmazottaiknak az ünnepélyen való részvételre. Legyünk ott mindannyian s ünnepeljünk nagy idők emlékéhez méltóan. Este 8 órakor az egyetemi ifjúság és a Pécsi Nemzeti Színház diszelődást tart. Az ünnepi est keretében a 8. honv. gy. ezred zenekarának nyitánya után Sudár József joghall­gató szaval, dr. Lajos Iván ünnepi beszédet mond és színre kerül. Katona József „Bánk-bán”-ja Vértes Lajos, a Vígszínház tagjának vendégszerep­lésével. dr. Nendtvich Andor s. k. polgármester.­ ­ A FŐVÁROS ÉS AZ ORSZÁG TÖRVÉNYHATÓ­SÁGAINAK H­ÓDOLATA A KORMÁNYZÓ ELŐTT. Budapest, márc. 10. A főváros törvényható­ságának népes küldöttsége március 1--én jelenik meg a kormányzó előtt, hogy hódolatát bemutassa és egyik jeles iparművészünk által elkészített mű­vészi kivitelű hódoló feliratot átadja. A küldött­séget Ripka Ferenc főpolgármester és Sipőcz Jenő polgármester vezetik. A főváros után Magyarország vármegyéinek és törvényhatósági városainak küldöttsége jelenik meg a kormányzó előtt, akik az egyes megyei és városi törvényhatóságok hódoló feliratát nyújtják át. FELEMELTE A TÁBLA A FELESÉGGYILKOS mészáros István büntetését. Budapest, márc .10. A budapesti Ítélőtábla ma tárgyalta Mészáros István gyilkossági ügyét, aki megölte feleségét, majd a mester gerendára akasztotta fel, hogy azt a látszatot keltse, mintha az asszony öngyilkosságot követett el. A törvény­szék 5 évi fegyházra ítélte a tábla azonban bün­tetését 7 évre emelte fel. Mészáros az ítélet kihir­detése után kijelentette a bíróság előtt, hogy halál­­büntetést kér. Az asszony tönkretette életét és ezért a túlvilágon mielőbb le akar vele számolni. Kérését jegyzőkönyvbe vették.

Next