Pécsi Napló, 1933. június (42. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

1S33 junius 27, l’ÉCSI NAPLÓ ШНЕК. . —■ A város polgármestere ezúton hívja fel a város lakosságát, hogy az Országos Ügyvéd­szövetség pécsi vándorgyűlése alkalmából — június 28-tól július hó 1-ig — a kongresszuson résztvevő magyar királyi igazságügyi miniszter úr, ennek kísérete és a magyar ügyvédi kar tisz­teletére há­zait már június hó 28-ára fellobogózni szíveskedjék. — Az igazságügym­­­iszter sír ügyvédségről. Lázár Andor dr. igazságügyminiszter, — akit az Országos Ügyvéd-Szövetség Pécsett június 29-től július 1-ig tartandó IX. Vándorgyűlésének védnö­kéül kért fel, — arról értesítette a kongresszus rendezőségét, hogy a kongresszuson személyesen fog megjelenik és annak tanácskozásait közvet­lenül is figyelemmel fogja kísérni. A pécsi országos ügyvédgyűlésen rés­tvételre jelentkezett sokszáz ügyvéd az igazságügyminiszternek az ügyvédek parlamentjében való megjelenése elé nemcsak azért néz érdeklődéssel, mert a világháború óta ez az első eset, hogy az igazságügyminiszter sze­mélyesen megjelenik az ügyvédek kongresszusán, h­anem azért is, mert arról értesül a rendezőség, hogy Lázár Andor igazságügyminiszter felszólal és ismerteti az ügyvédség mai helyzetére vonat­kozó álláspontját. A vándorgyűlés, amelynek szónokai: Kálnoki Bedő Sándor, Dési Géza, Tas­­nádi Nagy­ András, Niamessay Mihály, Szabó János, Szalay Zoltán, Tuny­oghi Szűcs Géza és vitéz Visy Imre, beható tárgyalás alá kívánja bocsátani az ügyvédkérdés mai összes aktuális problémáit, ezenkívül pedig foglalkozni fog a törvény­kezés eddigi egyeszerűsítésének eredmény mérlegével,illetékjogunknak a jogok érvényesíté­sét a vagyonjogi forgalmat korlátozó intézkedései­vel, nemkülönben a mezőgazdasági hitelünk meg­oldására váró feladataival. A vándorgyűlés elnökei Fittler Dezső és Nyulászi János. — Mackensen tábornagy levele a pécsi mú­zeumban. Igen érdekes és értékes okmánnyal aján­dékozta meg a pécsi városi múzeumot Leortel János ny .p. v. felügyelő. Az 1918. évi összeomlás­kor Leonel Barcson tartózkodván, a Belgrádból oda jutott hatalmas okirat csomagból megszerezte Mackensen német tábornagy egyik értékes levelét, mely Nisben kelt 1915. december 20-án. A levél­ben egyik cs. és kir. közös ezred tulajdonosához ir Mackensen köszönő sorokat azért a diszkardért, mit az ezred neki ajándékozott. Írja, hogy azzal a karddal volt a királynál is kihallgatáson. A levél többi része háborús katonai vonatkozású. Az értékes háborús okmány­ a múzeum hadtörténelmi csoportjába került. — Jézus Szent Szive templomának búcsúja. A város katolikus hívőinek impozáns részvétele mellett folyt le vasárnap a Jezsuiták templomá­nak búcsúja. A templomban a délelőtt folyamán több ünnepi istentisztelet volt, majd délután 15 órai kezdettel körmenet. A körmenet előtt Pl­­onay Gábor tartott nagyhatású szentbeszédet. A körmenetet, melyen mintegy­ 6 ezer hivő vett részt, Koc­h Ede kanonok vezette. — VASÁRNAPI RÖVID HÍREK: A Szent Péter bazilikában óraműves pokolgép robbant; négy ember megsebesült, a templom sértetlen maradt.— Uccai, ,sőt agy üléseken“ szerveztek Buda­pesten a kommunista ifjúmunkásokat, de a rend­őrség elfogta a vezetőket. — A legitimistáik orszá­gos szervezkedésre és pártalakításra készülnek. — A/tí'f/esd felbecsülhetetlen kárt okozott a Hegyalján, Tolcsva és Erdbénye községekben. — A vasúti személytarifa leszállítását jelentette be monori beszédében Fabinyi kereskedelmi miniszter. — Szófiában kihirdették az ostromállapotot.—■ Német­ország felett újabb Hitler-ellenes röpcédulákat szór­tak le rejtélyes repülőgépek. — Moszkvából érkezett kommunista agitátort leplezett le a debreceni rendőrség. — A megáradt Zagyvából két gyermeket mentett ki Hant Antal szolnoki cserkész. — Hét diák tűnt el Budapesten a szekundás évvégi bizo­nyítvány­ miatt. Auto Syphon tulajdonosok figyelmébe ! Üvegét díjtalanul megjavítom, csupán a szükséges alkatrészeket számítom fel, leg­olcsóbb árjegyzéki áron. Patroncsere! Molnár Artur technikus, rád­ió-szaküzlete Telefon 36-17 Pécs, Nádor-széllő épületében ” angol DUNLOP képviselet. Szőke hajnak csodálatos.. Külön szőkék részére készült az Elida Kamilloflor Shampoo. Egy csodálatosan enyhe, tiszta, különleges készítmény, a hegyi kamillavirág kivonatának fel­­használásával. A Kamilloflor Shampoo megakadályozza a haj megbarnulását és vissza­­adja ragyogó szőkesé­gét, csodálatos fényét. Szavatoltan mentes minden ve­gyi és festőanyagtól. Természe­­■ч­tesen hat a Kamilloflor által. ELIDA SPECIAL SHAMPOO KAM­I­LLOFLOR IGyors- és gépiróiskolai záróvizsga. Pécs, jan. 26. Bálint Antal OTI főtanácsos, az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Orszá­gos Bizottság elnöke ünnepi keretek közt szomba­ton délután hirdette ki Pillich Andrásné áll. eng. pécsi gyors- és gépiró szakiskolájában a most le­zajlott évzáró vizsgák eredményeit. Az ez alkalomra rózsaerdővé alakított tan­teremben egybegyűlt növendékek előtt Bálint elnök a legmelegebb elismeréssel emlékezett meg a szakiskola vezetőségéről és hangsúlyozta, hogy a gyorsírási eredmények oly kitűnőek, hogy"messze felülmúlják az országos átlagot nemcsak vidéki, de országos vonatkozásban is. Ezután igen mele­gen szólt az országos elnök a növendékek rendkí­­vüli teljesítményéről is és lelkes szavakkal a gyors­írás állandó szeretetére biztatta őket. A vizsgaeredmények a következőt: Közérvényes állami bizonyítványt nyertek. Gyorsírásból: Balaton Júlia, Baumgartl Ká­roly, Beck Károly dr., Caflisch Iván dr., Engel Károly, Eötvös Pál, Gál István, Gadó György­ dr., Gosztonyi Miklós dr., Hainess Antónia, Hantay Margit, Hegedűs Erzsébet, özv. Hock Ferencné, Kétheli Emilia, Kraut Anna, Kruck Ágoston, Lampert 3. István, Mathievics Erzsébet , Moll Ká­roly, Molnár Mária, Pásztor Éva, Perlesz Edit, Prakatur Vera, Rászter Lajos, Róna Elemér, Ruzsinszky Ede, Schranz Béláné, Sebők Sarolta, Sonnehfeld György, Szekeres Márta, Weigand Ist­ván, Bámbó Ir­én, Weinberger­ Ibolya (Kaposvár). Gépírásból: Caflisch Iván dr., Eötvös Pál, Erhardt Jolán, Gadó György dr.,Hantay Margit, Réthelyi Emilia, Pásztor Éva, Perlesz Edit, Rász­ter Lajos, Ruzsinszky Ede. Az eredmény kihirdetése után a szakiskola növendékei nevében Bényei Irén biztosította Pil­lich Andrásnét valamennyiük osztatlan hálájáról és szeretetéről és értékes dísztárgyakat nyújtott át neki,amit az igazgatónő hálás szavakkal köszönt meg. A szakiskola növendékei ezután egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy a műtársi kolle­gialitást a jövőben i­s ápolni fogják és e célból 25-én. Vasárnap közös kirándulást tettek Kanta várra. I­ ................ mi­nl 11 M MP4» —■1 4M—­» ton a déli órákban indul és vasárnap az éjszakai órákban érkezik vissza. Az utazáshoz szükséges igazolványok és jegyek a Menet jegyirodában lesz­nek kaphatók.­­ Eltemették Antal Jenőt, Antal Jenő har­kányi fürdőigazgató halála megyeszerte őszinte, mély részvétet keltett. A temetés hétfőn délután 5-kor volt és a lesújtott gyászoló családon kívül megjelent azon az elhunyt tisztelőinek, barátai­nak óriási tábora. Nagyon sokan mentek ki Pécsről a temetésre, de ott volt úgyszólván Harkány község lakóinak nagy része. A részvétnek ez az impozáns megnyilvánulása hű dokumentuma annak az érdemekben gazdag, munkás életnek, amely Antal Jenő földi útját jelöli. A gyászszer­tartás a harkányi szr. templom udvarán folyt le és azt dr. Silberstein Adolf siklósi kerületi főrabbi végezte. Emelkedett hangon méltatta az elhunyt múlhatatlan érdemeit, megemlékezett róla, mint az igazi jótékonyság művelőjéről, a szegények bőkezű megsegítőjéről. Kulifay Elek református lelkész búcsúztatta ezután Antall Jenőt és rá­mutatott azokra az elévülhetetlen érdemekre, amelyet Harkány nagyrafejlesztése körül szerzett. Harkány jótevője volt és emlékét nemcsak alko­tásai, de a hála és szeretet és őrizni fogja. Steuer Sámuel állatorvos Harkány közönsége nevében állt a koporsó mellé és bensőséges szavakkal vett búcsút az igaz embertől, aki csak jót tett és szépet alkotott életében. — A „Pécsi Lakók Szövetsége“ a mai naptól kezdve — új helyiségében — Reák ucca 2. sz. alatt működik. Mindennemű felvilágosítással szívesen áll a lakóknak lakáskérdésben rendel­kezésére. — Tanévzárás. Elmúlt vasárnap Pécs vala­mennyi elemi és középfokú iskolájában berekesz­tették az 1932—33. iskolaévet. Kis és nagy diákok a reggeli órákban templomba vonultak, hol ünnepi istentiszteletek, Te Deumok keretében adtak hálát a jó Istennek, hogy törekvő munkájukban megsegítette őket. Az istentiszteletek után házi­ünnepségek keretében folyt le a tanévzárás és mindenki megkapta bizonyítványát. Sok mosolygó arcú, derűs tekintetű kis és nagydiákot láttunk és ebből azt következtetjük, hogy az elmúlt iskolaév eredménye általában jó volt. Ahol a vakáció örö­mét esetleg mégis megzavarja egy-egy kevésbé megfelelő kalkulus, nem kell elkeseredni sem szülő­nek, sem tanulónak. Egy-egy szekunda nem olyan csorba, amit ki ne lehetne köszörülni. A szülő részéről egy kissé erőteljesebb szigor, a diákéról valamivel nagyobb szorgalom kell csak hozzá és jövő ilyenkorra azok az arcok is derűsek lehetnek, melyeket tegnap a ború jellege árnyalt. Él tehát a gonddal, kedvetlenséggel, az utólagos szemre­hányásokkal, a könnyekkel. Mindennél többet ér az az erős elhatározás, hogy az új iskolai évet felfokozott törekvéssel, nem lankadó kitartással fogjuk végig tanulni. Ebben a feltevésben, mely tanulónak, szülőnek egyaránt megnyugvást ad, éljen a vakáció, amelyhez jobb időt, több nap­sütést kívánunk, mint az idei nyárban eddig volt. ­ Az Országos Ügyvédszövetség központi elnöksége ma, kedden este 17 órakor kongresszust előkészítő fontos megbeszélést tart a pécsi ügy­védekkel az Aranyhajóban levő kongresszusi iro­dában. Felkéri az elnökség a pécsi ügyvédséget, hogy a megbeszélésen teljes számban megjelenni szíveskedjenek. — Kedvezményes 2 napos utazás Budapestre. Az Országos Dalosszövetségtől vett értesülésünk szerint a Budapesten megtartandó Országos Dalos­­versenyre Pécsről Budapestre 66%-os kedvez­ményű ,,,kulturvonatot“ indít a Dalosszövetség. A különvonat előreláthatólag július 1-én, szomba­ 5. oldal.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék