Pécsi Napló, 1933. szeptember (42. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-19 / 212. szám

6. oldal. A frontharcosok művészestje a pécsi Nemzeti Színházban, Pécs, szept. 18. A Pécsi Frontharcosok Egye­sülete október 7-én este 8 órakor nagy művészestet rendez a pécsi Nemzeti Színházban a szegénysorsú bajtársak felsegélyezése céljából. A rendezőbizott­ság az est sikere érdekében országos nevű művé­szeket kért fel. A művészest műsorán ennélfogva a következők szerepelnek: Szabó Lujza, a Magyar Királyi Operaház tagja, Cselényi József, a Nemzeti Színház tagja, Utry Anna, operaénekesnő,a Fráter Lóránt nótaolimpiász aranykoszorújának nyer­tese, Szűcs Márta zongoraművésznő, Vályi Nagy Géza költő és Gáspár Jenő, a Petőfi Társaság tagja. Az est bevezető prológját vitéz Visy Imre ügyvéd, a pécsi szövetség társelnöke mondja. Közreműkö­dik azonkívül az esten a 8. honvéd gyalogezred zenekara is.­­• A Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Bercsényi Bajtársi Egyesülete f. hó 19-én tartja tisztújító nagygyűlését a Csaba B. E. Munkácsy Mihály u. 9. szám alatti hivatalos helyiségében. Kéri a vezérség a bajtársak pontos megjelenését­. — A városi zeneiskolában már javában foly­na­k az előadások, de szokás szerint még napon­ként jelentkeznek felvételre elkésett régi és új növendékek, kik még hozzá azon hátrányos hely­zetben vannak, hogy a tandíjat az elmulasztott időre is meg kell fizetniük. Előreláthatólag az elmúlt évek tapasztalatai alapján remélhető, hogy a zeneiskola tanulólétszáma ez idén emelkedni fog, úgy látszik hinni lehet azoknak, kik a gazdasági válság mélypontját elérkezettnek látják. Csak jöjjön is a várva-várt fellendülés, kulturális intéz­ményeink epedve várják! — Áramszünet lesz folyó hó 20-án, szerdán reggel­­6 órától 6 óráig. A Dulánszky Nándor, Pozsony, Dohány, Reáliskola, Temető, Zsolnay Vilmos, Alsó-Felső-Balokány, Lánc, Harangöntő, Halász, Major, Basamalom, Dieszmalom, Bulgár, Gyár, Botond, Csaba, Huba, Almos, Táltos, Géza, Gyula, Márton, Könyök, Katalin, Grundier, Er­zsébet, Sándor, Pucher, Csokonay, Csillag, Kiss Ernő, Lehel, Béla, Újvilág,Hársfa, Torda,Hajnal, Ágoston, Hegyalja, Zerge, Magyar, Felső-Vámház, uccákban, a Kossuth Lajos ucca keleti részén, Pécsbányatelepi úton, Pécsváradi és Mohácsi or­szágúton, Basamalom, Kisbalokány, Gyükés­­dülőben, Cassián-telepen. — Ingyenesről-­­ legelő gazdasági tanfolya­mok. A Alsódunántuli Zöldmező Egyesület a következő hirdetmény közzétételére kérte fel szer­kesztőségünket: Legeltetési társulati elnökök, gazdák, pénztárosok és jegyzők, valamint köz­ségi birók és elöl­jár­ósági tagok, községi legelő­gazdák, végül legelőkben érdekelt bírt­okossági elnökök részére a folyó évi november 15 és 1934. évi február hó 28 közötti időben 10 napos rét- és legelőgazdasági alsófokú tanfolyamok tartását vettem tervbe? Ezek a tanfolyamok a résztvenni kívánók számához és a lakóhelyüktől való távol­sághoz képest a jászberényi, kecskeméti, karcagi, nagykállói, somogyszentimrei (u. p. Kadarkút), pápai, kehidai vagy csermajori (u. p. V­ifnyéd, Sopron vm.), hódmezővásárhelyi és szekszárdi m. kir. gazdasági szakiskolákban fognak megtartatni. Ezeken a tanfolyamokon a rétek és legelők ok­szerű művelése, azok gondozása, javítása, rend­szeres használata (az idevágó­ törvényes rendel­kezések ismertetésével), azonkívül a szántóföldi takarmánytermesztés és állattenyésztés (külö­nös tekintettel a közös apaállatok tartására) fog előadatni. A tanfolyamon résztvevők a tanfo­lyam elvégzéséről bizonyítványt nyernek. A tan­folyam ingyenes és a résztvevők részére a tan­folyam alatt az intézetben díjtalan szállás és el­látás biztosíttatik. Az oda- és visszautazás költ­ségei fejében Ш. oszt. személyvonati jegy ára megtéríttetik. Kocsi vagy autóbusz használatá­ért térítés nem jár. Felhívom az ezeken a tan­folyamokon résztvenni kívánókat, hogy a fel­vétel iránti kérvényüket a Vezetésem alatt álló minisztérium (Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11) TIX. 2. ügyosztályának vezetőjéhez címezve, leg­későbben folyó évi október hó 31-ig küldjék be. A felvételi kérvényen a községi elöljáróságnak igazolnia kell, hogy a folyamodó a legeltetési társulatnál, a községnél, vagy a közös legelőben érdekelt birtokosságnál mily tisztséget visel, illet­­ve mily alkalmazásban van. Dr. Lenek Jenő sk., miniszteri tanácros. A királydijas Pécsi Dalárda új utakon A folyó hó 15-én megtartott tagértekezleten a dalárda minden számottevő tagja megjelent, vagy elmaradását kimentve biztosította a vezető­séget a tényleges­ dalosmunkában való közremű­ködéséről. Különös biztatást jelent a dalárda új lendületére­, hogy azok a régi érdemes dalosok is nemcsak megjelentek, de a pontos próbalátogatást is örömmel vállalták az ősi hírnév további bizto­sítására, akik évek óta ki voltak kapcsolva a dalos­munkából. A megjelentek lelkes egyhangúsággal állapították meg, hogy a Pécsi Dalárda múltja erkölcsi kötelességévé teszi Pécs város minden művelt, dalkedvelő polgárának, hogy odaálljon a sok dicsőséget látott daloszászló alá, mert a magyar dalosmunka ma nem pusztán egyéni kedvtelés, hanem a magyar dalban legmagasztosabban élő irredentiz­musnak s a magyar feltámadás csüggedetlen hitének állandó ébrentartása, a nemzeti öntudat legmegraga­­dóbb nyilvánítása. Ily irányú lelkes felszólalások után a dalos­ügyek kiváló vezérének, Borsy Jenő elnöknek a ja­vaslatára teljes egyhangúsággal kimondta a tag­­értekezlet, hogy a külföldi nagynevű dalosegyesü­letek mintájára a dalárda karnagydalosaiból mű­vészi bizottságot alakít és a főkarnagyi tisztséggel Weigele Oszkárt, a jeles katonakarnagyot bízza me­g. A karnagy­i t­isztségekre pedi­g Szilárd Leó dr., Tóth Aladár, Sperl Lajos, Szentkereszthy Elemér és Bőhm Emil dalosokat, mint a dalárda régi kipró­bált tagjait kérték fel, akik a felajánlott tisztséget örömmel és teljes önzetlenséggel elvállalták.­­ A karnagyoknak e példaadó nemes áldozat készsége át kell, hogy hassa a dalosokat is, hogy az új tervek megvalósulhassanak. A vezetőség és a karnagybizottság azonban még ezúton is kéri a város minden vezet­ő tényezőjét, hogy dalos isme­rőseiket szíveskedjenek a Pécsi Dalárda tagjai sorába toborozni, hogy hanganyagban is kiváló új erők álljanak a­ karnagyok rendelkezésére. A férfikar irodalom legjelesebb régi és új kóru­saiból összeállított évi műsor első próbája e hó 19-én, este pontosan 8 órakor kezdődik, melyre az összes tagokat—a tagértekezleten való megjelené­sükben akadályozottakat is — ezúton hívja meg a vezetőség. — Továbbképző tanfolyamok orvosok számá­ra. Az orvosi továbbképzés központi bizottsága gyakorló orvosok számára az ősz folyamán szá­mos továbbképző tanfolyamot rendez. Az egye­temi klinikákon, a bábeképzőkben, a főváros köz­­kórházaiban, a budakeszi tüdőbetegszanatóriu­­mokban egész éven át nyílik alkalom arra, hogy gyakorló orvosok isét-négy héten át ismereteiket mélyítsék. Ezeken kívül még a következő tan­folyamok lesznek: október 2-től október 14-ig kéthetes tanfolyam az orvosi tudományok összes ágaiból a Gróf Apponyi poliklinikán, október 9-től október 21-ig az anya- és csecsemővédelem­­ről az Országos Stefánia Szövetség központi inté­zetében, október 16-tól november 25-ig hathetes tanfolyam községb és körorvosok számára a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet­ben. Szeptem­ber 23 és 24-én a Magyar Orvosok Országos Szö­vetsége a hódmezővásárhelyi közkórházban a szegedi egyetem orvosi fakultása tanárainak köz­reműködésével két napig tartó továbbképző elő­adást rendezi . Csakugyan útban van a jobb kon­junktúra? Amíg csak a Hitler-kormány hivatásos jelentései beszéltek a­ közeledő gazdasági fellendülésről, ad­dig a náci­ propaganda hivatásoso tényezőin kívül senki nem vette komolyan ezeket a nyilatkozato­kat.­De most már Angliából is érkezik ilyen biz­tató kilátások híre, bár az ottani külkereskedelmi mérleg javulása és angol vasutaknak a forgalom növekedését mutató bevételi többlete elsősorban a font érték­ csökkenésével kapcsolatos. De ami különösen szkeptikussá teszi a gazdasági szakem­bereket a konjunktúraváltozás jósaival szemben, az a tőzsdék rendkívül tartózkodó magatartása. Pedig az értéktőzsdék rendszerint jóelőre meg­érzik az időváltozást és a tőzsde­emberek fantá­ziája mindig eszkomptálni szokta a konjunktúrá­nak várt fordulatait. Ennek most semmi nyoma. Itt van előttünk a tíz legnagyobb tőzsdére vonat­kozó legutóbbi nemzetközi árfolyamindex, mely a múlt héten is 44,7-ről 43,5-re ment vissza (1927: 100). A tőzsdék tehát egyelőre nem optimisták.­­ A pécsi kálvária búcsúja és a siklósbodonyi leány­vásár. A pécs belvárosi plébániatemplomból vasárnap, szeptember 17-én, körmenet­ ment a kálváriára, melyen a vezető lelkész szentmisét mondott, ünnepelték ezzel a kereszt fölmagaszta­­lását, melynek napja szeptember 14-én volt. A kereszt másik ünnepe, a föltalálásának napja, mely május 3-ára esik. A pécsi egyházmegyében a kö­vetkező községek plébániatemploma van a Szent Kereszt fölmagasztalására fölszentelve : Hogy­ész*, Németkér, Mecsekalja (Rácváros) és Sikló­sbodony- A fin­álisok közül pedig : Drávakeresztúr, Kis­­topolya, Monyoród, Mórágy, Sátorhely és Szilágy. Az istentisztelet ruhájának a színe szeptember 14-én vörös. A nép a búcsúját rendesen a leg­közelebbi vasárnap tartja. AZ összes búcsúk kö­zött Baranya vármegyében a siklósbodonyi temp­lom búcsúja a legérdekesebbek egyike. Ekkor­folyik le a régóta hírneves leányvásár, ami nép­rajzi szempontból is figyelmet érdemel. Messze­­vidékről, különösen az Ormányságból jön össze­­itt a fiatalság, leányok, legények egyaránt. Itt ismerkednek meg és sok pár szüret után már meg is esküszik. A másik rész a farsangra tartja, fönn a lakodalmat. Délután a siklósegyüdi hegy­láncnak erre eső folytatásos részében levő síelők­­présházai hangosak a vigadóktól. Zene, tánc, ének van elég. Az ókor mellett az újbort is isszák már.. A siklósbodonyi búcsún több református vesz részt, mint katolikus. Az Ormányság a reformá­­tusság székhelye. Az etnográfia, a néprajz nagy kárára a háború kivetkőztette a falusi népet,, különösen az ormányságiakat régi szép és érdekes viseletükből. Az ormánysági népviselet egymagá­ban állt az egész országban. Most a pécsi vásáro­kon árusítják a még megmaradt ruhadarabokat- Városi viselet kell a falusi népnek is már, külö­nösen az ormányságiaknak. Csak a hosszú hajat tartották meg. Az ondolálás kedvéért majd még azt is levágják. R. K.­­ír. — Házass­ágkötések. A pécsi anyakönyvi hi­vatalban az elmúlt héten házasságot kötöttért Obersofszky Gyula magántisztv­édő és Takács Erzsébet. Bölöni Péter városi csőfektető és Ha­lász Ilona. Guth Márton gépész és Jozipovics Te­rézia. Ifj. Schiflinger János kőműves és Weber Anna. Molnár József malomellenőr és Hoffinger Berta Mária. Mischl Lajos Andor kőművessegéd és Gergely Erzsébet. Csáklyás Lajos órás és ék­szerész segéd és Rattelbach Zsófia. Mayer Béla fűszerkereskedő és Kasza Katalin Mária. Schaf­fer János szabómester és Hodosi Ilona. Rónaky József OTI számtiszt és Mezei Aranka. Petőfi Ignác lakatossegéd és Szikrát Erzsébet. Valkó Gábor Dénes gyógyszerész és Vétek Mária Gabri­ella. — Árváltozások a hentesáruban. F- hó 16-tól kezdve a zsirés zsirszalonna kilója Pf.30,háj 1.40-— Új gyógyszerészeti törvényt sürgetnek az alkalmazott gyógyszerészek. A magyar alkalma­zott gyógyszerészi kar több mint két évtized óta sürgeti a külföldi államokban már mindenütt fel­állított kárpótlékos fizetőpénztár és nyugdíjintézet törvényhozás útján való megvalósítását. Ennek é­let­rekel­té­se, valamint a gyógyszerészi pályán mutatkozó egyéb sérelmek megszüntetése érde­kében mozgalom indult meg, amely új gyógysze­részeti törvény alkotását sürgeti. Legközelebb a parlamentben több interpelláció is foglalkozik a kérdéssel. Az alkalmazott gyógyszerészek követelik a gyógyszertári jogadományozás mai rendszeré­nek kiküszöbölését és jogadományozási kataszter felfektetését is. — Halottak. A városi anyakönyvi hivatal­ban a következő haláleseteket jelentették be: özv. Rafinger Józsefné Mészáros Julianna rk. 75 éves, Sterl János nyug. szénbányász rk. 69 éves, Hosszuhetény. Seidl Terézia rk. 9 hónapos, Szent­­lőrínc, Keresztes pia. Czipót József rk. 77 éves,­ Schlipcsovics Lajos rk. 64 éves edénygyári koron­gos. Orsós Erzsébet napsz. rk. 33 éves, Hosszu­hetény, Zobák pia. Szabó Kálmán községi fő­jegyző, rk. 34 éves, Bezedek. Özv. Hoff Jánosné. Szucsics Anna rk. 73 éves, Balog József rk. 2 éves, Zaláta, Csontaerdő. Marek József napsz. rk. 27 éves, Murarát­ka. Szabó Lajos rk. 70 éves, Szent­­lőrinc. Glück János rk. 62 éves napsz. Reininger József izr. 79 éves magánzó. Gamos István rk. 2 éves. Hómann György rk. 49 éves földmives, Ujpetre. Sudár József rk. 70 éves magánzó. Ká­roly János kisbirtokos, rk. 73 éves. Szentai Zsig­­mondné Vet­zl Magdolna rk. 62 éves, özv. Schvarcz Lajosné Engel Fanni izr. 77 éves. I­I PÉCSI NAPLÓ 1933 szeptember 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék