Pécsi Napló, 1933. december (42. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-30 / 295. szám

1ЭЗЗ december 30 PÉCSI NAPLÓ ­• Januárban új csoporttanulás kezdődik a pécsi gyorsiró-szakiskolában. Hivatalokban és iro­dákban ma már nélkülözhetetlen a gyorsírás és gépirás tudása. Ennek az elemi szükségletnek tu­­lajdonítható, hogy Pillich Andrásné pécsi áll. eng. gyorsiró és gépiró szakiskolájában úgyszólván naponta érdeklődnek a pécsi és pécskörnyéki szülők, hogy a szakiskola tanév közben nyit-e új tanfolyamot. Az általános érdeklődésre való tekin­tettel a pécsi gyors- és gépiró szakiskolában január­­elején kezdők részére új, 16 hónapos szaktanfolyam kezdődik (­haladók bármikor beiratkozhatnak). A tandíj havonta is fizethető , köznapokon dél­előttönként. Felvilágosítással bármikor készséggel szd­ál a szakiskola igazgatósága (Pécs, Siklósi utca 12., telefon 26-15.) Szemben a Pannóniával (Király u. 10. sz. alatt) igen olcsón kapható a szép, divatos Kertész-kalap — József kir. herceg a hadigondozottakért.­­­gy, a karácsonyi ünnepek előtt tartott hadirok­kant ünnepélyen derült ki József kir. herceg, tábornagy csodálatos együttérzése a hadigondo­zottakkal. A kir. herceg ugyanis úgy tábornagyi fizetéséről, mint a Mária Terézia-rend illetményei­ről a hadigondozottak javára lemondott. Az ö­sszeg, amely a kir. herceg nemeslelküségéről a rászorult hadigondozottaknak jutott, közel fél millió pengőt tesz ki. —■ Adomány az insegak­cióra. Duzár József «egyetemi rk. tahár 10 pengőt adományozott üd­vözletmegváltás címén a városi inségakció javára. — Bridgelők figyelmébe. Bizonyára érdekelni fogja a bridgelők egyre növekvő társadalmát dr. Herrtád István most megjelent kis tanulmánya, mely az új ,,két­ treff” és ,,négy-ö­t szanzadu” kon­tenc­i­ó­val f­ogl­a­l­koz­i­k, va­lam­int a Klein Hernád­­féle licitálási táblázat. Kaphat­ó Havas Testvéreknél. Törtarany ezüst, használt ékszerek, fogarany, zálogcédulák vétele és cse­rélése . — HELL ékszerész. Pécs, Király-ucca 20. — A fogházmisszió karácsonyára befolyt ado­mányok. Pénzben: Székeskáptalan 20, Virág Fe­renc megyéspüspök, Pécsi Takarék, Hamerli József, N. N. az ügyészség útján 10—10 P, Kir. ügyészség 8, Szapár József dr. főügyész, Csizek Antal, Du­nántúli Bank, Visnya Ernő, Pannonia sörgyár, Magyar Nemzeti Bank 5—­5 P, Greksa Etelka 3 P, Haiisch Emilia, Jelen Miklós dr., Stein Alfréd dr. 2—2 P, if­j. Szapár József dr.,Wolf Lajos dr., Kocsis Béla, Schmidt Antal dr., Böröcz Jenő dr., Schmidt Miklós dr., Simonfay-Kremmer László dr., Kis­faludy Imre dr.,Mosonyi Géza dr., Lovanecz József d­r., Schmidt Vilmos dr., Boda Gézáné, özv. Dom­­bovitsné 1—1 P. Természetben : Neumann tej­­vállalat 32 liter tej, 10 kg. sajt, Gundrum cég 6 pár harisnya, Bőrgyár, 2 kg. zsír 10 kg. liszt, Kött ker­tészet 4 cserép virág, Schützer szappangyár 20 díb szappan, Római Róbert egy csomag élelmiszer, Benkő József egy üveg rum, Benkő Mihály egy üveg rum, Szent István Társulat naptárak, köny­vek, levélpapír, Anna malom 50 kg. liszt és kalács sütés, Türr malom 15 kg. liszt, Dunántúli malom­ipar 15 kg. liszt, Köves Gusztáv 1 kg. cukor és 2 kg. mák, Kisbucsár József 3 kg. cukor, 5 kg. mák, 1 kg. cukorka, Zápor József 2 kg. mák, Szr. Nőegylet 2 kg. cukorka, 10 kg. liszt, 1 kg. keksz, Dussel Frigyes 1 kg. zsir, Engel Miklós 6 pár férfi­­harisnya, Haladás nyomda levélpapír, imakönyv, ceruza, Kalotai László csokoládé, keksz, Lobi Zsigmond 3 kg. cukor, csokoládé, Groszmann szappangyár 10 darab szappan, Vajda Ferenc hurka, Graumann Gusztáv hurka, Heim József hurka, Wortmann Andor 14 kg. hús, Körösztös Vince hurka,. Hálásan köszöni a fogházmisszió vezetősége. Újévre rádióval lepje meg családját! Legújabb absolut szelektív készülékek |^|0m­^|r ДгNoг rádiószaküzletében Nádor-szálló épület. Telefon 26-17. Szinhátz. A színházi iroda hírei: Kadétszerelem filléres helyárakkal. Ma, szom­baton délután 5 órakor a legvidámabb katona­­operett, mely az idényben Pécsett a legnagyobb sikert aratta, a Kadétszerelem kerül szinte filléres helyárakkal F. Harczos Irén, Károlyi, Bándy, Galetta és Keletivel a főszerepekben. Tessék beszállni ! Ma, szombaton este ismét ebben a nagyszerűen megkonstruált , boszorkányos ötletekkel teleszőtt revüoperettben gyönyörköd­hetünk, még mindig a karácsonyi, nagy népszerű­ségnek örvendő olcsó helyárak mellett. Harczos Irén karmesteri bravúrjai mellett felsorakozik a társulat színe-java, hogy olyan előadást produ­káljon, amilyet a pécsi színpadon még alig látott a közönség. A Tessék beszállni összes attrakcióival, ma, szombaton este és vasárnap délután 3 órakor van műsoron. Fruska filléres helyárakkal. Vágó Mar­i­vel a címszerepben kerül színre Barry Conners ragyogó fehér vígjátéka, a Fruska Vasárnap délután 6 óra­kor ünnepi filléres helyárakkal. Vidám Szilveszter a színházban. Vasárnap­­9 órakor és éjjel 11 órakor rendezi a színház tra­­dicionális vidám Szilveszter-estjét. Ez idén olyan ambícióval indult a színtársulat minden tagja a Szilveszter-esti műsor előkészítésére s olyan pom­pás anyagot szerzett be a direkció,hogy a szil­veszz­teri vidám est hangulatban messze fölül fogják mr­ni az előző évekét. Az év utolsó estéjét jók­edvű­­­en, derűs kacagás közt fogja eltölteni mindenki, aki ez előadásokon a kellemesen fűtött színház falai közé menekül, hogy a nehéz 1933-as eszten­dőnek rossz emlékeit feledje. Ebben a szilveszter­­m­­sorb­an meg fogunk találni mindent, amit a s­zínpadi és írói ötletesség a közönség megkacagta­­tására alkotott. Bohózatok, tréfák, táncok, ame­rikai burleszkek, énekszámok, egy idegen bűvész : Okito II. színes mut­at­ványainak tömege sorakozik fel ez estén, hogy szórakoztasson, felvidítson, kacagtasson. Az előrelátható nagy torlódás miatt ajánlatos mindkét előadásra a jegyek előreváltása. Az Apollo Projektográf Rt. igazgatósága, felügyelőbizott­sága és tisztikara mély meg­­illetődéssel tudatja, hogy vál­lalatunk érdemdús alapító igaz­gatósági tagja. LENKEI LAJOS ÚR a Pécsi Napló főszerkesztője a Ferenc József rend lovagja, stb. jobblétre szenderült. A Megboldogult vállalatunk alapítása óta önzetlenül, ideá­lis gondolkozásának nemes lendületével mindenkor őszinte barátunk és munkatársunk volt, akinek emlékét kegyelettel és szeretettel fogjuk megőrizni. 7. .»dal A „Pannonia“ Sörfőző Részvénytársaság Pécsett igazga­tósága, felügyelőbizottsága és tisztviselő kara mély fájdalommal jelenti, hogy felügyelőbizottságának buzgó tagja LENKEI LAJOS ÚR főszerkesztő és h­ó f. hó 29-én rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult két évtizeden át volt vállalatunk felügyelőbizott­ságában és mindenkor önzetlenül és odaadóan fejtett ki hasznos tevé­­kenységet. Élete munkáját a puritán becsületesség jellemezte. Emlékét hálás kegyelettel őrizzük ! A Pécsi Kölcsönös Segélyző Egylet igazgatósága, fel­ügyelő-bizottsága és tisztikara mély megilletődéssel adják tudtul, hogy LENKEI LAJOS úr a „Pécsi Napló” főszerkesztője, аж igazgatóság tagja e hó 29-én elhunyt. A megboldogult 11 éven át viselte intézetünk tagjainak bizalmából fontos tisztségét és az avval járó teendőket mindig, még betegeskedésének hosszú ideje alatt is lelkiismeretes buz­galommal látta el. Benne tiszteletreméltó érdemes munkatársat vesztettünk el, kinek emlékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni. Áldás legyen poram­! E hó 31-én, vasárnap d. u. háromnegyed 3 órakor helyez­zük koszorúnkat koporsójára az izraelita temető ravatalozó ter­mében és onnan kisérjük utolsó útjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék