Pécsi Napló, 1933. december (42. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-30 / 295. szám

8 oldal. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagyanya, testvér és rokon Ö 2Y. Krausz Józsefné sz. Spitzer Etel (Nagybicsérd) f. hó 28-án hosszú szem­­­tán elhunyt. Temetése f. hó 31-én vasárnap d­e­ 11 órakor lesz a pécsi szr. temető halottas házából. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. Dr. Bokor Lajos, Friedrich Gyuláné sz. Krausz Margit, Krausz Sándor gyermekei. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. S­POR­T. Újpest Algírban mérkőzik az újévi kettes ünnepen. Vasárnap az ottani egyetemi csapat, újév napján pedig az arra túrázó bécsi Austria lesz az ellenfele. Zsák Károly, az egykori legendás válogatott kapus ismét kapcsolatba lép a futballal: elvállalta BSE csapatának trenirozását. A ném­et olimpiai stadion tervei, amelyekről már tegnap megemlékeztünk, világszerte feltűnést keltettek modern elgondolások s a stadion hatal­mas méreteinél fogva. A magyar tennisz-szövetség komolyan foglal­kozik a fedett tenniszcsarnok megépítésének gon­dolatával. A tenniszcsarnok három fedett pályával 200.000 pengő költséggel építhető fel. Az első fecske hazafelé túrázó egyesületeink közül a 111. kerület csapata, amely pénteken meg­érkezett Budapestre görögországi túrájáról. Sportklubok karácsonyfa ünnepélye. A ,,Szigeti Törekvés“ vasárnap este hat órakor tar­totta meg karácsonyfa ünnepélyét, amelyen részt­­vett Esztergár Lajos dr. tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője, az ügyosztály tisztviselői és szervezőnői. Esztergár tanácsnok szép beszéddel méltatta a nap jelentőségét, majd a legszomorúbb, de legaktuálisabb problémáról, az ifjúság nehéz helyzetéről beszélt. Kérte az ifjúságot, hogy az összetartást és a megértést már a szent estén fo­gadják meg és azt gyakorolják. Biztosította az ifjúságot arról, hogy ma már komoly törekvések és erős akaráson állanak azon cél mellett, hogy az ifjúság elhely­ezkedése lehető legyen. Meg­ígérte a támogatást és biztosította az ifjakat meleg rokonszenvéről. Ifj. Asszonyi László dr. is az ifjúság nehéz jelenéről beszélt, majd remé­nyének adott kifejezést a jövőt illetőleg, hogy az boldogabb lesz. Vörös Márton dr. egyetemi lektor hitvallást tett rövid beszédében a Pécsett ezután teendő munkájáról, az elhagyott ifjúság beszerve­zéséről és tanításáról. Ezután a szorgalmas és kedves szervező hölgyeknek kiosztották a fiuk szerény, de szívből jövő ajándékait. A „Balokányi Törekvés“ 7 órakor tartotta meg karácsonyfa ünnepélyét. A klub nemeslelkü patronája, özv. Graumann Gusztávné és menye Graumann Viktorné művészi ízléssel párosult ne­­meslelküséggel gyönyörű karácsony­fát állított fel a szegény, elhagyatott munkásifjak részére és pár keresetlen, de szívből jövő szó kíséretében kiosz­tották a szeretetadomm­áyokat, amelyeket a Zsol­­nay Vilmos ucca és szűkebb környékének áldozatos szivü iparosai, kereskedői, tisztviselői adtak össze. Helyszűke miatt nem sorolhatjuk fel az összes nemeslelkű adakozók adományait részletesen, de ki kell emelnünk a jótékonyságáról közismert Graumannék adományát, a rok pazar bőséggel fel­díszített karácsonyfán kívül 75 csomag szeretet­­adományt adakoztak. Pápa József, az ismert föld­­birtokoS 59 liter kitűnő bort adó hiányozott. Pecs­­ivgg Frigyes üvegesmester 75 poharat, 3 darab üveg vizeskancsót, 2 hamutálcát, Spitzer Jakab, Páll Ödön, Dorner Lajos, Böhm Ármin, Papp Károly, Friedmann Jakab, Körösztös Vince, Bodó Testvérek készpénzzel, míg ötv.Blau Izidorné, Balcsik János, Spitzer Mihály, Gsőgl Ferenc, Méhn­­Antal, Balázs Lajos szappannal, meleg ruhás­ nemnyekkel, fával, konyhaedényekkel stb. járul­tak ahhoz, hogy minél­­meghittebb legyen a sze­gény fiuk ünnepe. Özv. Dalaih Edéné és még többen cigarettákat adtak, Stein asztalosmester egy mentő szekrény ládát készített, míg Friedrich Sándor, az ismert kitűnő gyógyszerész azt ellátta teljes mentő felszereléssel. Valláskülönbség nék­ül mindenki szivesen adta ajándékait és ez meg­szívlelendő a mai szomorú időkben. A meg­ajándékozott ifjúság ezúton mond hálás köszö­netet a nemesszivü adakozóknak. Ha még nem tudja, győződjön meg, hogy üveg-, parcellán- ás diszmósza üzletemben legolCsóbban szerezheti be szükségleteit. Tekintse meg kirakataimat. Tisztelettel Schwarczenber József cég Király ucca 35. (Lyceum templom bejáratával szemben) FOTO CIKKEK I - «memchin Ikii .........................прмишГк MEGTANÍTJUK FÉNYKÉPEZNI ÉDEN DROGÉRIÁBAN színház mellett Arca bájos lesz! haEDEN CREM PUDER ÉS SZAPPANNAL Spoils! Főraktár ! EDEN drogéria PÉCS, KIRÁLY UCCA 18. SZ. A Takarékosság bevásárló helye. TOZSIME. Fejelő a kiadó : dr. WERNER ISTVÁN igazgató Pengős hirdetései Posztó és hélásáruk kizárólagos szaküzlt Páll Ödönnél, Pécs, Széchenyi tér 18. Pécsi szenek gázkoksz, tűzifa eladása napi áron Fürst Gyula Rt. Jókai tér 5. Tel. 17-38- Ajánlom prima boraimat rumokat, pálinkaféléket Benkő Mihály szőlőbirtokos, bornagyke­reskedő, Rákóczi út 72. Mindenes szobaleány jó bizonyítványokkal felvétetik. Dr. Harmat fogorvos­nál, Színház tér 1. Gyermekágyat jókaiban megvételre keresek. Cím a kiadóban 1084 Bejárónő délelőtti órákra azon­nal felvétetik. Jelent­kezés 1282-ig. Krausz, Jókai tér 3. Költöztetés, áruszállítás legolcsóbb háztól-házig, Fürst Gyula Rt. MÁV, főképviselet, Jókai tér 5. Tel. 17-38. la Marhabér nagyban és kicsinyben óriási mennyiségben legolcsóbb Glöcknernál, Deák u. 2. Táncruhák modell utáni 50 pengőtől Steiner Paula divatszalonja, Teréz u. 10 Szilveszterkor jól mulathat a Vasúti szállóban Jónás Bandi muzsikál. Ingyen autó szilveszter estére Záportól a Vasúti Szállóba Az első pécsi Neumann féle pedicür szalon holnap vasárnap egész nap nyitva. A PFAFF varrógép előnyeiről ma már min­denütt beszélnek. Vétel­nél a legmesszebb menő jótállás fizetési kedvez­ményekkel. Gyári lerakat­­ Tituszig Lajosnál Pécs, Ferenciek utca . Külön varrógép javító műhely a Platt gépraktárban. Javítás­­ gyors, olcsó és tökéletes. Munkáért garancia. Tel. 15-57. MOLNÁR ARTUR műszerész-mester. PÉCSI SAPLO 1933 decftjHber 30. Chicago, dec. 29. (Zárlat.) Búza irányzat lanyhuló. Dec. 81 egynyolcad—ötnyolcad, máj. 83 ötnyolcad—■%, jul. 82%—háromnyolcad. Ten­geri lanyhuló. Dec. 43 hétnyolcad, máj. 50, jul. 51 hétnyolcad, Zab lanyhuló. Dec. 33%, máj. 36 háromnyolcad, jul. 34%. Rozs lanyhuló. Dec. 52%, máj. 56 háromnyolcad—%, jul. 58 egynyolcad. Liverpool, dec. 29. Búza irányzat nyugodt. Dec. —, márc. 4—3%, máj. 4—5%, jul.­­4—6 ötnyolcad. ——­— Budapest, dec. ,29. TERMÉNYTŐZSDE: A készárupiacon az irányzat búzában ismét gyengébb volt és ára 5—10 fillérrel olcsóbbodott. A takar­mánycikkek piacán javult a zab 5 fillérrel. Ol­csóbbodott az új tengeri 5 fillérrel. A forgalom csendes volt. Készárupiacon az irányzat gyengébb, a for­galom csendes. Búza 77-es tv. 7.00—7.15, ft. 6.90 —­7.00, egyéb 6.80—90, 78-as tv. 7.10—25, ft. 7.00—7.10, egyéb 6.90—7.00, 79-es tv. 7.20­— 35, ft. 7.10—20, egyéb 7.00—7.10, 80-as tv. 7.20—­45, ft. 7.20—35, egyéb 7.10—20. Zab­ra 8.00—8.10, Па 7.90—8.00. Tengeri tt. uj 5.80—90. A többi és lisztárak változatlanok. Határidős piacon az irányzat jól tartott, a forgalom csekély. Búza márc. 7.29—30—28—37 —33, 7. 7.31—32, máj. 7.48—54—48, 7. 7.77—78. Rozs márc. 4.21—25, 7. 4.24—­25, máj. 4.44—45, 7. 4.44—46. Tengeri máj. 7.60—7.59—60, 7. 7.63 —65. Fix kamatozásu papírok: Pénztárjegy 1933. évii­00,Fő­városi k. 1914. évi 36.5,1927. évi 27.62 %, Népszövetségi 51. Ferencvárosi sertésvásár déli jelentése: F31- hajtás 2484 darab. Az áruk és az irányzat válto­zatlanok. Felelős szerkesztő : dr. KRASZNAY S­IKLÓS. Nyomatott a kiadótulajdonos Pécsi Irod. és Könyvnyomdai Részvénytársaságná­l Antosyphon patron olcsóbb lett! Szelvények, megérkeztek!­­ Kaphatók: Éden drogériában Hamerli József Molnár Arthur Színház mellett Rákóczi út Széchenyi tér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék