Pécsi Napló, 1933. december (42. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-30 / 295. szám

6. oldal. GITAN beretvakrém LEGJOBB, LEGOLCSÓBB, LEGGYORSABB Kapható minden Jobb szaküzletben 50 fillér. HÍREK. Gazdasáági bizottsági ülés. Pécs város tör­vényhatóságának gazdasági szakbizottsága csü­törtökön délután tartotta ülését, amelyen elfo­gadták a Stefánia Anya- és C­secsemővédőotthon pécsi fiókjának az új székházbérlet­ére nézve kötött szerződését. A szerződés 10 évre szól és 1. évi május 1-én vette kezdetét. A szerződés szerint az épület belső tatarozási munkálataira a város és a belsőkre az épület­et használó intézmények(Stefánia,Ó­voda, közegészségügyi mintaváros). Tudomásul vették, hogy az Erdőiéstermelő rt. megalakulásával kap­csolatban 4 - 100 pengős részvényt jegyez, ha­sonlókép elfogadták a polgármesternek azon in­dítványát, hogy a közpénzeket a jövő évre a mostani elosztásban helyezzék el.­­ A FŰSZERKERESKEDŐK SZAKOSZ­TÁLYA értesíti a t. vásárlóközönséget, hogy vasár­nap déli 1 órától kedd reggelig az összes üzletek zárva maradnak és kéri, hogy szilveszteri és újévi szükségleteiket fenti időpontig beszerezni szíves­kedjenek. — Gyermekkabát Lőwy Testvéreknél.­­ Újévre halat a Halciimokról. (Vasársip G lg­­yifu) —‘ A Pécsi Kereskedők Testülete értesíti tag­jait és a t. vásárlóközönséget, hogy az üzletek vasárnapi —3­f. hó 31-iki — nyitvatartására vo­­­natkozóan semmiféle rendelkezés nem tört­énhet, a Vasárnapokra érvényes szabályok iránytadók, míg újév napján régi szokás alapján az üzletek ugyancsak zárva maradnak. —­ A Jótékony Nőegylet Szilveszter-estje lesz a pécsi úri családok találkozója. A Nőegylet elnök­sége csak egy héttel előbb bocsátotta ki felhívását a pécsi úri családokhoz, azzal a kérelemmel, hogy a Nőegylet helyiségeiben ünnepeljék meg az idén az év utolsó estéjét. Ez a felhívás rámutatott arra, hogy a mai válságos és nehéz gazdasági helyzetben kétszeres előnye van annak, ha az úri családok nem rendeznek otthonukban szilveszteri össze­jövetel­t, hanem ehelyett a Nőegylet kedves, meleg otthonát keresik fel. Először is a nőegyleti szil­veszt­erezés sokkal kevesebbe kerü­l, másodszor pedig amellett jut ebbő­l a szolid úri vigasságból egy pár meleg falat és néhány jótékony fillér a nyomorgóknak és szegényeknek is. A Nőegylet­nek ez a felhívása csodálatos visszhangra talált. A Mar­uccai nőegyleti ház felügyelőjének telefonja állandóan foglalt, annyian sietnek maguknak erre az estére asztalt biztosítani. A még le n­em foglalt asztalokra az elnökség vasárnap délig fogad el még előjegyzést. Az előjegyzés díja asztalonként 1 P (Tel. 27-98). Az est 9 órakor kezdődik. Belépt i­­dij 1 P 50 f, táncosoknak 1 P. Egyetemi jazz­­zenekar és cigánymuzsika. Olcsó és jó, hideg és meleg ételek és italok. Pompás meglepetések! Szerencsevadászat! Záróra reggel 6 órakor. —­ Szenvedő nőknél a t­ermészetes „Ferenc József” keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. — Rendelet a védett birtokok felügyeletéről. A védett birtokok közfelügyeletére vonatkozó rendelet a hivatalos lap vasárnapi számában jelent meg. A rendelet kimondja, hogy minden védett birtok közfelügyelet alá esik, amelyet a helyi ható­ságok gyakorolnak.­Minden 100 kat.­holdat meg nem haladó birtok magánhitelezői felügyeletét is a közfelügyelettel megbízott hatóság látja el. Meg­állapít­j­a a rendelet azt is, hogy a kamatokat hová kell az adósnak befizetnie. Kimondja a rendelet, hogy a védett birtokok tulajdonosai, ha azok al­peresek, perköltségekben elmarasztalni nem lehet, ha a követelést az első tárgyaláson elismeri és iga­zolja, hogy az előírt feltételeket teljesítette. Intéz­kedik­ továbbá a rendelet, hogy mindaddig, míg a birtokérdekeltségek feljegyzése a telekkönyvbe fennáll, a védett birtok tulajdonosa ellen végre­hajtási lépést tenni nem lehet, mlég abban az eset­ben sem, ha az előírt fizetéseket nem teljesítete volna. A végrehajtási eljárás lehetősége a védett birtok tulajdonosával szemben csak akkor nyílik meg, ha a telekkönyvi hatóságok a birtok védett jellegét törölték. Kimondja még a rendelet, hogy ezt olyan esetben, amikor a védettség kimondását kérő kérvényeket a bíróság január 1-ig el nem döntötte, az adós a január 1-e után elért esedékes fizetéseket teljesíteni köteles, ha a végrehajtás elleni védelemben részesülni kíván.­­* Az Szr. Némeflyletközli tagjaival, hogy szo­kásos összejövetelét teremhiány miatt kivételesen január 2-án kedd, délután tartja a Royal külön­termében. —■ A Pécsi Iparosok Olvasóköre szilveszteri estélyén egy élő malacot fog a megjelent közön­ségének ajándékozni . A kacagtat­ó kabaré műsorral egybekötött táncestély vasárnap este 9 órától reggel 6 óráig tart a kör saját helyiségében (Pécs, I. Ferenc József út 2), melyre a tagok családjait és azok vendégeit tisztelet­tel meghívja a rendező­ség. Belépődíj személyenkint 80 fillér. Kisérőjegy 40 fillér. Aki pénztárzárás után a rendezőség által megnevezett tárgyat (mely a táncteremben lesz elrejtve) m­egtalálja, az kapja meg azonnal a malacot. — A Pécsi Zenekedvelők Egyesülete december 31-én, Vasárnap délelőtt 1t­ órakor a belvárosi fiúiskolában fúvósokkal összpróbát tart. A január 9-ikihangversenyre tekintettel kéri az összeslagok pontos megjelenését az elnökség. JOL Kenyér Sütemény a legjobb az Eszperantisták összejövetele és kirándulási. A Magyar Nemzeti Szövetség Eszperantó Osztálya értesíti az eszperantóistákot, hogy a legközelbbi összejövetel, január 2-án, délután 5­-8-ig az új klubhelyiségben, Máté-féle vendéglőben (Boltív­­köz)lesz. Az Eszperantó-csoport f. hó 31-én, dél­után kirándulást rendez a Dömör-kapuhoz. Indulás dé után 15 órakor a Széchenyi-térről a Kött-ker­­tészet elől. Pontos megjelenést kérünk. Vendégeket mindig szívesen látunk. Új tagok 2-án, kedden az új klubhelyiség­­en fent­i időben jelentkezhet­nek, évi tagdíj 4 pengő. Könyvtár díjtalanul a tagok rendelkezésére áll. JLA.NG harisnya-Jó harisnya LANG­­. FIA Városház-épület 3 — Lőkivitelünk állása. A december 18. és 24. közötti héten Magyarországról a következő ló­­szállítmányok mentek­ külföldre : Ausztriába 3 drb használati és 152 drb vágó, Németországba 35 drb használati, Svájcba 3 drb használati, össesen 46 drb használati és 152 vágóló, együttesen 198 darab ló. \ i­tt minden külön értesítés helyett özv- Lenkei Lajosáé és az egész gyászba borult család mélységes fáj­dalommal jelenti, hogy családunk büszkesége, a legjobb férj, a legodaadóbb test­vér, a leggyengédebb rokon LENKEI LAJOS a Pápai Napló főszerkesztője, a Ferenc József rend lovagja áldásos életének 69-ik, boldog házasságának 25-ik évében példás türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Felejthetetlen halottunkat vasárnap, december 31 délután 3­,3 órakor kísérjük a családi sírboltba az izraelita temető ravatalozó csarnokából. Emléke örökké élni fog szivünkben! Lenkei József Killer Róza Lenkei Henrik Lenkei Zsigf­ond özv. Latarusz Adolfné Lenkei Emil Leipnik Sándorné testvérei Stern Ilonka Auer Terka Tarc Mária Putz Rózsi Leipnik Sándor Stark Zsigmond és neje Weilner Gyula és neje sógorai, sógornői és a kiterjedt rokonság Csendes részvétet és a látogatások mellőzését kérjük. A Pécsi Napló szerkesz­tősége és kiadóhivatala mély megdöbbenéssel tudatja, hogy Lenkei Lajos úr a „Pécsi Napló" főszerkesztője, a Ferenc József rend lovagja becsületes munkában eltöltött élet után 69 éves korában elhunyt. It megboldogult földi maradvá­nyait az izraelita sírkertben levő családi sírboltban f. hó 31-én, d. u. 13 órakor helyezik örök nyugovóra. Szelleme, mint világi­­ fáklya mindig előttünk fog lebegni. A Pécsi Irodalmi és Könyv­nyomdai Rt. igazgatósága, tiszt­viselői kara és műszaki személy­zete igaz, mély fájdalommal je­lenti, hogy Lenkei Lajos úr a Ferenc József rend lovagja, a Pécsi Napló főszerkesztője hosszas szenvedés után elhunyt. Élete a munka, a közért való szüntelen küzdelem volt,­­ súlyos csapás valamennyiünk mára. Emlékét nem múló kegyelet­tel fogjuk megőrizni! való­m halála Ш a szá­retet­;! PÉCSI NAPLÓ 1933 december 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék