Pécsi Napló, 1940. február (49. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-29 / 48. szám

4. oldal. folyamánya, melyet mint szociológus fejtett ki és­­ melynek eredményei e téren országos tekintéllyé­­ avatták. , — Ezen választásnak más fontos indokai is­­ voltak. — Mi, akiknek alkalmunk volt meggyőződni Nagyságod nagy akaraterejéről, hallatlan szívóssá­gáról és saját magával szembeni kérlelhetetlen köte­lességérzetéről, puritánságáról, tárgyilagosságáról és intézkedéseinek gyors és erélyes voltáról, valamint más közigazgatási ügykörökben megmutatott szakis­mereteinek kiválóságáról, a legteljesebben meg va­gyunk győződve arról is, hogy kiváló képességei és jeles személyes tulajdonsá­gai városunk élén — ezen nagy közigazgatási apparátus vezetésénél és irányításánál — épp­úgy érvényesülni fognak, mint eddigi munkakö­rében. Ez a magyarázata annak, hogy a többségi párt szilárd és köztudomásra jutott szándéka és állás­­foglalása következtében a polgármesteri állásra külső ellenjelöltje sem akadt és most egyhangú határo­zattal — nagy elődök után — Nagyságod kezeibe tehetjük le legdrágább kincsünk — szeretett váro­sunk — jövő sorsának irányítását. — Amidőn az ezen lépésünkkel járó nagy er­kölcsi felelősséget nyugodt lélekkel és tiszta lelki­ismerettel valljuk, nagy várakozással, de teljes bi­zalommal nézünk Nagyságod polgármesteri mű­ködése elé, melyhez a Jóisten segítségét és bősé­ges áldását kérjük. 1940. február 29. PÉCSI NAPLÓ Vinkler János beszéde Ezután Vinkler János dr., az Erzsébet Egyetem ezidei Rektor Magnifikusa emelkedett szólásra és a következőket mondotta: Méltóságos Főispán Ur! Tisztelt Közgyűlés! Polgármester Ur! Erős magyar kézfogással köszöntöm a Polgár­­mester Urat. Ebben a kézfogásban egyetemünk és annak Partiumból származott képviselője és Erdély­ből Pécsett polgármesterré választott erdélyi fiú ta­lálkozik. Ebben a sajátlagos találkozásban minden gondolat nagy szimbólum és részünkre, elsősorban Polgármester Úr részére, nagy tanulság. Mert a me­nekülés a magyar holnap titokzatossága. Partium a Kraszna és Szamos völgyében ég felé tárt karként Erdélyt és az anyaországot örök egységbe foglalja és ebben a jövőért dolgozó, egységes magyar mun­kában ebben a pillanatban­­ erdélyi embernek a munkába gyakorlati tényezőként való beállás Há­rom szimbólum, Polgármester Ur, melynek a tenge­­lyeként a Partium által képviselt egység szerepel. Felhívom Erre Polgármester Úrnak a figyelmét, mert tudnia kell, hiszen a bibliára hivatkozott hogy az egy: szent, és Polgármester Urat meg kellett, hogy az élet tanítsa arra, hogy a menekülésben a ha­zát elveszettnek hittük, akkor mindent elveszítet­tünk. Ez a tanulás önre nézve ebben a pillanatban azt jelenti, hogy amikor megtartja a lokálpatriotiz­mus által fejlesztett szeretet minden mértékét, akkor ebből folyó tevékenységét az egységbe, a rendszerbe, a határt folyó munkába kell beállítania. Ez a tudat az, amelyet önről ez a nemes város feltételezett és amely az ön megválasztásánál eltekintett a lokál­­patrióta kizárólagos érvényesülésétől és egy erdélyi fiút választott meg. Tudnia kell önnek azt Polgár­­mester Úr, hogy ez súlyos és rendkívül súlyos köte­lességet ró, fokozott kötelességet önre, mert akkor, amikor ennek a városnak minden érdekét szolgálni fogja, ezt szolgálni fogja úgy, hogy egyúttal hazá­jának az érdekeit is szolgálja közvetlenül. Polgár­­mester Úr az egyetemről is megemlékezett. Én a legtökéletesebb bizalommal nézek Polgármester Úr jövő munkássága elé, nekem kérésem nincs csak általában az: legyen mindig igazságos, méltányos, Istenben és hazában, szeresse a szegényeket végte­lenül és akkor Isten áldása fogja kísérni minden lé­pését. Végül T­o­l­n­a­y József, a szociáldemok­­ra­ta párt nevében köszöntötte Esztergár Lajos dr. polgármestert és kérte arra, hogy a város munkástársadalma érdekében is folytassa azt a szociális tevékenységet, amely páratlanul állt eddig is az országban. A közgyűlés további folyamán a helyettes polgármesteri állásra egyedül pályázó Vörös Mihály dr. tanácsnokot választotta meg a közgyűlés egyhangú lel­kesedéssel. Ezután a tanácsnoki állásra rendelte el a főispán a szavazást, melyből 55 szavazattal Várnagy Elemér dr. első al­jegyző került ki győztesen. A szavazás során J­e­fl­a­s­i­c­h Jenő dr. 32, Mihályi László dr. 19 és V­a­j­k Ernő dr. 4 szavazatot kapott. A harmad aljegyzői állásra a törvényható­sági közgyűlés 52 szavazattal Zala J. Béla dr. fogalmazót választotta meg. B­á­t­o­r­y János dr 40, S­z­i­l­a­s Andor dr. 24 szavazatot kapott. Első osztályú aljegyzőnek az egyedül pályázó Lajos József dr. másodaljegyzőt egyhangúlag választotta meg a közgyűlés. A fogalmazói állást titkos szavazás útján Misángyi Sándor dr. nyerte el 79 szava­zattal. Borbély György dr. 31 szavazatot kapott. A választás eredményének kihirdetése után a közgyűlés elfogadta a kisgyűlésnek azt a ja­vaslatát, mely a polgármester részére külön munkadíj címén havi 300 pengő, a helyettes­polgármester számára pedig havi 150 pengőt ál­lapít meg. Az új főtisztviselők rövid életrajza —--- ■ nnamn^miu»,,. ——­ ESZTERGÁR LAJOS DR. POLGÁRMESTER 1894 május 28-án született az erdélyi Abrud­­falván. Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte és ott szerezte meg a jogtudományi­­ doktorátust. Letette az ügyvédi és bírói vizsg­­­gát is, majd 1919 június 25-től 1919 október 10-ig ügyvédjelölt volt. A rendőrség szolgála­tába 1919 október 20-án lépett és a felszabadu­lás után, a bevonuló magyar csapatokkal együtt mint államrendőrségi segédfogalmazó került Pécsre. Később rendőrfogalmazóvá nevezték ki. Tíz évi pécsi tartózkodása után 1929 de­cember **2-án városi tanácsnokká, 1930 novem­ber 28-án pedig helyettes polgármeterré válasz­tották meg. A kolozsvári 21. honvédgyalogez­red kötelékében részt vett a világháborúban és megsebesült. Mint hadnagy szerelt le, ötven százalékos hadirokkanttá minősítették és meg­kapta a Károly csapatkeresztet és a sebesülési érmet. Az összeomlás idején az országos me­nekültügyi hivatal előadója volt. Az életraj­zához tartozik még, hogy nős és három gyer­mek atyja. VÖRÖS MIHÁLY DR. HELYETTESPOLGÁR­­MESTER 1893 május 14-én született Pécsett. Édes­apja boldog emlékű Vörös Mihály kereske­delmi iskolai igazgató volt, aki nagy népszerű­ségben állt Pécsett középiskoláit a pécsi cisz­terci gimnáziumban, egyetemi tanulmányait pe­dig a pécsi püspöki jogakadémián végezte. Az államtudományi államvizsgát 1913-ban tette le és a doktori oklevelet 1921-ben a budapesti egyetemen szerezte meg. Közszolgálatát mint megbízott számtiszt 1918 december 26-án kezd­te meg. 1921 december 23-án rendőrsegédfogal­­mazóvá, 1922 április 11-én rendőrfogalmazóvá, majd 1924 március 29-én rendőrkapitánnyá ne­vezték ki. Ez idő alatt a főispáni titkári teen­dőket látta el. Városi tanácsnokká Esztergár Lajos dr.ral együtt 1929 december 2-án válasz­tották meg. A 69. közös gyalogezred köteléké­ben részt vett a világháborúban és 1915 novem­berében Doberdónál megsebesült. Mint tarta­lékos főhadnagy szerelt le. VÁRNAGY ELEMÉR DR. TANÁCSNOK 1905 május 19-én született a baranyame­­gyei Szabadszentkirály községben, elemi, kö­zépiskolai és egyetemi tanulmányait Pécsett vé­gezte. 1927-ben avatták az államtudományok, 1928-ban pedig a jogtudományok doktorává. 1928 július 4-én lépett Pécs szab. kir. város szolgálatába. 1929 december 2-án II. osztályú aljegyző, 1939 január 27-én elsőosztályú aljegy­ ző lett. A város törvényhatósági közgyűlése ma választotta meg tanácsnokká. Várnagy Ele­mér dr. rendkívül munkás életet élt. Sok időt és fáradságot áldozott a pécsi sportéletnek, részt vett a katolikus mozgalmakban és fárad­hatatlan tevékenységet fejtett ki a város min­den társadalmi megmozdulásában. Tartalékos tüzérfőhadnagy. A Légoltalmi Liga I új tiszteletbeli elnökei és tanácstagjai Pécs, február 28. A Légoltalmi Liga hétfői köz­­­­gyűlésén úgy határoztak, hogy az újonnan meg­választott tiszteletbeli elnökök és az új tanácstagok névsorát nem olvassák fel, hanem a helyi lapokban teszik közzé. Tiszteletbeli elnökökké választottak: Virág Ferenc megyéspüspök, herceg Montenuovó Nándor földbirtokos, Horváth László tábornok hadtest­­parancsnok, dr. Blaskovich Iván Baranya főispánja, Nikolits Mihály Pécs szab. kir .város főispánja, dr. Simon Rudolf kir. táblai elnök, Makay István Pécs szab. kir. város polgármestere, dr. v. Horvát István alispán, Maxon Lajos ny. altábornagy, v. Kovács Antal ny. tábornok vitézi szék­kapitány, v. Kárpáthy Zoltán m. kir. tüzérezredes légv. parancsnok, Visnya Ernő felsőházi tag, Török Lajos rendőrfőkapitány helyettes, dr. Esztergár Lajos polgármester­­. Tanácstagok: dr. Ángyán János, dr. Birkás Jó­zsef, dr. Barna György, Balotay Gergely, dr. Deutsch Zsigmond, dr. Entz Béla, dr. Fodor Ferenc, dr. Faluhelyi Ferenc, Farkas Kamill, dr. Gedeon Endre, dr. Gebauer Miklós, Gőbel Károly, dr. Gyi­­móthy Béla, Hamerli József, Hervay Leó, Havas Sándor, dr. Kühn Szaniszló, Kiss György, dr. Kovách Béla, dr. Kelemen Andor, Kattauer Jenő, Klobucsár Dezső, Lengyel Sándor, Linder Ernő, dr. Lovász Pál, Morvay Ferenc, Mattyasovszky Zsolnay Tibor, dr. Majorossy Kálmán, Magyar Dezső, Neustebauer Viktor Nagy Elek, Nyáry Pál, dr. Pincsek Zoltán, Pacher Béla, Rózsahegyi Gyula, dr. Révy László, Siptár Lajos, dr. Szilléry Péter, Szabolcs Rezső, dr. Szántó Sándor, Szöllösy Ferenc, dr. Székely György, dr. Tóth László, Türi Lajos, Takó István, dr. Vörös Mihály, Vida Ferenc, dr. v. Visy Imre, dr. Winkler János, Boros József, Boczán Béla, Csizek Antal, dr. Gedeon Mátyás, Lajos Gyula, Magyar Károly, Milassin László, Pálfy Elemér, Perr Viktor. A Női Liga tisztikara: Elnök: pécsújfalusi v. Péchy Kálmánná. Ügyvezető alelnök: v. Dömötör I .Jánosné. Társelnökök: dr. Ángyán Jánosné, dr. v.­­ Berde Károlyné, dr. v. Duzár Józsefné, dr. Faluhelyi­­ Ferencné dr. v. Horvát Istvánná, Horváth Lászlóné,­­ v. Kárpáthy Zoltánná, Mensáros Andorné, Nagy­■­szebeny Rudolfné, Nikolits Mihályné, Nyáry Pálné,­­ dr. Neuber Ernőné, Perrey Lászlóné, Pókay Antalné,­­ Rámpay Ernőné, dr. Sík Jenőné, dr. Sík Lajosné,­­ Török Lajosné, v. Vécsey Aladárné, dr. Winkler­­ Jánosné, Visnya Ernőné. Tanácstagok: dr. Angyal Béláné, dr. Albrich Konrádné, Bálványi Ernőné, Báró Ernőné, dr. Berze Nagy Jánosné, Bondy Béláné, özv. Cseresnyés Gé­­záné, dr. Dettre Istvánné, v. Dombay Miklósné, Domonkos Zoltánné, özv. Erb Dánielné, dr. Entz Béláné, Erdős Jánosné, Felk Jenőné, özv. dr. Erreth Lajosné, dr. Fenyvessy Béláné, Bognár Gyuláné, Gosztonyi Elemérné, dr. Gosztonyi Miklósné, dr.­ ­ Gedeon Endréné, Hamerli Ferencné, ifj. Hamerli Józsefné, Hipp Sándorné, dr. Holub Józsefné, Kol­­ ;­lár Zoltánné, v. Károlyi Sándorné, Konkoly Thege Andorné, Kovách Lajosné, dr. Kovách Béláné, dr. Jobszt Pálné, Major Kálmánné, Mansfeld Gézáné dr., Linder Ernőné, Lengyel Sándorné, v. Massay Valterné, Mojsisovich Margit, Mattyasovszky Zsol­nay Tiborné, Mattyasovszky Zsolnay Margit, dr. : Gyarmathy Miklósné, Nagy Elekné, Novotarszky Miklósné, Pálóczy Barnabásné, Petrasovszky Leóné, Pacher Béláné, dr. Pogány Erzésbet, Rátkay Henrik­■ né, Roth Sándorné, dr. Szilléry Péterné, özv. Szauer Gusztávné, özv. Szabón Józsefné, Somfalvy Ferencné, özv. dr. Tolnai Vilmosné, Takó Istvánné, Velényi­­ Lászlóné, dr. Vondra Antalné, Werner Ferencné,­­ Weigl Dezsőné, Wittich Ignácné, Vad Erzsébet, Sző­­kéné, dr. Zánkay Kornélia, Rutich Sándorné, dr. . Scipiades Elemérné. _________________________ |------------------- -----■.||.||-|-l-TM-|j|jj.................................... | HIRDETÉSI ÜGYBEN TÁRCSÁZZA A 20­­27-ET

Next