Pécsi Napló, 1941. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-28 / 22. szám

1941. január 28. PÉCSI NAPLÓ Szerdán helyezik örök nyugalomra Jangster Oszkár orgonagyáros földi maradványon Pécs, január 27. Szombaton késő éjszaka pár soros, szűkszavú távirat jelentette, hogy Angster Oszkár orgonagyáros Budapesten váratlan hirtelenséggel meghalt. Angster Oszkár, aki üzleti ügyben tartóz­kodott a fővárosban, a Keleti pályaudvaron a vonatbaszál­lás pillanatában lett rosszul. Az ügyeletes orvos azonnal injekciót adott neki, de ez már nem használt, Angster Oszkár pár­­percen belül meghalt. A mélyen sújtott család hűlt tetemét haza­ihozatja és itt 29-én, szerdán délután 4 órakor a Szent Mihály templomban történő beszen­­telés után helyezik örök nyugalomra. Áldott lelke üdvéért az engesztelő szentmise áldozat­a a temetés napján, reggel 9 órakor lesz, a bel­városi plébánia­templomban. • Angster Oszkár Pécsett született és itt végezte középiskoláit. Azután külföldre ment, hol több esztendőt töltött elsőrendű orgona­gyárakban. Hazatérve atyja üzemében helyez­kedett el, ahol a nagyon jónevű orgonagyár kereskedelmi vezetését vállalta, melyet családi részvénytársasággá alakított át. Az ő és fivére Emil irányító vezetése alatt a gyár erősen fel­lendült; alapítása óta közel 1200 orgonát épí­tett, köztük a szegedi fogadalmi templom vi­lághírű hangszerét. Angster Oszkár végigharcolta a világhá­borút és mint szolgálaton kívüli százados sze­relt le. Harctéri érdemeiért a Signum Laudist és a Károly csapatkeresztet nyerte el. Leszerelése után családjának és a gyár­nak szentelte minden idejét. Fivére halála után jelentékenyebb munka hárult reá, de szívesen vállalt mindent, csakhogy a régi alapítású or­gonagyár nívóját tarthassa. A fokozott munka megőrölte harctéren szerzett betegségétől meg­viselt szervezetét és végeredményben a háborús betegség okozta korai halálát. Angster Oszkár 64 évet élt, s ebből 30-at töltött zavartalanul boldog házasságban. Jó ember, jó családapa volt. Halála széles körben kelt őszinte és mély részvétel. Elhunytét édesanyja, testvérei, felesége szül. Porpáczy Irma és gyermekei siratják. ­ Szerdán kis- és közgyűlést tart a város A kisgyűlés intéző hatáskörében 22 ügy felett dönt A közgyűlés tárgysorozatán 44 tárgy szerepel Pécs, január hó 27. Nikol­its Mihály­­ József és neje pécsi lakosok házhelyvétele. 22. Pécs szab. kir. város főispánja január 29. nap­ ; Községi kötelékbe való felvétel, jának déli 12 órájára ülésre hívta egybe a j A közgyűlés elé, mint már említettük, 44 törvényhatóság kisgyűlésének tagjait. s ügy kerül, ezek között több személyi vonatko-Ugyanaznap, vagyis szerdára pedig kis- s­rású is, amennyiben a szerdai törvényhatósági gyűlést tűzött ki, melyre délután 5 órára hívta egybe a törvényhatósági bizottságot. A kisgyűlés és közgyűlés tárgysorozatát ■ Eszter­g­ár Lajos dr. polgármester állította­­ egybe. A kisgyűlés tárgysorozatán 53 ügy sze­repel. Ezek közül 31 a közgyűlés hatáskörébe tartozik míg 22-ben a kisgyűlés határoz. A kisgyűlés intéző hatáskörébe tartozó ügyek: 1. A kedvezményes áron számlázott villa­mosáram és légszesz használatáról alkotott szabályzat kiterjesztése az egészségvédelmi­­ szolgálathoz kirendelt egészségügyi védőnőkre 2. A Pécs városi kereskedelmi fiú középisko­lánál szervezett rendes tanári állások betöl­tésének bejelentése. 3. Drávavölgyi József II. p. altiszt részére méltányosságból családi pót­lék engedélyezése. 4. Schmidt Antal városi I. p. altiszt részére betegszabadság engedélyezése. 5. A Baranyai Ipari és Kereskedelmi Rt. ré­szére házhelykiegészítés céljára 60 négyszög­öl nagyságú városi terület eladása. 6. A városi székházban a Sugár Ferenc által bérelt „C“ jelű Király uccai üzlethelyiség felmondása. 8. Ucca-elnevezések. 9. Kádinger Károly követő­mester kérelme szerződésének meghosszabbí­tásáért. 10 Geiger Kálmán pécsi lakos kérelme telekeladásért. 11. A Dunagőzhajózási Társaság részére 1857. évi bányaeladási szer­ződés alapján az 1940/41. vágatási évadban járó famennyiség eladása. 12. özv. Szakonyi Lajos­­né szül. Noé Mária kérelme nevelési járulék­­engedélyezéséért. 13. Behajthatatlan gáz- és áramdíj tárgyalások leírása. 14. A világítási üzem és a közlekedési vállalat egyes alkalma­zottai részére méltányosságból családi pótlék megállapítása. 15 Mittinger Gyuláné üzemi tiszviselőnő nyugalomba helyezése. 16. özv. Kovács Gyuláné szül. Palotai Katalin, volt II. o. altiszt özvegye részére özvegyi nyugdíj meg­állapítása. 17. özv. Németh Jánosné szül. Kulin Julianna, volt városi II. o. altiszt özvegye ré­szére özvegyi nyugdíj megáll­­ítása. 18. Soós Irma II. altiszt betegszabadsága.. 19. A teme­tési szertartásokat végző lelkészek szállításá­nak vállalatba adása. 20. A Pécsi Kokszművek pécsi gyárvezetőségének kérelme telekajándé­kozási szerződés módosításáért. 21. Tiringer közgyűlés hivatott több állás betöltésére. A közgyűlés tárgysorozata: 1. A polgármester időszaki jelentése. 2. Dr. vitéz gróf Teleki Mihály m. kir. földmű­velésügyi miniszter bucsuleirata. 6. Gróf Báffy Dániel m. kir. föld. min. leirata miniszterré tör­tént kinevezéséről. 4. A város törvényhatóságá­nál megüresedett, illetve újonnan szervezett fo­galmazási karbeli, mérnök és kezelési szakbeli állások, továbbá az ezek betöltése esetén eset­leg megüresedő állások betöltése. 5. Igazoló választmány újjáalakítása. 6. Kereskedőtanonc­­iskolai felügyelő bizottság elnökének és 5 tag­jának megválasztása. 7. Kijelölő bizottság újjá­alakítása. 8. Közigazgatási bizottság 5 tagjának megválasztása. 9. Óvodai felügyelő bizottság újjáalakítása. 10. Számonkérőszék megalakítása. 11. Gründler-alapítványokat kezelő bizottságba 1 tag megválasztása. 12. Jogügyi bizottságban megüresedett tagsági hely betöltése. 13. A köz­­rendészeti bizottságban megüresedett tagsági hely betöltése. 13 A közrendészeti szakbizott­ságban megüresedett­­ tagsági hely betöltése 15. A sorozóbizottság elnökhelyettesének meg­bízása. 16. A vízvezetéki-, csatorna- és köztisz­tasági üzem alkalmazottainak létszámáról és illetményeiről alkotott szabályrendészet módo­sítása. 17. A közszolgálatban álló tisztviselők és egyébb alkalmazottak illetményeinek szabá­lyozásáról kiadott 8.000/1940. M. É. számú ren­delet egyes rendelkezéseinek végrehajtása. 18 Szabályzat alkotása a város közönségének tu­lajdonában lévő világítási üzem és közlekedési vállalat segélyalapjáról. 19. A zeneiskola szer­vezetét érintő egyes kérdések átmeneti szabá­lyozása. 20. Papp Jenő műszaki tanácsos elő­léptetése a VII. fsz. osztály 3. fokozatába. 21. Papp Jenő műszaki tanácsos különmunkaáta­lányának szabályozása. 22 A vízvezetéki-, csatorna- és köztisztasági üzem vezető főmér­nökévé Dulánszky Nándor városi gépészfő­mérnöknek ebben az állásában eltöltött szol­gálati idejének előlépés és nyugdíj szempont­jából való beszámítása. 23. Bözge Lajos föld­nyilvántartó előléptetése a IX. fsz. osztályba. 24. és 25. Fegyelmi ügyekben hozott határoza­tok bemutatása. 26. A város intézményeinek 5. oldal. és lakosságának közszükségleti cikkekkel való ellátása. 27. Az erdőmester személyszállító fuvarszükségletének biztosítása. 28. A kozári vadászház és hozzátartozó gyümölcsösök hasz­nálatának szabályozása. 29. A Ráth ipartelepen létesült utca részletes szabályozási tervének megállapítása. 30. A Mátyás Flórián és Kapos­vári utcát összekötő új utca megnyitása és részletes szabályozási tervének megállapítása. 31. Az esővízcsatorna vízjog engedélyezése és a tervezői megbízatás meghosszabbítása 6 hó­nappal. 32. A közlekedési vállalat hozzájáru­lása a villamosmű igazgatási költségeihez az 1941. évre. 33.Közpénzek elhelyezési arányának újabb megállapítása. 34. A Pécsi Pénzintézetek­től felvett eredetin 419.000 ar. P-s függőkölcsön meghosszabbítása. 35. A Magyar Általános Hitelbanknál fennálló eredetien 159.440 al­­P-s függőkölcsön meghosszabbítása. 36. A pécsi „Művészeti hetek“ előadásainak mentesítése a vigalmi adó fizetése alól. 37. A gazdasági hivatal részére raktári beszerzések céljára megállapí­tott hitelkeret felemelése. 38. A város közön­sége részére 260 drb. sertés vásárlása és bér­hizlalása. 39. Kiss Zoltán polgári fiúiskolai ta­nár előléptetése a VI. fiz. osztály 3. fokozatába. 40. Dr. Sátory János II. o. közig fogalmazó le­mondása állásáról. 41. özv. Kovács Jánosné szül. Tóth Teréz kérelme kegyelmi ellátás további engedélyezéséért. 42. Sorok Sándor és Lovász Károly TI. o. adótisztek részére az ál­lamszámviteli államvizsga letételére haladék adása. 43. özv. Nagy Jenőné, volt javadalmi hivatali szemlész özvegye részére kegyelmi el­látás megállapítása. 44. Pelikán Vilmos, volt javadalmi hivatali helypénzszedő kegyelmi el­látásának felemelése. LEGÚJABB A MAGYAR TÁVIRATI IRODA JELENTI: BUDAPEST: A belügyminisztérium az Orszá­gos Nép- és Családvédelmi Alap tárgyában kiadott rendeletével az országos szociális felügyelőség vezetésével dr. vitéz Bonczos Miklós belügyi államtitkárt bízta meg. BUDAPEST: Az Országos Magyar Sajtó­kamara Kolossváry-Borcsa Mihály elnökle­tével ma értekezletet tartott a sajtócenzú­­rával kapcsolatosan és elhatározta, hogy a sajtó panaszait gróf Teleki Pál minisz­terelnök elé terjeszti. BUDAPEST: Gróf Csáky István külügyminisz­ter elhunytéval kapcsolatosan a miniszter­­elnökhöz részvéttéviratokat küldtek: Mus­solini, Ciano gróf, Ribbentrop, Cincar-Mar­­kovics, Popov, Frich német birodalmi mi­niszter. KASSA: Csáky külügyminiszter halála mély részvétet keltett Kassa városában, annál is inkább, mert az elhunytat családi köte­lékek fűzték Kassához, itt laktak dédszülei, Csáky Krisztina grófnő é­­ Bercsényi Mik­lós gróf. — Szabadliceum. A Nemzeti Szabadtanítás Pécsi Egyesülete által rendezett szabadliceumi előadások során ma délután 6 órakor, a város­háza közgyűlési termében, Linder Ernőné, városi leánykereskedelmi isk. tanár tart vetí­tett képekkel kísért előadást Sopron és környé­kéről. Előadó éppen most, amikor Pécs városa a művészhetek keretében éli a maga kultúr­­életét és tekintetével boldogan fordul Erdély felé, egy órára a hűséges polgárok nagymúltú és kultúrájú városát, a Civias Fidelissima-t idézi emlékezetünkbe, akik erős hitükkel és akaratukkal az első rést ütötték a trianoni bé­keszerződésen a népszavazással és nekünk hi­tet és bizalmat ajándékoztak. A hűségben és ősiségben azonos testvérvárost fogja a nagy­, közönség a diapozitívekről megismerni.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék