Pécsi Napló, 1944. január (53. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-11 / 7. szám

1944. január 11. ____________________ ~_­шшшкашшшшшшвьш*ашвшяшшяшяшяяшшвяяшяш*шшяашяшшшшият PÉCSI NAPLÓ I Az elsötétítés időpontja ma: 20 óra ^2шиишшшмииит1^тягяпп1т111111н11'^м11^>»та^^ H­írje­s ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK JANUÁR 10—17-IG: Hildák Vilmosné „Szent György“ gyógyszertára, Király utca 26. szám. Vondra Antal dr. „Szent Mór“ gyógy- ,­szertára, gr. Benyovszky Móric­a 33. Dabóczy Lajos „Szűz Mária“ gyógy­szertára, Szigeti országút 1. szám. --o— — Igazgatói címet és jelleget kapott Lo­vász Pál dr. A Kormányzó Úr őfőméltósága a­z n. kiír. belügyminiszter előterjesztésére L­o­­vász Pál dr., Országos Társadalombiztosító Intézeti aligazgatónak, a­ pécsi­­kerületi pénztár ügyvezetőjének az igazgatói címet és­­ állami rendszerű V. fizetési osztály jellegét adomá­nyozta. — Vármegyei hír. A vármegye alispánja vitéz I­h­á­s­z­­ László dr., közigazgatási gya­ - kornokot szolgálattételre a siklósi községi jegyző mellé osztotta be. — Kinevezések az OTI pécsi pénztáránál. A m. kir. belügyminiszter az Országos Társa­dalombiztosító Intézet Pécsi Kerületi Pénztá­ránál szolgálatot teljesítő Csorba Eszter gya­kornokot а XI. fizetési osztályba segédelle­­nőrré, Horváth Lajos és Csaba Károly szám­­gyakornokot а XI. fizetési osztályba szám­­tisztté, Gyulai Erzsébet és Meggyesy Mária gyakornokot, továbbá Róder Erzsébet díjno­­kot a XI. fizetési osztályba segédtisztté, Szuly Hermina és Nyúl Istvánná sz. Laborczi Emilia díjnokot gyakornokká kinevezte. — AZ EHETI HÚLADAGOK megvásárlá­sánál január 10-től 15-ig nem a 3., 4. és 5. számú húsjegyek és húspótjegyek kerülnek be­váltásra, mint vasárnapi számunkban közöltük, hanem a 4., 5. és 6. számú szelvényekre adják ki a szokásos mennyiséget.­­ A Pécsi Dalárda ezúton is értesíti a női és férfikari tagokat, hogy ma kedden, (január 11-én) este pontosan fél 7 órai kezdettel próba­­helyiségében vegyeskari összpróbát tart.­­ Szomor Ferenc körjegyző nyugalomba vonult. A szentlőrinci járás tiszti értekezletén Puskás Elemér főszolgabíró bensőséges, meleg szavakkal búcsúztatta a vármegyeszerte és Pécsett, de szép írásairól a lapok hasábjai­ról is jól ismert Szomor Ferenc szentdienesi körjegyzőt, a jegyzői, kar egyik legkiválóbb tagját, aki mindig példás­ kötelességtudással, szorgalommal és lelkiismeretességgel­­ végezte fontos munkáját a legnehezebb őrhelyek egyi­kén, sok nehézség és akadály ellenére is min­dig érvényre tudta juttatni a törvényes rendel­kezéseket, melyek a közboldogulást szolgálták. Bogná­r Gyula országgyűlési képviselő, D­e­b­réc­z­e­n­i Ödön jegyzőegyesületi elnök és­­Tóth Kálmán magyarmecskei főjegyző mon­dottak még megható baráti búcsúszavakat a távozó körjegyzőhöz, aki könnyes szemekkel köszönte meg el nem várt ünneplést, a baráti szívek együttérzését, meleg szeretetét és mind­nyájukra, további munkájukra a jó Isten áldá­sát kérte. Ramón Lull magyarul: Ramán Lull az 13.­­századbeli katalán, ferencesrendi misztikus egyik főműve most jelent meg magyarul. Az „Imádónak és imádottnak könyve“ című ifjú-é­vet Szedő Dénes, ferences atya fordította ó katalán kritikai kiadás alapján. A kis könyv címlapját és nyolc egészoldalas rajzát Martyn Ferenc készítette. A mű a váci kapisztrán nyom­­­oda munkája és a tiporgráfiai művészetnek, íz­lésnek valóságos példája. A könyv a közeli napokban kerül a nyilvánosság elé. — Mise a hősi halált halt Pánczél Imre repülőfőhadnagy lelki üdvéért. Szomolnoki Pán­czél Imre m. kir. repülőfőhadnagy hősi halálá­nak évfordulóján, január 11-én kedden reggel 8 órakor a belvárosi templomban lesk­üdvéért szentmisét mutatnak be. Vízkeres­zt nyolcada lévén, a szentmisét fehér ruhában mondják. A hőslelkű repülőtisztet érdemeire való tekintet­tel ez év január elsején főhadnaggyá léptették elő. Löwy kabátot vetvén! — Alkalmazás. A vármegye alispánja Kin­cses József pécsi lakost a vármegye törvény­­hatóságához kisegítő szolgaként alkalmazta. — A Ciszterci Gimnázium asztali­tenisz­­csapata a Református Legényegylet csapatával mérkőzött, amelyet a Ciszterci Gimnázium 5:4 arányban ismét megnyert. A gimnázium­nak Marton 3, Vass L Hegyi 1 pontot szerzett. A KSE pontszerzői: Holota 2, Kocsis 2 voltak. A ciszterciek közül különösen Marton tűnt ki szép és eredményes játékával. Párosban a Hegyi—Vass pár kikapott a Holotai L—Kocsis pártól — Az Erdélyi Helikon januári száma. A tizenhetedik évfolyamába lépő erdélyi folyó­irat új számában Málnási Bartók György „Az emberiség jövő élete“ című tanulmányában az emberi élet örök belső feltételeiről ír. János­­házy György „Szilveszter“ című többoldalas versében a költő szilveszteri élményeit írja тел tíj versekkel szerepelnek a­ számban még Lé- Z­tay Lajos, Dudás Kálmánná és Csordás Nagy Dezső. Három új novellát közöl a folyóirat: Gagyi László „A sáska“, Horváth István „Va­­sárnap“ és Kovács László „Ez történt vele“ címűeket. Faragó József egy száz év előtti ro­­­mániai magyar utazó eddig ismeretlen napló­jából közöl érdekes részleteket „Ürmösy Sán­dor Bukarestben“ című közleményében. Kovács László nagyobb cikkében foglalkozik Sophokles­z,Antigone“-jának modern színpadon való elő­adásával a kolozsvári felújításával kapcsolat­ban. Kisebb tanulmányokat és cikkeket írtak még a számba Faragó József, Ficzay Dénes, Gönczy Gábor, Ján­osházy György és Paku Imre. Az Erdélyi Helikon címe, ahova előfize­tések és megrendelések küldendők: Kolozsvár, Mátyás király tér 7., I. Budapesti főbizományos Révai Irodalmi Intézet rt. Budapest, V. Va­dász u. 16. . 1 Belarosi Temesiwen­ Villatot irgalmas u 1. — Teisfon*­­ 17­97 Temeté­s***4* exhumál. — Halálozás. Biber László a kir. tanfel­ügyelőséghez beosztott állami tanító 43 éves korában hosszú szenvedés után vasárnap el­hunyt. Temetése kedden délután féli 3 órakor lesz, a református egyház szertartásai szerint, özvegyén kívül Stetka és László gyermekei gyászolják. Biber László lelkiismeretes, buzgó munkaerő volt, amiért nemcsak feljebbvalói, de kan­társai is igen sokra becsülték. Halála az egés­z városban mély részvétet keltett. — A rétuteri hadikórház köszönete. A rét­­utcai hadikórház ezúton mond köszönetet a Matusz-féle virágkereskedésnek, amely a hon­védesküvő alkalmából teljesen díjtalanul díszí-1­­(tette fel fehér csekfűcsokrokkal a kápolna ol­tárát, valamint a menyasszonynak is gyönyörű székfűcsokrot a­j­á­nd­ék­ozott. — Ellopták a kesztyűjét. Marx Péter, Hegya­lja u. 100 sz. alatti lakos feljdentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki­ a háza szomszédságában levő korcsma asztalá­ról ellopta kesztyűjét. — Rosszul lett az utcán, ellopták retikül­­jét. Mikó Margit budapesti nő tegnap Pécsett tartózkodott. A Színház-téren hirtelen rosszul­­lett, összeesett s amikor első­segélyben része­sítették észrevette, hogy hiányzik 50 pengőt tartalmazó rétik­ül­je, amelyben egyébként kü­lönböző irományokat is tartott. A vakmerű alkalmi tolvaj ellen megtette a feljelentést a rendőrségen. 7. oldal ■НИММ FERENC JÓZSEF KESERŰVÍZ S­ZÍNHÁZ A SZÍNHÁZI IRODA KÖZLEMÉNYEI: KEDDEN ÉS SZERDÁN IS AZ „ÉJFÉLI DAL“ VAN MŰSORON Minden este zsúfolt házak tapsolták végig a színház revüoperett-újdonságát, az „Éjféli dalt“. Solt Dénes és Horváth Tivadar fordultos szövege kitűnő alkalmat ad a színpompás revü­ké­pek egész sorának beállítására­, Koltay Sán­dor muzsikája pedig minden igényt kielégít, mert­ a frissen pattogó slágerszámok a legéde­sebb románcokkal váltakoznak benne. A nagy­szabású revüoperettet, amelyhez hasonlót rég­­óstei nem játszottak Pécsett dr. Székely György igazgató rendezi. Az igazgató semmiféle anyagi áldozattól nem riadt vissza, hogy рагат kiállí­tással valóban fővárosi színvonalú revüjelene­tet mutasson ba. A bravúros rendezői ötletek párosulva Fábry Zoltán hatásos színpadképei­vel, kivívják a közönség elismerését. Az expresszvonatjelenet, a párisi apacskép, a­ sejk sátra, a megnőtt rádió és más jelenetek meg­lepőjen látványosak. Az operettársulat minden tagja kiveszi részét a sikerből. Márffy Vera és Na­gy Anni gyönyörű énekszámai, Farkas Anni, Keleti Aranka, Deák Rózsi bravúros táncai mellett a férfiak Bicskey Károly, Deák Ferenc, Hollósy Pál, Lakatos József is részt kérnek a sikerből, amelynek oroszlánrészét­­ Csonka Bandi vallhatja magáénak, aki ellenáll­hatatlanul mulatságos tréfamester. A látványos revüoperett kedden és szerdán este, vasárnap délután és vasárnap este van műsoron. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTE­KEN ÚJRA A MÁRIA FŐHADNAGYOT TŰZTE MŰSORRA A SZÍNHÁZ A színház az újévi ünnepek alkalmával nagy sikerrel újította­ fel a tavalyi évad egyik legnagyobb operettsikerét, a „Máriás főhad­nagyot“. Szilágyi—Huszka romantikus nagy­operettje kitűnő szereposztásban és fényes ki­állítással kerül színre és felújításában is olyan átütő sikert aratott hogy a igazgatóságnak a­­ közönség kívánságára újra műsorra kellett tűzni. A darab címszerepét a bájos Nagy Anni játsza, akinek partnere a­ széphangú Benkő Béla lesz, míg a többi főszerepekben Csonka Bandi, Farkas Anni, Deák Ferenc Bakos László, Horváth Miki, Hollósy Pál osztoznak a­ siker­­ben. A darab csütörtökön és pénteken este és szombaton délután van műsoron. HETI MŰSOR: Kedd este 7 órakor: Éjféli dal. (Bérletszünet.) Szerda este 7 órakor: Éjféli dal. (Bérletszünet.) Csütörtök este: Mária főhadnagy( Bérletszünet.) Péntek este: Mária főhadnagy. (Bérletszünet.) Szombat délután fél 4 órakor: Mária főhadnagy. (Mérsékelt helyárak.) Szombat este: Éjféli dal. (Bérletszünet) Vasárnap délután fél 4 órakor: Éjféli dal. (Bérletszünet.) Vasárnap este: Éjféli dal. (Bérletszünet.) — Betöltendő állások. Baranya vármegye törvényhatóságánál betöltésre került két díj­­noki állás. A pályázati határidő 15 nap. — Kaposszekcső község községi szülésznőt keres. Kérvények a kaposszekcsői körjegyző­­s­égb­e ál adandók be. __— Eltűnt a zsebóra. E­r­d­ő s­i György bu­dapesti lakás feljelentést tett a pécsi rendőr­ségen ismeretlen tettes ellen, aki az egyik pécsi vendéglőben ellopta az asztalon felejtett, svájci gyártmányú, 300 pengő értékű óráját. A tét­. Test keresik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék