Pedagógiai Műhely, 1982 (8. évfolyam, 1-4. szám)

1982 / 4. szám - BEMUTATJUK - Czibula Ferenc: 75 éves a "Jókai"

CZIBULA FERENC: 75 éves a „Jókai” Nyíregyháza újkori története 1753-ban, a telepítési pátens kiadása után kezdődött. A városban a telepítés után egy kereskedő van, a görög Radu Demeter. 1870-ben már 81, 1900-ban pedig 668 a számuk. A bete­lepítés után 14 évvel 34 az iparosok száma, 1896-ban elérte az 1025-öt. A polgárosodás felgyorsulását bizonyítja, hogy az 1900-as népszámlálási adatok alapján a mezőgazdaságban dolgozik 5619, az iparban 2778, keres­kedelemben és bankban 668, közlekedésben 413, közszolgálatban és sza­badfoglalkozású 944, véderőnél 1213, napszámos 319, házicseléd 1212, az őstermelés egyéb ágában 7, egyéb 582 fő. Középfokú iskolája a városnak csupán kettő volt: a Kossuth Lajos ev. főgimnázium és a községi polgári leányiskola. Az elemi népiskolák által nyújtott művelődési anyag kevés­nek bizonyult az egyre növekedő polgári réteg, illetve a középparaszti réteg gyermekei számára. Az egyetlen főgimnázium pedig egyrészt tu­dományos pályára készített elő, másrészt felekezeti volta miatt elsősor­ban az evangélikus jelentkezőket vette fel, így a polgárság igényét nem tudta kielégíteni. Ezért vetődött fel egyre sürgetőbben egy polgári fiú­iskola létesítésének a gondolata. Hogy mi volt a polgári iskola? Eredetileg 6 osztályos volt a fiúk, 4 osztályos a lányok számára. Az elemi iskola 4. osztálya után lehetett be­iratkozni. A törvény 76. paragrafusa kimondja, hogy a polgári iskolák első négy osztályában a „tanterv úgy állapítandó meg, hogy benne ugyanazok a tantárgyak taníttassanak, mint a gimnázium négy alsó osz­tályában — a latin nyelv kivételével.” A 4 osztályos polgári iskola élet­revalónak bizonyult. 1869-ben 3 volt, 1872-ben már 40, a századfordulón 300, az első világháború végén már 550 működött az országban. Kevésbé bizonyult életrevalónak az 5—6. osztály, mivel elvégzésük minősítést nem adott. Ezek el is sorvadtak, csak a 4 osztály maradt meg. Nem volt zárt iskolatípus, mert 4. osztálya után igen sok helyen folytathatták ta­nulmányaikat a diákok. Nagyon sok idősebb kartársunk, sőt, az 1945 előtt végzett tanítók többsége a polgári iskolából került a tanítóképzőbe. Különbözeti vizsgával pedig a gimnázium 5. osztályában folytathatták ta­nulmányaikat. A polgári iskola 4 osztályának elvégzése lehetővé tette, hogy tisztviselői, illetve alacsonyabb hivatali munkakörökbe kerüljenek a végzősök. Különben nem az volt a célja, hogy hivatalnokokat faragjon. A polgári iskolák nevükhöz híven elősegítették a lakosság iparral, keres-

Next