Pedagógiai Szemle, 1957 (7. évfolyam, 1-6. szám)

1957 / 1. szám

­ PEDAGÓGIAI SZEMLE A PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS INTÉZET FOLYÓIRATA * A PTI munkatársaiból alakult bizottság közreműködésével szerkeszti SZARKA JÓZSEF felelős szerkesztő ★ SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., SZALAY U. 10—14. TELEFON: 115—878 — KIADJA: A TANKÖNYVKIADÓ V., BUDA­PEST, V., SZALAY U. 10—14. — A KIADÁSÉRT FELELŐS: A TAN­KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT IGAZ­­GATÓJA. ELŐFIZETÉS: A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP ÍROD A VÁL­LALATNÁL, BUDAPEST, V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 1. — TELE­FON: 180—850. — ELŐFIZETÉSI DÍJ: FÉL ÉVRE 24, EGÉSZ ÉVRE 48 FT. — CSEKKSZÁMLA­­SZÁM: 61279 — MEGJELENIK HAVONTA. TARTALOMJEGYZÉK Folytatva és mégis újrakezdve. 1 A PEDAGÓGIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA ÁGOSTON GYÖRGY: Programtervezet pedagógiából középiskolai tanárjelöltek számára .................................. 3 Sokrétűen és alaposan tanulmányozzuk a gyermeket. (Szovjetszkaja Pedagogika szerkesztőségi cikke, 1956. 8. szám.) ___ _ ZIBOLEN ENDRE: Általános iskolások spontán társkapcsolatai 15 GARAMI KÁROLY: A kémiai termelés alapelveinek szerepe a kémiatanításban............................................... 21. SZABÓ TIBOR: Írás és egyéniség ............................................... 31 DOKUMENTUMOK A MAGYAR NEVELÉS TÖRTÉNETÉBŐL Eötvös József ismeretlen írása. (Közli: An­tall József.) .......................................... 37 SZEMLE JUHÁSZ FERENC: Tanítsunk-e erkölcstant? .............................. 42 KELEMEN LÁSZLÓ: A nevelőképzés problémáiról ...................... 47 VITA Az erkölcsi nevelés kutatásának kérdésé­hez. (Balázsné Méhes Vera) ...................... 54 Vitatkozunk , vagy ferdítünk. (Lakatos János) ............................................................... 58 KÖNYVEK Tavasi Lajos válogatott pedagógiai művei. (Havril Andrásné) .................................. 62 Makarenko művei. II. kötet. (Vág Ottó) .. 66 Neveléstörténeti kiadványok Csehszlová­kiában. (Felkai László) .............................. 74 DR. R. B. AIBAUER: Hogyan látják a tanulók a nevelő szemé­lyét? (Füle Sándor — Molnár János)___ 79 Nevelési problémák az UNESCO egy könyv­sorozatában. (Kiss Árpád) .......................... 84 WILLIAM S. GRAY: Az olvasás és írás tanítása. (Csorna Vilmos) 86 FOLYÓIRAT Szovjetszkaja Pedagogika 1957. évf. 1—3. sz. (Ábent Ferenc — Komár Károly)___ 89 KRÓNIKA Pedagógiai Tudományos Intézet .................. 95 MTA Pedagógiai Bizottság .......................... 99

Next