Pedagógiai Szemle, 1963. július-december (13. évfolyam, 7-12. szám)

1963 / 7-8. szám

PEDAGÓGIAI SZEMLE AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA ★ Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság Felelős szerkesztő: Dr. Szarka József Szerkesztő: Balogh László ★ SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST VII., GORKIJ FASOR 17—21. TELEFON 225—050, 228—823, 229—275. — KIADJA A TANKÖNYV­KIADÓ V., BUDAPEST V., SZA­­LAY U. 10—14. — A KIADÁSÉRT FELELŐS VÁGVÖLGYI TIBOR IGAZGATÓ. — TERJESZTI A MA­GYAR POSTA. ELŐFIZETÉS: A POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRO­­­ DANAL (BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 1.) ÉS BÁRMELY POSTAHIVATALNÁL. előfize­tési DÍJ EGY ÉVRE 48 FT. — csekkszamlaszam: egyéni 61,256, KÖZÜLETI 61,066 (VAGY Átutalás az mnb s. sz. fo­lyószámlájára). — MEGJELE­NIK HAVONTA 63,3150 Egyetemi Nyomda, Bpest TARTALOMJEGYZÉK Gondolatok az új tanév küszöbén ............................ 593 . NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DR. NAGY SÁNDOR: Gondolatok az oktatási folyamat dialektikájá­ról .......................................................................................... 597 DR. MAJZIK LÁSZLÓNÉ: Az osztályneveltségi szint megállapításának problémái................................ ....................................... 614 DR. BÁLINT BÉLA: A termelésben dolgozó munkások és parasztok­ gyermekeinek tanulmányi segítése.......................... 626 PÉCSI FERENCNÉ és PÉCSI FERENC: Az Írástanítás metodikai kérdései a pavlovi megvilágításban ...................................................... ... 637 HAVAS OTTÓNÉ: A pályaválasztási tanácsadás néhány időszerű kérdése ..........­­............................................................. 652 nemes János : MeGSzrzés, sikerélmény, aktivitás a felnőtt­­oktatóban ......................... 661 I NEVELÉSTÖRTÉNET HEGEK­is andrás : Gárdonyi Géza pedagógiai nézetei. (Születésé­nek 100. évfordulójára) .............................................. 668 KISS IBOLYA: Császy László.................................................................... 680 SZEMLE SZÁNTÓ LAJOS: Tegyük szorosabbá általános és középiskolá­ink kapcsolatát ! ............................................................. 688 DR. JAKAB GÉZA: A tanulók megterhelésének problémái a MOM 3. sz. Szakmunkásképző Középiskolában 698 JAKUBOVITS ELEK: A kísérleti eredmények gépesített feldolgozá­sának lehetősége a pedagógiai kutatásban.......... 710 VITA CSILLAG LÁSZLÓ­NÉ: Az általános iskolai énektanítás, módszertana (I—IV. o.) korszerűsítésének néhány kérdéséről 717 BARDOS LÁSZLÓ ISTVÁN: Gondolatok az erkölcsi, nemi nevelés kérdé­seiről ... ....................................................................... 727 A NEVELŐMUNKA MŰHELYÉBŐL DR. KOMLÓSI SÁNDORNÉ: Egy kirándulás pedagógiai tanulságai................. 738 KÖNYVEK A magyar nőnevelés úttörői (Dr. Sipos Istvánná) 747 Balogh—Szabolcs: Pedagógusok a két világhá­ború között 1919—1945 (Dancs István) .......... 750 Kiss Gyula—Kiss Béla: Pedagógiai tervezés az általános iskolában, (Dr. Komlósi Sándor) ... 752 Lakits Pál: Középiskolásaink és az irodalom (Károlyi Zsigmondné) ............................................... 756 Jahrbuch für Erziehungs- und Schulgeschichte 1, 2 (Dr. Földes Éva) ............................................... 758 FOLYÓIRATOK Kwartalnik Pedagogiczny (Dr. Kováts Gyula) ... 761 Revista de Pedagogie (Kovács Péter) .................. 764 KRÓNIKA Az OPI életéből.................................................................... 770

Next