Százhalombattai Hírtükör, 1998 (24. évfolyam, 1-26. szám)

1998-07-15 / 14. szám

4. oldal BARAKKVILÁG „Baj csak akkor van, ha pénz van"­ ­ A csapot is úgy kellett odatá­masztani, mert leszakították. Kive­rik az ablakot, szétrúgják a vécét, direkt felrobbantják a kávéfőzőt­­iutat a plafonon is terpeszkedő foltokra. Állandóan veszekednek, verekednek, nem lehet aludni sem. Ahogy Zsófi számolja, három­négy napig tartanak a segélyek. Ilyenkor telik italra, és az átmeneti szállón pokol az élet. A rongálások zöme ekkor történik. A lakók tudják, hogy például ki rúgta le a bejárati ajtót, de a vallomásokat nem merik aláírni. A szállót működtető Ingat­lankezelő és Szolgáltató Intéz­mény pedig úgy tűnik, belefáradt az állandó renoválásba. A gond­noknő beszámolója szerint a fes­tések, javítások elmaradásában némi pedagógiai szándék is sze­repet játszik. Nusi hadar és motyog, szavát alig érteni. Egy késelésről mesél, ami néhány hete történt. Az egyik férfit fejen szúrták, „mint a disznót szokás” , és ő több tekercs vécé­papírral meg törülközőkkel itatta fel a vért. „Rohadt alkoholista banda. Amikor megkapják a pénzt, már reggel részegen fetrengenek, a gyerekek az utcára menekülnek a cirkusz elől.” Az ISZI helyettes vezetője sze­rint az a baj, hogy sok hasonló be­állítottságú ember gyűlt itt össze, akik egymásra is rossz hatással vannak. A fejenként 600 forintos havi lakbért csak néhányan fizetik tisztességesen, van, akinek száz­ezer forintot közelít a tartozása. Levonni, sok esetben fizetni sincs miből. Valiék 18 000 forintból élnek öten. A férje időnként alkalmi mun­kákat vállal, vasazik. Ebből leg­utóbb 27 000 gyűlt össze, az egé­szet a lakbérhátralék törlesztésére fordították. Még mindig maradt 13 000, amit ki tudja, mikor tudnak kifizetni. Apartman és kínai negyed A beszélgetésekből kiderül, hogy a két barakk között jelentős különbség van: ahol Valiék és Nusiék laknak, ott több a hábo­rúság, a rongálás. Ez az, amit a „helybeliek” „kínai negyednek” hív­nak. Az „apartman „ ehhez képest rendes. Mindenesetre a falak tisz­ták, a közös helyiségek nincsenek lerombolva, és a konyha is laká­lyosabb. Kétféle a társaság. A szelektá­lást az ISZI-től időközben távozott vezetőnő, Savanyú Klára végezte, s nem is csak életvitel alapján. Klári nem érti, miért tették őt ide „az alkoholistákhoz”, amikor ő nem iszik, minden pénzét a gyerekeire költi, és ha takarításban rajta a sor, akkor meg lehet nézni a barakkot. Más, ha kérte, átköltözhetett az „apartmanba”, ő hiába kéri. „Ezt a főnöknő alakította így”­­mondja Erdélyi Mária Magdolna, a nappali gondnok. „ Klári tényleg a legrendesebb, sokszor elmondtam ezt a vezetőasszonynak.” „ Nem lehetne?” „Nem” - feleli. „ Mert cigányok vagyunk, azért” - böki a szót keserűen Vali. A Én szeretek itt lenni Furcsa, de Magdi asszony, aki három éve látja el a gondnoki teendőket, szeret itt dolgozni. Óva­tosan fogalmaz, amikor a miértekre felel, nem akar megbántani senkit. Az itt lakókat elfogadja olyannak, amilyenek, segít, amiben lehet. Ha kijózanodnak a randalírozók, elbe­szélget velük, ha hivatalos levelet kell értelmezni, fogalmazni, hozzá fordulnak, sőt azt is elfogadják tőle, ha takarításkor a hátuk mögé áll. - Lakott itt egy kislány, aki nem akart továbbtanulni. Sokat beszél­gettem vele, végül sikerült meg­győznöm. Elvégezte a kereskedel­mit, nagyon jó érzés volt, amikor jött mutatni a bizonyítványt. Azóta férjhez ment, gyereket szült. Egyszer az elején Magdolnával is előfordult, hogy rátámadtak. Sikerült megőrizni a lélekjelenlétét. Neki már nincsenek az itt lakókkal gondjai, annál több az éjszaki gondnoknak, aki ugyan férfi, de „nem olyan típusú, mint ő”, inkább visszahúzódik. Vali és a többiek, akik a szük­ségszállón elviselhetetlennek érzik az életet, a jövő évben bíznak. Úgy tudják, január elsejével a Csa­ládsegítő Központ veszi át a szálló működtetését. Akkor bizonyára megváltozik itt minden. A hírt sem az ISZI, sem a VCSGK nem tudta hivatalosan megerősíteni. Léner Ilona, az ingatlankezelő megbízott vezetőjének helyettese, egy esetről számolt be, amikor valakinek sike­rült visszakerülnie a lakótelepre. Ő úgy látja, „Apartman” és „Kínai ne­gyed” lakóinak egyaránt kevés esélyük van erre. A bérlakásokról döntő bizottság valószínűleg úgy gondolkozik, aki havi 600 forintot sem tud kifizetni, az hogyan tudná az önálló otthon terheit állni? A két barakk fenntartása a városnak jelenleg mintegy háromszázezer forintjába kerül havonta. Vajon mi egyebet lehetne még tenni ? És mit lehetne tenni, hogy az a harminc­­egynéhány gyerek, aki a segélytől segélyig életet tanulja, valódi eséllyel indulhasson útnak, iskolá­ért, munkahelyért, otthonért? Valamikor a lakótelepen éltek, ki albérletben, ki tanácsiban. Arra az időre úgy emlékeznek, mint az Éden kertre. „Ott olyan jó volt!” - sóhajt a kilencéves Erika. Az utat, ami idevezetett, mind­annyian érthetetlen szerencsét­lenségek sorozataként emle­getik. Útitársuk a tudatlanság, az iskolázatlanság, a munkanél­küliség és nagyon sok esetben az alkohol volt. Hisznek a visszaútban. A 16 éves Zsófi pizzériában vagy McDonald’s­­ban keres majd munkát, talán jön egy rendes fiú saját lakás­sal. Vali rendületlenül pályáz. Az nem lehet, hogy itt maradjon, négy gyereket kell hazahoznia az árvaházból. Nusi a faluban épít, vagyis felújít egy régi há­zat, amit lakótelepi lakása árá­ból vett. Tizenkétezerért - mint mondja - éjjel-nappal dolgozik egy kocsmában. Ő azon keve­sek közé tartozik, akik keres­nek. Az átmeneti szálló 134 lakójából a legtöbbnek a családi pótlékon és önkormányzati segélyeken kívül semmilyen jövedelme nincs. „Valaki kijött" A két barakképületből álló szállót három éve hozta létre a város. A tizennégy szobában tizenhárom család él, többségük három-három gyerekkel. A két harminc év körüli barakkot nehéz megtalálni a haj­dani ERBE telep műhelyei, raktá­rai, a poros, gazos, mindenféle nyersanyaggal telipakolt udvarok és szerény cégtáblák között. Hogy itt emberek laknak, azt csak a nyár­fák közé feszített kötélen száradó színes gyerekruhák jelzik. A két épület közötti keskeny udvaron magasra nőtt a fa, benne itt-ott összegyűrt papírszemét, elrozsdá­sodott biciklikerék. A szűk ablako­kon rissz-rossz függönyök lógnak, szúnyogháló vagy az se. A „főbejá­rat” ajtaja a falnak támasztva - mint később kiderül, egy hónapja -, sza­bad a belépés. A folyosó fala fehér­re meszelve, rajta hatalmas barna foltok, talán kávé. Egy félig-meddig szétesett szekrény fejetlen babá­val, elnyűtt cipőkkel. Az ajtókon nyomtatott felirat: „Ágyban dohá­nyozni tilos.” Szaga dohos falak­nak, főzeléknek, cigarettának, sze­génységnek. Csöndesség. Két fiatal lány kíváncsiskodik elő. Felnőttet keresek. „Valaki ki­jött.” - szólnak be egy nyitott ajtón. A néhány fellelhető felnőtt marad a szobában. A lányok a közös kony­hába ültetnek le, ami meztelen asz­talból, három kiérdemesült tűzhely­ből, egy bottal a falnak támasztott mosogatóból- az egyik balhé során leszakították-, három ványadt székből és egy agyonhasznált fém hamutálból áll. „Milyen itt?” „Hát jó, - mondja az egyik -, „rossz” - feleli a másik. „Semmit se lehet csinálni.” Előkerül Vali is, az egyik lány anyja. Egy­mást váltva beszélnek, halkan, sok-sok szünettel. Az asszony szinte csak sóhajt, kántál, a lány öntudatosabb, ki-ki javítja az any­ját. - Úgy élünk itt, mint a börtönben. Belénk kötnek folyton, Zsófit úgy megverte az egyik szomszéd, hogy agyrázkódást kapott. - Rongálta a gázunkat, kiöntötte az olajat. Rászóltam, erre szidta a k­­anyámat. Nekimentem. SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Semmelweis Nap Az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak július 1-i szüle­tésnapját évtizedek óta a magyar egészségügyi dolgozók ünne­peként tartják számon. Ebben az évben a helyi megemlékezésre július 8-án délután a Város Egészségügyi Intézményben került sor, amelyen a város képviseletében megjelent és felszólalt Vezér Mihály polgármester is. Dr. Körösi László orvos-igaz­gató megnyitó beszédében érté­kelte az egészségügy mai hely­zetét, ismertette az új kormány programjából adódó, az egész­ségügyi ellátást érintő várható változásokat. A város egészség­­ügyi helyzetére térve összefog­lalta az elmúlt időszak történé­seit, a szakellátásban, az intéz­mény műszerezettségében, fel­szereltségében bekövetkezett je­lentős fejlődést, fejlesztést. Kie­melten foglalkozott az épület­fejlesztő és rekonstrukciós prog­ram indulásával. „Természetesen sok kényelmetlenséget és szá­mos megoldásra váró feladatot fog jelenteni az építkezéssel járó időszak. Kérnem kell minden munkatársamat, hogy viselje el ezeket a kényelmetlenségeket, hiszen a tét egy olyan munka­helyi és gyógyító munka feltétel­­rendszerének megteremtése, amely a XXI. század színvonalát fogja megteremteni!” - mondta az előadó. A megnyitót dr. Tóth Nándor laboratóriumi főorvos emlékbe­széde követte, melyben ismer­tette a tragikus sorsú Semmel­weis doktor életét, munkásságát, felfedezésének óriási jelentősé­gét, példáját örök tanulságnak állítva a mai kor embere elé. „Talán majd eljön az idő, amikor a magyar egészségügyben az Ő szelleme lesz az iránymutató, nemcsak születése napján, és nemcsak szavakban, de tettek­ben is. Tanainak igazsága nyitott program! Időszerűsége változat­lan a XX. század küszöbén is!” - zárta gondolatait dr. Tóth Nándor. Az emléknap befejezéseként a kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók jutalma­zására került sor. Kling F. Diák munkavállalók a TÁVHŐ-nél Diákkorom legszebb emlékei közé tartoznak azok az évek, amikor a nyári szünetben né­hány hetet dolgoztam. Nem­csak a kereset jött jól. Kife­jezetten élveztem, hogy egy rövid időre bepillanthattam a felnőttek világába, segítettem nekik, néha még felnőttnek is érezhettem magam. Sajnos, ma már igen kevés munka­adó foglalkoztat a nyári szü­netben diákokat, ezért nagy örömmel tettem eleget a TÁVHŐ Kft meghívásának, hogy látogassam meg a ná­luk dolgozó tanulókat. Gyetvai Balázs, a Kft ügy­vezető igazgatója elmondta, hogy évek óta rendszeresen foglalkoztatnak a nyári szünet­ben diákokat, 6 órás munka­időben. A megelégedettség köl­csönös, többen közülük évek óta visszajárnak. Munkájuk, se­gítségük hozzájárul ahhoz is, hogy a dolgozók nyári szabad­ságolása könnyebben megold­ható legyen. Ebben az évben a gyerekek az állandó beosz­tásuk mellé még egy igen nagy feladatot is kaptak. A vonatkozó rendeletek értelmében a jövő év májusáig minden fogyasz­tóval - kb. 7000 - a Kft-nek kü­­lön-külön is szerződést kell köt­nie. Ezt készítik el és állítják össze a fiatalok, akik kissé megilletődötten az alábbiakat „vallották” mikrofonom előtt: Kiss Annamária, battai la­kos, a Széchenyi István Szak­­középiskola tanulója: Vissza­térő munkavállaló vagyok. A tit­kárságon dolgozom, igen válto­zatos munka, nagyon tetszik nekem. E hónap végéig szól a szerződésem, utána az iskolai házi feladatok elkészítése kö­vetkezik. Nyaralni sajnos nem megyek. Zimán Adrienn, battai lakos, a budapesti Kállai Mihály Köz­­gazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulója: Ez a második nyár, hogy itt dolgo­zom. Az ügyfélszolgálat mun­kájában segédkezem, igen ér­dekes, sokrétű munka. A suli­ban informatikát tanulok, ezért az itt tanultak hasznomra lesz­nek. Július közepéig dolgozom, azután balatoni nyaralás követ­kezik. Tóth Viktor, battai lakos, a Bánki Donáth Műszaki Főis­kola hallgatója: Amikor szak­­középiskolába jártam, itt töltöt­tem a kötelező gyakorlatot. Na­gyon tetszett a munka, igen rendesek az itt dolgozó fel­nőttek. Valószínűleg elégedet­tek velem, mert már harmad­szor hívtak vissza. Szeretnék jövőre is jönni. A hónap végéig dolgozom, utána jöhet a nya­ralás. Tóth Péter, Kattai, ugyancsak a Széchenyi István Szakközép­­iskola diákja: Programozónak készülök, sok mindent a gya­korlatban is megtapasztalha­tok, ami segítheti a tanuláso­mat. A hónap közepéig dolgo­zom, azután ifjúsági táborozá­sok következnek. Kiing

Next