Százhalombattai Hírtükör, 2005 (18. évfolyam, 1-26. szám)

2005-09-02 / 18. szám

8. oldal Méltók a nevükhöz a „szamaritánusok" A Samaritánus Mentőszolgálat Kft - korábban más szervezetben - 2001 óta látja el városunkban a betegszállítás feladatait. Jelenlegi szerződésük 2006 végéig szól. A fővárosi központú cég az egész ország területén tevékenykedik, de a battaihoz ha­sonló szolgáltatást csak kevés településen végeznek, nyilván az önkormányzatok el­térő anyagi lehetőségei miatt. Városunkban egy korszerűen felsze­relt mentőautó és két mentős szakápoló - Bessenyei Róbert és Farkas Csaba - végzi a tevékenységet. Mindketten száz­­halombattaiak, ami nagy előny, hiszen rugalmasabban tudják ellátni a munkát. Ha kell, műszak végén sem szállnak ki az autóból, ahogy Farkas Csaba fogalmaz, sosem mondanak nemet. Nagyon jó kapcsolatokat alakítottak ki az itteni or­vosokkal és sok beteggel is, mivel szá­mos páciensüket gyakrabban kell szállí­tani otthona, vagy az idősek háza és a gyógyító intézmények között. Munkáju­kat az orvos rendeli meg, szerződésük szerint a város harminc kilométeres kör­zetében szállíthatják a battai betegeket, de ha ennél hosszabb távolságot kellene megtenni, fővárosi kollégáik segítségével ezt is megoldják. Az is előfordult már, hogy arra kérte őket egy kétségbeesett apa, hozzák haza balesetet szenvedett fi­át Németországból. Hétvégén mentek ki a szerencsétlenül járt fiatalemberért, és egy uniós egyezménynek köszönhetően sikerült elszámolniuk a tranzitot, amely így a családnak nem került semmibe - meséli büszkén Farkas Csaba. A napokban szerkesztőségünkbe is el­jutott egy levél, amiben a Dunafüreden élő Krafl Bernadett számol be arról, ho­gyan segített családján a mentőszolgálat két fiatal szakembere. Bernadették Balatonbogláron kirándultak, amikor a kilátótól lefelé jövet édesanyja megcsú­szott a meredek ösvényen. Olyan csúnyán eltörte, kificamította a bokáját és olyan erős fájdalmai voltak, hogy mozdítani sem merték. A sérült asszonyt mentővel szállíttatták a siófoki kórházba, ahol más­nap megműtötték, és közölték a család­dal, hogy néhány nap múlva hazavihetik. Ők azonban tanácstalanok voltak, hiszen a nagymamának még mindig erős fájdal­mai voltak, nem tudták, hogyan szállít­hatnák kíméletesen, és főleg, hogyan vi­hetnék fel harmadik emeleti otthonába. Egy ismerősük adta meg a Samaritánus Mentőszolgálat számát, aminek battai munkatársai megszervezték, hogy buda­pesti kollégáik szakszerűen hazahozzák az idős asszonyt. Innentől Farkas Csaba és Bessenyei Róbert viselte gondját még he­tekig. Hozták-vitték az orvosi rendelő és az otthona között, sőt kölcsön tolókocsit majd járókeretet is szereztek számára. Mindezt udvariasan, kedvesen tették, és bár a család szerette volna kifejezni hálá­ját, egyetlen fillért sem fogadtak el. Krall Bernadett úgy érezte, nyilvános­ságra kell hoznia, mekkora segítséget kaptak. Az ember nem tudja elképzelni, milyen tehetetlenné és kiszolgáltatottá válhat egy baleset során. Jó érzés tudni, hogy vannak olyanok, akik a kötelessé­gükön túl is hajlandóak támogatást nyúj­tani - mondja. A korábbi időkben voltak negatív vé­lemények is a szolgálattal kapcsolatban - nyilatkozta az önkormányzat szakrefe­rense, Furcsa Katalin. A közös akarat, hogy a problémák megoldódjanak, úgy látszik, meghozta az eredményét. S hogy mit szóltak a nyilvános elisme­réshez a fiatal mentősök? Büszkén és szinte meghatottan olvasták Krall Berna­dett levelét. Ritka, de nagy öröm, ami­kor az emberek nemcsak az elégedetlen­ségüknek, hanem a hálájuknak is hangot adnak - mondták. ŐK együtt. A már említett harminc százalé­kos hőmennyiség-megtakarítást csak a komplex felújítás garantálja. A kormány húszmilliárd forintra emelte a pályázati keretet, és nem merő jótékonyságból, hanem mert ez egy megtérülő befekte­tés: a haszna az ország energiafogyasztó­ Megalakult a Lakó-Tanács Civil kezdeményezésre létrejött a száz­halombattai Lakó-Tanács augusztus 25- én a Lakásszövetkezet irodájában. Tag­jai Fazekas Csaba, Illés László, Kováts Veronika közös képviselők, Demnak Jánosné lakásszövetkezeti elnökségi tag, Pátkai Zsolt lakásszövetkezeti elnökhe­lyettes, valamint Szilágyi István, a Civil Centrum elnöke. A szervezet a komplex lakótelep-rehabilitációs folyamat ta­pasztalatait összegyűjtve, egyeztetett program kidolgozását tűzte célul azért, hogy a lakótelepen élők közösen építse­nek ki kapcsolatot mind a városban, mind az országosan a meghirdetett pa­nelprogrammal. Százhalombattán három társasház in­dul az országos panelpályázaton. A Béke utcai, százkilencvenöt lakást magában foglaló társasház, a Házhalom Batta Rt. egyik társasháza, valamint Juhász Mihályné lakóközössége is pályázik. Szilágyi István képviselő szívügye a lakó­telep-rehabilitáció, a Béke utcai terv elő­készítésében mindvégig részt vett, ott volt a közgyűléseken, valamint a minden lépcsőházban megtartott megbeszélése­ken. Mint mondja, szeretett volna segí­teni, emellett érdekelte, hogyan viszo­nyulnak a lakók egy ilyen nagy hordere­jű projekthez. - Azt tapasztaltam, hogy az emberek pontosan tudják, mi az érdekük - mond­ja. - A kezdeményezésnek nagyon pozi­tív volt a fogadtatása, akik elsőre nem mondtak igent, hazamentek, elkezdtek számolni, és a következő alkalommal már azt mondták, hogy egyetértenek, pályázni kell. - Miért érdemes pályázni? - Ez az úgynevezett egyharmados pá­lyázat, ami annyit jelent, hogy a bekerü­lési költség egyharmadát az állam állja, egyharmadot ad hozzá az önkormány­zat, a fennmaradó részt pedig a tulajdo­nosok közösségének kell előteremtenie. A Béke utcaiak például eladják az épület tetejét egy építési vállalkozásnak, ezzel jelentős önrészre tesznek szert. A teljes külső-belső rekonstrukció, a nyílászárók cseréje, a tető, a fűtés-átalakítás, a lift, a külső hőszigetelés úgy valósul meg, hogy lakásonként ezerkétszáz forinttal emel­ték meg a közös költséget. A korszerűsí­tés a számítások szerint harminc százalé­kos hőenergia-megtakarítást eredmé­nyez, így mire az jelentkezik, összességé­ben nem lesz több lakás- és épületüze­meltetési költségük a lakóknak, mint ed­dig. - Ez a modell a város más társasháza­iban is megvalósítható? - Ugyanígy természetesen nem, mert minden épület más adottságokkal ren­delkezik, ezért minden társasháznak meg kell találnia a számára leginkább megfelelő konstrukciót. - Több mint százmillió forintot köl­tött az idén az önkormányzat a nyílászá­ró-csere támogatására. Nem lett volna jobb azt az összeget is az egyharmados pályázatok finanszírozására fordítani ? - Tavasszal, amikor az önkormányzat döntött a helyi programról, még bizony­talan volt, mekkora pénzügyi kerettel hirdeti meg a kormányzat a pályázatot, tehát erre számítani akkor még korai lett volna. Más kérdés, hogy véleményem szerint nem hatékony pénzfelhasználás, ha egyes tömbök néhány lakásában tá­mogatjuk a nyílászáró-cserét, mert ez csak akkor eredményez érdemi megta­karítást, ha teljes tömbökben végzik el a külső szigeteléssel és a fűtés-átalakítással jóban jelentkezik, ami az államnak, az önkormányzatnak és a lakónak egyaránt megéri.­­ Általában nagyon nehéz olyan pá­lyázati anyagot készíteni, amely minden elvárásnak megfelel. Igaz ez az egyhar­mados pályázatokra is? - Tény, hogy sok a buktató. Talán a legfontosabb, hogy a közösség megtalál­ja a legmegfelelőbb partnereket. Azt ja­vaslom minden társasháznak, hogy olyan pályázatírót kérjenek fel, aki csak siker esetén kér díjat a munkájáért, és csak tőkeerős kivitelezővel álljanak szó­ba. Ez a pályázat utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy az építési vállalkozó csak a munka elkészülte után juthat a pénzéhez. Ha eladják a tetőteret, feltét­lenül előre kérjék a pénzt, hogy a szük­séges önrész a számlájukon legyen, el­lenkező esetben könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. - Térjünk vissza a Lakó-Tanácshoz. Milyen szerepet vállal ez a közösség? - A szerepe az lesz, hogy lehetőséget biztosítson a lakótelepen élő közösségek számára a párbeszédre, a konzultatív együttműködésre. Tervezzük, hogy szep­temberben minden közös képviselőt meghívunk egy tanácskozásra, ahol el­dönthetik, hajlandóak-e az együttgon­dolkodásra. Akik készek lesznek az ön­zetlen munkára, egymás segítésére, élet­ben tarthatják a Lakó­ Tanácsot, és a le­hető legtöbb előnyhöz juttathatják a la­kótelepen élő embereket. Nemcsak az idén, és nemcsak az országos pályázato­kon, mert jövőre talán az Unió is kínál lehetőségeket, amelyeket ki kell tudni használni. Pável Melinda Szilágyi István SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM Előzzük meg a bajt! Az iskolákban kell elkezdeni Partnerség és prevenció címmel indított programot ez év tavaszán a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság. Célja, hogy a la­kosság tájékoztatást kapjon a rendőrség munkájáról, és ezekkel az információk­kal felvértezve hozzá tudjon járulni a bűncselekmények számának csökkenté­séhez. Fityó Mónika, az Érdi városi Rendőr­­kapitányság bűnmegelőzési előadója sze­rint a lakosság, ezen belül a gyerekek tá­jékoztatása a legfontosabb feladat. Ezért is szervezte meg már az elmúlt tanévben az iskolai drogprevenciós előadássoroza­tot. - Százhalombattán az iskolák kérték ezeket a rendőrségi előadásokat - mond­ja. - Három általános iskolában a hete­dik-nyolcadikosok vettek részt ezeken, a SZISZKI-ben pedig minden osztályban jártunk. - H­ogyan épülnek fel ezek a találko­zók? - A gyerekek kapnak egy tájékozta­tást, utána pedig kötetlen beszélgetés kö­vetkezik. Feltehetik a kérdéseiket, el­mondhatják a tapasztalataikat. Ezekből a beszélgetésekből érdekes tapasztalatokat lehet leszűrni, mert a megnyilvánulások­ból kiderül, hogy találkoztak-e már a drogokkal.­­ Véleménye szerint mennyire valós veszély a százhalombattai gyerekek szá­mára a kábítószer? - Az általános iskolás korosztályban még nem terjedt el, de a középiskolások közül sokan már kipróbáltak egyik vagy másik drogot, volt olyan diák, aki el is mesélte, hogy nemcsak kipróbálta, de egy ideig élt is vele. Azt is elmondta, hogy egy sokkoló élmény hatására ha­gyott fel a drogozással: egy közeli isme­rőse halála rázta meg, egy társaságba jár­tak, ugyanazokat a szereket használták, és úgy érezte, hogy vele is megtörténhe­tett volna.­­ Mit tapasztalt, a megdöbbentő ké­pek hatásosabbak, mint a puszta szó? - Általában igen. Természetesen nem mindegyik közösségben, mert vannak olyan osztályok, ahol erre nincs szükség, de ellenpéldát is mondhatok. Igaz, nem Százhalombattán, hanem Érden, de volt olyan osztály, ahol a gyerekeket szembe­síteni kellett ezekkel a tényekkel. - Elegendő-e, ha a gyerekek számára tartanak előadásokat, vagy szükség lenne a pedagógusok és a szülők érdeklődésére is? - A pedagógusok partnerek ebben, ők már tudják, hogy a drogprobléma nem a jövő, hanem a jelen. A szülők ezzel szemben nem érdeklődők, azt hiszem, azt hiszik, hogy ők nem lehetnek érintet­tek, csak másokkal történhet meg, hogy a gyerekük drogozni kezd. Általában ak­kor kérnek segítséget, amikor már nagy a gond.­­ A bűnmegelőzés csak a lehetséges fo­gyasztókat és környezetüket célozza meg, de az eredményességhez az is kellene, hogy egyre kevesebb legyen a terjesztő. Ebben vannak eredmények? - Eredmények természetesen vannak, de tudni kell, hogy a terjesztőkhöz na­gyon nehéz eljutni. Azt is tudatosítani kell, hogy a kábítószerrel való visszaélés nemcsak az árusítást jelenti. Visszaél az is, aki csak használja, aki társaságban kí­­nálgatja, aki termeszti, előállítja, vagy ha mindössze tárolja. Az ezért kiszabható büntetés a bűncselekmény súlyosságá­nak függvényében változik: a legeny­hébb az öt évig terjedő szabadságvesztés, de a terjesztők akár tízéves börtönbünte­tésre is számíthatnak, ha pedig fiatalko­rúakat kínálnak, és ezt a tevékenységü­ket gyermekintézményben fejtik ki, a bí­róság életfogytig tartó büntetést is ki­szabhat.­­ Fia már említette a büntetést: a gye­rekek tisztában vannak-e azzal, hogy fe­lelősek a cselekedeteikért? - Az egyik érdi iskolában szerepelt a tervekben, hogy látogatást teszünk a fia­talkorúak börtönében, mert az osztály­főnök is úgy látta, hogy a gyerekeknek szükségük lenne rá. Nem érezték a tette­ik súlyát, jópofaságnak tartották, ha tör­nek, zúznak és rongálnak, meg voltak győződve róla, hogy amíg nem nagyko­rúak, bármit tesznek, nem kell felelőssé­get vállalniuk érte. Fel kellett világosíta­nunk őket, hogy tizennégy éves kor után már szabadságvesztéssel is büntethető az ember.­­ A bűnmegelőzési munka eredmé­nyességéhez a cél megjelölése mellett el­engedhetetlen az adott helyzet ismerete. Milyen információkkal rendelkeznek? - Jelenleg csak sejtéseink vannak. A most kezdődő tanévben tervezzük, hogy az érdi Batthyány iskolában készítünk egy felmérést a drogfogyasztással kap­csolatban. Ha az sikeres lesz, akkor a többi iskolára is kiterjesztjük, remélhető, hogy hiteles képet kapunk és az sokat se­gít majd abban, hogy a megelőző munka az eddigieknél is hatékonyabbá váljon. pm Fityó Mónika Távirat a battaiaknak kelt: 2005. július 7-17. Reggel 07.15-kor indultunk az Etele tér­ről STOP Déltől másnap délig sátrat ver­tünk, építkeztünk STOP Körbenéztünk STOP 1426 cserkészt láttunk STOP Megszenteltük az Úr napját STOP Repü­lőgépről fényképeztek minket a Pásztor­park megnyitón STOP Karavánokkal jártuk a tábort, és kereskedtünk STOP Meglátogattunk más csapatokat STOP Sok új barátot szereztünk STOP Megvív­tuk Bocskai harcát a törökökkel és a csá­száriakkal STOP Két napig portyáztunk STOP A kicsik éjjel manót kerestek, és megitták a manóteát STOP A vásári ka­­valkádban szappancsúszdáztunk, kürtös­­kalácsot sütöttünk, vívtunk ... STOP Meseerdő! Álmodtam? STOP Sportol­tunk, kézműveskedtünk, énekeltünk, íjászkodtunk... STOP Levontuk a zász­lót STOP Eltüntettük nyomainkat STOP Vasárnap hazaértünk STOP Képek: www.gportal.hu/1026 STOP Feladó: 1026. sz. Szent László Király cserkészcsapat Somogyfajsz, Hét Malom Völgy

Next