Százhalombattai Hírtükör, 2005 (18. évfolyam, 1-26. szám)

2005-11-11 / 23. szám

VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hintakon.hu XVIII. évfolyam 23. szám Megjelenik minden második pénteken • INGYENES 2005. november 11. Képviselő-testületi összefoglaló Februárban jön a polgárkártya A Főnix Program szociális fejlesztéssel megbízott munkacsoportja javaslatot dol­gozott ki az Idősek Gondozóházának bővítésére. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert, és további pályázatot nyújt be intézményei fűtési rendszerének korszerűsítésére. Februártól lehet igényelni a helyi kedvezményekre jogosító polgárkártyát. Módosult a távhő- és a lakástámogatási rendelet. Ezek voltak az október 27-i képviselő-testületi tanácskozás legfontosabb témái. Első napirendi pontként a Szivár­vány Óvoda vezetői állására beérkezett pályázatokat bírálták el, és egyhangú­lag, 16 igen szavazattal bízták meg az intézmény vezetésével Kovács Lajos­­nét, az óvoda eddigi vezetőjét. Megbí­zatása 2011. augusztus 15-ig tart. A jövő évben is támogatja az önkor­mányzat a Tököl és Százhalombatta között közlekedő komp működtetését havi 100 ezer, azaz a egy évre összesen 1,2 millió forinttal. DecemberMffl körzeti megbízott Dunafüreden Megtárgyalták a Dunafüreden létre­hozandó körzeti megbízotti iroda ki­alakítására és működésére vonatkozó javaslatot, és döntöttek arról, hogy az iroda a Városi Szabadidő Központban (Vasút utca 41.) december 1-jén kezdi meg működését. A helyiséget a város Folytatás a 2. oldalon Utak,járdák, fekvőrendőrök Jól halad, és várhatóan a határidőre, november 30-ára be is fejeződik az idei út- és járdarekonstrukciós prog­ram. Összesen tizenkilenc helyszín szerepelt a listán, ezek közül kilenc már el is készült: a temetőhöz vezető lépcső felújítása, a Szabadság, a Tölgyfa, a Dobó, a Szondi, a Nefelejcs és az Est utcák, valamint az új társas­ház melletti bekötőút aszfaltozása, és megtörtént a Pannónia utcai lépcső és rámpa rekonstrukciója is. Hat forgalomcsillapító küszöböt (fekvőrendőrt) helyeznek el az idén ősszel a városban, kettőt az Olimpia utcában, kettőt a Szabadság úton, egyet a Jókai, egyet pedig a Móricz Zsig­­mond közben. Elkészült a Szülők Fóru­ma Egyesület előtti parkoló, és a mel­lette lévő téren is kicserélik a burkola­tot, leaszfaltozzák a területet. A Kodály Zoltán sétány 4-6-os számú épület előtti területen is átépítik a csapadék­víz-elvezető rendszert, majd újra leasz­faltozzák a teret. A Gesztenyés úti la­kóépület három bejárója is megújul, és leaszfaltozzák a Csokonai utca 46-48- as számok előtt a járdát. A hónap végéig sor kerül az Árpád utca rekonstrukciójára, a Csokonai ut­ca Gesztenyés és Damjanich utak kö­zötti szakaszának leaszfaltozására, a víztorony körüli terület felújítására, va­lamint a Liszt Ferenc sétány 37-39-es számok előtti terület rendbetételére. A július 11-i nagy eső után több he­lyen megcsúszott az Óvárosban a part­fal. A képviselő-testület szeptemberi ülésén 55 millió forintot szavazott meg az új támfalak kialakítására, ezek közül három helyen - a Szent László út 30-as szám mellett, az Árpád utca 1-nél, vala­mint a Halom utca 14-es számnál fo­lyamatban van a munka, a Halom utca 11-es számnál pedig hamarosan meg­kezdődik. Megoldódik az Október 6, valamint a Március 15 park csapadékvíz-elveze­tése. A város többi pontján is sor kerül az esővíz-elvezető rendszer rekonstruk­ciójára, erre már meg is kötötte a pol­gármesteri hivatal a tervezési szerző­dést, de a megvalósítás legkorábban csak jövőre történhet meg. Ám Iskola­­ falakon innen és túl Általában nem emelkedik a hivatalos közbeszéd szintjére, ha egy intézmé­nyen belül személyes vagy akár szak­mai konfliktusba kerülnek az ott dol­gozók. Az Arany János Általános Is­kola és Nyolcosztályos Gimnázium esetében mégis ez történt. Az iskola egyik tanára beadta a fel­mondását, amit az igazgató elfogadott. A szülők nem nyugodtak bele a peda­gógus távozásába, fórumot szerveztek, amelyre a képviselő-testület tagjait is meghívták. Az ott elhangzottak hatásá­ra az igazgató megváltoztatta korábbi döntését, és kijelentette, hogy elfogad­ja a nyilatkozatot, amiben a tanárnő visszavonja felmondását. Mondhatnánk, hogy megnyugtató­an végződött a történet, ha nem érezné minden érintett, maga Szabó Zoltán igazgató is úgy, hogy nem meggyőző­désből, hanem kényszer hatására mondta ki a végső szót. Násztor Andrást kizárólag a szülői aggodalom vezette, amikor úgy dön­tött, fórumot szervez október 26-ra az iskolában történtek tisztázására. Fia az iskola 8. b osztályába jár. Amikor sírva mesélte el otthon, hogy magyar Folytatás a 2. oldalon COMPUTER Szaküzlet és szerviz Új címünk: Érd, Balatoni út 54. Tel./fax: 23-390-460 Dunaharaszti, Fő út 19. Tel./fax: 24-260-262 www.fokuszcomputer.hu Új és használt alkatrészek - online értékesítés (Gépbolt partner), szervizelés (akár otthonában is) * komplett konfigurációk igény szerint, átalánydíjas javítás, karbantartás - tintapatronok, tonerek, kellékanyag, hálózatok tervezése, kiépítése • hitelügyintézés akár 0 % önrésszel, internet ügyintézés helyben • adatmentés (Králik és Társa) Suli­net expresz értékesítési pont. Folyamatos akciók, törzsvásárlói kedvezmények! A feltételekről érdeklődjön üzletünkben. sz-^L-jPr­ h­ív ^ELYTÖ^rTÉNETI -----------------GYŰJTEMÉNY Premier plán - Igazságosztó szerettem volna lenni Mire jó a rázó burkolati jel? Kaukázusi krétakör, avagy tiszta vizet a pohárba Teljes siker a kórusfesztiválon Családon belüli erőszak Százhalombatta, a biztos kikötő m­name Van, aki szerint az egész város rendsze­resen olvasta a Százhalombattán milli­árdos lenyúlások című internetes fóru­mot, amelyet - emlékeink szerint - kö­zel öt évvel ezelőtt indított egy Storm­­trooper nevű ismeretlen. Más vélemé­nyek szerint csak egy szűk réteg láto­gatta az Indexen nyitott párbeszédol­dalt, és az ott leírtak semmiféle hatást nem gyakoroltak a városi közéletre. Akár az egyik, akár a másik feltevés igaz, egy biztos: november elején a fó­rum eltűnt. Aki kereste, csak egy rövid értesítést talált: a kért fórumot töröl­ték. H­ogy mikor és miért, arról nem szólt a közlemény. Reklamációnak nincs helye, a be­szélgetés lehetőségét ingyenesen bizto­sította az Index, mintegy beengedte egyik szobájába azokat, akik kötele­zettségek és következmények nélkül szerettek volna egymással gondolato­kat cserélni. Fűtött és világított a tár­salgókra, ennek fejében mindössze annyit kért, hogy ne hangozzanak el törvénybe ütköző kijelentések, azaz tartsák be a fórum szabályait, amelyek többé-kevésbé megegyeznek az emberi együttélés általános normáival. A fórumot - különösen a kezdeti időszakban - nagy figyelem övezte. Nemcsak az interneten olvasták, nyomtatásban is terjedt. Létezése, az ott nyilvánosságra hozott információ­­halmaz - akár igaz volt, akár nem - szerepet játszott a 2002-es helyhatósá­gi választási eredmény kialakulásában, hozzájárult a helyi hatalomváltáshoz. Ezzel a céllal jött létre, ám miután el­érte, nem szűnt meg. Továbbra is mű­ködött, egyfajta névtelen nyilvánosság­ként, ahová bárki felírhatta valós, vagy valósnak vélt információit. A haszna az volt, hogy semmi sem maradt titok­ban, a kára pedig, hogy megjelentek olyan állítások is, amelyek minden ala­pot nélkülöztek. Megrágalmaztak, be­sároztak embereket, magánéletben váj­káltak, pellengérre állították a közéleti szereplők családtagjait is. Időnként olyanná vált a topic, mint egy rossz kocsma, ahol a sokadik féldeci után már nem vita, csak hőbörgés folyik. A fórum kínálta névtelenség olyan szerepjátékra is lehetőséget adott, ahol álarc mögé bújva megpróbálhat min­denki más lenni, mint aki valójában. Barátságosnak, okosnak, bátornak, be­csületesnek mutatni magát, vagy éppen ellenkezőleg. Az álca mögött persze megbújik az igazi személyiség: a tisztes­séges ember akkor is az marad, ha álné­ven, álruhában gazember is lehetne. Nomen est omen. A nevünk külön­böztet meg bennünket másoktól. Ha a névtelenséget választjuk, azzal sze­mélytelenné is válunk. A név címke, amely hozzánk kötődik, és amihez a nevünket adjuk, azért garanciát is vál­lalunk. A név minősít bennünket is, mint az árut a védjegy: ha a holmin nincs címke, feltételezzük, hogy silány, hiszen noname. Párbeszédre persze szükség van. Kell, hogy kommunikáljanak egymással a városlakók és a város vezetői, kell egy hely, ahol mindenki felteheti azt a kér­dést, amelyet nincs alkalma vagy nincs bátorsága másutt feltenni. Ahol felel­het mások kérdéseire, ha ő tudja a vá­laszt. Ahol úgy érezheti, hogy nemcsak éli a százhalombattaiak életét, de kicsit talán alakítja is azt. Akár névvel, akár anélkül. Hamar kiderült, hogy korai volt te­metni a fórumot. Nem véglegesen, csak átmenetileg tűnt el, november 7-én is­mét elérhetővé vált. Kisebb változások történtek, például a sorszám szerint közel 6500 hozzászólást tartalmazott, jelenleg azonban csak alig több mint ötezer olvasható. A többit “kimoderál­ták”, nyilvánvalóan nem ok nélkül. A beszélgetés folytatódhat, mintha semmi sem történt volna. Igazi happy end­­ vagy mégse­m­em Nem lesz urnatemető a főtéren Hosszú évek eredménytelen tárgyalá­sai után végre megvalósult a katolikus egyházmegye és az önkormányzat kö­zötti telekcsere Százhalombattán. Ar­ról, hogy mi is épül majd a Szent Ist­ván templomhoz tartozó területen, amely immár az Arany János utcától a Kopjafa melletti járdáig az egyház tu­lajdonába kerül, máris mendemondák keringenek a városban. Az önkor­mányzat nem szólhat ebbe bele - mondta Weller János, a vagyongaz­dálkodási bizottság elnöke -, az egy­ház azonban csakis olyasmit építtetne, ami illeszkedik a főtér koncepciójába - nyilatkozta Illéssy Mátyás plébános. Annak idején 1700 négyzetméteres telket adományozott a város a katoli­kus egyháznak a Szent István templom megépítéséhez. A kivitelezés során azonban kiderült: az épületnek ennél jóval nagyobb területre lenne szüksége ahhoz, hogy szabályos legyen az elhe­lyezése. Jelenleg ugyanis “kilóg” a te­lekről, azaz nincsenek meg a templom és a telekhatár között előírt távolsá­gok. Ez a földhivatali nyilvántartásba vételt is megakadályozta eddig. Az egyház további ezer négyzetméteres terület adományozását kérte az ön­­kormányzattól, hogy tisztázni tudja az épület és telek tulajdonjogát. A város hajlandónak mutatkozott a kérés telje­sítésére, cserébe azonban egy kisebb, egyházi tulajdonú földterület átadását kezdeményezte. Ez az Óvárosi Közös­ségi Ház és a Szent László templom között található gondozatlan telek. Weller János szerint a jelenlegi senki földje az Óváros kellemes központjává válhatna, ahol akár egy képzőművé­szeti alkotás is helyet kaphatna, egy Folytatás a 2. oldalon FIAT SZABÓ ÉRD FIAT SZABÓ TELI GUMI AKCIÓ! FIAT Panda 6.555 Ft-tól* FIAT Punto 9.555 Ft-tól* FIAT Stilo 11.555 Ft-tól* *az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák Az Ön Fiat partnere:__________________________ ÉRD, Balatoni út • Nyitva: H-P 8-17 Tel: 06/23-524-028,524-118

Next