Százhalombattai Hírtükör, 2005 (18. évfolyam, 1-26. szám)

2005-09-02 / 18. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM Időzített azbesztbomba Példa értékű panelrehabilitációs prog­ram zajlik Százhalombattán. Az önkor­mányzat által biztosított vissza nem té­rítendő támogatás a lakók önrészével együtt lehetőséget ad arra, hogy a lakó­telepi lakások nyílászárói megújuljanak és hőszigetelő vakolat kerüljön az épü­letek homlokzatára. Ez azonban még nem minden, hiszen szükség lenne a la­kóépületek alagsori födémjeiben talál­ható, közel háromezer négyzetméternyi azbesztvakolat eltávolítására is. A Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvé­delmi és Infrastruktúra Operatív Prog­ramban pályázati felhívást tettek közzé a lakóépületek azbesztvakolatainak el­távolítására. Erre Százhalombatta Vá­ros Önkormányzata is jelentkezett, azonban az EU Bizottsága leállította a pályázatot. Az ember sokszor hitte azt, hogy sike­rült olyan új anyagot felfedeznie, amely forradalmasít egy iparágat, vagy gyöke­res változást idéz elő a mindennapi élet­ben anélkül, hogy bármilyen káros ha­tással rendelkezne. Gondoljunk csak a freonokra, amelyeket a húszas évek ele­jétől egészen a nyolcvanas évek végéig használtak, abban a hiszemben, hogy ha az emberi szervezetre nem ártalmasak, más veszélyeik sincsenek. Utóbb kide­­ rült, hogy a freonok - például a halon - megbontják a földi életet lehetővé tevő ózonpajzsot. A kilencvenes évek elején betiltották ugyan, de még ma is jelen vannak a régebben gyártott hűtőszekré­nyekben és tűzoltókészülékekben. Az azbesztet évtizedeken át alkalmaz­ta az építőipar, elsősorban szigetelő­­anyagként. Lakó- és közösségi épületek­nél is használták, ám másfél évtizeddel ezelőtt kiderült, hogy rendkívül veszé­lyes anyag, a tüdőrák kialakulásában a dohányzás után a második kockázati té­nyező. Veszélyességét növeli a hosszú, gyakran több évtizedes lappangási idő, ugyanis a szervezetbe kerülő azbesztros­tok csak jóval később okoznak tünete­ket. Miután bebizonyosodott az azbeszt károsító hatása, szigorításokat vezettek be hazánkban. A múlt évben megtiltot­ták az azbeszttartalmú sík- és hullámpa­la gyártását és importálását, az idei év ja­nuárjától pedig a meglévő készletek for­galmazása és felhasználása is tilos. Ter­mészetesen ez csak a helyzet további romlását állíthatja meg, a statisztikák szerint ugyanis mintegy százötvenmillió négyzetméter azbesztcement tetőfedő­anyag létezik beépítve Magyarországon, amelyeknek még a bontása is szakértel­met és nagy ráfordítást igényel, hiszen az azbeszt akkor jelent veszélyt, ha pora a levegőbe kerül. A hetvenes évektől a házgyári lakások építésénél is alkalmazták az azbesztet. Elsősorban a pincék és alagsorok, vala­mint a közös tárolók szigetelésénél hasz­nálták úgy, hogy az azbesztet a vakoló­habarcsba keverték. Az eltelt évtizedek alatt ezek a vakolatok elöregedtek, mára porlani kezdtek, azbeszttartalmuk a le­vegőbe kerül és veszélyezteti az ott élők egészségét. Dr. Benedek László polgármester és Dr. Jánosi György országgyűlési képvi­selő abban bíznak, hogy az úgynevezett Panelprogramra beadott városi pályázat kiegészítéseként az azbesztmentesítést is sikerül megoldani, ezért levelet küldtek Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek az­zal a kéréssel, támogassa az azbesztmen­tesítési program megvalósítását. Százha­lombatta - a hasonló helyzetben lévő Esztergommal és Komárommal együtt - legkésőbb a jövő év végéig szeretné eltá­volítani ezeket a mérgező anyagokat. Ehhez a három városnak összesen az idei évben kétszázmillió, jövőre pedig másfél milliárd forintos hozzájárulásra lenne szüksége, önerőből, központi támogatás nélkül ugyanis egyik település sem tudja megoldani ezt a fontos és egyre sürge­tőbb problémát. pm Főtér - Százhalombatta az MTV-ben Nem mindegy, ki készít rólunk képet. Ha a festő vagy fényképész kedvel ben­nünket, arra törekszik, hogy a rólunk készített kép azokat a vonásainkat is tük­rözze, amelyek a felületes szemlélő szá­mára észrevehetetlenek. Csenterics Ágnes televíziós rendező filmet készített Százhalombattáról. Nem közömbös számára a város, hiszen sok része még ma is magán viseli édesapja - Csenterics Sándor - keze nyomát. Az el­készült összeállítás a Főtér című sorozat része, amelynek Pécsről szóló darabját huszonhat magyar filmalkotás között az idei Los Angelesben megrendezett Ma­gyar Filmfesztiválon is bemutatták. A rendezőnővel a Régészeti Parkban beszélgettünk, ahol éppen a kézműves­foglalkozásokat és a korabeli recept alapján készített étel főzését vették film­re. - Mi adta az ötletet, hogy Százhalom­battáról készítsék el a Főtér című sorozat következő részét ? - Nem titok, hogy engem erős szálak kötnek Százhalombattához - mondta. - Édesapám, Csenterics Sándor volt az erőmű alapító igazgatója. Annyira fon­tos volt számára a vállalat, hogy szinte másik gyermekeként ragaszkodott hoz­zá. Miután édesapám 1982-ben meg­halt, hosszú ideig még a környékét is el­kerültem a városnak. Nagyon szerettem az édesapámat, fájdalmas volt az elvesz­tése, és csak úgy tudtam ezt feldolgozni, hogy kerültem azokat az alkalmakat, amelyek felkavarnak. Néhány évvel ez­előtt egy kollegám, Szabados Tamás ope­ratőr Százhalombattán járt a városi könyvtár meghívására, egy előadást tar­tott, ahol nemcsak a természetfilmjeiről beszélt, hanem arról is, hogy a “hőskor­ban” sokszor járt Százhalombattán. Ő hívta fel Szalai Gáborné figyelmét arra, hogy én is az MTV-nél dolgozom, és ja­vasolta, hogy vegyék fel velem a kapcso­latot. A kapcsolatfelvétel megtörtént, azt követően többször jártam itt, édesapám emléktáblájának avatásakor, a várossá nyilvánítás harmincötödik évfordulóján pedig megismerkedtem Dobos Ágnessel, a Matrica Múzeum munkatársával, aki megkérdezte, miért nem készítünk egy filmet Százhalombattáról. Ezt a javasla­tot elmondtam Nagy György főszerkesz­tőnek, aki támogatta az ötletet. - Milyen elemekből áll össze a film? - Találtam nagyon sok régi felvételt, olyanokat, amelyek még az építkezés idején készültek. Azokat is fel szeretném használni, emellett természetesen­ bemu­tatjuk a mai Százhalombattát. Élmény számomra, hogy a forgatás ideje alatt új ismereteket is szereztem: a Régészeti Parkban még soha nem jártam, és na­gyon tetszik, voltunk a Tóth tanyán, ar­ról is csak a legjobbakat mondhatom. Emellett a fesztivál is helyet kap a film­ben, mert a város mai képéhez ez is hoz­zátartozik. - További tervei is vannak Százhalom­battával? - Egyelőre nincsenek. A jövőben is, mint eddig, minden évben kétszer eljö­vünk Százhalombattára, karácsonykor és Sándor napon felkeressük édesapám emléktábláját és virágot teszünk le előt­te. Természetesen, ha hívnak, szívesen felkeressük a várost. - Úgy tudom, a férje arra készült, hogy ír Csenterics Sándorról egy könyvet. Hol tart a munka? - A könyv elkészült, a kiadásához szponzorokat kellene találnunk. Édes­apám életrajza ez, dokumentumokkal, fényképekkel illusztrálva. Nem díszes kiadványra gondoltunk, és még azt sem döntöttük el, hány példányban kellene kiadni, de nagyon szeretném, ha megje­lenhetne, amíg él az édesanyám, és amíg még sokan vannak, akik emlékez­nek rá, milyen ember volt Csenterics Sándor. Pável Melinda Csenterics Ágnes Intés az őrzőkhöz Az őrzők azért vannak, hogy vigyázza­nak. Semmi kétség, őrizni kell a pénzin­tézeteket, mert vannak rossz szándékú emberek, akiket olyannyira ingerel a pénz, hogy még a bűncselekményektől sem riadnak vissza. A kamera, a bizton­sági őr jelenléte féken tartja őket. Szük­ség van az áruházi őrökre is, mert akad­nak, akik számára a polcokra kitett, hoz­záférhető, megfogható árucikkek leküzd­hetetlen kísértést jelentenek. Kell a rend­őr az utcára, mert ha nem lenne, min­denki kénye-kedve szerint közlekedne, és akinek úgy tetszene, feltörné mások ott­honát, hogy összepakolja az értékeket, és magával vigye. Nélkülözhetetlen alkal­mazott az építkezéseken az éjjeliőr, mert ha senki sem tartaná szemmel a beépítés­re váró anyagokat, azok nagy része virra­dóra eltűnne. Őrizni kell az objektumokat is: a köz­épületeket riasztó védi az illetéktelenek­től, van, ahol huszonnégy órás szolgálat­ban biztonsági őrök váltják egymást. Ilyen a világ, ma már nem elég, ha bezár­juk az ajtót. Városunkban még az egykori téglagyá­rat is vigyázzák. Valószínűleg elsősorban a biztonságra kell felügyelni, megakadá­lyozni, hogy a kíváncsiskodók bemenje­nek az omladozó épületbe, hiszen az bár­mikor összedőlhet, és maga alá temethe­ti a bent nézelődőt. Figyelni kell arra is, nehogy valaki önhatalmúlag bontani kezdje a falakat, mondván, halálos vétek pusztulni hagyni a jó kis téglákat. Az őr roppant alapos. Nemrég egy te­levíziós stábot akadályozott meg abban, hogy filmre vegyék a téglagyári romokat. Pedig nem akartak bemenni a pusztuló épületbe, nem volt olyan szándékuk, hogy akár csak egy fél téglát is magukkal vigyenek, és nem kezdtek rombolásba a jobb képi hatás elérése érdekében. Mind­össze azt szerették volna, hogy látványá­ban megmutassák az egykori gyárat, és elmondják róla, mikor épült, miért volt jelentős akkoriban ez a ma már ipartör­téneti emlék. Az őrző azonban ezt nem nézte jó szemmel. Nem úgy van az, hogy csak úgy képeket készítünk valamiről, ami nem is a miénk! Engedély kell hoz­zá, punktum. Kinek lenne bátorsága szembeszállni egy hivatalos személlyel? Vitatkozni, ne­tán kötekedni vele, esetleg megkockáz­tatni, hogy a hozzájárulása nélkül mégis­csak elkészüljenek azok a képek? Belát­hatatlan következményekkel járna az ef­féle engedetlenség. Mi egyebet tehet egy törvénytisztelő ember, mint hogy eláll a szándékától? Az eset sajnos nem egyedülálló. Egy másik őr egy másik helyen azt akadá­lyozta meg, hogy egy emléktábláról ké­szüljön felvétel. Nem érdekelte, hogy a tábla az általa felvigyázott épület külső falán látható, és az sem, hogy akit távo­zásra szólított fel, annak a személynek a közvetlen leszármazottja, akinek a tábla emléket állít. Az őrző feladata, hogy vigyázzon a va­gyonra, a biztonságra. Talán más fel­adattal nem bízták meg, csak ő hiszi úgy, hogy hatásköre már-már végtelen: a lát­ványt és mások gondolatait is felügyelnie kell. pm Segítség nélkül nem megy Befejeződött a nyílászárók cseréje az Erkel körút 37-42 közötti társasház­ban. Nemcsak az épület látványa vál­tozott meg, hanem - mint Kováts Veronika közös képviselő mondja - a hangulat is. A közös program “össze­hozta” az embereket, szívesen beszél­getnek egymással, és kedvet kaptak a közös projektekhez. - Még be sem fejeződött az ablakok cseréje - mondja Kováts Veronika -, már azt kérdezgették a lakók, milyen felújítás lesz a következő. A program sikere fel­lelkesített mindenkit, máris szívesen be­levágnának egy újabba. - A lezajlott nyílászáró-csere igénybe vette a lakóközösség minden erejét, vagy vannak még tartalékok? - Biztos vagyok benne, hogy egy jó kezdeményezésnek pozitív lenne a fo­gadtatása, de úgy vélem, nem kell kap­kodni. Át kell gondolni, mit szeretnénk, és kivárni, hogy eljöjjön a megvalósítás ideje. Nálunk a fűtés-átalakítás, az épü­let teljes hőszigetelése van hátra, ugyan­akkor a pinceszint azbesztszigetelése is cserére vár. Ez utóbbit semmiképp sem tudjuk saját erőből megoldani. A lépcső­házak bejárófolyosóin, ahol sokan köz­lekednek, gipszkarton álmennyezettel takartuk el az azbesztet, de ez sem végle­ges megoldás. Már a szigetelés eltávolí­tása is méregdrága, négyzetméterenként ötvenezer forint körüli összegért vállal­ják az erre szakosodott cégek, ugyanis mind a munkavégzést, mint az elszállí­tást és az elhelyezést szigorú előírások szabályozzák. - Mire számítanak, honnan kaphatnak segítséget? - Egyelőre az országos pályázatokon nincs olyan konstrukció, amely a mi problémánkra megoldást jelentene. Az persze, hogy jelenleg nincs, nem jelenti azt, hogy nem is lesz. Bízunk benne, hogy ha az idén nem is, de jövőre új or­szágos és uniós lehetőségek nyílnak, és reméljük, hogy számíthatunk az önkor­mányzat támogatására is. pm 7. oldal Egyesített bérlettel olcsóbb Szeptember elsejétől az agglomeráció és a főváros között ingázó dolgozók és di­ákok több bérlettípus közül választhat­nak. Lehetőségük van arra, hogy foly­tassák az eddigi gyakorlatot, de arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Szövetség kezdeményezésére most bevezetett egye­sített bérlet mellett döntsenek. Vannak, akik számára még nem egyértelmű, mi­ért előnyös az új bérletfajta megvásárlá­sa, most azonban választaniuk kell a ré­gi és az új bérlet között. Az egyesített bérlet előnye, hogy Bu­dapest közigazgatási határán belül mind a BKV, mind a MÁV, mind pedig a Vo­lánbusz járataira érvényes. A hagyomá­nyos bérletnél valamivel drágább (dol­gozók esetében hatszázhuszonöt, diá­koknál pedig kétszázharminchat forint­tal), viszont aki egyesített bérlettel ren­delkezik, tíz kilométerrel rövidebb útra kell megváltania a vonatra, illetve a tá­volsági buszra szóló bérletet. A dolgozók havi bérlete így az eddigi 10900 forint helyett 7500, a diákoké pedig 1090 he­lyett 750 forintba kerül. Az egyesített bérlet a hagyományos BKV bérletigazolvánnyal használható. A Volánbusz utasai kénytelenek bérletet cserélni, mert az igazolványt a megválto­zott övezethatárokhoz kell igazítani. A csere ingyenes, mindössze új fénykép szükséges hozzá. Fontos tudnivaló, hogy jóllehet, az egyesített bérlet a főváros közigazgatási határáig érvényes, a távolsági autó­buszok a jövőben sem állnak meg Buda­pesten belül több helyen, mint eddig. A vasúti menetrendben sem lesz válto­zás, viszont az egyesített bérlet tulajdo­nosa megteheti, hogy például Kelenföl­­dön felszáll egy, a Keleti pályaudvarra tartó vonatra, és mindenféle pótdíj fize­tése nélkül utazik odáig. Aki elmulasztotta a szeptember elsejei váltást, a későbbiekben is áttérhet az új bérlet alkalmazására. A budapesti egyesí­tett bérletszelvény hét típusban kapható: teljes árú havi, 30 napos, kétheti, vala­mint tanuló- és nyugdíjas havi­ és 30 na­pos bérlet. A későbbiekben tovább bővülne a Bu­dapesti Közlekedési Szövetség hatóköre, 2010-ig kiterjedne a főváros tágabb von­záskörzetére, az Esztergom-Tatabánya- Székesfehérvár-Pusztaszabolcs-Szolnok- Hatvan-Szob körre - a Budapesttel együtt száznyolcvanhat településen több, mint hárommillió ember él, akik számára a megvalósítandó tarifaközös­ség lényegesen megkönnyíti majd a min­dennapos ingázást. pm Mi­S Training Wellness & Spa recepció 2440 Százhalombatta, Augusztus 20. u. 6. Tel: 06-23-354-688; 06-23-354-282 Framing Wellness & Spa ,Megújulás, Szépség, Egészség Pezsgőmedence, masszázsmedence, hidegvizes merülő, Kneipp-taposó medence, finn szauna, gőzkabin, illatkabin. Pihenés kétpozíciós ágyakban a „csillagos ég” alatt. Nyitva tartás nyáron: Kedd-péntek 16.00-22.00-ig, Szo­vas: 8-13-ig Belépőjegy: 1980.-Ft, Nyugdíjasoknak 990.-Ft 10 alkalmas bérlet: 15.000.-Ft, éves bérlet 99.000.-Ft

Next