Százhalombattai Hírtükör, 2008 (21. évfolyam, 1-26. szám)

2008-04-17 / 8. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Híd Budapest és Beloiannisz között Második alkalommal rendezték meg a százhalombattai Nemzetiségi Napokat a Barátság Művelődési Központban április 11-12-én. A programok közt fotóki­állítás, színházi előadás és gasztronómiai bemutató is szerepelt. A rendezvény­­sorozat nemzetiségi bállal zárult, és Beloiannisz között. Megköszönte Százhalombatta város önkormányza­tának a görögországi tűzkárosultak ja­vára nyújtott egymillió forintos támo­gatását, amely egyedülálló volt az or­szágban. Dr. Badiosz Takisz, aki megnyitotta a fotókiállítást, elmondta, hogy hat­van éve érkezett Magyarországra a második görög diaszpóra. 1947-ben, a görög polgárháború idején a felkelők ideiglenes kormánya határozott arról, hogy meg kell menteni a gyerekeket a bombázásoktól. 1948 áprilisában gyermekek ezrei kerültek többek közt Magyarországra is. Az idők folyamán A “Görögök Magyarországon úgy integrálódtak a magyar társadat 1948-1980 között” című fotókiállítás­­omba, hogy közben meg tudták őriz­megnyitóján Szabó Attila alpolgármes­ter kiemelte, hogy a rendezvénynek három fontos üzenete van. Először is egy közösség számára sosem a csoda­várás hozza el az eredményt, hanem az áldozatos és odaadó munka. Egyet­len közösség sem létezhet támasz nél­kül, és ez nem lehet más, mint a kultú­ra. Csak akkor tudjuk tisztelni egy­mást, ha mindenkinek a véleménye is­mert. Ezért van szükség az ilyen és eh­hez hasonló rendezvényekre. Agárdi Bendegúz Spírosz, a főváro­si görög kisebbségi önkormányzat el­nöke köszönetet mondott a százha­lombattai görög kisebbségnek és Né­meth Barbara elnöknek. Beszédében kiemelte, külön öröm számára, hogy Százhalombattán jött létre a kiállítás, mivel a település hidat képez Budapest is saját identitásukat, nyelvüket és kultúrájukat. Munkájukkal és maga­tartásukkal köszönték meg az új hazá­nak, hogy befogadta őket. A fotókiállítás megnyitója után Dusán Kovacsevity: A profi című mű­vét mutatta be a Magyarországi Szerb Színház. A következő napon nemzeti­ségi gasztronómiai bemutatóval foly­tatódott, majd nemzetiségi bállal zá­rult a program. A jó hangulatról a Kolo zenekar és Stefanidu Janula és együttese gondoskodott. A nemzetiségi napokat értékelve Dr. Bad­osz Takisz dicsérte a kiváló szervezést. Az előző ciklusban a II. ke­rületi görög kisebbség elnökeként ők is rendeztek nemzetiségi napokat, amelyek szerinte nem voltak olyan si­keresek, mint ez a mostani rendez­vény. Nyilvánosak az iskolák eredményei Folytatás az 1. oldalról Mivel országos szintű vizsgálatról van szó, közel egy év, mire a feldolgo­zott, analizált mérési eredmények napvilágra jutnak. A tavaly májusi fel­mérés alapján született statisztikákat idén márciusban hozták nyilvánosság­ra. Ezek szerint mind matematikából mind pedig szövegértésből a Körösi Csom­a Sándor Általános Iskola és AMI nyolcadikosai produkáltak a leg­jobban. Az intézmény eredményei ma­gasan felülmúlják az országos, sőt a fővárosi átlagot is. Tamás Emília igaz­gató elmondta, annak ellenére, hogy tavaly minimális pontkülönbségekkel maradtak le a többi városi iskolától, nagyon lesújtotta őket az eredmény. A változtatás érdekében kiemelt teendő­ként kezelték a kompetenciafejlesz­tést. Típusfeladatokat töltöttek le az internetről, amelyeket a gyakorlóórák keretében oldanak meg a diákok, és arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a szövegértés fejlesztése minden tan­órán megvalósuljon. A kulcskompe­tenciák - mint a szövegértés vagy a matematikai képességek - fejlesztését egyébként a Nemzeti Alaptanterv is prioritásként rögzíti. Az iskolában a nyolcadikosok motiválására is nagy hangsúlyt fektettek. A májusi időpont - amikor az országos méréseket tart­ják - ugyanis az ő szempontjukból a lehető legrosszabb. Ekkorra már el­dől, kit hova vettek fel, a gyerekek le­eresztenek, és nem feltétlenül adnak bele mindent egy név nélkül kitölten­dő feladatlapba. Az összes százhalombattai nyolca­dikos tavaly májusban megírt matema­tika feladatlapjai alapján 511 pont lett a városi átlageredmény, amely maga­sabb az országos átlagnál (491), de va­lamivel alatta marad a megyeszékhe­lyeken mért teljesítménynek (513) és a fővárosnak is (520). A négy általános iskola vonatkozásában 563 pontos át­laggal a Körösiben mérték a legjobb kompetenciákat, második az Arany Já­nos lett 512, harmadik az I. Számú 502 és negyedik az Eötvös iskola 485 pontos átlageredménnyel. Hasonló statisztikát hoztak a szö­vegértés feladatlapok is. A városi átlag 510 pont lett, magasabb a 497 pontos országos átlagnál, de alacsonyabb a megyeszékhelyeken (522) és a fővá­rosban mért (531) teljesítménynél. A legjobb feladatlapokat az anyanyelvi képességek területén is a Körösi vég­zősei írták (549), második helyre ke­rült Arany János iskola (512), harma­dikra az I. Számú (499) és negyedikre az Eötvös (491). Kiemelkedően jó eredményeket ho­zott a tizedikes évfolyam tavalyi méré­se az Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnáziumban. Szö­vegértésből 12, matematikából pedig 17 százalékkal teljesítettek jobban az országos átlagnál. Jó eredményeket tud felmutatni a Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium is, hi­szen az ottani tizedikesek átlagered­ménye szövegértésből 6, matematiká­ból pedig 9 százalékkal magasabb az országos átlagnál. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok tesztjeit külön vizsgálva, a gimnazisták szöveg­értésből 2, matekból 6, a szakközepe­sek szövegértésből 3, matematikából pedig 5 százalékkal múlták felül a gimnáziumi, illetve szakközepes átla­got. A központi kompetencia-felméré­seket egyébként nemcsak a nyolcadi­kosok és tizedikesek körében végzik el, hanem a negyedikesek és hatodiko­sok tudását is mérik, azzal a különb­séggel, hogy nem minden osztály fel­adatlapjait dolgozzák fel központilag. A tavalyi méréskor például a negyedi­kesek feladatlapjait csak a Körösi isko­lából kellett beküldeni az Oktatási Hi­vatalba. Az eredmények mind elemi gondolkodásból, mind szövegértésből és matematikából jobbak lettek az országos átlagnál - tájékoztatott Takács Béláné intézményegységvezető­­helyettes. Az idei kompetenciamérésekre má­jus 28-án kerül sor az ország általános és középiskoláiban. Minden évben megrendezik a kataszt­rófavédelmi vetélkedőt a diákok szá­mára. Az idei versenyt április 9-én tar­tották Dunafüreden, a Csónakház terü­letén. Tizennégy csapat nevezett be a megmérettetésre, külön értékelték az általános és a középiskolások teljesít­ményét. Amint azt Kecskés Zsolt polgári vé­delmi őrnagytól megtudtuk, a verseny elsődleges célja, hogy a gyerekek felké­szüljenek arra, melyek a legfontosabb teendők katasztrófahelyzet esetén. El­méleti kérdésekre adtak választ, majd a gyakorlatban adtak számot tudásukról. A feladatok között a már hagyományos tűzoltás és elsősegélynyújtás mellett volt homokzsáktöltés, illetve tájékozódás is. Az általános iskolások versenyét a százhalombattai Eötvös Loránd Általá­nos Iskola csapata nyerte, míg a közép­­iskolások között a diósdi AMK csapata bizonyult a legjobbnak. A győztes csa­patok továbbjutottak az április végén Szentendrén megrendezendő megyei fordulóra. Fotó: HTV Töltik a homokzsákot Öltözz Te is hulladékba! Ezzel a címmel hirdetett pályázatot a százha­lombattai SZÁKOM Kft. és az ÖKO­­Pannon Kht. középiskolásoknak. A di­ákoknak ruhákat és kiegészítőket kell készíteniük csomagolási hulladékok­ból, és a felöltött darabokat le kell fényképezniük. A verseny augusztus 15-én zárul. A legötletesebb résztve­vőket tíz-, húsz- és harmincezer forin­tos üdülési csekkel jutalmazza a kom­munális szolgáltató és ajándékcsoma­gokkal az ÖKO-Pannon Kht. A pálya­munkákat kiállítják a Battai Napokon. *** Szinte teljes a százhalombattai in­tézmények internetes elérhetősége, miután már a Szivárvány Óvoda hon­lapja is látogatható. A weboldal színes, vidám és informatív. Bemutatja a gyer­mekintézmény nevelési programját, csoportjait, pedagógusait, segítőit, emellett folyamatosan frissülő híreket, programokat olvashatnak az érdeklő­dők. A képek, az emlékkönyv, a video- és hangtár segítségével mindenki bete­kintést nyerhet a Szivárvány Óvoda ünnepeibe és hétköznapjaiba. A hon­lap a www.szivarvany.battanet.hu cí­men érhető el. *** Beiratkozással egybekötött nyílt napot tartanak a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődéjében április 16-17-18-án. *** Az önkormányzat takaríttatja ki a kiégett lakást. Március végén történt a több lakást is érintő tűz a Pannónia ut­ca 17. szám alatti társasházban, de a lakók megpróbáltatásai még nem ér­tek véget. A legtöbb lakás rendbetéte­le megkezdődött, de a tűz keletkezésé­nek helyén érintetlenül állt minden, amíg a ház közös képviselője - a lakók kérését tolmácsolva - segítségért for­dult Vezér Mihály polgármesterhez. A polgármester felkérésére a Szákom Kft. szakembere felmérte a munkát, és április 8-án megkezdődött a kiégett la­kás takarítása, amelynek költségeit az önkormányzat vállalta. Minderre a többi lakó érdekében került sor, ugyanis mihamarabb el kellett végezni a fertőtlenítést, amit a kiégett ingatlan állapota nem tett lehetővé. (Batta Online) *** Haltelepítés és horgászati tilalom. A Dubics Tamás Horgász Egyesület április 25-én (pénteken) 24 mázsa ho­rogérett pontyot helyez ki a Benta­­patakba. Április 25-én, reggel 8 órától április 26-án, déli 12 óráig a horgász­verseny miatt a patakban tilos hor­gászni (kivéve a torkolatot)! *** Két napos konfliktus- és stressz ke­zelés tanfolyamot tartottak a százha­lombattai Polgármesteri Hivatal mun­katársai részére április 14-15-én. A tananyagban önismeret, személyiségis­meret és tárgyalástechnika szerepelt. A képzésben tizenkét olyan köztisztvi­selő vett részt, akik napi kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, és gyakran kell problémás esetekben helyt állniuk. A tréning szerepjátékok, helyzetgyakor­latok segítségével zajlott. A résztvevők megtanulták felismerni a konfliktusok és a stressz különböző fajtáit, okait és azok kezelését. A képzés a Regionális Operatív Program keretein belül valósul meg. Korábban - szintén uniós támogatás­sal - ötven százhalombattai köztisztvi­selő vett részt a “Korszerű ügyfélszol­gálati rendszerek szervezése és műkö­dése” című tanfolyamon. (Batta Online) *** Elkezdődött a Szalai János Tan­uszoda felújítása és fejlesztése, ezért április 6-tól várhatóan 2008 szeptem­beréig zárva tart a létesítmény. A test­edzésre, kikapcsolódásra vágyóknak azonban nem kell elkeseredniük, mi­vel a Városi Strand továbbra is fedett versenymedencével várja őket. A tan­uszodában megvásárolt bérletek a strandidény megkezdéséig felhasznál­hatóak a strand versenymedencéjében - tájékoztatott a Városi Szabadidő Központ. *** Idén először műsoros rendezvény­nyel ünnepli a Föld világnapját a Szá­kom Kft. április 22-én a BMK Szín­háztermében. A program keretében kihirdetik a gyermekintézmények kö­zötti kupakgyűjtő verseny, illetve a víz világnapi rajzpályázat eredményeit, és átadják a díjakat. *** Kreatív alkotópályázatot hirdetett a Dunai Flottilla a víz világnapjához kapcsolódva. Az általános iskolások­nak kiírt versenyre bármilyen techni­kával készülhetnek művek, és a szer­vezők alkotónapokkal is segítik a gye­rekeket ezek létrehozásában. A díja­zottak túraprogramokon és egész na­pos kiránduláson vehetnek részt a So­­roksári-Dunán. A leadási határidő má­jus 25-e, a városi gyereknap. Részletes tájékoztatás a http://duf.uw.hu/palya­­zat internetes oldalon olvasható. *** Építkezés­ okozta balesetveszély mi­att mindkét irányból le kellett zárni a Hun utcát a 6. számú ház előtt. Mivel az utca egyirányú a Szabadság utca fe­lől a Hétvezér utca felé, a lezárás ide­jére kétirányú forgalmi rendet vezet­tek be, de csak az ott lakók hajthatnak be. (Batta Online) *** A Polgármesteri Hivatal Kincstár, Adó- és Vagyonkezelési Irodájának adócsoportja már postázta a helyi iparűzési adó és a vállalkozók kom­munális adójának bevallásait az érin­tetteknek. A bevallást mindenki meg­kapja, aki a nyilvántartásban szerepel, de letölthető a www.battanet.hu weboldalról, illetve be lehet szerezni a Polgármesteri Hivatal 130,131,132 számú szobájában is. A bevallás határ­ideje 2008. május 31-e. (Batta Online) *** A kedvező időjárásnak köszönhető­en a tervezett ütemben végzi a kivite­lezést a PUHI-TÁRNOK Út- és Híd­építő Kft. a százhalombattai Városka­pu úton. A korábban ígérteknek meg­felelően április 14-ig dolgoztak az Is­kola utca és az Erkel körút déli hídja között, április 15-től pedig az északi bejáró és a vasútállomás között cseré­lik ki a teljes útburkolatot. Ezt a sza­kaszt várhatóan két hétig teljes széles­ségben elzárják a forgalom elől, az au­tóbuszok ezért módosított útvonalon közlekednek majd. (Batta Online) 3. oldal Tetten ért üzemanyagtolvajok Üzemanyaglopás közben csaptak le az elkövetőkre a Pest Megyei Rendőr-fő­kapitányság nyomozói Martonvásár külterületén április 2-án, a késő esti órákban. Az akció során K. Szilárd százha­lombattai lakost és a MOL Trans egyik sofőrjét fogták el, amikor a MOL tar­tálykocsijából üzemanyagot fejtettek át egy kisteherautóba. K. Szilárd ko­csijából 500 liter kerozint foglaltak le. A 33 éves férfi és a szintén százhalom­battai, 40 éves M. Tibor megalapozot­tan gyanúsíthatóak azzal, hogy a MOL Trans öt tehergépkocsi-vezető­jével együttműködve, másfél éve szer­vezetten lopják és továbbértékesítik a százhalombattai MOL olajfinomító­ból származó üzemanyagot. A házku­tatás során a bűncselekményhez fel­használt eszközökön kívül összesen mintegy 4000 liter olajszármazékot, valamint 12 millió forintot, illetve va­lutát foglaltak le a rendőrök. Az oko­zott kár az elsődleges számítások sze­rint meghaladja a 13 millió forintot. M. Tibort és K. Szilárdot előzetes le­tartóztatásba helyezte a bíróság.

Next