Százhalombattai Hírtükör, 2009 (22. évfolyam, 1-25. szám)

2009-05-21 / 10. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Helyi ügyekben a városlakók Érdekei mellett kell voksolni Folytatás az 1. oldalról - Hogyan érintik a várost a negatív gazdasági, pénzügyi, társadalmi tenden­ciák? - Nem hiszem, hogy van egyetlen tele­pülés akár, amelyet ne érintene hátrá­nyosan a válság. Ha egy állam bajban van, az begyűrűzik a helyi önkormány­zatok szintjére is. Kevesebb a központi normatíva, csökken az adóbevételek mértéke, miközben a másik oldalon nő­nek a kiadások. Éppen ezért volt szükség bizonyos fokú mértéktartásra a külön­böző támogatások kapcsán. A képviselő­­testület az idei költségvetés megalkotása előtt elfogadott néhány fontos alapelvet, amelyek betartásával megőrizhető a vá­ros gazdasági stabilitása.­­ Folyamatosan csökken az önkor­mányzatok állami finanszírozása, jövőre egészen biztosan kevesebb lesz az adóbe­vételük, és nagy a város költségvetési fel­adatvállalása. Szükség lesz a nagyobb be­ruházások újragondolására?­­ Igen, legalábbis abból a szempont­ból, hogy van-e lehetőség további forrá­sok bevonására, vagy bizonyos esetek­ben a műszaki tartalom módosítására. Mindenekelőtt azt kellett tisztáznunk, hogy vállaljuk-e továbbra is a főtér átala­kítását és a BMK rekonstrukcióját. A képviselő-testület - éppen a legutóbbi ülésén - órákon át folytatott konstruktív vitát a beruházásokról. Abban egyetér­tünk, hogy előre kell menekülni, azaz a megkezdett fejlesztéseket folytatni kell. Meggyőződésünk, hogy a város hosszú távú növekedési fenntarthatóságának a zálogai ezek a munkák. A főtér átalakítá­sával, a konferenciaközpont megépülé­sével, az új színházteremmel olyan igé­nyes szolgáltatásokat tud kínálni a város, amelyek - kiegészítve az eddigi lehetősé­geket - valódi vonzerőt jelenthetnek. Százhalombatta egy olyan jól megközelíthető, élénk kulturális élettel rendelke­ző és látnivalókban bővelkedő település, amely kedvelt célpontja lehet mind a ha­zai, mind a külföldi turizmusnak.­­ Az utóbbi időben többször is elhang­zott nyilvános fórumokon, hogy túlmé­retezett a város intézményrendszere. Egyetért ezzel? - Nem egészen. Mint családapa, én is a legjobbat szeretném adni a gyermeke­imnek. Megértem hát a többi százha­lombattai szülőt, amikor elvárja a lehető legjobb intézményeket. Ugyanígy említ­hetném az egészségügyet, a sportot vagy akár a kulturált kikapcsolódás iránti igényt. A másik oldalról viszont látom, hogy mindennek a fenntartása mennyi pénzt igényel. A magam részéről nem gondolom, hogy akár egyetlen intéz­ményt is meg kellene szüntetni. Sokkal inkább az olyan intézkedésekben látom a megoldást, amelyek a társadalmi igaz­ságosság és a minél gazdaságosabb mű­ködtetés érdekében történnek. Olyan kezdeményezésekre gondolok, mint az energiatakarékos felújítások, vagy az ENTAR-hoz való csatlakozás.­­ Milyen előnyökkel jár ez? - A város összefogva másik négy ön­­kormányzattal létrehozta az Első Ener­gia-beszerzési Önkormányzati Társulást. Közösen lefolytattunk egy európai uniós közbeszerzési eljárást, amelynek ered­ményeképpen az intézményeink április óta 10 százalékkal olcsóbban jutnak földgázhoz. Ugyanilyen lépésre készü­lünk a villamosenergia beszerzése kap­csán is, az ENTAR keretein belül. - A válság hatására bizonyosan megnő a szociális ellátások iránti igény. Milyen lépéseket tesz az önkormányzat a bajba került emberek megsegítésére? - Kevés település van, ahol a szociális háló olyan erős, mint nálunk. Az ellátó­­rendszerünk stabil és szakmailag jól szer­vezett, a jogszabályi háttér átgondolt, így a juttatások köre is széles körű. Úgy gondolom, az eddigi jól bevált gyakorla­tot folytatva képesek vagyunk kezelni az esetleges többletigényeket is. Ehhez az idei költségvetésben biztosította a szük­séges anyagi hátteret a képviselő-testü­let. Amivel még segíthetünk, az a helyi közüzemi díjak féken tartása. Ebben ki­emelkedő mérföldkő a SZÁKOM Kft­­ben nemrég lezajlott változás. A magam részéről továbbra is harcolni fogok azért, hogy ezen a téren is segítse az ön­­kormányzat a lakosságot. Ha ugyanis nem nehezedik a családokra a szolgálta­tási árainkban indokolatlan többlette­her, könnyebben átvészelik a válság ne­héz időszakát.­­ Bő másfél év van hátra a választási ciklusból. Mi az, amit ez alatt az idő alatt feltétlenül meg szeretne valósítani? - A legfontosabb, hogy Százhalombat­ta fejődése ne törjön meg, be tudjuk fe­jezni a megkezdett projekteket. Ez bizto­sítja ugyanis, hogy gyermekeink számára is vonzó és élhető maradjon a város. Tu­dom, hogy a képviselő-testületben mindehhez megvan a kellő akarat, el­szántság és tenni akarás. Az én felada­tom, hogy kiegyensúlyozott, túlzó politi­kai csatározásoktól mentes hangulatot teremtsek és tartsak a városban, ezzel biztosítva a döntéshozók józanságát. Természetes, hogy 17 ember más-más szemüvegen át látja mindazt, ami az or­szágban történik, de a város ügyeit csak egy szempontból közelíthetjük meg. Minket azért delegáltak a százhalombat­­taiak a képviselő-testületbe, hogy az itt élők érdekeit képviseljük. És ha a jövő ősszel esedékes választásokkor más-más párt mellé tesszük is azt a bizonyos ik­­szet, helyi ügyekben a városlakók érde­kei mellett kell voksolnunk. DK Visszamenőlegesen mérsékelnék az adóemelést Folytatás az 1. oldalról Bár 2007-ben még nem lehetett sejte­ni, hogy 2009-re ez ilyen komoly kér­déssé válik, a pályázat egyik célja az volt, és ezt tartalmazta is a támogatási szerző­dés, hogy a meglévő alkalmazotti létszá­mot meg kell tartani. Az egyik nyertes pályázó, aki a támogatásból új munka­eszközt vásárolt és ezzel új munkahelyet teremtett, méltányossági kérelemmel fordult a polgármesterhez, mert egy nagy megrendelő a válság hatására visz­­szavonta a megbízást. Ugyanakkor egy másik vállalkozást eddig nem foglalkoz­tatott a MOL, mert nem voltak megfele­lő szerszámaik, de a támogatásból vásá­rolt eszközökkel már nagyobb bizalmat és komolyabb megbízásokat is kapnak. Arra a felvetésre, hogy a támogatás egyik módja a pozitív diszkrimináció, azaz a helyi munkáknál a helyi cégek foglalkoztatása is lehetne. Pátkai Zsolt elmondta, hogy ez régi ötlet, de van árnyoldala is. A nagyvárosokban, ahol több és nagyobb munka folyik, a már amúgy is nagyobb cégek még nagyobbra duzzadnának, míg a kevésbé lendülete­sen fejlődő kisebb települések vállalko­zói kevesebb megbízáshoz jutnának ilyen módon. A támogatásban részesített 63 vállal­kozás vezetője elégedett volt, hisz a meg­valósított nagy értékű eszközfejlesztések nem jöhettek volna létre a segítség nél­kül. Már az is eredmény, hogy a 2007-es munkavállalói létszámot meg tudták őrizni. Ugyanakkor el kell gondolkodni, hogy ez lesz-e a járható út 2009-ben is. Az idei évre vonatkozó javaslat egyik ré­sze a 2007-es mintát követné, de csök­kentett keretösszeggel, mindössze 50 millió forintos tőketámogatással. Egy másik megszorítás szerint a pályázó vál­lalkozásnak minimum 10 milliós bevé­tellel kell rendelkeznie, és a maximálisan igényelhető összeg már csak 3 millió fo­rint lehet. A terv szerint az előző pályá­zattól eltérően, a 2009-es programra nem pályázhatnának képviselők, illetve közeli hozzátartozóik. Pátkai Zsolt kiemelte, hogy a Cívis Klub felvetésével egyet értve a valódi tá­mogatás szerinte is a 2008 decemberé­ben erősen megemelt helyi adók elfo­gadható mértékűre csökkentése lenne. Azon túl, hogy ez a forma minden vállal­kozást egyaránt érint, komoly munka­helymegtartó ereje van, ami minden százhalombattainak érdeke, hiszen a leg­nagyobb városi foglalkoztatók a helyi vállalkozások. A Pénzügyi Bizottság az építményadó emelését 38 %-ról, 12 %%-­ra, a telekadóét 20 %-ról 10 %-ra java­solja mérsékelni. Mivel azonban az adó­fizetés féléves ciklusokban történik, és a májusi testületi ülésen nem sikerült a kérdésben dönteni, előfordulhat, hogy a módosítás csak 2010. január 1-jével lép­het életbe. Amennyiben “bölcs a képvi­selőtestület, és elfogadja a javaslatot” - fogalmazott a bizottsági elnök. Végezetül elmondta, sokkal hatéko­nyabb, rendszeresebb párbeszédre lenne szükség a vállalkozások és az önkor­mányzat között. Több vállalkozói tömö­rülés is alakul a városban, amelyek kép­viselőik útján részt vehetnének a mű­helymunkában. Fontos lenne, hogy hal­lassák a hangjukat. László Anikó ­ « » ! Minden eddiginél többen vittek virágot A szokásosnál is nagyobb volt az érdek­lődés az idei virágosztás iránt, ezért a tervezett húszezer helyett huszonötezer tő egynyári növényt osztott ki a százha­lombattai önkormányzat május 13-án. Mind a négy városrészben a paprikavi­rág, a pistike, a petúnia és a begónia volt a legkelendőbb. Ezeket kapkodták szét elsőként a környezetüket szépíteni kívá­nó helybeliek. Vezér Mihály polgármester tájékozta­tása szerint ismét elindult a “Virágos Százhalombatta" verseny, amely során értékelik a legszebb kerteket, ablakokat és erkélyeket. A virágosztásról több szá­zan vittek haza jelentkezési lapot. A magánkertek, erkélyek és ablakok mellett a közterületek is virágba borul­tak: 1053 négyzetméteren 26 ezer tő vi­rágot ültetett az önkormányzat által megbízott cég. Emellett 182 lámpaosz­lopra került egyenként négy-négy láda muskátli, a zászlótartók körül elhelye­zett virágoszlopokon pedig 48-48 cserép virágot helyeztek el, így összesen több mint háromezer tő díszíti az oszlopokat. (Batta Online) Családi Adria-kvízt rendez az érdi Magyar Földrajzi Múzeum május 31- én 13 órától. Családi vasárnap kereté­ben játékos vetélkedőre hívják a csalá­dokat, akik az Adriai-tengerről és mel­lékéről szerzett ismereteikről adhat­nak számot. A versenyző csapatok há­rom tagból állhatnak: két felnőtt egy gyerek vagy két gyerek és egy felnőtt. Jelentkezni személyesen vagy telefo­non lehet május 28-ig. A felkészülés­hez összeállított anyagot a jelentkező családok átvehetik a múzeum jegy­pénztárában vagy letölthetik a www.foldrajzimuzeum.hu oldalról. *** A hagyományok szerepe a közmű­velődésében címmel, Pest megye köz­­művelődési szakembereinek és nép­­művészeti csoportvezetőinek részvéte­lével szakmai napot rendezett a Pest Megyei Közművelődési Intézet a Me­gyeházán május 13-án. A résztvevőket dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyű­lésének elnöke köszöntötte. Az első szakmai előadást Szigetvári József, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Folklórfesztiválok Ma­gyarországi Szövetség alelnöke tartot­ta. A folklór közművelődésben betöl­tött szerepéről beszélt. A Forrás művé­szeti vezetője egy másik előadást is tar­tott a délután folyamán. A Közép-Ma­gyarországi Folklórszövetség munká­ját és terveit ismertette a szervezet el­nökeként. *** A legelsők között az országban, má­jus 5-én végeztette el az első szúnyog­­gyérítést a százhalombattai önkor­mányzat. Azóta már hat akciót is tar­tottak a városban, miközben Budapes­ten és a Balatonnál is csak a napokban kezdik a védekezést. A hideg tavaszi időjárásból hirtelen lett nyár, ami miatt robbanásszerű gyorsasággal keltek ki a szúnyoglár­vák. Egyik napról a másikra tömegével jelentek meg a vérszívók. Százhalombattán eddig három légi és három földi gyérítést végeztek a vá­ros egész területén, azaz 515 hektá­ron. A légi biológiai szúnyoglárva-gyé­rítés a lárvák élőhelyeire, azaz a víz­parti területekre irányult ötven hektá­ron. Ennek időpontját minden esetben epidemiológus szakember állapítja meg a lárvák fejlettségétől függően. A vérszívók, valamint a pockok és patkányok elleni védekezést két cég­ből álló konzorcium végzi a városban. A 14,3 millió forint értékű munkát közbeszerzési eljárás során nyerték el. (Batta Online) *** Somló a Pajta Színpadon. A nyár beköszöntével újból koncerteket szer­vez a százhalombattai Sérültekért Ala­pítvány a Pajta Színpadon (Százhalom­batta, Szellő u. 44.) Június 13-án, szombaton, 18 órakor Somló Tamás lép fel. A támogatójegy ára: 2500 fo­rint, elővételben 2000 forint. Telefo­non: 23/354-601. *** Haltelepítés és horgászati tilalom. Május 29-én (pénteken) 21 mázsa ho­rogérett pontyot helyez ki a Benta­­patakba a százhalombattai Dubics Ta­más Horgász Egyesület. Május 29-én reggel 8 órától május 30-án reggel 6 óráig a patakban tilos horgászni, kivéve a torkolatot! *** A Múzeumok Világnapjához kap­csolódva tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Múzeumok Majálisát május 16-17-én a Nemzeti Múzeum kertjében. A kétnapos programon a százhalombattai “Matrica” Múzeum is részt vett, kiállítással és érdekes foglalkozásokkal várták az érdeklődő­ket. Dobos Ágnes sajtóreferens el­mondta: mindkét napon kézműves foglalkozásokon vehettek részt a láto­gatók, poncolhattak, ékszert készít­hettek, valamint megismerkedhettek a körmönfonással is. Különlegességnek számított a pénzverés, amelyet Gáspár Pál Szilveszter ötvösművész közremű­ködésével próbálhattak ki a vendégek. A múzeum kiadványai mellett a város­ról, az itteni kulturális és szabadidős lehetőségekről szóló prospektusok is megjelentek a százhalombattai stan­don, emellett kérdőíveket töltöttek ki a látogatók, amelyek értékelése után hasznosítható tapasztalatokhoz jutnak majd a szervezők. Rendőrségi hírek Május 4-én feljelentést tettek isme­retlen tettes ellen, aki a Posta közben betörte egy ott parkoló VW Polo abla­kát. Május 8-a és 12-e között Százha­lombatta külterületén egy parkoló IVECO platójáról elloptak két áram­­fejlesztőt és több raklapot, a kár mint­egy százezer forint. Május 9-én este ismeretlen tettes be­ment a Szent István téri iskola udvará­ra, és onnan a lakatot levágva elvitt egy Magellán Polarx típusú, 120 ezer forint értékű kerékpárt. Május 9-én a Damjanich út és az Olimpia utca kereszteződésében lévő körforgalomban egy kerékpáros neki­hajtott egy arra haladó autó oldalá­nak. A könnyű sérüléseket szenvedett biciklis ellen szabálysértési eljárás in­dult. Május 12-én a Csenterics úti kör­forgalomban egy, az úttestre beszaladó kutya miatt egy autó hirtelen fékezés­re kényszerült, emiatt hátulról bele­szaladt egy segédmotoros kerékpár, amelynek vezetője könnyű sérüléseket szenvedett. A követési távolság be nem tartása miatt indult ellene sza­bálysértési eljárás. Május 14-én hajnalban a Kodály Zoltán sétányról elvittek egy KIA kis­teherautót, majd a gépkocsival a veze­tő a Damjanich út és Olimpia utca ke­reszteződésében lévő körforgalomból kihajtva egy közlekedési táblának, majd egy villanyoszlopnak ütközött. A vezető a helyszínt elhagyta, később azonban ő maga tett bejelentést, az el­lopott autó ugyanis az egyik ismerőse tulajdonát képezi. A rendőrség rövide­sen kiderítette, hogy ő maga volt az el­követő, ráadásul ittas állapotban ve­zetett. Az okozott kár mintegy egymil­lió forint. A változtatás jogát az Érdi Rendőrkapitányság fenntartja. Sebesség-ellenőrzés az Érdi rendőrkapitányság területén májusban Nap időpont Helyszín 21 10.00-12.00 Pusztazámor Fő u 23 14.00-16.00 Tárnok 7-es út 25 15.00-17.00 Százhalombatta Erkel krt. Fogoly u 27 09.00-11.00 Érd belterülete 29 09.00-11.00 Tárnok Hazatérők útja 31 08.00-10.00 Érd belterülete 3. oldal

Next