Százhalombattai Hírtükör, 2009 (22. évfolyam, 1-25. szám)

2009-01-15 / 1. szám

4. oldal Fedél nélkül senki sem maradhat A becslések szerint harmincezerre tehető a magyarországi hajléktalanok száma. A róluk való gondoskodásban számos civil szervezet is szerepet vállal. Százhalom­battán a kilencvenes években létesített az átmeneti szállót önkormányzat, ame­lyet két évvel ezelőtt a Magyar Vöröske­reszt gondozásába adott. Az azóta eltelt idő bebizonyította, hogy nagyon jó dön­tést hoztak, a szervezet ugyanis több­szintű ellátást valósított meg a Csenterics úti két épületben, olyan szisz­témát, amely arra is lehetőséget teremt, hogy a jelenlegi hajléktalanok vissza­vágyjanak és vissza is térhessenek a nor­mál életkörülmények közé. November és április között, a krízis­időszakban minden nap 14 és 22 óra kö­zött járja a várost az utcai gondozó szol­gálat. Elsődleges feladatuk, hogy felde­rítsék a nem megfelelő körülmények kö­zött lévő hajléktalanokat. Körülnéznek a vasútállomás várótermében, a csőcsorda egyes szakaszain, illetve a kiserdőben. Ezek azok a helyek, amelyeket előszere­tettel keresnek fel azok, akiknek nincs fedél a fejük fölött. Takarót, forró teát, gyógyszert visznek magukkal, elsősor­ban azokra gondolva, akik nem kíván­nak élni a felkínált lehetőséggel, és sem a nappali melegedőt, sem pedig az éjjeli menedéket nem akarják igénybe venni. - Erőszakkal senkit sem hoz be az ut­cai szolgálat - mondja Sebesy Eszter, a Magyar Vöröskereszt Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézményének csoport­­vezetője. - Van, aki saját maga is képes megoldani a problémáját, és ezt termé­szetesen tudomásul vesszük. A lényeg, hogy fedél nélkül senki sem maradhat. - Milyen ellátást kap, aki bejön az éj­jeli menedékhelyre? - Negyven személyt tudunk elhelyez­ni, négyágyas szobákban. Általában húsz-huszonöt a létszám. Este hattól reg­gel nyolc óráig tartózkodhatnak a mene­dékhelyen, ahol be kell tartani a szabá­lyokat. Alkoholt az épületben nem sza­bad fogyasztani, de aki alkoholos álla­potban étkezik, nem kaphat szállást. Do­hányozni az épületen belül tilos. Van vi­szont fürdőszoba, ahol tisztálkodhatnak, melegítőkonyha, ahol a vacsorájukat el­készíthetik. A menedékhelyen senkinek sincs saját helye, oda kerül, ahová be­osztják.­­ Reggel nyolckor bezár az éjjeli mene­dékhely. Mi történik ezt követően? - Kinyit a nappali melegedő, ahol 10 és 18 óra között tartózkodhatnak a beté­rők. Ötvenen férnek el, de ennél többen megfordulnak a helyiségben, persze nem egyszerre. Itt lehet a délutáni óráktól té­vét nézni, elfogyasztani az ebédet. Van, akinek ide hozzák az ételt a családsegítő­ből, de aki jobb egészségi állapotban van, elmegy érte. Aki itt tartózkodik, na­ponta egyszer kap egy szendvicset és egy teát, lehetőségük van arra, hogy megfü­­rödjenek, és a ruháikat is kimoshatják. Van mosógépünk és szárítási lehetősé­günk, akinek nincs mosószere, azt is kaphat. - Az eddig említettektől miben külön­bözik az átmeneti szálló?­­ - Míg az éjjeli menedékhely és a nap­pali melegedő ingyenes, az átmeneti szálló térítési díj ellenében vehető igény­be. Harminckét embert tudunk itt elhe­lyezni. Azok lakhatnak itt, akik rendel­keznek munkahellyel vagy állandó jöve­delemmel. - A családok átmeneti otthonában arra törekszenek a dolgozók, hogy a bent élők minél előbb kikerüljenek onnan. A haj­léktalanok esetében is létezik kigondozás? - Természetesen, igen. Az önkormány­zat biztosított nekünk egy lakást, ahol februárban négy ember kapott helyet. Szociális munkás végzi az utógondozásu­kat, segíti a beilleszkedésüket. Úgy tű­nik, megállják a helyüket, és előbb­­utóbb továbbléphetnek.­­ Ahhoz, hogy valaki ismét önálló éle­tet éljen, munkára és egészségre van szüksége.. Kap-e segítséget ahhoz, hogy rendelkezzen ezekkel a feltételekkel? - Álláskereső klub is működik nálunk, ahol komoly segítséget kap, aki dolgoz­ni szeretne. Hetente egy alkalommal jön az orvos az itteni rendelőbe, közösen munkálkodunk azon, hogy a hajléktala­nok minél jobb egészségi állapotba ke­rüljenek, mert ezzel is több esélyük lesz. Ahogy javul a hajléktalanok ellátásá­nak színvonala Százhalombattán, úgy csökken a velük szembeni előítélet. Ami­óta a Vöröskereszt végzi a szolgálatot, a korábbi problémák megszűntek, így sen­ki sem hívja már gettónak a szállót. Ko­moly, hozzáértő munka folyik az intéz­ményben, elismerésre méltó eredmé­nyekkel. Pável Melinda Fejedelmi tárgyak egy hattai halomsírbói múzeum A “Matrica” Múzeum új állandó kiállításának háttérmunkái során is­mét átnéztük, egymással is összevetettük az eddig feltárt hattai halomsírok régészeti anyagát. 1978 és 1996 között összesen 8 halomsír régészeti ku­tatása történt meg. A halmok földfeltöl­tése alatti fagerendás sírkamrában vagy egyszerű sírgödörben pihentek a 2700- 2600 évvel ezelőtt itt élt emberek mág­lyán elégetett maradványai. A sírokba díszes vagy egyszerű agyagedényekben ételt-italt is helyeztek. Kisebb számban bronz- vagy vas ruhadíszek, lószerszá­mok, kések is előkerültek. Kizárólag a 114. számú halomsírban maradtak fenn olyan tárgyak, amelyek az oda temetett középkorú férfi kiemel­kedő rangjára utalnak. A fejdíszként szolgáló bronz lemezdiadém, a nagymé­retű agyagvödrök, vagy a díszes zabla egy fejedelemhez tartozhattak annak idején. A feltehetően a fejen viselt le­mezpont a korszakban ritka leletnek szá­mít, egy szlovéniai halomsírból isme­rünk hasonlót. A nyolc nagyméretű agyagvödör a görög és kelet-alpi terüle­tek egykorú gazdag sírjainak díszes bronzvödreit (az ún. szitulákat) idézi. A maga nemében szinte egyedülálló tárgy a kelet-európai vadkan jobb és bal olda­li agyarából kialakított, díszes bronzle­mezzel és vaskarikákkal kiegészített zab­la. Harcias, félelmetes külsőt kölcsönöz­hettek a felszerszámozott lónak a feje két oldalán meredező agyarak! A battai vaskori halomsírok váloga­tott régészeti anyaga, a fejedelmi leletek­kel együtt 2009 nyarától ismét látható lesz a “Matrica” Múzeum állandó kiállí­tásán. T. Németh Gabriella “Matrica” Múzeum -----------­ I Tisztelt Urbáriumi és Újtelepi Lakótársaim! Hagyományainkhoz híven lakossági fórumot rendezünk az Újtelepen és az Urbáriumban élők számára, hogy kö­zösen értékeljük az előző év eredmé­nyeit, valamint áttekintsük a lakókör­nyezetünket érintő legfontosabb fel­adatokat. Az önkormányzat képviselő­testülete februárban alkotja meg az idei költségvetést, melyhez az Önök javaslatait is várom. Helyszín: Széchenyi István Szakközép­­iskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) Időpont: 2009. január 21. 17.00 óra Bízom abban, hogy személyes jelenlé­tével megtiszteli az eseményt, és észre­vételeivel segíti Urbárium és Újtelep további fejlődését. Vezér Mihály képviselő SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Húsz önkéntes Alakuló ülést tartott a százhalombattai Hulladékkommandó december 17-én a “Matrica” Múzeumban. A találko­zón az önkormányzat Kommunális, Városüzemeltetési és Közrendi Bizott­ság elnöke, a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense, a Közte­rület-felügyelet vezetője, a Polgárőrség képviselője és az Arany János Általá­nos Iskola és Gimnázium felelős mun­katársa mellett öt civil szervezet is részt vett, emellett önkéntesek is je­lentkeztek. Mint elhangzott, hamaro­san együttműködési megállapodást ír­nak alá a Polgárőrséggel és a közterü­let-felügyelettel, így januártól a több mint húsz önkéntes közösen járőrözik majd a közterület-felügyelőkkel és a polgárőrökkel. Kriszticsné Tápai Mónika, a járőr­­szolgálat vezetője elmondta: a tervek szerint különböző napszakokban és a legkülönfélébb helyszíneken járőröz­­nek majd, de kiemelten figyelik a már ismert kritikus pontokat, így az Erkel körúti garázssor mögötti erdős terüle­tet, a Duna-partot, valamint az Óváros és Érd közötti részt. Mindenek előtt fel szeretnék mérni a helyzetet, majd tisztító akciókat is hirdetnek. Az alakuló ülésen megjelent civil szervezetek már korábban is szervez­tek takarítási akciókat. A “Matrica” Múzeum Baráti Köre a Régészeti park, valamint a római kori romok környé­két tisztogatta meg több alkalommal, a Dunai Flottilla Ifjúsági és Gyermek Egyesület a Duna-partot, a Szertelenül Egyesület és a Fókuszban Batta Ifjúsá­ga Közhasznú Egyesület pedig a város már pontjain tartott takarítási akciót. Mindnyájan arról számoltak be, hogy rövid időn belül ismét megjelentek az illegális szemétkupacok. A Hulladék­kommandó célja a meglévő szemét el­takarítása mellett az újabb illegális le­rakások megakadályozása. A szolgálat anyagi forrásokkal nem rendelkezik, ezért kérik, hogy akik tá­mogatni szeretnék a működését, ajánl­ják fel adójuk 1 százalékát a Faluvédő Egyletnek, illetve támogatásukat jut­tassák el az egylet számlájára, az Érd és Vidéke Takarékszövet százhalombattai kirendeltségénél vezetett 6480073- 10705438-0000032 számú alszám­­lára. Képzés és munkalehetőség a múzeumban A százhalombattai “Matrica” Múzeum a Régészeti Parkban idegenvezető és kézműves- foglalkozás-vezető képzést indít 2009. február-április hónapban. A jelentkezők elméleti és gyakorlati ok­tatáson ismerkedhetnek meg Százhalom­batta város történetével és az őskori kéz­művességgel. A Múzeum áprilistól októberig munka­lehetőséget biztosít idegenvezetésre és kézműves foglalkozások vezetésére a “Matrica” Múzeumban és a Régészeti Parkban. Feltételek: érettségi, jó kommunikációs készség, kézügyesség, kreativitás Előny: idegen nyelv tudása A hallgatók a képzés végén szóbeli, írás­beli és gyakorlati vizsgát tesznek, amely­ről oklevelet kapnak! Várjuk az érdeklődők önéletrajzos jelent­kezését: 2009. január 30-ig a “Matrica” Múzeumban 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1-3. T: 06-23-354-591, 06-30-9966-045, E- mail: agnesdobos@matricamuzeum.hu, pammerg@matricamuzeum. hu www.matricamuzeum.hu Kapcsolattartó: Lakatosné Pammer Gabriella, Dobos Ágnes Lakossági fórum Dunafüreden Tisztelt Dunafüredi Lakos! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén janu­árban is lakossági fórumot rendezünk a Dunafüreden élők számára. A fórumon lehetőség nyílik arra, hogy áttekintsük a 2008. esztendőben elért eredménye­ket, közösen értékeljük a lezajlott ese­ményeket és a megvalósult beruházáso­kat, felújításokat. Önkormányzatunk februárban alkotja meg az idei költség­vetést, amelyhez az Önök javaslatait, észrevételeit is várjuk. Helyszín: Városi Családsegítő és Gon­dozási Központ (2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5.) Időpont: január 15. 17 óra Kérjük, jöjjön el rendezvényünkre, te­gye fel kérdéseit és véleményével segít­se Dunafüred fejlődését! Szél Pál Vezér Mihály képviselő polgármester Ebtartók, figyelem! Január elsejétől lépett érvénybe az állat­tartásról szóló helyi rendelet módosítá­sa. A változások az ebtulajdonosokat is érintik, ugyanis a szabályozás szerint a 40 centiméternél nagyobb marmagas­ságú kutyákat kizárólag pórázon és szájkosárral szabad sétáltatni. Emellett azokat a kisebb termetű ebeket is pórá­zon kell tartani, amelyeket a tulajdonos nem képes megnyugtatóan féken tarta­ni. A rendelet betartását a közterület­felügyelők ellenőrzik, a szabálysértőket első alkalommal figyelmeztetik, utána azonban bírságot szabhatnak ki, amely háromezertől akár húszezer forintig terjedhet. * Lehet-e jobbat olcsóbban? Folytatás az 1. oldalról vállalkozóval elvégeztetni az ilyen jelle­gű munkákat kifizetődőbb, mint működ­tetni egy ágazatot, hiszen ha egy na­gyobb cég nem tud folyamatosan mun­kát biztosítani egy-egy részlegének, ak­kor azokban az időszakokban, amikor nincs megrendelés, ráfizetésesen műkö­dik. Egy kisebb vállalkozás könnyebben hidalja át ezt a helyzetet kisebb munkák­kal. - A napokban adtunk hírt arról, hogy a SZAKOM befagyasztotta, sőt, eseten­ként csökkentette az árait. Ez már az ön tevékenységének köszönhető? - Nem, ez a korábbi intézkedések eredménye, de bízom benne, hogy a to­vábbi árcsökkentés sem lehetetlen. - Most, amikor a gázválság miatt kor­látozásokat vezettek be, hogyan látja a távfűtés-szolgáltatás helyzetét? Lesz mindennek valamilyen hatása az árra? - A jelenlegi gazdasági viszonyok kö­zött az olaj olcsóbb, mint a gáz, mert más az elszámolási rendszer. Hiába kerül most kevesebbe a világpiacon, hozzánk a változások hat hónapos késéssel jutnak el, ezért pillanatnyilag az erőműveknek az olaj kevesebbe kerül, mint a gáz, más kérdés, hogy nyilván nagy költséget je­lentett az átállás. Az erőművel kötött hő­szolgáltatási szerződés hőmennyiségre vonatkozik, bennünket, a felhasználókat nem érint, hogy ezt a hőt hogyan, miből és mennyiért állítják elő, ezért a gázhi­ány nem okozhat drágulást a távfűtés­ben.­­ Ugyancsak a gázhiánynak köszönhe­tően ismét előtérbe került az alternatív energiák felhasználásának kérdése. A SZÁKOM-nak lenne-e lehetősége ezzel kapcsolatos változtatásra? - Mindig vannak erre ötletek, de erről csak komoly érdekegyeztetés után lehet­ne dönteni. Most egy kommunális hulla­dékégető terve került előtérbe, hiszen Bécsben egy ilyen égető jelentősen rá­dolgozik a város távfűtésére. Ez azért is időszerű, mert 2012-ben megszűnik a város jelenlegi hulladéklerakójának en­gedélye és addig megoldást kell találni a szemét elhelyezésére, vagy helyben, vagy másutt, például Pusztazámorban, ami drasztikusan megnövelné a költségeket. - Mennyi időre szól a megbízása? - Fél évre. Azt követően a képviselő­­testület dönti el a továbbiakat, részben annak függvényében, mennyire elége­dettek a munkámmal, másrészt hogy mit terveznek a céggel. Ez a fél év elegendő idő arra, hogy megfontolt döntést hoz­zanak. - Mi a személyes véleménye? Ön sze­rint életképes az az ötlet, hogy ha a kom­munális szolgáltatásokat egy idegen, de erre szakosodott cég végezné, azzal ala­csonyabbá válnának az árak? - Azt hiszem, bizonyos tevékenysége­ket hasznos lenne koncesszióba adni, de a fő tevékenységeket nem, ugyanis szín­vonalban és árban az önkormányzatnak csak a saját cégével szemben lehetnek el­várásai, hiszen nem csupán tulajdonos­ként, hanem árhatóságként is el tud jár­ni. Pável Melinda

Next