Százhalombattai Hírtükör, 2011 (25. évfolyam, 1-25. szám)

2011-10-20 / 21. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXIV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Születésnap és névadó Folytatás az 1. oldalról 1963-ban elindult a Dunamenti Hőerőmű első ötven megawattos blokk­ja. Szekeres József az építkezés első üte­mének befejezésekor elnyerte a Nehézipar Kiváló Dolgozója Kitüntetést. 1972 szeptemberében a Pest megyei politikai és állami vezetés felkérte, hogy vállalja el az akkor még valódi városnak nem nevezhető település irányítását. Megválasztották a Városi Tanács elnöké­nek. Százhalombatta ekkor még a községi jellemzőket hordozta magán laza, széttö­redezett településszerkezettel, a szinte kü­lönálló Óvárossal, a kimondottan üdülő jellegű Dunafüreddel és az épülő új vá­rosrésszel. Az új tanácselnök feladata az egységes településszerkezet kialakítása, az alap és középszintű ellátórendszerek ki­építése, megszervezése volt. Erre kellett alkalmassá tenni a közműrendszert és a lélekszám növekedésével párhuzamosan az igazgatási rendszert. 1972-ben a városi tanács huszonöt dolgozóból állt, és a vá­ros éves költségvetése mindössze 35 mil­lió forint volt. A rendezési terveket 1976-ra fogadták el, és ettől kezdve tervszerűen folytató­dott a városépítő munka, Szekeres József sokféle és szerteágazó tanácselnöki tevé­kenysége legfontosabb részének a pénz­ügyi feltételek megteremtését és a város­építés szervezését tekintette. Jó kapcsolatokat alakított ki a Dunai Kőolajipari Vállalat vezetőivel, dr. Simon Pál és Rátosi Ernő igazgatókkal, valamint Csenterics Sándor volt nehézipari mi­niszterhelyettessel, a Dunamenti Hőerőmű vezetőjével. Időközben elkezdődött a középfokú el­látást biztosító nagylétesítmények építé­sének előkészítése és megvalósítása is. Elsőként a tizenhét munkahelyes szak­orvosi rendelőintézet valósult meg. Ezért valóságos harcot kellett vívnia a tanácsel­nöknek, ugyanis az akkor még csak öt­hatezer fős városra hivatkozva a megyei tervező szervek csak hét szakorvosi helyet javasoltak. Végül sikerült bebizonyítani, hogy a város lélekszáma rohamosan nő, és két-három év múlva eléri a tizenötezer főt. A működési és beruházási keretek év­ről évre nőttek, és a már nagy kapacitással működő ipari nagyüzemek segítségnyúj­tása is egyre szélesebb körűvé vált. Elkezdődhetett a városközpont, a mű­velődési ház és könyvtár, a szakközépis­kola, a párt és tanácsház, az áruház, a pos­ta, a sporttelep és a strand tervezése és előkészítése. Megkezdődtek a tárgyalások a kenyérgyár építéséről is. Szekeres József jól kamatoztatta az erő­műépítés idején kialakított tervezői és ki­vitelezői kapcsolatait. Az egyre növekvő vállalati igények miatt évente százötven­kétszáz lakást adtak át Százhalombattán, de olyan esztendő is akadt, amikor há­romszázat. Abban, hogy mindig rendel­kezésre álltak a megfelelő kapacitások, komoly szerepe volt korábbi egyetemi társainak a főhatóságoknál, a minisztéri­umokban, valamint jó kapcsolatainak az építő-kivitelező vállalatokkal. Korábbi vállalati igazgatója, Bondor József építés­ügyi miniszter támogatásával országos tervpályázatot írtak ki a városközpont ki­alakítására. A beérkezett két pályamű megalapozta a további építkezést. A tervezéskor és kivitelezéskor magasra tették a mércét: a cél olyan épületek létre­hozása volt, amelyek technikai megoldá­saikkal akár ötven év elmúltával is meg­állják a helyüket. Az elképzelést a sokrétű és sokféle segítségnek köszönhetően sike­rült megvalósítani. Megépültek a város­­központ fő épületei, a művelődési ház, a tanács- és pártház, a strand és a sportte­lep, 1987-ben a szakközépiskola. Az új városrész kiépülésével párhuza­mosan korszerűsítették az óvárosi ellátó­­rendszert. Kiépült a közmű- és úthálózat, orvosi rendelő, kultúrház létesült. Ha­sonló változáson ment át Dunafüred. Közműlefedettsége szinte teljessé vált, út­hálózata megújult, új üzletek és - a strand mellett­­ vendéglátóhelyek léte­sültek. Megépült a Dunafüredet lezáró lakássor, aminek városképi szempontból volt jelentősége. Elkészült a déli lakóne­gyed ezernégyszáz lakásával, a Záró prog­rammal, a bölcsődével, az óvodával és az iskolával. Százhalombatta 1990-re mind infrastruktúráját, mind szerkezetét te­kintve valódi várossá vált. Az itt élők szinte az élet minden területén színvona­las ellátáshoz jutottak. Szekeres József a városépítésben szere­tettel, becsvággyal és önzetlenül dolgo­zott. Harminc éves tevékenysége elisme­réseként 2006-ban a Város Díszpolgára címet adományozta neki az önkormány­zat. Részese volt a XX. század szinte min­den jelentős politikai változásának. Gyermekként élte meg a második világ­háborút, diákként a NÉKOSZ demokra­tikus intézményrendszerének virágzását és 1948-as megszüntetését, egyetemista­ként szerepet vállalt az 1956-os forrada­lomban, később pedig az ezt követő poli­tikai és gazdasági reformokban. Legvégül, 1990-ben zökkenőmentesen vezényelte le a rendszerváltás folyamatát Száz­halombattán, és 1990. október 20-án át­adta a városháza kulcsát Vezér Mihály polgármesternek, biztosítva a továbbfej­lődés minden feltételét. Megújuló utak, parkok Folytatás az 1. oldalról Sok gondot okozott az urbáriumi Nyáry Pál utcai társasházakban élőknek, hogy az utcájuk magántulajdonban volt. A szemétszállítástól a telefon-bevezetésig mindent nehezen oldottak meg, arról nem is beszélve, hogy elnevezni­­ és a há­zakat sorszámozni­­ is csak akkor lehetett, amikor végül az önkormányzat úgy dön­tött, segít az itt élőkön, és megvásárolja a magánutat. A határozat nyáron született, ekkor kapta az utca a Nyáry Pál nevet. Mostanra kiépült a közvilágítás, és hama­rosan az új, szilárd burkolatú út is elké­szül. A Poroszlai Ildikó utcában 200 méte­ren kétszer egysávos burkolt utat épített ki az önkormányzat. A gyalogos forgalmat térkő burkolatú járda és az óvoda főbejá­ratához épített átkelő szolgálja. A gépko­csival érkezők számára 30 parkolóhelyet alakítottak ki két mozgássérült parkoló­val, a kerékpárosok kényelméről pedig tá­rolókkal gondoskodtak. Az előkészítésre rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, de az engedélyes terveket mindössze két hét alatt sikerült beszerezni, augusztus 20-ra pedig teljes egészében befejeződött a be­ruházás - mondta el Rajkai Ágnes. November közepén kezdődik meg az Erkel körúti garázssor négy méter széles szilárd burkolatú útjának kiépítése. A ga­rázsok építésekor a tulajdonosok a legkü­lönfélébb anyagokkal töltötték fel és burkolták az utat, amely mostanra „felhí­zott”, ezért a garázsokba folyik a csapa­dék. A november elején induló önkor­mányzati beruházás során feltárják, és ahol szükséges, kicserélik az út szerkeze­tét. Mivel a víz az alacsonyabban fekvő ré­szek felé folyik, a lőtér irányából kezdődik az útépítés, és addig halad, ameddig ele­gendő az idei rekonstrukcióra előirány­zott 15 millió forint. Mire a Hírtükör megjelenik, befejező­dik az idén közel 60 millió forintos park­­felújítás is. Az összegből négy játszótér ka­pott új burkolatokat, növényzetet, kerti bútorokat és játszóeszközöket, a kivitele­zést a ZÖFE Kft. nyerte el. A beruházáso­kat Nagy Tamás Richárdné városi fakertész felügyelte. A Z program melletti játszóté­ren az Erkel körút melletti fakorlátot zárt­szelvényre cserélték, aminek köszönhető­en biztonságosabbá vált a terület a gyere­kek számára. Emellett járdát építettek, lo­csolócsapot alakítottak ki, új köztéri bútorokat és két új, kisebbeknek való ját­szóeszközt helyeztek ki a parkban. Az óvá­rosi Köbüki játszótéren kétüléses hintát, új rugós játékot és új köztéri bútorokat te­lepítettek, megújult az ütéscsillapító bur­kolat, és járda épült. A Déli Lakótelepen a szolgáltatóház előtti játszótér új járdát ka­pott, a muksót ütéscsillapító burkolatra cserélték, új csúszdának, homokozónak örülhetnek a gyerekek, a hintát korszerűre cserélték, cserjéket ültettek, és itt is kicse­rélték a köztéri bútorokat. A legnagyobb változás a Hága parkban történt, ahol fel­újították a járdát, a régi instabil játszóvá­rakat korszerű, kombinált eszközökre cse­rélték, amiket a tizenéves korosztály is szí­vesen és bátran használhat. Emellett új homokozót, rugós játékot és csúszdát is telepítettek a parkba. A megújult parkok műszaki átadására október 20-án kerül sor. CK Köztéri fogadóóra Dr. Schiffer András országgyűlési képviselő, az LMP elnöke tartott köztéri fogadó­órát az érdi Európa sétányon október 8-án délelőtt. A választópolgárokat elsősor­ban a devizahitelek végtörlesztése és a kiszolgáltatottság elleni népszavazási kezde­ményezés érdekelte. Az LMP elnöke a szombati napon több Pest megyei településen is megjelent, csak azért, hogy az „utca emberével” beszélges­sen a mindennapi gondokról. Elmondta, hogy zsákutcának és igazságtalannak tart­ja az egykulcsos adórendszert. A gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegé­nyebbek lettek, miközben az ország több százmilliárd forint bevételtől esett el, ami­nek következtében több helyen is brutális megszorításokba kezdett a kormány. Véleménye szerint elsősorban emiatt nem jut pénz az iskolákra, az orvosok és a taná­rok fizetésére, a jó kórházakra, az utak ká­tyúzására és az árvízvédelemre. A deviza­hitelesek problémáinak felvetésére úgy re­agált, hogy a Fidesz javaslatai nem segítik érdemben a bajba jutottakat. Azokat, aki­ket a végrehajtás és a kilakoltatás réme fe­nyegeti, a végtörlesztés lehetősége nem fogja megmenteni. Az LMP szerint a megoldás az lenne, ha bevezetnék a ka­matplafont, s ha a kamat hozzá lenne iga­zítva az adott devizanem alapkamatához. Kiemelten fontos lenne az a tiltó rendel­kezés is, hogy a bankok ne módosíthassák egyoldalúan a szerződéseket. A tömeges kilakoltatások megelőzése érdekében az LMP nemzeti ingatlanalapot hozna létre. Az elnök tájékoztatta még az érdeklődő­ket arról is, hogy a kiszolgáltatottság elleni népszavazási kezdeményezésüket az OVB jóváhagyta, s reméli, hogy 2012-ben el tudják kezdeni az aláírások gyűjtését. A Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos kérdé­sekre úgy reagált, hogy az LMP a mentel­mi jog felfüggesztését minden olyan ügy­ben megszavazza, amely nem az érintett képviselői tevékenységével függ össze. Egyebekben pedig az a véleménye, hogy honatya folyamatban lévő ügyekben ne nyilatkozzon az igazságszolgáltatás mun­kájáról. Koncsár Nándor, az LMP százhalom­battai vezetője szerint a két legégetőbb kérdésben lenne szükség egyfajta szellemi szolidaritásra: az egyik az államadósság problémája, a másik pedig a roma integrá­ció kérdése. Az LMP a közeljövőben vá­rosunkban is szeretne hasonló fogadóórá­kat tartani. Miles HÍREK-AKTURITÁSOK Havi 8000 forintos támogatást bizto­sít a százhalombattai főiskolásoknak, egyetemistáknak és felvételi előtt állóknak a helyi önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében. A felsőokta­tásban tanulók az A típusú, a még felvéte­li előtt állók, akik ebben a tanévben érett­ségiznek, a­ B típusú pályázaton vehetnek részt. A pályázati felhívás és űrlap megta­lálható a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humán Szolgáltatási Irodáján (B épü­let, 161. szoba), illetve letölthető a www. battanet.hu és a www.bursa.hu webolda­lakról. A benyújtás határideje 2011. november 14., 16 óra, a pályázatokat lehetőleg sze­mélyesen kell átadni az említett irodán Furcsa Katalin részére. Felvilágosítást tele­fonon a 23/542-148-as számon, vagy sze­mélyesen Furcsa Katalintól lehet kérni ügyfélfogadási időben. *** Kupakgyűjtés indult a százhalombat­tai Arany János iskolában egy súlyos be­teg, egy éves kisfiú megsegítése érdeké­ben. A kupakokért kapható pénzzel a gye­rek műtétjéhez járulnak hozzá az akció­ban részt vevők. Bencze Edit, az iskola munkatársa elmondta, hogy az egy éves Barnabás szülei közeli hozzátartozói. A kisfiú 28 hetesen jött világra, sokáig léle­geztető gépen tartották és jelenleg is gyo­morszondával táplálják. Fejlettsége egy hathónapos babának felel meg, de szülei nagyon bíznak abban, hogy a jövő év ele­jére tervezett németországi őssejtbeültetés segíthet rajta. A család mindenkitől szíve­sen fogadja a segítséget. A műanyag üdí­tős, ásványvizes kupakokat bármikor le le­het adni az Arany János iskola portáján, vagy az Erkel Ferenc körút 10-ben, Bencze Ferencékhez. Az összegyűjtött szelektív hulladékot a SZÁKOM szállítja el az átvé­tel helyére. (HTV)­­ *** 1991 óta október 1-je az Idősek Világnapja. A százhalombattai önkor­mányzat az idei évben is ajándékkal és vá­rosi rendezvénnyel köszönti a 65 évesnél korosabb városlakókat. A meghívót és az ajándékcsomagot a közterület-felügyelők vitték ki az ünnepelteknek. A Városi Idősek Napját október 21-én rendezik meg a szabadidőközpontban. Bangó Margit és barátai adnak zenés műsort, az ünnepi ebéd pedig házi töltött káposzta és túrós batyu lesz. A nyugdíjasokat ezúttal is a Volánbusz ingyenes járatai szállítják a rendezvény helyszínére és haza. (HTV) *** Hat új kamerával bővül a százhalom­battai térfelügyeleti rendszer az ősz folya­mán. Az eszközök helyét már kijelölték, a bővítésnek köszönhetően összesen 22 ka­merán lehet majd nyomon követni a köz­területi történéseket a városban. Néhány hónapja a rendszer korszerűsítését végez­tette el az önkormányzat, és a tervek sze­rint jövőre újabb hat kamerával, valamint sebességmérő és rendszámfelismerő prog­rammal fejlesztik a rendszert. (HTV) *** Megkezdődött a csapadékvíz-elveze­tő rendszer bővítése a százhalombattai Jedlik Ányos utcában október első heté­ben. A SZÁKOM Kft. által bonyolított beruházás értéke 50 millió forint. Ebből az összegből a Jedlik utcában 334, a dunafüredi Szellő utcában pedig 150 fo­lyóméteren rekonstruálják a csatornát. Előbbi helyen egy 600 mm átmérőjű ve­zetékkel bővítik a jelenlegi négyszázasat, tehát másfélszeresére növelik a csatorna befogadó kapacitását. A beruházás várha­tóan november végéig tart. Ez idő alatt szakaszos lezárásokra kell számítaniuk az utcában közlekedőknek. Október első hetében megkezdődött a csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója az Erkel körút 26-36. társasház előtt is. Szalai Attila, a körzet képviselője elmond­ta, hogy több mint húsz éves adósságot törlesztett a 2,4 millió forintos beruházás­sal a város, a csapadékvíz-elvezetés ugyan­is nem volt megoldott a területen, ezért a nagyobb esőzésekkor gyakori volt a gará­zsok és lépcsőházak beázása. (HTV) *** Már a második tanévben rendeztek szelektív hulladékgyűjtést a százhalom­battai Körösi Csom­a Sándor általános is­kolában a szülői munkaközösség segítsé­gével. Az október közepi, kétnapos akció során délelőtt a szülők, délután az ötödi­kesek felügyelték, bonyolították a PET palackok, fémdobozok és papír mérését, pakolását. Tavaly ősszel 11, tavasszal 20 tonna válogatott hulladékot sikerült ösz­­szegyűjteni az iskolában. A bevételt a di­ákönkormányzat rendezvényeire - halloween partira, karácsonyi délutánra, farsangra, DÖK napra - költik. (HTV) *** A százhalombattai Kodály sétányon tartott gyakorlatot az érdi tűzoltóság ok­tóber második hetében. Rózsa Gábor meg­bízott parancsnok elmondta, városunk mellett Érden és Budaörsön állnak még középmagas és magas lakóépületek, ame­lyekben minden évben mentési, oltási gyakorlatot végeznek. Ezek során ellenőr­zik a vízvételi berendezéseket, az épületek megközelíthetőségét, a kijáratok, a lép­csőházak átjárhatóságát, a motorizált füst- és hőelvezető nyílások működését, vala­mint a tűzvédelmi szabályzat betartását. Az esetleges hiányosságok felszámolása ér­dekében a közös képviselőkkel egyeztet­nek. Az elmúlt években nem kellett ma­gasból menteniük, de Százhalombattáról is gyakran kapnak riasztást amiatt, hogy valaki a tűzhelyen felejti az ételt. (HTV) *** Már nem sokáig élvezhetjük a főtéri csobogók látványát, mert az üzemeltető SZÁKOM Kft. novemberre téliesíti a rendszert. A kisebb-nagyobb medencék­ből és a díszkútból leengedik a vizet, a szi­vattyúkat, a szórófejeket is kiszerelik, emellett a medencék és a diszkót védőfó­liát kap tavaszig. (HTV) *** A közelgő ünnepek miatt módosul a szemétszállítás rendje Százhalombattán. Október 31-én (hétfőn) csak lakótelepi szállítás lesz, november 1-jén (kedden) a családi házas övezetben elmarad a szállí­tás, amit a SZÁKOM Kft. november 2-án (szerdán) pótol. A Hulladékudvar novem­ber 1-jén zárva tart. *** Vezér Mihály polgármester következő fogadónapját 2011. november 7-én tartja 9 órától a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Bejelentkezni folyamatosan lehet a 06-23-542-196-os vagy a 06-23- 542-116-os telefonszámon. *** Művelődésszervező munkatársat ke­res a százhalombattai Barátság Kulturális Központ. Részletes pályázati kiírás a www. hirtukor.hu oldalon. A pályázat benyújtá­sának határideje: 2011. november 7. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ: Cseh Kornélné és Kicikudisz Alexandra, 06 (23) 355-488. Gólyahír Örömmel tudatjuk, hogy Lengyel-Eve Tímea és Kevin Eve kislánya, Aletta, a csa­lád harmadik gyermeke 2011. szeptember 2-án megszületett. a boldog Eve család 3. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR VÁROSI KÖZÉLETI LAP Főszerkesztő: Czifrik Katalin Kiadja: Korshak Kft., Százhalombatta. Felelős kiadó: Imre János ügyvezető Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a százhalombattai 1. sz. Postahivatalban (Szent István tér). Előfizetési díj: egész évre 1620 Ft. A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Szent István tér 3. Tel./Fax: (23) 350-099 E-mail hittukor@mail.battanet.hu Hirdetésszervezés: Nemes Dóra Tel.: +36 30 558 1836 Nyomdai munkák: Ringier Nyomda ISSN 0238-972 X­­OBSERVERS A MÉDIAFIGYELŐ

Next