Százhalombattai Hírtükör, 2011 (25. évfolyam, 1-25. szám)

2011-11-17 / 23. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM Ismét ART Balett Teltház előtt, nagy sikerrel mutatta be első önálló, egész estés műsorát az ART Balett Százhalombatta a Budai Várban, a Nemzeti Táncszínházban november 12-én. Az elő­adásra a szervezők tájékoztatása szerint sok százhalombattai is jegyet váltott. A város el­ső hivatásos művészeti csoportja november lép színpadra. Issovits István művészeti vezető elmondta, hogy a Nemzeti Táncszínház vezetőit meg­győzte az ART Balett bemutatkozása, ezért a tervek szerint januártól havonta tarthatnak előadásokat a Várban. Az ország legfiatalabb balett együttese nem a legkedvezőbb körülmények között, a 25-én és december 12-én ismét a BKK-ban gazdasági válság közepén alakult meg Százhalombattán. Több táncos és az alapító igazgató, Issovits István is a városban él, ahol feleségével, a szintén balett táncos Szőke Renátával tánciskolát indítottak a tavasszal. A társulat létrejöttét több hónapos megfeszí­tett munka követte, az első saját előadás elő­készítése mellett a gazdasági, szakmai hátte­ret is meg kellett teremteniük. Úgy tűnik, az első csatát megnyerték, az október 27-i dísz­­bemutató főként szakmai közönsége előtt ugyanis hangos sikert arattak. Mihályi Gábor, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke szerint sokan kérdezhették az elmúlt hónapokban, miért alapít valaki balett együttest a gazdasági válság közepén? A vá­lasz szerinte az, hogy fákat mindig kell ültet­ni, mert nemcsak a megmaradásért, a túlélé­sért, hanem a jövő megteremtéséért is felelő­sek vagyunk. " A társulat most folytatja a Testek éneke című előadás bemutatását. Issovits István sze­rint kell még néhány hónap, hogy valódi kö­zösséggé kovácsolódjanak. A darab, aminek létrejöttében hazai és nemzetközi szinten is elismert koreográfusok közreműködtek, öt­vözi a klasszikus és modern balett értékeit. Művészileg, szakmailag, technikailag egysé­ges, magas színvonalú produkció. A máso­dik felvonásban látható „Mozart csokoládé” című koreográfia kifejezetten az együttesnek készült. Mozart magával ragadó zenéire Kylián és­ Milos Forman ihletésével Vincze Balázs készített koreográfiát. Az egyszerűsé­gükben is bűbájos díszletek és jelmezek Molnár Zsuzsa tehetségét, szépérzékét dicsé­rik. A darab meghatározó eleme a játékosság és a humor. A rokokó szalonokban, vacsora­­asztaloknál és hálószobákban játszódó jelen­tekben örökérvényű karakterekre ismerünk, lelepleződik a képmutatás és magamutoga­tás, az önhazugságok vására, miközben a kö­zönség a tánc nyelvén megfogalmazott tréfa kimeríthetetlen tárházát élvezheti. Az előadást a közeljövőben Székesfe­hérváron, Veszprémben is bemutatják, és a tervek szerint Kaposvárra, valamint Gödöl­lőre is eljut, ha pedig minden jól alakul, márciusban 21 napos mexikói turnéra indul vele a társulat, amely máris sok felkérést ka­pott különféle gálaműsorokra is. Az ART Balett Százhalombatta mind­eközben már a tavaszra tervezett új bemuta­tóra is készül. Vivaldi Négy évszakjára alkot­nak egy teljesen új koreográfiát és színpadra állítják Vincze Balázs Bolero, valamint Andrea Paolini Merlo Metamorfózis című koreográfiáit is. A november 25-i és december 12-i száz­halombattai előadásokra hétköznapokon 16-tól 18 óráig lehet jegyet váltani a BKK- ban Péntek Mariannál, vagy telefonon, a 20- 310-8511-es számon. CK Mézes mesevilág Újszerű gondolatok jegyében kezdték el szervezni a november 18-19-i X. Jubileumi Mézes Napokat Százhalombattán, a Barátság Kulturális Központban. A hagyományos programok mellett izgalmas, interaktív iskolák közötti vetélkedő is lesz a Színház­teremben. „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy copfos kisleány Csongrádon. Édesapja tudós ember volt, és nagy rajongója a paraszti élet szépségeinek, a Tisza-táj vi­lágának. ” Ez a kislány volt Tari Márta festőművész, akivel megtörtént az a cso­da, hogy amikor idősebb korában úgy tűnt, hogy le kell mondania az alkotás le­hetőségéről, egyszer csak mézeskalácsokba kezdte el sütni az álmait és mesefiguráit. A Mézes nemcsak sütemények, hanem egyedi műal-­­apok keretében bemutatott alkotásal­kotások is, olyan képek, amelyeket nem le­het semmilyen más anyagból létrehozni. Véleménye szerint a gyermekfőkbe elülte­tett mese a legjobb tanító. A Mézes Napok szervezői a korábbi évek­ben inkább az óvodás és alsó tagozatos kor­osztálynak kínálták az interaktív programo­kat. Az idén azonban úgy döntöttek, hogy nagyon fontos bevonni az egészséges élet­módot népszerűsítő rendezvénybe a felső tagozatosokat is. A vetélkedőt teljes megle­petésnek szánják, ezért csak annyit árultak el, hogy a játékok jelentős része kapcsolatos lesz a mézzel, a méhekkel, a méhészeti esz­közökkel, az egészséges életmóddal és a me­sékkel. A rendezvényen kihirdetik az óvodások és általános iskolások részére kiírt alkotói pályázat eredményeit, emellett folyamatos programok - méhészeti eszközök bemutató­ja, egészséges termékek kiállítása és vására, kézműves foglalkozások és egyéb családi programok — várják az érdeklődőket. Miles A villanytelepi fiú Szokatlanul fényes, teltházas könyvbemutatóra került sor a százhalombattai „Matrica” Múzeumban november 10-én. A jelenlévők a Dunamenti Hőerőmű legendás alakjára, Csenterics Sándorra emlékeztek, Fellegi Tamás róla szóló könyvét ünnepelték. A részt­vevőket Sinka László alpolgármester köszöntötte. A kivetítő vásznán az Egy város születése című dokumentumfilm rövid részletéből Csenterics Sándor alakja tűnt elénk, s hall­hattuk, ahogyan vallomást tesz szakmai és emberi hitvallásáról. Ezt követően Sinka László alpolgármester mondott köszöntőt, úgy is, mint Csenterics Sándor munkásságá­nak és emberi nagyságának egyik hiteles ta­ Aztán mivégre az egész teremtése Hubay Miklós öreg barátom volt. Élete alkonyán foghattunk kezet egymással, ám ez a kézfogás mégis olyan volt, mint amikor a kamaszodó ifjak felismerik egymásban a szellem közös nevezőit. Február elején még a Duna-parton sétál­gattunk, s ő mesélt nekem életről, ha­lálról, szerelemről. Egy meg nem írt drámájának a tit­kát is gondjaimra bízta. Tíz éves ko­rától foglalkoztatta Madách monu­mentális műve, Az ember tragédiája. A fenti címet viselő könyv tulajdon­képpen nyolcvan év erről szóló jegyzeteit, tűnődéseit, dramaturgiai ötleteit tartalmaz­za. Madáchot a legcsodálatosabban izzó te­hetségnek tartotta. Szerinte a legnagyobb al­kotói bátorság és a legeredetibb drámaírói fogás az első embert - akitől az egész embe­riség léte vagy nemléte függ - a lenni vagy nem lenni dilemmája elé állítani. „Shakespeare mind a tíz ujját megnyalta vol­na, ha ez eszébe jut!”- kiáltott fel séta közben, majd a folyóra csapódó sirályok éles röptétől elvarázsolva Zelk Zoltán híres versét kezdte idézni. Aztán visszatévedt a Tragédiára és folytatta tűnődéseit: ,A fajfenntartás minden mohósága, ám hiába: Ádám soha célját el nem érő kéjvágya megannyi reinkarnálódása során­­ ez lesz a dráma energiáinak egyik gerjesztő­je. És minden élő menthetetlen halála lesz a másik örök mozgató erő. Az értelmetlen életek értelmetlen halála.” Az ember tragédiája a görög dráma legmodernebb változata. Cselekmény, tér és idő egysége annak ellené­re megvan benne, hogy több helyszínen és több ezer évet átfogva játszódik, mert valójá­ban a helyszín az Edénkert és annak kapuja, az időutazás pedig csak álom. Az istenek he­lyett itt a Teremtő szeretete és a kísértő Sátán álszentsége kíséri a hőst, az embert. Hubay értelmezése szerint Madách arra mutat rá egyértelműen, hogy ez a hős megváltásra szorul. Ezért a darab végén, maga Jézus szó­lal meg, ő térdepel a didergő Ádám mellé, átöleli, és a fülébe súgja: „Mondottam, Ember, küzdj és bízva bízzál!” Hogyan kerül­het Jézus a Paradicsom kapujába? Úgy, hogy kezdetben volt az Ige. „És az Ige Istennél volt. És Isten volt az Ige. ” Hubay Miklós könyve választ ad Lucifer kérdésére. (Hubay Miklós: „Aztán mivégre az egész teremtés?”, Napkút Kiadó, 2010) Fazekas István Szomorúan tudatjuk kedves vásárlóinkkal, hogy a Békés Könyvesbolt és Jegyiroda 2011. december 31-től bezár. November 21-től 25 % kedvezmény a polcainkon található könyvekre. Békés Könyvesbolt és Jegyiroda - Ifjúság u. 1. Telefon: 23/350 675 núja. Szívet és lelket melengető anekdotái megrázó hitelességgel idézték fel az egykori „városépítő” alakját, aki 2011. július 8-án lett volna 100 éves. Az alpolgármester ki­emelte, hogy Fellegi Tamásnak a ,A villany­telepi fiú - Emlékezés Csenterics Sándorra” cí­mű könyve megrendítően szép munka, amelyben a tényszerű történelem és a tárgyi­lagos szépirodalom egyformán jelen van. A könyvbemutatón megjelent Csenterics Sándor lánya, Csenterics Ágnes is, akit az al­polgármester a város nevében virággal kö­szöntött, majd Szekeres József egykori ta­nácselnök mondott rövid méltatást a néhai barátról és a könyv szerzőjéről. Meg­tudhattuk, hogy Csenterics Sándor fontos szerepet játszott az ország ipari fejlesztésé­ben, az 1950-es évek második felében ne­hézipari miniszterhelyettes volt. A kormány Gazdasági Bizottságának 1958-as állásfogla­lása alapján született meg a döntés, hogy Százhalombattán kell felépíteni a Dunamenti Hőerőművet és a Dunai Kőolajipari Válla­latot. Csenterics Sándort 1960-ban nevez­ték ki a DHV igazgatójának, így lehetett a város „alapító atyáinak” egyike. Fellegi Tamás, a könyv szerzője, Csenterics Ágnes férje. A monográfia írásakor arra is töreke­dett, hogy a bemutatott életútból kirajzo­lódjon a 20. század egyik szelete, a villamos ipar fejlődése is. A könyv így nemcsak a szi­gorú ám emberséges gyárigazgatónak állít emléket, hanem mindazoknak, akikkel együtt vett részt a falvak villamosításában, a battai erőmű építésében. Miles Jazzteázó Gábriellel Ismét különleges műsor szórakoztatja majd a jazz rajongóit a BKK-ban november 20- án 19 órától. A Budapest Orfeumban „Sinatra és barátai” címmel jelenleg is műsoron lévő produkció remélhetőleg nálunk, Százhalombattán is sikert arat. Farkas Gábor Gábriel és zenekara képvi­seli a magyar jazz palettán a klasszikus sztenderd, könnyen hallgatható örökzöld zenét. Múltba repítő műsorukban Dean Martin, Sammy Davis Jr, Sinatra, Nat King Cole, Mel Tormé, Tony Bennett, Liza Minelli, Tom Jones ismert és kedvelt dalait idézik fel. Gábriel nem csak kiváló énekes, hanem musical színész, így nem pusztán el­­énekli a dalokat, hanem elő is adja. Minden dal olyan, mint egy kisfilm. Miközben ké­nyelmesen hátradőlve kortyolunk egyet az italunkból, térben és időben visszautazunk az 50-es évek Las Vegasába. A trió tagjai: Csák Péter - zongora, Földesi Attila - dob, Farkas Péter - basszus­gitár Jegyek elővételben válthatók a BKK jegy­pénztárában 1300 forintos áron. Bővebb in­formáció: Ulviczki Erzsébet szervezőnél a 20/412-6234-es számon és a www. baratsagkk.hu-n. November 18-19-én: Mézes Napok - méhészeti eszközkiállítás, mézkóstoló és vásár - kézműves foglalkozások, csa­ládi programok a BKK-ban November 18-án, 19 órakor: Republic koncert — belépő, elővétel­ben: 2400, a koncert előtt 2900 forint - Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.) November 19-én, 11 órakor: Daloska - csecsemőszínházi előadás - mese, móka, muzsika — zenés játékok ukulele kísérettel a BKK-ban November 19-én, 16 órakor: A vi­lágszép nádszálkisasszony - zenés mese­játék a Nektár Színház előadásában a BKK Színháztermében November 19-én, 14-től 16 óráig: „Matrica” Műhely - Városszépítő mat­ricák kézműves foglalkozás a „Matrica” Múzeumban November 19-én, 19 órakor: A doktor úr — zenés bohózat - Budaörsi Játékszín November 20-án, 19 órakor: Jazzteázó - Farkas Gábor Gábriel: Sinatra and Friends - Belépő: elővétel­ben 1300, a helyszínen 1600 forint - BKK Theátrum Kávézó November 20-án, 19 órakor: Részt venni vagy jelen lenni - Dinnyés József lemezbemutató koncertje a Pali Csárdában - jegy elővételben, vacsorá­val: 1600 forint. November 20-án, 15 órakor: Komédiák - Csehov három egyfelvoná­­sos komédiája a Kisszínház előadásá­ban a Szepes Gyula Művelődési Köz­pontban November 20-án, 11 órakor: A fű­szermadár — zenés mesejáték két rész­ben — Budaörsi Játékszín November 20-án, 19 órakor: Ha el­hagysz, veled mehetek? - romantikus vígjáték - Budaörsi Játékszín November 21-én, 18 órakor: Film­klub — Gérard Oury: Ászok ásza című filmjének bemutatása a­ HBOK-ban November 21-én, 10 és 14 órakor: A Sün, akit meg lehetett simogatni - gyermekműsor kicsiknek és nagyob­baknak a Szepes Gyula Művelődési Központban November 23-án, 19 órakor: A doktor úr - zenés bohózat - Budaörsi Játékszín November 24-én, 17 órakor: A leg­vidámabb barakktól Gagyilandig — Matusz Gyula könyvbemutatója a Dunafüredi Közösségi Házban November 24-én, 18 órakor: Apokalipszis a keresztény eretnekség világképében - Népfőiskolai sorozat - Előadó: Csank Róbert filozófus - HBVK November 25-én, 17 órakor: Az oktatás története Százhalombattán — Lehoczki Zsuzsanna történész előadása a HBVK Helytörténeti Klubjában November 25-én, 19 órakor: Testek Éneke - modern balettest két részben - Az Art Balett-Százhalombatta előadása a BKK-ban November 26-án, 20 órától: Katalin bál a Rozbora zenekarral a Szepes Gyula Művelődési Központban November 27-én, 9-től 19 óráig: Esküvő kiállítás a Szekeres József Konferencia és Rendezvényközpontban - a belépés díjtalan November 27-én, 19 óra 30-kor: Adventi áhítat - Csavlek Etelka és Csák József hangversenye a Vojnovich- Huszár Villában (Budapest XXII. ker. Művelődés u. 37/a) — a rendezvény in­gyenes November 27-én, 11 órakor: Masz­­mók Afrikában - zenés mesejáték - Budaörsi Játékszín November 27-én, 19 órakor: Szeretem a feleségem — vidám, pikáns, zenés játék két részben — Budaörsi Játékszín November 28-án, 17 órától: Buzay József grafikái és Vajda László szobrai - kiállítás a „Matrica” Múzeumban - megtekinthető: január 10-ig. November 28-án, 10 és 14 órakor: Radírmorzsák és egyéb zenés teremt­mények - Lackfi János és a Sajtkukacz zenekar előadása - Budaörsi Játékszín November 28-án, 19 óra 30-kor: Száz évig — a Háromszék Táncegyüttes műsora a Budaörsi Játékszínben November 29-én, 18 órakor: Zenei estek a könyvtárban - Kodály Zoltán - Csehák Izolda karnagy előadása a HBVK-ban November 29-én, 19 órakor: Az ötödik Sally - színmű egy részben - Budaörsi Játékszín November 30-án, 17 órakor: Irma, te édes — zenés komédia két részben — Budaörsi Játékszín November 30-án, 10 órától: Állásbörze - több érdi és Érd-környéki munkáltató is bemutatkozik a Szepes Gyula Művelődési Központban December 8-ig tekinthető meg Szánthó Tibor fotográfus kiállítása a SZIKE-ben, Százhalombatta, Dam­janich u. 25. 5. oldal

Next