Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1908-04-30 / 18. szám

184 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 11827. kig. 1908. sz. Seszták Mihály és neje Langer Anna körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Békés vármegye alispánjának f. évi­­5962. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Megkeresem, hogy az alábbi körözést törvényhatósága hivatalos lapjának legközelebbi számában közzétenni szíveskedjék Az 1898. évi január hó 24-én Nyitrán született kiskorú Seszták Julianna illetőségének megállapítása czéljából szülei, Seszták Mihály nagyszombati születésű, 61 éves, rom. kath. napszámos, aki családját az előlnevezett leányának születése után 1­2 évvel elhagyva ismeretlen helyre távozott és fele­sége, szül. Langer Anna kalászi (Nyitra vármegyei) születésű, 53 éves, róm. kath. napszámos, aki az 1906. év végén és 1907. év elején a budapesti Szent-Rókus kórházban ápoltatván, onnan ismeretlen helyre távozott, nyomozandók, feltalálásuk esetén úgy a maguk, mint Seszták Mihály szüleinek illetőségi viszo­nyaira nézve részletesen kihallgatandók, és a felveendő jegyző­könyvek Békés vármegye alispánjához küldendők . Budapest, 1908. évi április 16. Fazekas, alispán, 12047. kig. 1908. sz. Langovecz Lajos körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester úrnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Esztergom vármegye alispánjának f. évi 3027. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Megkeresem, hogy a Csibai bányatelepen 1889. évben született s jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Langover Lajos cselédet törvényhatósága területén köröztetni, s feltalálása ese­tén úgy saját, mint szüleinek illetőségi viszonyaira nézve jegy­zőkönyvileg tüzetesen kihallgattatni s a felveendő jegyzőköny­vet hatóságomnak lehetőleg mielőbb megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítést nem kérek. Budapest, 1908. évi április hó 22-én. Fazekas, alispán, 12029. kig. 1908. sz. Viszocsányi Sándor körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak és a községi elöljáróságoknak. Szepes vármegye alispánjának f. évi 3544. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Megkeresem, hogy az 1887. évben Mateácson született Viszocsányi Sándor hadkötelest hatósága területén köröztesse, feltalálás esetén atyja, Viszocsányi Gáspár illetőségi viszonyaira nézve tüzetesen hallgassa ki, s a felveendő jegyzőkönyvet ne­kem küldje át. Budapest, 1908. április hó 22. Fazekas, alispán, 12231. kig. 1908. sz. Vitos Izsák körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Csik vármegye alispánjának alábbi szövegű átiratát tu­domás és eredményes nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. „Vitos Izsák magyar állampolgár csikcsekefalvi illetősé­gűnek, aki jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, egy határozat volna kézbesítendő, miért is felkérem czimet, hogy hatósága területén nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén tartózkodási helyét velem közölni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. április 25. Fazekas, alispán, 11823. kig. 1908. sz. Steiner Samu körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, és a községi elöljáróságoknak. Bars vármegye alispánjának f. évi 2991. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Steiner Samu (Izrael) s­őt követőleg kb. Steiner Olga, József és Ede illetőségi ügyében megkeresem a társhatóságot, hogy hivatalos lapja utján hatósága területén az állítólag 1864. évben, Cseke községben született, izr. vallású Steiner Samu (Izrael) lakhelyét a legszélesebb körben nyomoztatni s feltalálás esetén arra nézve, hogy ő hol és mikor született, hol lett anyakönyvezve, hol és mikor lett állítva, részletesen felsorolva hol és mennyi ideig lakott, mi volt a foglalkozása, fizetett­­ valahol közvetlenül vagy közvetve adót, valamint arra nézve, hogy kik voltak szülei és ezek hol és mikor születtek, hol lettek anyakönyvezve, részletesen felsorolva hol és mennyi ideig laktak, mi volt a foglalkozásuk, fizettek e valahol közvetlenül vagy közvetve adót, jegyzőkönyvileg kihallgatni és a felveendő jegyzőkönyvet hatóságomhoz megküldeni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. évi április hó 16-án. Fazekas, alispán, 11372. kig. 1908. sz. Both Apollonia körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Pozsony vármegye alispánjának alábbi szövegű átiratát tudomás és eredményes nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. Felkérem, hogy Gatán (Komárom m.) 1859. évben szü­letett Both Apollonia komornát törvényhatósága területén nyo­moztatni és feltalálás esetén jegyzőkönyvileg arra nézve, hogy szülei 1859—1887. években hol, mennyi ideig és mily minő­ségben tartózkodtak, kihallgattatni szíveskedjék. Budapest, 1908. április 16-án. Fazekas, alispán, 11250. kig. 908. sz. Tóth János körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Pécs város polgár­mesterének f. é 7288. számú átiratát nyomozás és eredmény­ esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Szíveskedjék Tóth János 38 éves körösi születésű, róm. kath. vallásu kocsist törvényhatósága területén nyomoztatni, feltalálása esetén őt összes illetőségi körülményeire nézve tü­zetesen kihallgattatni és a jegyzőkönyvet ide megküldeni. Ér­tesítést csak igenleges esetben kérünk. Budapest, 1908. évi április 16-án. Fazekas, alispán, 11825. kig. 1908. sz. Kis Erzsébet körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester untak, tovaábbá a községi elöljárságoknak Bars vármegye alispánjának f. évi 2676. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Kiss Erzsébet s őt követőleg ki. Kiss Anna illetőségi ügyében felkérem, hogy az ismeretlen tartózkodású Kiss Erzsé­bet (25 éves) lakhelyét hatósága területén hivatalos lapja útján a legszélesebben nyomoztatni s feltalálás esetén arra nézve, hogy ő hol, mikor született, hol lett megkeresztelve, kik voltak szülei s illetőségi viszonyaira vonatkozólag, valamint arra nézve, hogy szülei részletesen felsorolva hol és mennyi ideig laktak, mi volt a foglalkozásuk, fizettek e valahol adót, hozzájárultak-e személyes szolgálataikkal valamely község terheinek viseléséhez, kaptak-e nevezettnek szülei vagy esetleg létező testvérei vala­mely községtől illetőségi bizonyítványt, ha igen, mikor, mely községtől, mely évben és mely szám alatt, jegyzőkönyvileg a legrészletesebben kihallgatni és a jegyzőkönyvet hatóságomhoz megküldeni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. évi április hó 16-án. Fazekas, alispán, 11826. kig. 1908. sz. Dodok Anna körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, további a községi elöljáróságoknak. Bars vármegye alispánjának f. évi 3020. sz átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Dodok Anna s őt követőleg a Dömsődön, 1898. évi márczius hó 25-én született kiskorú Dodok Mihály illetőségi ügyében megkeresem a társhatóságot, hogy hatósága területén hivatalos lapja utján a Garamrudnán, 1866. évben született Dobok Anna lakhelyét a legszélesebb körben nyomoztatni s feltalálás esetén őt arra nézve, hogy ő részletesen felsorolva hol és mennyi ideig lakott, mi volt a foglalkozása, fizetett-e

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék