Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1915 (13. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja­­. ■■■in----------ni r . iu»» 111»"1*» — 1915. ---­XIII. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE. OldalA Abonyi járási székház és főszolgabírói laképület költségei 10 Acélanyagnak, krómmal stb. ötvözöttfémeknek lefoglalása 223 Agy- és gerincagyhártyalob elleni védekezés 392 Alag és Pestújhely községek hirdetési szabályrendelete 376, 337 Alapítványokban háború folytán előállott változások 51 Aluminium stb fémkészleteknek katonai célokra való igénybevétele 53 Amerikában lakó, önjogúvá vált magyar állampolgárok gyámpénztári készpénzének és értékeinek kiutalása 237 Amerikából a menekültek részére érkezett értékek kéz­besítése 375 Amerikai pénzküldeményeknek a menekültek részére való kézbesítése 89 Amerikából pénzküldem­én­yek hazaküldése 4 Amerikai állampolgárok ttltv­ele 57 Amselgruber Györgyné utczai árusítási engedélye 65 Angol állampolgárokra vonatkozó korhatár megálla­pítása 339, 368 Anya- és csecsemővédelem országos szervezése 212 Anyakönyvi legfelsőbb felügyelet gyakorlása 404 Anyakönyvi ny­omtatványszük­séglet bejelentése 314 Apaállatoknak, tenyésztésre alkalmatlanoknak, kimustrá­lása és újakkal való pótlása 388 Apaállatok beszerzése lótenyésztés czéljaira 54 Apaállat vizsgálatok 11 Aranyverő-hártyák értékesítése 30 Aratási szerződések biztosítása 73 Aratási és cséplési szabadságolások kérvényezése­­ 237 Aratási munkásviszonyok 246 Aratógép- és cséplőgéptanfolyamok ismertetése 244 Araszoló lepkék elleni védekezés 299 Artistaengedélyek kiadása 115 Auguszta-alap által készített hadi emlékérem védelme 207 Ausztriában megállapított határátkelési pontok kimutatása 172 Állami erdei facsemeték adományozása 218 Állami segélyezése a hadiszolgálatra bevonultak család­tagjainak 368 Állandó sorozóbizottság működési napjának megálla­pítása 270 Állandó vegyes felülvizsgáló-bizottságok szervezése és összeállítása 114 Állatorvos, járási és m­. kir., akadályoztatása esetén a húsvizsgálat felülvizsgálatának teljesíté­se 327 Állatvásárokon az állategészségügyi teendők pontos el­látása 314 Állítási kötelezettségüknek még eleget nem tett férfi egyéneknél hadiszolgálatban előfordult halálesetről adandó értesítés 296 Állatvédő Egyesület felhívása 134 Állatorvosi főiskolába állatorvosi tisztviselőkké leendő kiképzés végett felveendőkre vonatkozó pályázati hirdetmény 166 Árdrágító visszaélésekről szóló rendelet alapján igény­bevehető kivételes intézkedések 477 Árva ruthén gyermekek eltartása 321 Árvaszéki elnök, ülnök és jegyzőválasztás 150 Árvízveszély esetén katonai karhatalomnak korlátolt mértékben való alkalmazása 179 B Baja-kiskőrösi és hajós—dunapataji h. é. vasutak elő­munkálati engedélyének meghosszabbítása 391, 474 Rábák gyakorlatának kölcsönös megengedése 315 Bankjegyek és váltópénzek forgalomból való kivonásá­nak megakadályozása 409 Belgiumba való utazása magyar állampolgároknak 325 Belügyminisztérium műszaki főosztályának villany- és légszeszvilágitási ügyekben való igénybevétele 464 Belügyi Közlöny és Rendőri Közlöny megrendelése 1916. évre és az előfizetési dijak befizetése 493 Oldal Beoltása szegénysorsu kisgazdák állatainak lépfene, ser­cegő üszők és sertésorbáncz ellen 434 Benzinmotoroknak az ipari üzemekben gőzgépekkel való helyettesítése 40 Benzin részére biztosított adókedvezmény meghosszab­bítása 57 Belügyi Közlöny és Rendőri Közlöny 1915. évre való megrendelése és az előfizetési díjak beküldése 18 Betegek és sebesültek mögöttes országrészben való uta­zásának menetköltségei nem hitelezhetők 137 Beszerzési előlege a vármegyei alkalmazottaknak 380 Békéscsabai és orosházai hat osztályú áll. polgári isko­lákkal kapcsolatos egyéves gazdasági tanfolyam ren­des tanulóinak egyéves önkéntesi jogosultsága 230 Bérletek, elhagyott mezőgazdaságok 405 Bérmentessége a mögöttes országrészekben lévő katonai személyek levelezésének 449 ■Bo­ánia-Herczegovinába és Dalmácziába való utazások korlátozása 264 Bolgár állampolgároknak önkéntes belépése a hadse­reghez és a honvédséghez 426 Bolgár hadkötelesekkel szemben követendő eljárás 450 Bosznia és Herczegovinában felállított őrcsapatokhoz belépett népfelkelésre kötelezettek felmentése a nép­felkelő bemutató szemléről való megjelenés kötele­zettsége alól 496 Bolgár Vörös Kereszt támogatására alakult országos bizottság támogatása 492 Bort, sört és más szeszes italt tartalmazó zárt palackok mennyiségtartalmának kötelező megjelölése 5 B) osztályú népfelkelőknek, az 1885. és 1891. évben születteteknek felmentése 87 Budapesti IV. hadtestparancsnokság területére kirendelt miniszeri biztos 4 Budapesti (vármegyei) állandó sorozó bizottság március havi működési napjának megállapítása 112 Burgonya vetőgumó kiosztása 56 Budapest—monori villamos Üzemű h. é. vasút előmun­kálati engedélye 147 Budapest eszéki állami közút törzskönyveinek köz­szemlére tétele 151 Budapest székesfőváros által a honvédség kötelékébe tartozó vagy tartozott egyének árvái vagy félárvái neveltetésére létesített alapítványi helyek betöltése 288 Bulgáriában elrendelt útlevélláttamozási kényszer 26 Burgonya sürgős beszerzéséről való gondoskodás 408 Burgonya legmagasabb árának megállapítása és szállí­tási igazolvány szükségessége 394 Búzáért, rozsért, árpáért és tengeriért követelhető leg­magasabb árak megállapítása 18 Búza és rozsliszt kimérése 64 Búzával és rozzsal való takarékoskodás 18 Búza és rozs őrlésének szabályozása 51 Búzából, rozsból, árpából zabból meglévő készleteknek az országos gazdasági bizottság részére való áten­gedése 21, 72 Búzában vagy rozsban kötelezett terményf­eli járandó­ságok kiszolgáltatása 119 Búza, rozs, árpa, tengeri és burgonya készleteknek va­lamint az ezekből előállított lisztnek és rozslisztnek szállításához szükséges igazolványok kiadása 124 Búza, rozs, árpa valamint az ezekből előállított liszt­készletek bejelentése és átengedése 131 Burgonya beszerzése 17­2 Búzáért, rozsért, kétszeresért, árpáért követelhető leg­magasabb árak megállapítása 254 Búza és rozs kiőrlési arányának és a rozsliszt legma­gasabb árának megváltoztatása 473­ Carlo Gesare Conti Tornielli di Crestvolant olasz kir. alkonzulnak a budapesti kir. olasz főkonzulátushoz való beosztása 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék