Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1935 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-10 / 2. szám

1935 január 10. FEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 17 közvetlen befizetésétől tartózkodjon. Minden e tárgyban történő befizetés kizárólag a­rra. háztartási alap javára eszközlendő. A befizetés megtörténtéről külön jelentést nem kívánok, elvárom azonban, hogy rendeletemnek a leg­pontosabban feleljenek meg. Budapest, 1935 január 4. Dr. Erdélyi, alispán. m. Általános jellegű, csak adott ese° bekben intézkedést igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 60.917—1934. kig. sz. sst. A biai járásnak „Budakörnyéki” járássá való átszervezése. Valamennyi érdekelt hatóságnak, járás fő szolg­abír­áj­árnak, megyei város polgármesterének és község elöljáróságának. Tudomásulvétel és minél szélesebb körben való köz­­hírrététel céljából közlöm, hogy a m. kir. belügyminiszter úr 124.728—1934. IV. számú rendelkezésével hozzájárult a törvényhatóság közgyűlésének azon elhatározásához, hogy a jelenleg biai járás budapesti székhellyel, „Budakör­nyéki” járássá szerveztessék át. A „Budakörnyéki” járás Budapesten, II., Corvin-tér 6. szám alatt 1935. évi január hó 1-ei hatállyal kezdi meg működését. A ,,Budakörnyéki” járáshoz a következő községek tar­toznak: A biai járás összes községei, vagyis: Bia, Buda­­jenő, Budakeszi, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Torbágy, Tök, Zsámbék, továbbá a központi járás szervezetéből elvont követ­kező községek: Albertfalva, Budaörs, Budatétény, Nagy­tétény, Pesthidegkut és Törökbálint, végül a pomázi járás szervezetéből elvont községek: Nagykovácsi, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár és Üröm. Budapest, 1934. évi november 25. Dr. Erdélyi, alispán, 369—1935. kig. szám. A gyakorlati közigazgatási vizsga leté­­­­telére a törvényben megállapított határidő betartása. Valamennyi érdekelt törvényhatósági és megyei városi tisztviselőnek. A m. kir. Belügyminiszter úrnak a hivatkozott tárgyú és a Belügyi Közlöny 1934. évfolyamának 797-ik oldalán közzétett 1235—1934. számú rendeletére figyelmüket a magam részéről is felhívom. Budapest, 1935 január 2. Dr. Erdélyi, alispán, 19—1935. kig. szám. Kiskunfélegyháza megyei város kövezet­­vámszedési jogosultságának meghosszabbí­tása. Valamennyi járás főszolgabírájának, megyei város polgár­­mesterének és községi elöljáróságának. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak fenti tárgyban 1934. évi december hó 28-án 83423­—V. a. 1934. sz. alatt kelt leiratát tudomásulvétel végett az alábbiak­ban közlöm. „A Kiskunfélegyháza megyei város közönsége ré­szére az 1923. évi július hó 31-én 81413—1923. szám alatt kiadott Engedélyokirattal engedélyezett, jelenleg az 1933. évi december hó 19-én Hj.708—1933. szám alatt meg­adott ideiglenes engedély alapján gyakorolt kövezetvám­­szedési jog érvénye 1934. évi december hó 31-én lejár. Minthogy az újból való engedélyezés iránt folyamat­ban levő tárgyalások az említett időpontig befejezhetők nem lesznek, megengedem nevezett megyei város közönsé­gének, hogy kövezetvámszedési jogát a fentebbi határidőn túl az említett tárgyalások befejeztéig, legtovább azonban 1935. évi június hó 30-áig az idézett Engedélyokiratban felsorolt feltételek mellett és az 1931. évi május hó 7-én 11.659—1930. szám alatt kelt rendeletben megállapított vámdíj tételeknek alkalmazásával ideiglenesen tovább gya­korolhassa.” Dr. Erdélyi, alispán, 21—1935. kig. szám. A fogadók (szállók, penziók) helyisé­geinek tisztántartása. Valamennyi járás főszolgabírájának, megyei város pol­gármesterének, község elöljáróságának. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 80.202. VIII. 1934. számú rendeletét további eljárás végett az alábbiakban közlöm. „A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 80202—1934. K. M. számú rendelete a fogadóipar (szállók, penziók) egyes kérdéseinek szabályozásáról. Az 1922 :XII. törvénycikk 57. §-ának 3. és 4. pontjá­ban nyert felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértően a következőket rendelem: 1. §• A fogadós (szállodás, penzióiparos) a vendégszobá­kat, valamint az ipar gyakorlására szolgáló egyéb helyi­ségeket, nemkülönben ezek berendezését és felszerelését (ágyakat, ágyneműt, bútorokat stb.) tisztán és féregmen­tesen köteles benntartani. 2. §. 1. Az 1. §-ban foglalt rendelkezés betartását az ipar­­hatóság is ellenőrzi. 2. A kereskedelemügyi miniszter az ellenőrzéssel szak­közegeit is megbízhatja. 3. Amennyiben hivatalból, vagy feljelentés folytán megállapítható, hogy a fogadós (szállodás, penzióiparos) az 1. §. rendelkezését nem tartja be, az elsőfokú iparha­tóság véghatározattal felhívja az iparost, hogy a körül­mények figyelembevételével megfelelően megállapított ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék