Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1935 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-10 / 2. szám

18 PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXIII. évf., 2. szám. záridőn belül az 1. §-ban említett követelményeknek te­gyen eleget. 3. §• 1. Az a fogadós (szállodás, penzióiparos), aki fogadó (szálloda, penzió) ipar gyakorlására szolgáló helyiségét, ennek berendezését, vagy felszerelését az elsőfokú ipar­hatóság által a 2. §. 3. bekezdése alapján megállapított határidő eltelte után sem tartja tisztán és féregmentesen, kihágást követ el és az 1928 :X. törvénycikk rendelkezései értelmében pénzbüntetéssel büntetendő. 2. Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése ti­zenöt­ napig terjedhető elzárás, ha azt olyan egyén kö­vette el, aki ily kihágás miatt jogerős ítélettel már meg­volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még nem telt el. 3. A kihágások felett elsőfokon kis- és nagyközségek­ben a főszolgabíró vagy szolgabíró, megyei és törvényha­tósági jogú városokban a képviselőtestület, illetőleg a tör­vényhatósági bizottság közgyűlése által rendőri büntető bíráskodással megbízott tisztviselő, Budapesten a kerüle­ti elöljáró vagy helyette a törvényhatósági bizottság közgyű­lése által rendőri büntető bír­áskodással megbízott tiszt­viselő, másodfokon kis­- és nagyközségekben ás megyei váro­sokban az alipán, törvényhatósági jogú városokban és Bu­dapesten a polgármester, harmadfokon a kereskedelemügyi miniszter előadó­jának részvételével a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanács bíráskodik 4. §. Annak a fogadósnak (szállodásnak, penzióiparosnak) iparűzési jogát, aki a 3. §-ban megállapított ismételt ma­rasztalás és írásbeli megintés után követte el, az 1922: XII. t.-c. 70. §-a értelmében el lehet vonni. 5. §. Ez a rendelet 1935. évi április hó 1-én lép hatályba. Budapest, 1934. évi december hó 27-én. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. m. kir. kereskedelemügyi miniszter.” „Ez alkalommal felhívom, utasítsa az alárendelt hatóságokat, hogy a rendelet 2. §-ának 3. bekezdése alapján hozott véghatározataikat abban az esetben, ha a fogadó (szálloda, penzió) tisztasága vagy féregmen­tessége ellen súlyos kifogás forog fenn, a közegészség­­ügy és idegenforgalom érdekében, következben fontos közérdekből, az 1929 :XXX. t.-c. 56. §-a 1. bekezdésé­nek a) pontja alapján fellebbvitelre való tekintet nél­kül végrehajthatóknak nyilvánítsák.” Budapest, 1935 január hó 7. Dr. Erdélyi, alispán, 65.943—1934. kiig. szám. Kispest, Pestszenterzsébet, Rákospalota és Újpest megyei város, valamint Albertfal­va, Csepel, Pestszentlőrinc és Pestújhely köz­ség nyílt árusítási üzletei zárórájának módo­sítása tárgyában. Kispest, Pestszenterzsébet, Rákospalota és Újpest megyei város polgármesterének és a budakörnyéki és központi já­rás főszolgabírájának. A kereskedelemügyi miniszter úrnak 82.728—XVII. • 1934. számú rendeletét tudomásul vétel végett az alábbi­akban közlöm: „Az 1921:XXXVII. t.-c. 1. és 2. §-ában kapott felha­talmazás alapján a következőket rendelem: 1. §• Kispest, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Újpest me­gyei város, valamint Albertfalva, Csepel, Pestszentlőrinc, és Pestújhely község területén azokat a nyílt árusítási üzleteket, amelyek túlnyomóan élelmiszerek, — ideértve a fűszerféléket és a csemegét is — és állami egyedárusági cikkek árusítására vannak be­rendezve, a szatócsüzleteket és vegyeskereskedéseket, a tej­csarnokokat, a cukorkás-, sütő-, mészáros és hen­tesüzleteket, a jelen rendelet életbeléptetésének napjától kezdődően 1935. évi március hó 15-éig bezáróan a szom­bati, Csepel községben a pénteki napokon este nyolc (8) órától, egyéb köznnapokon pedig este hét (7) órától reggel öt (5) óráig zárva kell tartani. Az előző bekezdés nem érinti: 1. Az éjjeli munkának a húsiparban korlátozásáról szóló 88.488/1924. K. M. számú rendeletnek a mészáros- és hentesüzletek nyitására vonatkozó rendelkezéseit, ame­lyek értelmében ezeket az üzleteket Kispest, Pestszenter­zsébet, Rákospalota és Újpest megyei város, valamint Al­bertfalva, Csepel, Pestszentlőrinc és Pestújhely község területén február hó 28-áig bezáróan reggel fél hét (fél 7) óránál, március hónapban pedig reggel hat (6) óránál ko­rábban nyitni nem szabad; 2. az élelmiszerüzleteknek a munkaszüneti napot kö­vető köznapon nyitására vonatkozó rendelkezéseket, ame­lyek értelmében hétfői napokon az élelmiszerüzleteket, ha­csak későbbi időpont nincsen megállapítva, csupán reggel hat (6) órakor szabad nyitni. 2. §. Az 56.316—1922. K. M. számú rendelet 1. §-a első be­kezdésének b) pontja, illetve a 93.293—1925. K. M. számú rendelet első bekezdésének b) pontja a jelen rendelet 1. §-ában megnevezett megyei városokban és Pestszentlőrinc községben 1935. évi március hó 31-éig nem alkalmazható. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.” Budapest, 1935 január hó 5. Dr Erdélyi, alispán, 65624—1934. kig. szám. Az Országos Testnevelési Tanács bé­lyegakciójának további támogatása. Valamennyi járás főszolgabírájának, megyei város polgár­­mesterének és a községek elöljáróságainak. Az Országos Testnevelési Tanács 3347/934. sz. át­iratát teljes terjedelmében közlöm azzal, hogy az Orszá­gos Testnevelési Tanács támogatását kívánatosnak tar­tom annál is inkább, mert a Tanács ádozatkészsége a vármegye községeivel szemben a múltakban is megnyil­vánult és így várhatjuk, hogy azok a községek, amelyek a magyar sport és testnevelés ügyével szeretettel fog-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék