Pesti Hírlap, 1841. január-június (1-52. szám)

1841-01-02 / 1. szám

A’ woolwichi fegyvergyárban szakadatlan mozgás van a’ középtengerre kiállítandó hadi hajók készítésében. Indiák felé is léteznek hadi készületek. Az angol „Fairy“ 10 álgyus brigg az éj­szaki tengeren Tél­elő 13-kan minden ha­jósnépével együtt elmerült. Párisi levelek írják Londonba, mikint az ott tartózkodó külföldiek száma nagyon­ megcsökkent, ’s ez által a’ város naponta 3000 font sterlinget (30000 po­ntot) veszt. Azt írja egy angol Párisból, hogy egy ottani ház a’ hadilármák ideje alatt hónaponkint 60 ezer frankkal kevesebbet vett be, mint az­előtt. Hát még ehez a’ statuspénzügy vesz­tesége! Figyelmet gerjeszt jelenleg Londonban egy különös fenyítőpörbeli vizsgálat: Wal­lace Patrick és társai haj­ójokát és a’ szállí­tási terhet biztosíttatták, ’s aztán maguk ön­ként összerombolták. Mihelyt Wallace Mihály a’ hajó kapitánya, testvérének elfogattatá­­sáról értesittetett,azonnal megszökött. A’ biz­tosítási pénzöszveg 8000 ft.­stre megy, mit a’ bevádlottak magok közt felosztottak. A’ kapitány elfogatására nagy sommá pénz léte­tett, ’s büntetése, ha elfogatik, bizonyosan örökös száműzés lesz. FRANCZIAORSZÁG: Ama’ roppant parlamentáris csatában, mely­­lyel harcz vagy béke fölött Thiers és Gui­zot kilencz napon át küzdöttek, a’ kölcsönös vádak, szemrehányások és mentegetések so­rában Guizot egy beszélgetést is említett, kö­zötte, akkor még londonbani követ, és Pal­merston lord között; ’s hogy e’beszélgetés­kor a’ lordnak ezeket is mondotta: „Can­ning ur egykoron egy igen szép ’s igen szi­ves beszédben megmutatá, mikint hatalmá­ban van a’ barlang, hol a’ szélvészek ben­­zárvák, és birtokában a’ kulcs eme’ barlang­hoz. Francziaországnak is van egy illy kulcsa, pedig — úgy hiszem — ezé a’ nagyobb. Ne adjon ön a’ franczia népszenvedelmeknek komoly tárgyakat, irtózatos rugalm­at.“ És midőn e’ szavakat mondá Guizot úr, a’ pár­­tokra szakadt követkamara feletté politicai rokon- és ellenszenveit, ’s egyetemes helyes­lést kiáltott. — Valóban úgy látszik, e’ vész­barlangnak dühös foglyai gonosz egy csoport, csak a’ kulcscsörgést hallják meg, ajtajok zárva maradjon bár, nehezen csillapulnak újólag. Ám a’ „békeministerség“ (a’ mint ne-­­­vezik) többséget nyert a’ „harczministerség“ ellenében. Mehemed-Ali —mint tudjuk — alkura lépett Napierral, lemondott Syriá-­­ról,hadserege maradványaival visszaparancso­ i rá Ibrahim­ot, a’ nagyúri hajóhad kiadá­sát lekötelezé, mihelyt Egyiptus örökös kor­mányában a’ szultán által meghagyatik, a’ szövetséges hatalmak által biztosíttatik; ’s bár némelly angol lapok Napier commodore­­nak békekötő hatalmát kétségbe veszik; bár konstantinápolyi hívek Mehemed - Alinak az egyiptusi passaságba visszahelyzetétöl a’ di­­vánt idegenkedni állítják; ’s Anglia ajánló tanácslata Ponsonby lordban nehezen fog igen buzgó végrehajtóra találni, igen valószi­­nű mégis, hogy a’ háborúnak pillanatnyilag elejét vették. De hogy áll a’ dolog egyéb­iránt? A’ békeministerség győzött. Béke van tehát? megszűntek e a’ harczkészületek? ’s a’ félig kivont kard hüvelyébe tán visszalö­­keték? Koránsem. Itt van legelőbb is a’ pá­risi várfalazás kérdése. Ehhez a’ békekormány szorosan ragaszkodik. A’Constitutionnel hirlelni kezdé, hogy az erösítvényi munkák fölfüggesztették, de a’Moniteur ezt nyom­ban (Télelő 19.) megczáfolá, mondván, hogy a’ rkom­ány elhatározá, minden erösítvényi munkákat a’ hadügyi ministeriumban össze­­pontosítani, mellynek e’ szerint a’ közmun­kák ministeriumánál volt osztalék által ada­­tott; de a’ dolog felfüggesztve nincs, sőt a’ hadügyi minister parancsot adott, a’ munkát minden ponton folytatni. És e’ részben sem az ingerült népszenvedelmek , sem a’ kama­rák nem ellenkeznek. Néhány év előtt egy­hangúlag síkra keltek minden hírlapok, és egyhangúlag l’árisnak egész tömege, midőn az egyes bástyákról szó vala; most még egyetlen ellenző felszólalást sem olvas­­hatunk. A’ kamara pedig bureaux-iban igen nagy többséggel határozottan kedvezőleg nyi­­latkozék, ’s az illető törvényjavaslat vizsgá­latára választott kilencz tag is egytől egyig az eszme pártolóihoz tartozik. Közöttük van­nak Odilon-Barrot és Thiers is, sőt Thierst a’ választmány elnökének ’s előadó­jának is gyanítják — őt, kitől a’ terv ere­deti, ’s ki még a’ válaszfelirati viták alkal­mával is rész polgárnak mondá mind azt, ki Párist erösítni ellenzi. — Ez eléggé érthető nyi­latkozás a’ kamara részéről. Mire azonban a’ német hírlapok, délszaki végvárak reményével ’s óhajtásával felelnek. — Másik a’ tevőleges harczkészület. E’ részben sem változtatott semmit a’ béke ministere; mondják ugyan, hogy Thiers 939.000 embert kívánt, Gui­zot pedig 500 ezerrel beéri, de a’ különb­ség csupán látszatos, mert nem kell felej­teni , mikint Thiers kilencz száz ezrében 300,000 nemzetőr vala, kik háború esetében minden minister számára készen állanak; sőt — úgy látszik — a’ nemzetőrség mobilisatió­­jára a’ parancs immár nem csak kiadatott, hanem buzgóan végre is hajtatik. Az All­gemeine Zeitung egyik strassburgi le­velezője Tétele 20-áról írja, mikint az al­só-rajnai megye részéről, a’ m­obilisatio ered­ménye már ki is hirdetteték. Ez magában is elég fontos már, de még fontosabbá lesz, hahogy a’ többi megyékre számmértékűi néze­tik. 28,606 ember a’ mozdítható nemzetőrség e’ megyében, mellynek népessége 561,859 lélek. Ha ez arányt követve meggondoljuk, mikint Francziaországot több mint 32 millió lakja, a’ mozdítható nemzetőrséget egy és fél millión túl tehetni. Vegyük még ehhez a’ hadi raktárak, fegyvergyár ’s öntőműhelyek­­beni élénk mozgalmat, és figyelmezzü­nk a’ hasonnemű védkészületekre, miket Németföl­dön láthatni, emlékezzünk, mikint a' franczia népnek itt hallgatagot ápolt, amott hango­san kitörő véggondolatja, a’ „Kibleh,“ melly­­hez sóvár kebellel fordul, mint Mekkához az imádkozó muzulmán, mindig és mindig a’ „rajnai határvonal ;“ más részről az igen ter­mészetes boszúságot ’s daczos ingerültséget, mellyel a’ németek imer ájtatos óhajtásra felelnek; a’ buzgalmat, mellyel Becker Miklósnak „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein“ dalát tanulják (mellyet már nem csak Derekum F­e­­rencz Kölnben, de — mint halljuk — itt nálunk is, Pesten, egy érdemes valaki ze­nére jön) —mind ezekben meg annyi jelét lát­juk, mi nehezen nyugszanak le ama­ „vész­barlang“ háborítni kezdett foglyai. Figyel­met érdemelnek e’ harczkészületi politica te­kintetében a’ Revue des deux Mondes tanácsai; olly lapé, melly a’ franczia poli­­ticának még mindig fontos orgánuma. „Hi­hető , úgy mond, hogy Francziaországnak valamelly végszerződést elébe terjesztenek, a’ keleti eredmények egyesült kezességéül. De Francziaországnak nem lehet olly ese­ményekhez hozzá járulnia, mellyek nélküle,­­ sőt ellenére , daczára történtek. Minket el­­kü­lönzött állásba helyeztek, miért veszte­nék el annak kedvezéseit ? miért mondanánk le a’ határozás szabadságáról? Ezt ne te­gyük, de fegyverkezzünk, állítsunk fel egy rettentő hajóhadat, és 500,000 katonát. Ez állapotot mi „fegyverzett békének“ nevez­zük. Könnyedén bántak velünk, mert tud­ták , hogy tiz hónap kell, mig egy harcz­­ra­ kész hadsereg hegyéről alkudozhatunk. Hahogy a’ telegraph 300,000 embernek vi­hetett volna parancsot, indulni a’ határ felé, talán egy kissé tovább tartandott a’ fontolga­tás. A’ kormány csak akkor bir határzati tel­jes szabadsággal, mellyre szüksége van, hogy Francziaország méltóságát ’s érdekét meg­óvhassa, „ha Francziaország kard­ját minden órán Europa mérle­gébe vethetit“ — így a’ Revue. Mind ezek mellett a’ jövendőre nézve ta­lán még legfontosabb jelenet amaz ingerült gyülölség, melly a’ francziákban Angolhon ellen fölgyuladt, ’s mellynek ellenében az angol szövetséget, bármelly ministerium is nehezen tarthatandja fen sok ideig. E’ gyü­lölség még a’ legfontosabb udvari lapok­ban is az elkeseredésig kifakad. A’ J­o­u­r­­nal des Débats (Telelő 20.) igy fe­nyegetőzik e’ tekintetben: „Ha az angol la­pok minket idegen birtok bitorlásáral vá­dolnak , mivel előbbi ministereink egyiké­nek a’ baleari szigetek tekintetébeni titkos gyakat, ’s változataival a’ nemzeti cselekvény és irány felett uralkodjék, de úgy,hogy tőle függjenek ezek; mert jövendőjét mélyen át­gondoló, ’s minden tettének kiszámoló ered­ményeit. Két eleme van nemzeti életünknek; az egyik az alkotmány, mellyel illetnek inkább az eddig felhozottak, a’másik a’nemzetiség, mellyről szó­lani szándékozunk. Nemzetiségünk érzete koráb­bi mint az alkotmány javításé, de ez csak ösz­­tönszeríűleg ered ki belőlünk, csak sejditése jö­vendőnknek , csak csillám, mellyel körülvesszük magunkat. Ezért nemzetiségünk körüli mozgal­maink eddig annak csupán bel terjedelmét, belső életét illetik; kifejteni nyelvünket literatura ál­tal, behozni a’ közigazgatásba a’ deák mellő­zése által; ezek voltak a’ fogalmak a’ nemzeti­ségről. De az idő haladt, ’s ott állunk most, hol a’ nemzetiségnek áthatóbb, nagyobbszerű eszmét ’s mindent magába fogadó terjedelmet kell ad­nunk. Nemzetiségünket az enyészettől megmentők.­­ Eredménye az érzetnek, mellynek hogy a’ leg­­elhatározottabban, legelszántabban nyilatkozzék, csak ébredni kelle; de ezzel koránt sincs min­den elérve. Nemzetiségünknek magasb status­­czéljai is vannak, azok, mellyek a’jövendő nagy­ságra, boldogságra nemzeti egységet kívánnak meg. Az eddigihez hasonló cselekvényü­nk lite­­raturánk körül még igen sokat tehet; de sem a’ feltoluló idegen elemeket feltartóztatni,sem a szunnyadókat sympathiákra költeni nem fogja. Arra, hogy az elemeket, mellyek körültünk cso­­portoznak — ’s mellyek nem­ épen elleneink — meleg barátainkká változtassuk; arra,hogy ma­gunkba olvaszthassuk, hogy magyar hazánk csak magyar nemzetiséget ismerjen, egészen új pá­lyára kell lépnünk. Buzgalmunkban átnézzük az önmegtagadást, nem ismerjük az áldozaot,mellyet nemzetiségünk elfogadása megkíván kárhoztatjuk ,a’ késleske­­dést. De ha követelünk, mit adunk? Mi az,mi­vel az ellent kibékíteni, a’ részvétlent fölmele­­gíteni, az alvót fölébreszteni akarjuk? A’ buzga­lom, a’ lelkesülés saját nemzetiségünkért? En­nek magának ellennemzetiséget teendnek elébe. Mit teszünk ekkor ? kényszerekhez nyúlunk ? Ez a’ meghasonlás; ez a' viszálkodás épen ellen­téte a’ nemzeti egységnek, mellyen jövendőnk boldogsága, dicsősége alapszik. Ennek elejét kell vennünk. Kössünk magunkhoz minden idegen elemet a’ rokonszenv édes lánczaival. Adjunk az adottakért, követeljük nemzetiségünk elfoga­dását egyfelől, másfelől nyújtsuk az alkotmány jótéteményeit, mit a’ javitva haladás eszméjét magáénak vallott kormányunk hozzájárultával tennünk jogunk is, hatalmunk is van. Nálunk a’ nemzetiség az idegen elemeknél nem érzett kincs, nem ismert saját, de követeljük el tőlök, ’s azonnal ismerni, érezni fogják. Ekkor a’ bár örömmel, bár készleg feláldozottért semmi kedve­zést, semi jótéteményt nem nyújtunk e ? Legter­­mészetesb vágya az embernek a’ jólét, tegyük, mennyiben alkotmányunk által eszközölhető, hogy mindenki a’legnagyobb fokára jusson annak. Költ­­sünk alkotmányos sympathiákat, ’s győzzünk meg mindenkit arról, hogy nemzetiségünk terjesztése

Next