Pesti Hírlap, 1841. január-június (1-52. szám)

1841-01-06 / 2. szám

nomadícus szennyre bármikép visszaemlékeztet­ne, a’ mi, egyes személy bűne miatt, az egész szín­művészet iránti részvétet, sympathiákat csök­kentené. Kiknek előadásain a­ művészet szelíd örömeit tisztán élvezni akarjuk: azoknak minden erkölcsi mocsoktól, durvaság ’s alacsony szen­vedelmek minden bélyegétől menteknek kell len­niük, ’s művészi szorgalommal és tanulmánynyal az élet feddhetlenségét kötniök össze,így fognak lassan kint egészen elenyészni azon balvélemé­­yek, mellyek a’ színészekre nézve máig is n­ámosak kebleit ülik, így fognak ők is felver­gődni a’ közbecsültetés azon szép társasági fo­kára , hol például a’ bécsi udvari színház tagjai a’közvéleményben állanak. — Télhó 3-kán „Arany ki­rá­ly“. 4-én „Gaz­dag és szegény“ franczia dráma 5 felvonás­ban , Louvestre után Kazinczy Gábor. 5-én ,,A’ m o­­ n á r o k“, víg balét 1 felv. Mi, nem terjeszkedvén egyes előadások rész­letes bírálataira, inkább az egész irányt tar­­tandjuk szemmel, melly e’ nemzeti ’s azért mindnyájunkat érdekelni kellő intézetnek adatni fog, ’s nem annyira az épet, egészségest,melly úgyis megél saját életrevalóságánál fogva, mint a‘hiányokat ’s körjeleket emelendjük ki. Az eddigi előadásokból indulva ki, egy pár általános megjegyzést: 1) Arra, hogy színművek­ben élvezetünk legyen, első ’s múlhatatlan megki­­vántatóság, hogy halljunk ’s értsünk. Mit hasz­nál a’ világ minden szép beszéde, a’ leg­­ügyesb drámai ecsettel festett indulatok, ha nem halljuk, nem értjük a’ mondottakat, ha aggodalmasan kell kezeinket fül elébe tartanunk ’s kényelmetlen helyzetekben színpad felé for­dulnunk, hogy valamicskéhez juthassunk a’ szava­lás kincseitől ?! — Igyekezzenek e’ bajon segítni szinészienk, forduljanak ne hátra ’s ne oldalra, ha­nem a’ közönség felé, mennyire csak lehet, ’s e’ vigyázatot kössék össze értelmes, zengzetes szavalással. — Vendéglőbe azért megyünk, hogy ételt ’s italt adjanak,’s igen zúgolódnánk,ha azo­kat csak távolról mutatnak; színházba azért me­gyünk, hogy szellemi éleményhez jussunk, ’s megnyughatunk e, ha a’ várt élemény értetlen hangokban zeng le?— 2) Nagyobbszerű művek­ben, miilyen p. o. a’geniális Kean, apróbb sze­repek képviselőit is erősb egyedekből szeretnők válogatni, ’s néhány hiányzó jeles tag távolléte élénken érezhető, kik, hogy színpadunk szá­mára minél előbb vissza nyeressenek, óhajtva várjuk. Fáj gondolni, hogy talán pénzügyi tekin­tetek miatt nem láthatandnánk minden részeiben ’s tagjaiban öszhangzó, kielégítő előadást. 3) Ha már a’ közönség nagy részének sülyedt vagy fejletlen ízlése ’s pénztári tekintetek (mellyeknek nemzeti színháznál nem volna szabad befoly­­niok) elkerülhetlenné teszik a’ bohózatok olly aljas nemét, mint p. o. az „Arany király,a melly a’ müveit füleket nem egy illetlen kifejezéssel ’s korcsmái elmésséggel sérti: legalább töröltesse­nek ki azon botrányos helyek, mellyekkel, egye­sek kövér felkaczagásán kivű­l, semmi becsüle­tes czél el nem éretik. 4) A’ szinházlátogatók száma hihetőleg növekedni fog, ha a’ lehet­ő­­s­é­g­i­g fütött terem több melegecskével látja el talpainkat. Mert minden szoros kapcsolat mel­lett, mellyet test ’s lélek közt lenni tanúnak a' philosophok, a’ művészet leghőbb tüze sem ké­pes reánk jótékonyan hatni, ha physicai hideg dermeszti a’szellem gyarló borítékát. A’ jól fűtés vonzó elsősége lesz színházunknak a’ német fö­lött. A’ színházunknál egy időre parlagon maradt operában, hir szerint, Laugh k. a. fog, mint szerződött tag, nem sokára föllépni, ’s először is Bátori Máriában. Langh k. a. néhány hang­versenyben hallatván magát, olly erőt fejte ki, hogy tőle a’ mindennapinál jobbat méltán vár­hatunk. Győrből Telelő 30-áról írják, hogy ott ma­gyar játékszini egyesület keletkezik, melly Fe­kete Gábor szinésztársasági igazgatónak két, a’ husvétkor kezdődő ’s­iszkóval végződő német saison előtti, ’s két az után következő, és így összesen négy hónapra, 56 előadásra 2000 pen­gő forintot , ’s 16 szabad jutalomjátékot bizto­sít.­­ Az ezen vállalatot létre hozó lelkesü­lésre sokat munkáltak a’ pesti játékszín ott működött jeles tagjai, különösen Lendvay és Megyery. Ez utóbbi iránt az érdemlett elismerés nem ko­szorúkban ’s versekben ugyan , mellyeket a’ kor rész szokása olly unalmas és czélszerűtlen bőkezűséggel szokott hinteni, hanem szívből fel­törő erőteljes éljenekben nyilatkozott. T. H­irdetések. Előfizetési hirdetés a’ Hírnök és Századunkra. Az, újév’ közeledtével bizodalmasan szólítjuk fel olvasóinkat hírlapunk’ további pártolására. Irányát tekintve lapjainknak, azok jövendőben is változatlanul az alkotmány’ösvényén járandnak. Trón, oltár, törvényes szabadság, meggondol, lépcsőnkinti, a’ honi statusjogra, nemzeti characterre ’s a’ magyar történetre alapított előhaladás, lesznek mindig jelszavai. Ezen iránynak milly sikerek­ követését ’s közelítését három év mutatja. Egy uj év’ küszöbén állunk. Ha megnyugtató érzéssel tekintünk a’ múltra, magasztos­ érzelmekkel kell a’ jövendő elébe néznünk. Fejlődésünkkel mind több kivánatok ébredtek; ’s e’ kiváltatokat ismerjük, e’ kivánatokat teljesíteni akarjuk. Mindenek előtt belföldi levelezésünk tágabb kör mellet, nagyobb szabatosságra fog emeltetni; politicai életünk’ emelkedésével, szilárdulásával tisztulni kell egyszersmind benső ügyeink feletti nézeteinknek ; az ismét­lések’ gyer­me­ki kora elmúlt. Mig a’ Századunk rendszeresben adja elő korunk’ politikai életének külön irányait és okleveleit kül- és belföldön , ’s a’ legkülönfélébb tudományok’ szakait, addig a’ Kisfutár a’ napi tárgyak’, napi viták’ közlése mellet a’ legnagyobb figyelemmel kisérendi litteraturának’ önálló termékeit. De kiválólag figyelmünk’ tárgya leend a’ journalistica. Ez az, mellynek még mindig szűk ’s alant körben forgása hozta szemlénket ’s időszaki sajtónkat létra. Mindkettőnek czélirányos átalakulását véltük szükségesnek. Napi literaturának még nem forog olly tágas körben, nem olly gazdag forrás, melly az őt illető birálgatások’ gyakori megjelenését szükségessé tenné. E’ szerint az összes napi litteratura feletti szemlénk uj évtől kezdve rendesen, minden hónap’ végén jelenend meg. Annak nemcsak egyes termékeit emelendi ki, hanem jellemét fogja egyszersmind adni ’s áttekintését a’ havi literaturának, — ’s még külpoliticának a’ m. lapok által mikinti alkalmazása sem kerülendi el figyelmét. E’szerint havi szemlénk szilárdan a’ havi journalisticának irányát, jelentőségét, szakonkinti feljelölését adandja, mellőzvén mindig, mint már m­ás alkalom­mal mondottuk, a’ középszerűt, talentum nélkülit, a’ szolgai utánzást ’s a’ gyermekes télijátékot. Előfizetési ára lapjainknak az eddigi. Postán borítékban 4 ft 24 kr., helyben 4 ft. p. p. Előfizethetni minden cs. kir. posta­­hivatalnál, hol a’hibátlan czímzetek’ átadása kéretik, — ’s helyben a’ Hírnök ’s Századunk szerkesztői hivatalnál (Sétatér 749 sz.). Egyszersmind teljes tisztelettel kéretnek a’ t. ez. előfizetők, méltóztatnának a’ megrendelésnél az előfizetési árt is letenni, hogy igy minden támadható kétségek’s zavarok elháritassanak; valamint arra is birodalommal felszólítjuk­­, olvasóinkat, hogy saját ügyeikben írandó leveleiket bérmentesen küldenek, minthogy a’ szerkesztőség azon költségeket semmikép nem pótolhatván, mind­azon bém­entetlen leveleket, mellyek nem ismert és nem a’ szerkesztőség által megkért vagy m­egbizott kéz által i­atvák, visszau­­tasítni kénytelen volna. A* Hírnök’ és Századunk' szerkesztésért*. 1') (1.3) A* magyar* gazdasági egy csőrét szabályainak 11-dik pontja szerint folyó hónap 25-dikén délelöt­ti 10 órakor a’ n. casinoban nagy gyűlést fog tartani, mellyre min­den t. ez. rendes tag szíves megje­lenése kéresik. Pesten, télhó 5-kén 1841. Kacskovics Lajos s. k. egyedied titoknak Nagy Ignácz .SZINVILTÁRV­ XVIIk füzete SZÍV és TRÓN, dráma 4 felv. Hugo Vikor után Hagy Ignácz, most jelent meg és Eggenberger József és fia könyvkereskedésében (Pesten feren­­cziek zárdája átellenében) díszes ki­adásban 40 pengő áron kapható; az eddigien megjelent 15 füzet­ből ugyana­z áron szinte találtatnak még példányok. aasagrgiaB. Pesther Tageblatt. Organ für thiesmn, finnet, Cilim m­it Matrrljaltung. Szerkesztő: Harmadik évfolyam. Kiadó: Dr. Saphir Zsigm­ond. 1841. Heckenast Gusztáv. Minden nap (hétfőt kivéve) egy egész ív, fóliában, előfizetési feltételek. Budapest részére: fr. kr. ....................................................s — Egész évre minden nap házhoz küldve .... 9 — Félévre..................................................................4 30 Félévre, mindennap házhoz hordva.........................5 — Előfizetni lehet minden cs. kir. postahivatalnál. Egész évre Magyarország számára: fr. kr. Egész évre, kétszer egy hétben postán küldve bo­ríték alatt................................................9 — Félévre detto. detto. detto. . . 5 —■ Félévre, négyszer vagy hatszor postán küldve . 6­24 Heckenast Gusztáv. Kiadja Landerer Lajos, szerkeszti Kossuth Lajos.

Next