Pesti Hírlap, 1841. január-június (1-52. szám)

1841-01-02 / 1. szám

SZOMBAT 1. TELN­O 2. 1841 Pesti Hírlap Megjelen e’ hirlap minden héten kétszer: szerdán és szombaton. Félévi előfizetés a’ két fővárosban házhozhordással 5 fr, borítékban 6 fr , postán borítékkal 6 fr. pengő p. — Előfizethetni helyien L­a­nde­re­r Lajos kiadó tulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 583-d. szám alatt, egyebütt minden cs. kir. postahivatalnál. Mindenféle hirdetmények fölvétetnek, ’s egyegy hasábsorér­t, garmond betűkkel, 5. pengő krajczár számíttatik. MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. Most, midőn e lapokat megnyitom, öröm­mel van szerencsém értesíthetni a’ tisztelt közönséget, hogy semmit el nem mulasz­tottam , mi által a’ lap érdekességét emel­jem, és szives szándékomat, a’ közkívánat­nak megfelelni, tettleg bizonyítsam. Úgy vélem, e’ szándékomnak fényesb tanúságát nem adhatom, mint az által, hogy a’ szer­kesztés vezérlésére Kossuth Lajos urat kér­tem meg, kit ezennel a’ t. közönségnél, mint e’ lapok szerkesztőjét, bemutatni ha­­zafuji szíves örömemre szolgál. Landerer Lajos. Midőn a’ tulajdonos kiadó üz­eme’ nyilat­kozása következtében szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből teszszük azt, hogy a’ napnak tömérdek szükségei között alig van egyegy sürgetőbb, mint olly időszaki lap, melly a’ nemzet életének hű tükre legyen­­ közzé , nemzetivé tegye öröm ’s bánatnak, hűség’s törvényességnek, bajnak’s hiánynak minden érzetét, mellyet a’ nemzet szivé­ben egy hangrezgésre találni köz, magas és szent érdekek jogosítanak, és szabad tért nyisson az észnek, értelemnek, jóakaratnak, hogy szűkkeblüséget , mint elbizakodást egyaránt kerülve, vak előszeretet, vak elö­­gyülölség nélkül, higgadt kebellel ’s ama’ mérséklettel és Hiedelemmel, melly a’ jó szán­dék és igazság bélyege , megvitassák és elő­készítsék a’ napnak nagy kérdéseit, mikben a’ honnak jövendője rejtezik. M mert nem az a’ kérdés közöttünk, haladjunk e, avvagy meg­álljunk? miként Józsue napjáról írva van; — e’ kérdést eldönté a’ Mindenható, midőn a’ világot megteremtette; és bizony nincs erő, melly a’ világkerék küllőibe vághasson — nem ez hát a' kérdés közöttünk, hanem az, hogy mit és mikint? És itt egy magasabb nézőpontra van szükség. Nem mind javítás, a’ mi egyes érdekeknek hizeleg, és tartós csak az, melly igazságon épült, valódi szükségen segített, ’s a’ nemzet életéből ön­­ként fejlett ki. Ismerni kell tehát a’ nemzet­nek előbb önmagát, és ismernie kell szük­ségeit; aztán megvitatni czélt és eszközö­ket, dolgot és módokat, minden oldalról,’s ha ekkor elkövetkezik a’ törvényhozás ideje, áldásdús leend mindenik törvény, mert egy­­egy socialis meggyőződést mondott ki. A’ törvény, melly ekkint született, mindenek előtt jogszerű leend,—mert hiú bölcseség az, mellyet a’ jog tekintete nem vezet, de a’jog­szerűség határai közt követni fogja a’ józan politica sugallásait, és bizonyosan nem felej­­tendi, hogy a’ századokon át emelkedett or­szágépület roppant boltjainak árnyékában millió élet, millió érdek nyugoszik, melly az igazság mellett gyöngéd figyelmet ’s kí­méletet is követel. — Vezetni egy időszaki lapot, melly illy tükör, illy kalauz, illy rak­tár legyen , nehéz, fontos feladat , ’s ha mi, kik mélyen érezzük, hogy egyike vagyunk a’ leggyengébbeknek, a’ kiadó úr becses bizodalmú felszólításának, erőtelenségünket feledve, engedénk , olly hiedelemben tettük azt, hogy egy illy nemű szükség érzete sok kebelben él, ’s igy számos polgártársaink és barátaink köréből nem egy kitűnő észre és szivre számolhatunk, kik erősbek mint mi, gyámolitandják gyöngeségünket. — És ha szükségről születtünk, távol volt tő­lünk, az időszaki sajtó körébeni pályatársa­ink érdemeit kellőleg nem méltánylani, csak azt akartuk mondani, hogy egy nemzet éle­tében több szinvegyület és több árnyéklat van, és egymás mellett mindenik megfér. Mi baráti kezet nyújtunk pályatársunknak, ’s végczélunk különböző nem lehetvén, en­nek megközelítéséhez egy becsületes ver­senyre szólítjuk fel, ’s ha versenyzésünk egymásnak viszonosan jótékony ösztönül szolgálandott, minden dicsőséget örömest átengedünk — elégültek, ha szerényen sza­bad lesz éreznünk , hogy a’ közjó nagy építményéhez egykét kődarabbal mi is járul­­hatunk. — Helyén lenne most talán az ígé­retek és biztatások szokott szóseregét elő­­sorozni , de mi úgy hiszszük , az értelmes közönség illyesminek nem sok becset ád, ’s a’ hol foglalót csakugyan kiván, inkább haj­landó személyességet mint ígéretet annak fogadni. — Lapunk jövendője m­inkezünktől függ. Hogyha nem vagyunk szükségtelenek, hogyha sem későn sem korán nem jövénk, egy szóval: hogyha megérdemeljük, bizony­nyal pártfogást is lelendünk a’ nemzetnél­­ — ha pedig mind­ez másképen vagyon , le a’ színpadról ügyesbek elől­ nem érdemtettük meg az életet. Azonban, ha gyöngeségünk érzetében nincsen is bár jogunk, egy derék művészünk példájára, az érdemes közönsé­get a tridesi reményekkel biztatni, annyit minden esetre nemes önérzettel bátran el­mondunk, miképen szennyes érdekek vezetni soha sem fognak, meggyőződésünk nem lesz eladó, és tanulni szeretve is, szükségét is érezve, észnek és oknak ugyan mindig hó­dolunk, de más semmi, ’s nevezetesen Nagy Pál ,,egykori“ szavaival élve, ,,sem a’ ha­talmasok komor tekintete, sem polgártársaink heve soha el nem tántorít.“ — Ezek után nincs egyéb hátra, mint a’ tisztelt közönsé­get megkérni, hogy miután a’ kiadó tulajdo­nos úr lapjaink kiadhatása felöl tisztába csu­pán a’ lefolyt év legutolsó napjaiban jöhetett, ’s igy a’ szükséges előkészületre, adatgyűj­tésre , vidéki levelezés elrendezésére időnk teljességgel nem vala, sőt a’ szerkesztés elvállalása is csak épen most, már a’ hirdet­mény közrebocsátása után történt, lapjaink becse ne az első egykét számokból ítéltes­sék. — ’S most a’ dologra. — (Kinevezések.) Az 1840­. XV. t. ez. 2. r. 1. és 3. §§-aiban felállított váltótörvény­székekhez történt kegyeim, kir. kinevezések a’ következők: A’ váltójeltörvényszéknél Pesten: elnök: Végh Ignácz ; ülnökök: Luka Sándor, Csá­szár Ferencz, Vághy Ferencz, Laczkovics János, Lipovniczky Vilmos és Fáy Ferencz; kiadó —, iktató—. Az első birósági váltótörvényszékeknél ’s különösen Pesten: elnök: Alm­ásy Mó­ricz gróf; ülnökök: Rudics Dániel, Derra Miklós, Ordódy Flórián,­­­ákozdy Zsigmond, Gábriely János; jegyzők: Joannovics Deme­ter, Szabó Imre, Cserneczky József; ki­adó: Oeffner János; iktató: Hersich Ignácz. Pozsonyban: elnök: Zichy Ferencz gróf ifj.; ülnökök: Németh János, Gyuriko­­vics György; jegyző: Szinovácz György; ki­adó : Beke Albert; iktató : Kunsch Lajos. Sopronyban: elnök : Noszlopy Ignácz; ülnökök: Márton György, Nagy János; jegy­ző : Szluha Márton; kiadó: Schreiber Gusztáv ; iktató: Csernel Lajos. Aradon: elnök:­­ ülnökök: Tarnay alkalmaztatását megengednek, mindenek előtt szükséges leszen folyóírásainknak amazokkali rokonságát kimutatnunk. E’ rokonság több pontokra nézve igen kétsé­gesnek fog nyilatkozni. Amott, midőn a’ szónok végszava elhangzott, midőn a’ cselekvés színhelyéről lelépett a’ kor­mányférfiú, hogy kevés perczekre fejét nyugo­dalomra bocsássa, már azon pillanatban megra­gadja őt briareusi karjaival a’ sajtó, ’s mikorra másnap házának küszöbén túllép, már minden átmenőnek szemében láthatja, hogy a’ hírlap őt bírói széke elejébe idézte, ’s hogy ítéletet ho­zott róla az olvasó. A’ dolog így van , azt nem tagadhatni; ha az ezzel szükségkép járó erkölcstelenség kimu­tatása talán némi nehézségeket szenvedne is, — az adatok valók; de hogy ezen daemoni erő el­lenében nem mindennapi szelídséget fejlesztenek ki hírlapjaink, azt talán felesleg volna bebizo­nyítani , miután tudva van mindnyájunk előtt, hogy a’ nyomtatott szó csak úgy veheti között­etünk útját az olvasókhoz, ha előbb belépti jegye- J­OURNALISTICA, Örvendetes jelenség ’s ollyas, mellynél mi sem tanúsít­ja inkább szellemi haladásunkat,hogy alig van kérdés a’ társasági, politicai és irodal­mi újabb életben, melly, ha ma szó létetik róla Párisban, Londonban, a’ polgárosító eszmék e’ műhelyeiben, rövid idő múlva viszhangra ne ta­lálna e’ hazában. Hogy néha talán a’ silányabb előbb érkezik meg hozzánk az értékesebbnél, hogy a’ nagyszerű nem mindig geometriai vi­szonyban nő útközben, hogy néha salakot is vesz­ fel a’ vándorlás alatt, néha pedig nagyon is eredeti alakjában — a’ nélkül hogy mint szük­séges a’ már köztünk létezett elemekkel elve­gyült volna — szólal fel az eszme, — mind ezt talán nem tagadhatni, de azért az élet, a’ ha­ladás jelenségei csakugyan világosan mutat­koznak. Valamint ezelőtt kevés évekkel az, ki egy hírlappal kezében jelent meg a’ közönség előtt, el nem mulasztotta a’ külföldi hírlapok számá­ról és mennyiségéről szóló statisticai adatokat egyúttal szép csomóban bemutatni a’ közönség-fé­nek. Ritkít azoknak polgárosító hatalmára utal­ván: úgy alig hallatá magát minapában egy két rhetori szózat a’ külföldön, melly a’ való, a’ szi­lárd tudományosságra csak kárt jósolt a’ hírlapi czikkecskékből, ’s mindjárt találkoztak közöt­tünk, kik azt viszonyainkra alkalmazhatni siet­tek, kik néha nagyon is érezhetőleg jelentkező tudománytalanságunkat ’s a’ szilárd alapon nyugvó műveltség hiányát egyenesen újságaink­ban ’s különösen ezeknek növekedésében ke­resték. úgy hiszem, kár volt itt megállapodniok, ’s miután egy újabb szózat a’ Szajnánál nem csak a’ tudományosság végveszélyét, hanem a’ nyil- tvános erköltsiség tönkre jutását is a’ hírlapi hasábokban dühödő szenvedélyekben találó­ he­lyén fogott volna lenni egy van breugheli fest­ményben hírlapjainkat nagy bűvöst képében tün­tetni fel a’ közönség előtt, m­ellyben minden, a’ mi nemes, minden, a’ mi tiszteletes, a’ szen­vedelem lángjainál összepörzsöltetik.... Mielőtt e’ vádaknak reánk és hírlapjainkra

Next