Pesti Hírlap, 1841. január-június (1-52. szám)

1841-01-02 / 1. szám

VÁLTÓJOG­I 1® HA­XIS! Az eszme tetszett, 's egyéb sürgős , már folyamatban volt munkáim közt is eltökélem azt — csekély tehetségem szerint — létesíteni; ’s a’ mint váltó­jogi magyarázatomban haladtam, kezdett készülni a’ „V­á­lt­ó t­ö­­r­v­é­n­y­k­e­z­é­s­i irományok“ gyűjteménye is, midőn most, kitűzöl?'előleges munkáimat bevégezve, kettő­zött iparral fogtam a' jelenhez, mellyröl ezennel figyelmeztetöleg kívántam emlékezni publicum előtt. — Az eszme bizonyosan jó (’s érette vegye szíves köszünetemet a’tisztelt ismeretlen úr); megvan bennem is a’jó szándék, azt a’ lehető legjobb móddal létesíteni; fogja e mindkettőt jó süker követni? Azt majd nyájas olvasóim ítéljék meg. Nem lesz tán fölösleges ez úttal pár szóval a’ tervről is emlékezni, mellyet e’ munkában követtem. — Ez röviden a’következő: Fejezetekre különőzve a’ váttótörvényszékek elibe tartozó peres és nem­peres tárgyakat, mindenik előtt rövid theoriáját kívántam adni a’ fölvett tárgy­nak, mellyet aztán gyakorlatilag példákban világosítok fel, hozzáadván a’ szük­séges irományokat, mindazon közönséges­ esetekre nézve, mellyek az iráni törvényszék ek­be terjesztendők, ezeket pedig az illető birói határozatok kö­vetik — peres, mint nem-peres tárgyakban — az ügy tökéletes bevégezteig; ’s bár egyelőre csak az 1840: XV. czikkelyben előfordulható eseteket tűzöm ki munkám tartalmául, ha mindazonáltal fáradozásom publicum által javulást nyerend, — azt a’ többi (XVI—XXI-ig) czikkelyekben előforduló, a’ tör­vénykezésen ugyan kívül eső, de majd mindennapi szükséggé leendő iromá­nyok példái követendik. Budán, October 31-kén 1840. Császár. HECKEN­AST GUSZTÁV, PESTI KÖNYVÁRUS ÉS KIADÓNÁL JÖVŐ JANUAIUUSBAN EL­KÉSZÜLÉS D: VÁLTÓTÖRVÉNYKEZÉSI IROMÁNYOK’ PÉLDÁI. IRTA KOLGYÁHI CSÁSZÁR FEREN­CZ PESTI KIRÁLYI VÁLTÓ-FELTÖRVÉNYSZÉK BÍRÁJA. Egy kötetben: 20—25­8 rétü ív. Előfizetési ár 2 f. 30 kr. peng. A" könyv megjelente után bolti ára fölebb fog emeltetni. Polgári köz­törvényszékeink előtti törvénykezési rendszerünktől a’ váltó­törvényszékek előtt folytatandó ügyekbeni eljárás lényegesen különbözik. — Amazt a’ nálunk százados szokástól szentesítette, a’ joggyakorló- és törvény­­tudósnak elég alkalma volt és van minden formáiban és fogásaiban látni, ta­pasztalni , salátává tenni; és mégis ki nem ismeri K­a­s­s­i­c­s „P­r­a­x­i­s J­u­r­i­d­i­c­a Civilis“ czimű köz­érdekű, köz hasznú munkáját, mellyel nemcsak joggyakorlóink, hanem jogászaink is mintegy kalauzul több alkalommal, ’s kétségkívül a’ leg­jobb sükerrel ’s haszonnal forgatnak? L emezzel (a’ váltótörvénykezési eljá­rással) ekkorig csak keveseknek volt alkalma megbarátkozhatni, mert benn az édes honban valamint szokatlan, úgy — részleteiben kivált — jobbatlán ismeretlen is. Ez ok indított engem arra, hogy olly peres és nem-peres irományok pél­dáit gyüjteném össze ’­ adnám publicum kezébe, mellyek a’ kevés idő múlva életbe lépendő váltótörvényszékek előtti ügyekben használtatni fognak; meg levéli győződve, hogy ebbeli munkálatommal nemcsak literaturánk egyik me­zején fogok hézagot pótolhatni, hanem új törvénykezési rendszerünkben is ke­véssé járatos, joggyakorlóinkra nézve egy — legalább félig-meddig szüksé­ges — segédkönyvet készítendők, melly eleinte kivált könnyíthetni fogja a’ magában ugyan igen egyszerű, de még most új ’s azért szokatlan irományok fogalmazási és alkalmazási módját. Egyébiránt megvallom, hogy az eszme illy kézikönyvet készíteni, nem enyém. Folyó évi Augustusban, egy ismeretlen kéztől következő tartalmú, keret nélküli levélkét kaptam a’ pesti postával: „Tekintetes úr! Ollyan stylarét méltóztasson készíteni a' váltójogba, mint Kassics „Praxis Juridica“ a’ köz törvénybe­n — tisztelője/­A’ pesti jótékony asszony-egyesület jövő ISII-ik évi január’ 10-ken a’ pestvárosi táncztermekben nyil­vány­os a f­o­r­c­e á­n ■ b á I­­­adand gyámoltyai javára, melly úgy mint az döb­beni években nyilványos sorsjátékkal összekötve lészen. A belépti jegyek, valamint sorsok is i. e. de­­cember 20tól fogva lesznek kaphatók Karlovszky Sigm egyesületi titoknoknál (bálványutcza 191 ), Török Fridi­­k és Liedeman Ferencz urak boltjai­ban a’ váczi utczában, úgyszinte Reblis Rudolf ur boltjában a’ Szerviták piaczán, Emmerling Károly urnái sa’ Vadászkürtben), ’s valamennyi egyesületi választott aszszonyságoknál. Ára pedig lészen (mint eddig) egyegy belépti jegynek ingyen sor­sostul 1 for., egyegy külön veendő sorsnak pedig 40 kr. ezüstben. Sajtó alatt van ’s e’ napokban megjel­n: Budapesti Szemle. II-dik k­ötet. Tartalma: Büntetőjogi theoriák. Lukács Móricz. Az angol alkotmány’ kifejlődése. Trefort Á­­goston. A’ zsidók’ emancipatiója. B. Eötvös József. Caudificatio. Második czikkely. Szalay László. A’ rajzoló művészetek’ feladata. Ileuszk­n­ay Imre: A’ leírhatási jogról Trefort Ágoston. Lu­csito. Heckenast Gusztáv. A’ cs. kir. szabadalm. becs-győri vasút’ 10 ft/c-es vagy 50 fi­tos részvényeinek befizetésére, az alapszabályok 2­ és 3.§. szerint, határidőül 1841. A’ fenebbi munka kiadását alulirt vállalván el, valamint arról, hogy az — szerző úr szavaikint is — kettős hézagot pótoland ki, meg lévén győződve, annak kiadatását tehetsége szerint siettetni fogja, más részről biztosítja a’ nagyérdemű közönséget, hogy igyekezni fog azt (minél könnyebben meg­­szerezhetővé teendő, kellő csín mellett is, a'lehető legjutányosb áron juttatni publicum kezébe. A’ munka annyira haladván, hogy nyomatosa még a’ folyó hónap közepe táján megkezdethetik, reményű , hogy jövő Januárban az egész elkészülend. Ezen vállalatnak különös pártfogására kéretnek meg a’ t. megyék t. ez. jegyző urai, mint szinte minden hiteles könyvárusok Magyarországban, kiket előfizetésre és előfizetők gyűjtésére tisztelettel felszólítok. 10 előfizetett példányra egy szabad példány­nyal szolgálok. A’könyv meg­jelente után bolti ára fölebb fog emeltetni. Pesten, Nov. 1-jén 1840. Heckenast Gusztáv, pesti könyvárus és kiadó. Ugyan annál megszerezhetők ’s általa minden hiteles könyvárus úrnál a’ két testvérhazában. A’Magyar Váltójog, magyarázta K. Császár Ferencz; II. kötet;­ára csinos borítékba fűzve, 3 f. p. A’ Váltóovások, irta K. Császár Ferencz, 1 f. 30 kr. p. évi febr. 1 — 1­5dik napjai rendeltetnek , melly al­kalommal a’ részvény-bizonyitvány’ elem­utatandó, a’ megtörtént befizetés elismerésére. Az évenkinti febr. 1-jétöl aug. 1-jéig történen­dő részvény-kifizetések’ egyenlőségének eszköz­lése végett a’ t. ez. részvényesek egyszerre fogják a’ jan. 31 kétől a’ fizetési ideig tartozó kamatokat letenni. A’ társaság’ középponti pénztárhivatala meg van bizva, a’ fizetéseket naponkint (ünnepeken és vasárnapokon kívül) reggeli 9 órától délutáni 2 óráig elfogadni. A’ részvényesek’ könnyebbségére korábbi ro­­vatbefizetések is—a’ befizetés’napjától 18­01 febr. 1-ig ing a kamattali jutalmazás mellett, elfogadtat­nak mostantól fogva. A’ 10 vagy több darab részvény’ birtokosai megkéretnek, consignatioiknak a' szám és lap’ jegy­zékével együtti kimutatására. Bécs, dec. 7-kén 1840. A’ cs. kir. szabadalm. bécs-győri vasút társaság’ igazgatóságától. Pálya m­­unk­á­j­a jutalomh­irdetés. Néhai tekintetes tudós Schwartner Márton urnak, a’ pesti királyi tudomá­nyos egyetemben a’ diplomatica’ és he­­raldica’ volt­ tanitójának, könyvtár­űrjé­nek és a’ bölcselkedés­ kar’ seniorának hagyományából 200 forint váltó czé­­dusában ajánl­tatik a’ következő tárgy­ról készítendő legjob értekezés’ jutal­mául : „Quid de seythis, eorum sedibus pri­­mariis, migratione, et cognatione cum gente hungarica, e certis auctorum fi­­dediguorum testimoniis constat?“ Azon értekezés, melly a’ jutalmat megnyeri, máshonnan e’ czélra ajánl­­tatott költséggel kinyom­tattatik, és 12 példány a’ szerzőnek adatik. A’ határnap, a’ meddig azok, kik a’ jutalomért vetélkedni szándékoznak, ér­tekezéseiket az itteni királyi tudományos egyetem’ nagyságos rektorának posta­bér’ terhe nélkül beküldeni tartoznak, jövő 1841-ik esztendei november’utol­só napjára van kirendelve; azonnal pe­dig, mellyen a’ 200 forintból álló juta­lom a’ legjobb értekezés’ szerzőjének oda ítéltetik, 1842-ik esztendei mar­­tíus’ elsőjére határoztatott. Az ollyan értekezés, melly szerzője’ nevét nyilván kijelenti, ezen tudomá­nyos vetélkedéshez nem bocsáttathatik, hanem csak az ollyan, melly valamelly jelszót a’ homlokán viselvén, szerzőjé­nek nevét és más őt megismertető jele­ket egy melléje kapcsolt, de zárva le­pecsételt levélkébe foglalja, mellyen kívülről ugyanazon jelszó légyen irva. Ezen tudományos vetélkedésre mind a’ hazai m­ind a’ külföldi tudós fér­fiak meghivatnak, a’ kik, értekezéseiket de­ák, magyar, német vagy franczia nyel­ven készíthetik. Költ Pesten, novemb. 3-kán 1840. Schwartner‘ jutalom-hagyo­mányának gondviselői. JELENTÉS: Pest der Tageblatt. Organ für Wissen, Kunst, Leben und Unterhaltung. Szerkesztő: Harmadik évfolyam. Kiadó: Dr. Saphir Zsiginond. i§41. Ileckenast Gusztáv Minden nap (hétfőt kivéve) egy egész ív, fóliában. Előfizetési föltételek. Egész évre­­ Budapest részére: fr. kr. .......................S — Egész évre minden nap házhoz küldve....................................9 — Félévre..................................... 4 30|Félévre, négyszer vagy hatszor Félévre, mindennap házhoz hordva 5 —1 postán küldve...................... Előfizetni lehet minden cs. kir. postahivatalnál. Heckenast Gusztáv: Magyarország számára: fr. kr. Egész évre, kétszer egy hétben postán küldve boríték alatt . 9 — Félévre „ „ „ . 5 — 6 24 Kiadja Landerer Lajos, szerkeszti Kossuth Lajos.

Next