Pesti Hírlap, 1841. július-december (53-104. szám)

1841-11-13 / 91. szám

Szombat fML­­ November 13 1841, P a64­ Hírlan­ a v»ii nim­it. Megjelen e’ hírlap minden héten kétszer , szerdán és ixnm­baton. Feléri előfizet*! »’ két fővárosban házhozhordáttal S ft, borítékban 6 ft, postán borítékkal 6 ft pengő pénzben. — Előfizet betni helyben Landerer Lajos kiadó tulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 483-ik szám alatt, egyébütt minden ev. kir. postahivatalnál. — Mindenféle hirdetmények fölvétet­nek, ’h egyegy hasábsorért, petit betűkkel, 9 pengő krajczár azára ittatik. Előfizetés a’ „Pesti Hírlap“ 1843-ik évi folyamára. A’ „Pesti Hirlap“-nak—mindig több tökélyre törekvés mellett — továbbá is Kossuth Lajos ur szerkesztése alatt úgy alakja, mint előfizetési föltételei 1842-ik évre változatlanul maradnak. Helyben ,ha tetszik, házhozhor­­dással, egész évre 10 pengő ft, fél évre 5 p.­ft. postán küldve egész évre 12, fél évre 6 pengő­­t. — A’ czímek hibátlan beküldése ’s a’megrendelés siettetése kéretik, hogy a’ nyomtatás a’kellékhez alkalmaztathassék. Az ausztriai birodalomba ’s egyéb külföldi tartományokba küldetni kivánt példányok iránt a’ megrendelés csak a’ bécsi cs. fő postahivatal utján történhetik. Landerer Lajos, ____________________________________________________________________ __________ a’­­Pesti Hírlapi kiadó tulajdonosa. TARTALOM. Kinevezés. Vezérczikk. (V­i­s­z­o­n­oz­á­s.) Kö­vetválasztás Erdélyben. Fővár, ujdons. Megyei dolgok. Vas (törvényszéki táblabirák ’s egyebek választása, gr. E. C. visszahozott ajánlata ’stb). Heves (főispáni helyett, beiktatás­ra rendelt küldöttségek, lemondás, élelmi szükség, hatalomkar, házi adó). Somogy (közmunkák, hanyagság miatt hivatali helyettesítés, körlevelek , újabb adakozások Mátyás szobrára, ’s az iparegyesületre). Já­s­z-Kun-k­er­ül­et (alkapitányi be­iktatás, remény’s emlékezet). Torda (követválasztás). Rö­vid közlés. B­ih­a­rb­ó J. Ágost. hitv. iskolai társulatok. I. Po­zsonyi magyar ’s illyr társaság. II. Selmeczi szláv iskola. Vasból (a’ papság igazolása a’ népbabonák iránt). Köböl­kút (elhunyt Palkovics Károly magyarítás körüli érdemei). Külf. napló. Angol-, Francz-, Spanyolhon. Belgium. Kü­lhir honunkról. Értekező. Javaslat az örökváltság kiviteli mód­jára nézve. ■— Endrődy János. — A’hűbéri örökváltság kieszközlése módjáról.— Hirschfeld F. ■— Magyarosodás ügyében. — Jancsovics Pál. — Hivat. tud. Hirdetések. MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. Ő cs. s apost. kir. felsége Kemény Ferencz bá­rót Erdély országgyűlési elnökét belső status titkos tanácsnokká méltóztatott kegy. kinevezni. (H.k.) Vezérczikk. (Viszonozás.) Mint kinek tájon­ 50 mélység szélén lábai alatt a’ part megindul, ha­­álveritékes desperatio görcsös erejével kapaszko­­dik minden fűszálhoz, úgy küzd még egy pereznyi életért elavult érdekek természetes vagy zsoldos sze­­mélyzete, midőn az átalakulás korszakát élő ném­etben a’ sokáig szunnyadott erők egy uj kor uj vi­szonyainak életsugárainál csirákat kezdnek hajtani. A’küzdés fölött azokon, kiknél valóban „lenni vagy nem lenni“ forog kérdésben, szánakozni ehet, mig az olly igen természetes önérdek termé­­zetes szik­ét viseli, ’s a’ political charlataneria csö­­ömpölő bádog pánczéljába nem burkozik; de mi­­­dyt ezt teszi, elveszti jogát a’ sajnálatra, ’s vagy levetségessé válik mint gyermeki dacz, vagy pen megvetést érdemel; mert nem egyéb, mint D­on­­luixotterie sans Inspiration, jó szándéku­­lletés nélküli szélmalomharcz; pedig ez még rég­ibb , mit róla mondani lehet, mert ha nem ez, úgy isszakarat, ármány, gonoszság. — E’ sorokat, esznek, kik megértik, ’s csak ép’azoknak irvák, ik megérthetik, a’kik más viszonyban élnek, hogy­­mi érthetnék, vegyék egy hosszú gondolatjelnek; mert ha van összeköttetés e’ sorok ’s azok közt, a’­ik következnek, ez csak ollynemű lehet, mint az izmetársulás (associatio idearum), mellyet az el­­őkalandozás ugrásaiban sejtünk, de ki nem mutat­nánk. Emlékezni fognak tisztelt olvasóink lapjaink„83- számának „P o­­ e m i a“ czimű vezérczikkére , ellyben okot adók, miért mellőztük a’ piszkolódá­­sk registraturájával — akarók mondani: a’ „meg­­indult Világ“-gal—a’veszekedést; erre a’re­­strator urnák sem jóra sem rosszra nem fogansz­­itósemper idem inponderabilis felelete nem szott előttünk viszonozásra akár méltónak, akár ialmasnak; hanem történt, hogy azon jeles ha­­nkfia, ki a’ „Világ“-ot X. Y. Z. betűjegyek alatt bérletével szerencsésen, minket a’ diseretio köze­­ségétől fölmentett, ’s nyílt sisakkal mint gróf D­es­­wffy Aurél, azon tanácsot intézé lapjának no­­valis szerkesztőjéhez, hogy kerülje a’ személyes­­déseket, gorombaságokat, mert a’ magyar jour­­listicát semmi sem mentheti meg a’ sülyedéstől, tárgyvitatás helyett személyeskedéssel bíbelődik. Megvalljuk őszintén, hogy e’ sisakfölfedés és nemű nyilatkozás vala , a’ mire tulajdonkép fel­­ílalásunk számítva volt; mert egy részről a’ ne­­s gróf értelmi kapacitását mélyebbnek ’s alapo­dnak lévén szerencsénk ismerni, mint a’ minő­­t azok tarthatnák, kiknek alkalmuk nem volna eményeket másra, mint a’ megfordult „Világ“-t több derekak mellett feltünedezett néhány Jack o’ lantern (csalvilág, Irrlicht) szerű termékeire ’s dialecticai fénymázas felületes sophisteriákra építe­ni: lehetetlen volt kételkednünk, hogy a’as gróf, ki a’ múlt országgyűlésen bölcsen bölcseségnek mondotta, az újításoktól, miket idő’s körülmények kívánnak, nem vonakodni, bizonyosan jobban tudja nálunknál, hogy elvkérdések a’ népek mellében döntetnek el, azoknál tehát individualitásokkal csak azok bibelődnek, kiknek vagy látni nem szabad, vagy a’ kik látni nem akarnak; más részt a’ nemes grófot születés nevelés azon magasabb körök sír­a padlatain honosítván meg, mellyeket beszédben ’s írásban úgy, valamint külviseletben, pallérozottság, műveltség ’s a’ magát még nem csak vetélytárs, de ellenség iránt is soha meg nem tagadó lovagiasság jellem­ez: lehetetlen volt nem remélenünk, hogy a’ journalistica vitatkozásait szellemben, hangban és stylben is nemesítendi, nekünk követésreméltó pél­dául szolgálandó, ’s minden politica­i literatúrai hara­­czosság száműzésével tettleg egy utalt bizonyságot adand, mikint Nagy Fridrik fertelen­esen így védett, midőn azt monda, hogy az emberek inkább posta­kocsisnak , mint tudósnak termettek. — És örvendve gondolok, mikép minden nemtelen gyanusitgatások mellőzésével kerekedendik majd egy nem kevesbbé ér­dekes , mint üdvös eszmecsere, melly az igazságnak ’s vele a’ honnak minden esetre javára válik; mert ha keblünkben örökre rendithetlenül él is egy vezérelv, melly mint a’ mágnestű változhatlanul örökké egy égtájra mutat, de távol vagyunk azon botor bizako­­dottságtól, hogy midőn ezen vezérelvnek különböző viszonyokra alkalmazásáról van szó, a’ részletekben vagy ítéletünket csalhatlannak vélnek, vagy egyébről, mint szándékunk tisztaságáról ’s az igazságnak és a’ tanácsosnak őszinte akarattal kereséséről kezes­kednénk. Azonban az ügy ’s az elvek, miknek lapjaink egyik igénytelen orgánumai, ’s a’ köteles tekintet azon igen sok derék polgártársaink becsületére , kik ré­szint rokonszenveikkel lapjainkhoz csatlakozni, ré­szint minket levelezéseikkel is gyámolítani szíves­kednek, kötelességünkké teszik megemlíteni, mi­kint a’ „Világ“ 89-ik számában a’ nemes gróftól egy czikk jelent meg „Megyék állása“ czím alatt, mellynek tartalma rövid kivonatban ide megy ki: „A’Fejér megyei múlt közgyűlés azt mutatja, hogy valahányszor azok, kiket vagyon, polgári ál­lás , tapasztalás, értelmesség és tett szolgálatok me­gyei ügyeink kormányára felhatalmaztak, befolyá­sukat használva, első csatarendben feles számmal önmagok kiállnak, és a’ határozások egyedáruságát egy minden tekintetben gyönge fractió­­n­a­k át nem engedik, mindannyiszor minden erőszak mellőzésével, ker­­­e­ske­dés né­lkül, bizonyos győzelemre tarthatnak számot.“ — A’ Fejér megyei történeteket, különösen a’ házi pénztár ügyében, is­merik olvasóink, annálfogva e’ bevezetésből mind­járt észreveszik, mikint itt a’ nemes gróf a’főaristo­­cratia bajnokává akarja magát fölvetni, mire nézve nem akarjuk most vitatni, valljon e’ — si­gn­s pla­cet!— minden tekintetben erős fractiónak minden tekintetben erős bajnoka e? annyit azonban nem lehet meg nem jegyeznünk, hogy még is csak különös neme kell az erőnek arra, hogy éor­­teskedés ’s erőszak nélküli győzelemnek állítsa va­laki azt, a’ miről (legalább a’ mennyire mi, szükség esetére, bebizonyításra is ajánlkozott kútfők után tudjuk) — különösen a’ borsodi levél ügye iránt — közönségesen tudva van, hogy épen éorteskedés ’s napdijazott éljenrivalgások által vivatott ki. De a’ nemes gróf azt mondja továbbá, hogy a’ Fejér megyei határozatok egyikében, a’házi adó­­báni részvét eszméjének megtagadásában érdemileg­­ egyet nem ért; azonban azt nem tekinti véghatáro-­ zatnak, hanem igy veszi fel a’ végzés szellemét: ,,A’ politicai pártok terveinek jelentőségét — úgy mond — nem egyes részletekben, hanem egyetemes összefüggésükben kell keresni. — így kell hát néz­ni a’Pesti Hirlap pártjának politicáját is, ’s egy nagy egészben venni föl mind azt, mit ő maga,hősei ’s levelezői ezen országban az utolsó tiz hónap alatt írtak, űztek, beszéltek ’s indítványoztak.“— Itt az­tán a’sophisták régi, de már lippis et tonsor­i­­bus ismeretes mestersége szerint kört és négysze­get egybezavarva, ferde, fonák, félszeg gúnyos com­­binatióban összehalmoz vagy 7 pontot, azok közt ollyat is tulajdonítva a’ P. Hirlap pártja politicájá­­nak, mit a’ P. Hirlap nyíltan rosszallott. Elveink­nek lapjaink nyílt tükörei, ’s igy a’ kiviteli speciali­tásoknak szeszélyes elmefuttatásoknál egy kissé ne­hezebb mezejére nem a’ más gondolatának sophisti­­cus crypto-critica végetti kérelmes bevárásával, ha­nem ismeretes gazdag tárházából egy kis eredeti po­sitiv javaslattal kilépni egyáltalában nem szerető «únyos fényferditések ellen ( ■ f­­el rohot o­talmazni va­lóban önlealazásnak tartanak; egy nevezetes eophi­­smát azonban ki kell e’ pontok közül emelnünk , mellyel a’jeles izó a’ maga minden tekintetben erős fractióját hg Esterházy Pál háta mögé szeretné játszani. Mondja ugyanis : „hogy ne legyen titok, kik és mikép fogják az adót kivetni és felosz­tani, a’ Pes­ti Hirlap pártja azon elvet állítja föl, hogy hg Esterházy Pálnak, mig Londonban királyát ’s hazáját szolgálja, ne legyen meg azon befolyása Bihar megye dolgaira, melly a’ szalontai nemes 18 esztendős fiának megadatik, bárha olvasni és irni nem tudna is.“­­ A’ dolog ennyiből áll: Bihar­ban egykor azon urak, kiket vagyon, polgári állás, tapasztalás, é­rtelmesség’stb. a’me­gyei ügyek kormányára felhatalmaztak, kik győzelmöket minden erőszak mellő­zésé­vel korteskedés nélkül szokták min­­dig kivi­ni!­ egy bizonyos választás alkalmával Báródságon ’s egyébütt ezer ’s egynéhány száz sza­vazati plenipotentiát összevásárolván, Bihar megyé­re olly értelmet toltak, melly távolról sem volt azon megye értelme. A’ megye rendei tehát az értelmes­ség (más szóval vagyon) e’ tiszta győzelmén okul­va , elhatározók, hogy választásoknál megbízóleve­lek általi szavazatnak helye ne legyen. — A’ nemes gróf ez igen egyszerű ’s igen törvényes tényt által­­játsza az adó­ kivetési mezőre, ’s ha Eszterházyt ellentétbe helyezi a’ szalontai szegény nemessel. A’ tactica kissé mulatságos, habár nem igen ügyes is, miután minden gyermek tudja, hogy ha egy részről a’ megyei szerkezet természetében fekszik , hogy a’ végzések csak tanácskozásokból eredhetvén, csu­pán a’ jelenlevők határozzanak, ’s ellenkezőt kíván­ni Magyarhonban (kivevén talán ama’ várme­gyei urat, ki egykor maga tett egy gyűlésen több­séget , mert annyi voksot igényelt, a’ hány urada­lomnak ügyésze volt) eddig senkinek eszébe sem ju­tott, a’választásoknál pedig nem személyesen sza­vazni még az angolok is, kiknek hatalmas oligar­chái a’ lordok házábani szavazatra nézve különben a’ „proxy“-t (más lord általi szavazatot) ,gyakorol­ják, valóságos anomáliának tartanák, úgy más rész­ről igen szerencsétlen kísérlet a’szabadság practicus honában egy negyed század óta élő nagyérdemű ne­mes herczeg nevének hiába-vételével bizonyítani, hogy a’ kinek tán harmincznál több uradalmában szá­zakra menő nemes tisztei, ügyvédei ’s tán ezerekre menő kötelezett« vannak, az annyi befolyással sem bir a’ megye dolgaiba, mennyivel egy irni olvasni nem tudó 18 éves szalontai szegény nemes. E’ sophismával tehát olly kevéssé sükerült az ér­demes grófnak a’ maga mindenben erős politicai párt-fractió­ját a’ hiábavett nagy név szárnyainak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék