Pesti Hírlap, 1841. július-december (53-104. szám)

1841-11-17 / 92. szám

Szerda Pesti Megjelen­e’ hírlap minden héten kétezer , szerdán él szombaton. Feléri előfizetni a’ két fűvárosban házhozhordással 5 ft, borítékban 6 ft, postán borítékkal 6 ft pengő pénzben. — Előfizet betni helyben 1, a­n d e r­e­r Lajos kiadó tulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 483-ik szám alatt, egyebütt minden cs. kir. postahivatalnál. — Mindenféle hirdetmények fölvétet­nek, ’s egy egy hasábsorért, petit betűkkel, 5 pengő kr­aj ez ár számittatik. 92. November 17 1841 Előfizetés a’ „Pesti Hírlap“ 1842-ik évi folyamára. A’ „Pesti Hirlap­u-nak—mindig több tökélyre törekvés mellett— továbbá is Kossuth Lajos ur szerkesztése alatt úgy alakja, mint előfizetési föltételei 1842-ik évre változatlanul maradnak. Helyben (ha tetszik, házhozhor­­dással) egész évre 10 pengő ft, fél évre 5 p. ft; postán küldve egész évre 12, fél évre 6 pengő ft. — A’ czímek hibátlan beküldése ’s a’ megrendelés siettetése kéretik, hogy a’ nyomtatás a’ kellékhez alkalmaztathassék. Az ausztriai birodalomba ’s egyéb külföldi tartományokba küldetni kívánt példányok iránt a’ megrendelés csak a’ bécsi cs. fő postahivatal utján történhetik. Landerer Lajos, ________________________________________________________________ ________________________a­ „Pesti Hirlap“ kiadó tulajdonosa. TARTALOM. Nyugalmazd». Kinevezés. Vezérczikk. (V­i­sz­o­­n­­ozás 11.) Gr. Dessewfffy Aurél „adj istenére“ „fogadj isten“ P­u­k­y Miklóstól. Követválasztások Erdélyben. Népkönyv­kiadó egyesület. Pesti vásár. Felelet a’pesti mészárosoktól. Megyei dolgok. C­s­a­n­á­d Mimitatio, 1647. 14. legelőelkü­­lönzési törvény). Bihar (a’ közlött végzés keletkezése, orvos­választási jog, tbirák). Jász-kun k­e­r­ü­l­et­e­k (tiszti kar adómentessége, katonaállitási költségek, békebiróságok, főjegy­­zőség ’stb). Rövid közlés Pest és Ár­v­a megyékből. Kir. zár. köréből. Pécs (rendőrségi hiányok, koldusok, iparmű­­mozgalom). D­e­b­r­e­c­z­e­n (dr. B­a­c­s­ó a’ pesti gyermekkór­házról). Vidéki t­e­v­é 1t­ár­c­z­a. K­á­sn­ó (a’ lelkészek hiva­taloskodása.) Ki­bhirek honunkról. Kü­lt. napló. Angol-, Franicz-, és Spanyolhon. Érte kezű Hűbéri örökváltság és még valami (vége). Hirs­c­h f­e­l­d.—Magyar gazdasági egyesület. Kerté­szeti ’s gyümölcstenyésztési szakosztály ülése nov. 10 1841. — Hivat. tud. Hirdetések. MGYARORSZÁG ÉS ERDELY. Ő cs. ’s apost. kir. felsége Faber Antalt a’ pozsonyi academiában statistica ’s bánya-törvény tanítóját huzamos buzgó szolgálata tekintetéből, ed­digi fizetését 300 p.frt évenkinti pótlékkal meg­toldva, saját kérelmére kegy. nyugalmazni mél­­tóztatott. (H—k.) A’ rm. magy. kir. udv. kamara Harrer Ferenczet a’ középponti főerdészet felügyelőségnél másod-já­­rulnoki hivatalra alkalmazó. — (H—k.) Rehland Eduard zalathnai bányásztörvényszéki titoknok kir. kincstári fogalmazóvá neveztetett. — Mihánk János aradi mérnök - segéd meghalt. Vezérczikk. (Viszonozás II.) Báró Eötvös József: E’nemzet halad , de nyugodt, s épen mert haladni akar, azért fog nyugalomban maradni. Meglehet, hogy e’ haladás némelly egyes érdekeket sért, nem csudálatos ha azok, kik eddig csak éldeltek, neheztelés­sel néznek a’ korra, mellyben tőlök is áldozatok kivántatnak, természetes, hogy azok , kik magokat olly magasaknak vél­ték, haraggal néznek mindenre, mi másokat hozzájok föl­emel­i— vannak emberek, kik—mint Cicero, mondja — n­u­m­­mulos c­u­r­a­n­t­i­i 11 u­t­a­s, h­o­r­t­u­r­o­s, n­o­n r­e­m p­u­b­fi­cam; "s ezek veszélyeket láthatnak, ezek remegjenek. (1840-ki Főrendi­ Napló 455 lap.) Gr. Dessewffy Aurél: Óhajtom, hogy a’tisztelt báró ur politicai ellenfeleinél meggyőződésüknek más indító okait is szíveskedjék feltenni, mint azokat , mellyek csupán magános érdekekben gyökereznek. (Ugyanott 476 lap.) Nem mondhatjuk, mennyire sajnáljuk, hogy a’ ns gróf, kinek szavait imént idéztük , illy viszonozásra kényszerít; kedvetlen kénytelenség ez, de kényte­­lenség, ’s azért------végezzük. Lapjaink utolsó számának vezérczikkét annak említésével fejeztük be, hogy X.Y.Z. (gr. Dessewffy Aurél) a’ Pesti Hírlapot ’s annak pártját és tábo­rát la bourseoula vie hangulatú útonállóknak bélyegezi. Ebből azt vonja ki, „hogy nem csuda, ha azok, kik ellen az indítványok csoportja megsem­misítő fegyver gyanánt van irányoz­va, mikor Fe­jérben ugyanazon egyén tüzeskedik főképen a’há­zi adó átvétele mellett, ki csak imint annak 32.000 forinttali megszaporitását indítványozta, ’s magát minden felforgatási eszmével már régen identificálta; neki azt felelik-----a’ ti ajkaitokon minden illyen indítvány gyanús------ti nemcsak áldozatot nem hoz­tok általuk, hanem azoknak folytában nevezetes nye­­rekedést reményietek* *).—Végre pedig ama’ lord *) Ennél csakugyan nehéz, volna fonákabb lojgicát kigondolni. Madarász ma tüzeskedik a­ házi adó átvétele mellett a’köz­gyűlésen, ezért tegnap a’küldöttség ellenző véleményt ad. M. L. a’ tisztviselők fizetését szaporitaodónak vélné , ter­mészetesen nem rögtön, hanem ha majd törvény hozatnék (melly ily szaporítási véleménynek bizonyosan nem lesz ked­vező), ’s azok , kiknek cselekvését X. Y. Z. igazolgatja, azon szaporítási vélemény előtt e hónappal a’ házi adó kér­dését haragos ingerültséggel vagyontalanok vagyonosok el­leni harczának bélyegzik, ’s most tagadó utasítást adnak az országgyűlésre ;—adnak pedig azért, mert a’ házi adó elvállalásából egynémellyek nyerekedést remélenek. — Je­gyezzétek ezt fel Fejérnek adót fizető számos nemesei, ezek Stanley-től, ki egykori zászlóját hűtlenül elhagyó ’s az ellenséghez szegődött, e’szavakat idézvén: „most már Angliában a’ kérdés nem lord Melbour­ne és lord John Russell közt egy, ’s Wellington hg és Sir Robert Peel közt más részről forog, hanem egy részről ugyan mind ezen urak közt együttvéve, más részről pedig Roebuck és O’ Connor urak közt“ —ennek hasonlatára a’ nemes gróf imigy rekeszti be boszú haragos czikkelyét: „Nem az a’ kérdés; egy részről gróf Teleki József és Lonovics József, vagy másrészről gróf Széchenyi István és­ Deák F­e­r­e­n­c­z legyenek e a’ nemzet vezérei —-----­hanem egy részről ezen tiszteletes osztály maga minden árnyéklati különbségeivel mint egy egész, más részről egy központi zászló alatt Madarász László, Somogyi Antal, Mezőssy László és Puky Miklós a’ magyar radicalismus com­­misvoyageursjei (egyébiránt meglehet mind igen erényes emberek) állanak; és a’ kérdés az, valljon ------szabad e ’s illő e , hogy imerek, kik a’ hazát még semmi hálára nem kötelezték------kiket a’nép képviselőinek soha sem vallott, alkotmányt és sa­­játsági jogot rontó indítványaik létrehozását a’ fe­nyegetés szemtelen hangján akarják tőlünk kicsi­karni ?* *) — és mi azt feleljük: nem, nem és há­romszor nem, és azt feleljük, hogy azon nemzet, melly magán illymód engedne paczkáztatni, maga magát eltemetné.“ Eddig a’ ns gróf, — és éljen a’ tactica és hideg megfontolás! — Igenis grófur! azon nemzet, melly magán illymód engedne paczkáztatni, mint a’ ns gróf szeretné, maga magát eltemetné.—És azért nem, nem és nem háromszor, de örökre nem.— De azért, hogy örökre nem, tessék a’ns grófnak vagy háromszor nem­ező pártja akármelyikének a’ hazára nézve valami jót ’s üdvöst indítványozni; ’s mi nem követendjük ama’ gyermeki daczot, mely­­lyel (’s csak egyedül ezzel) képes ő méltósága a’ ns Fejér megye ügykormányára alkotmány betűje és szelleme által felhatalmazott (!!) mindig csak értelmes­­ség által győzedelmeskedő (!!) urak házi adó kérdé­­sébeni határozatát védeni; nem követendjük azok példáját, kik a’„Daguerréotyp“ írójának sze­mei előtt lebeghettek, midőn a’ „magyar jellem“ vonásai közé számitá, hogy „csak azért sem, mert más akarja“, hanem egész szivünkből, lel­künkből igent mondandunk minden jó indítványuk­ra , és „hosannát“ kiáltandunk nevöknek, meddig csak elhat gyönge szózatunk. — — Legyen már szabad a’ as gróf idézett boszúszen­­vedélyes czikkére mindenek előtt megjegyezni: mi­­kint valóban mulatságos látni, mint törekszik a’ feu­dális oppositiót némi tisztelt nagy nevek háta mögé escamotirozni. Az a’ lord Stanley okos egy ember. Valóban derék egy mesterfogás volna oda vinni a’ dlgot, hogy Sir Robert Peel ministeriumát Mel­bourne és Russell lordok pártolják. Csakhogy-----­Fudge! — mond Moore Tamás. — Fiat applica­­tio a’feudális oppositióra. Ehez több szóra nincs szükség. A’mi a’ „commis Voyageurs“ czimmel gú­nyolt urakat illeti: mindannyian sokkal inkább fér­fiak , hogysem a’ mennyire pusztán személyek érde­­keltetik, más szavára akár szorulnának, akár azt talán el is fogadnák. — Mi csak annyit tudunk, hogy ha netalán (a’ mint már valami hasonló kezünk közt is van) a’ „commis voy­ageurs“czímet—termé­szetesen nem a’ magyar radicalismus, hanem va­lami más i­s m­á­s értelmében — visszatarlanák, ’s a’nem tudjuk mellyik salonból kerülhetett ,szenite­­len£ szót közülök valaki parlagi módon kamattal visszafizetné, mondhatlanul kellene sajnálanunk, hogy az időszaki sajtó eszmesurlódásait a’ as gróf illy mezőre kényszeritette. V­alahogy azonban (mit a’ grófról föltenni még most sem tudunk) már is és i­tt teljesedétt volna be, mi a’ „Kelet népérel fele­letben jósolva van, hogy t. i. alkalmasint akadand bizonyos cotteria, melly a’ gyanusitgatások’s mocs­­kolód­ások özönével a’ nemzetet letériteni próbáland­­ja a’ discussio stádiumáról, mellyen mindinkább kö­zeleg némi kérdések megoldása, mi egynémi hazafi­aknak nincs ínyökre; melly cotteriácska azon töre­­kedendik, hogy inkább csak veszekedjünk örökké, mintsem ama’ nem tetsző kérdéseket discutialj­uk; ha­­—mondok— netalán e’jóslat itt teljesült, ugy bi­­zonyossá tehetjük a’as grófot, hogy ha nem va­gyunk is nagy tacticusok, de veszekedések kedvé­ért mégsem engedjük magunkat letérittetni a’ discus­sio stádiumáról. — Egyébiránt azon „commis vo­yage­urs“-ség individuális részére nézve még csak azt jegyezzük meg, hogy csudálnunk kell, milly ke­véssé ismeri a’as­­gróf megyéink beléletének napi tör­téneteit; mert ha csak legkevésbbé ismerné is, nem idézett volna neveket, mellyekre gúnyolódása még egy sületlen bon mot gyanánt sem illenék.— De mi olvastuk valahol (nem tudjuk igaz e ? mert reánk a’ humor istene nem mosolygott), hogy a’ ki egy szót gondolt, mellyet elménezségnek hiszen, azt ki kell tálalnia, bár mibe kerüljön is. — Innen az egész baj. — „God damn peu de chose!“ — mond Nagy Károly. — Azonban van e’„commis voyageurs“-i el­­ménezkedésnek egy oldala, melly szorosan minket is érdekel. A’P. Hirlap, és pártja és tábora emlitte­­tik, és középponti zászló és utazó bizományosok emlittetnek. — Ez összecsoportitásból egy tactica és egy gyanúsítás tűnik elő. A’ tactica ennyiből áll: Vagy ugyanazonitja magát a’ P. Hirlap azokkal , kikkel egy csoportba állíttatott, vagy magát tőlök elkülönzi. Első esetben ha tán egyik vagy másik va­lami gyarlóságot követne el, a’ P. Hírlap itt ke­zünk ügyében van,­­s mi felelőssé teszszük minden szavakért és szavaiknak minden betűjéért. Másik esetben szakadást hoztunk be a’ táborba, ’s a’ ki oszt, az győz, ez rég tudva van.— Nem akarjuk jel­lemezni e’ tacticát; de nekünk úgy tetszik, hogy a’ hol közügyről van szó, egy szeretett hon gyermekei közt, a’ sokat hányatott, sok résztől körített szegény Magyarhon gyermekei közt, vetélytársaknak igen, de ellenségeknek lenni nem kellene; amazokat pedig csak nemes versenyzés, küzdés csak ezeket illethe­ti; azonban bármikint legyen is ez , hadicseleknek az a’ sajátságuk van, hogy erejük csak az ellenfél vakságán épül. Cselt látni annyi, mint cselt ronta­ni. Köztünk’s lapjaink barátai közt nincs semmi ter­vezett szövetkezés , nekünk a’subventiók nem kenyerünk. Kapcsunk szellemi; és ez a’kapocs, elvrokonság, ’s ez elvrokonság mellett a’ hit és bi­­zodalom, hogy csak a’ nemzetiség és alkotmányos élet kifejtését, és e’ kifejtést csak békés után, csak törvényes eszközökkel akarjuk. E’ szellemi kapcso­lat egyes részleteknél a’ vélemény individuális sza­badságát sem ki nem zárja, sem megszorítását nem kívánja. Hanc veniam petimusque damusque vicis­­sim. Ezért hát a’ kétélű tacticának — esküvel mond­juk — nem lesz sikere. — De mondok, hogy a’ tac­tica mellett gyanúsítás is tűnik elő. A’ nemes gróf indulata hevében tért ’s időt felejt; felejté, hogy nem azon téren van, hol másfél év előtt szemközt állott a’ nemzeti lelkesedés ama’ gyönyörű manife­­statiójával, mellyről gróf Széchenyi „Kelet né­pé“-ben írva van, hogy ha illyennel vl meg mind 183 a’ jó urak azért nem akarnak terheltekben részt venni, mert a’ nemfizetésből nyereséget nem csak remélenek , de húz­nak is. — Szer­k. *) Tehát a’ házi adóbani részesülés (mert csak ennek apológiá­ja forog itt szóban) alkotmányt és sajátsági jogot rontó in­dítvány,­—melyben azonban a’ gróf egyetért. — S­z­erk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék