Pesti Hírlap, 1841. július-december (53-104. szám)

1841-12-08 / 98. szám

Megjelelt e’ hirlap minden héten kétezer ,­ezerdán és szombaton. Féléri előfizetés a’ két fővárosban házhozhordással 5 ft, borítékban 6 ft, postán borítékkal 6 ft pengő pénzben. — Elúfizet Hajni helyben Landerer Lajos kiadótulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 483-ik szám alatt, egyebütt minden cs. kir. postahivatalnál. — Mindenféle hintetmények fölvétel­nek, ’s egyegy hasábsorékt, petit betűkkel, 5 pengő krajczár számittatik. ________________________________________________________________________________________________a’ „Pesti H­irlap** kiadó tulajdonosa. Miután itt helyben’s másutt is az országban némelly rosszakaratú emberek azon h­irt terjesztették, mintha Ko­ssuth Lajos ur a’ Pesti Hirlap szerkesztésének vezérletét tovább folytatni nem akarná, hanem más itten­ újság szerkesztését felvállalta volna; értesítem ezennel t.ez. előfizetőimet, és mind azokat, kik még előfizetni akar­nak, hogy sem nekem, sem Kossuth Lajos úrnak gondolatunkban sem volt egymástól megválni. Midőn ezt köztudo­másra adom, egyszersmind jelentem, hogy lapomnak mind kiadása, mind előfizetési ára, úgymint helyben félévre 5 frt, egész évre 10 frt; postán félévre 6 frt, egész évre 12 frt pengőben — az előbbiek maradnak. Landerer Lajos, TARTALOM. Vezérczikk. (Pé­lda k­ülföldről.) Pesti mű­­’s­gazdasági egyesület. S­op­r­o­ny­i szeder-egylet. Adakozások a’lakok intézetére. Fővár, ujdons. Erdélyi országgyűlés. Legújabb Erdélyből. (Szavazat a’ főkormányzói hivatalra.) Me­gyei d­o­l­g­ok. T­or­on­t­á­l (hivatal-szaporitás, borsodi levél, vontató, birság, kihágás). N­ógrád (tisztválasztási szabályok). Esztergom (borsodi levél, magyar útlevelek, emlék a’ mohá­csi mezőn, ünneptartási kényszerítés, turóczi '* Csanádi körle­velek). Néhány borsodi szó a’ hevesi ügyben. Rövid közlés. Hontból. Vidéki levéltárcza. Érmellék (a’ szakállirtó körlevél ügyében). Kült. napló. Angol­, Franczhon. Értekező: Protestantismus, Magyarismus, Slarismus. ■— Hív. tud. Hird. MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. Vezérczikk. (Példa külföldről.) Montes­quieu allilja (L’Esprit des Lois Chap. IV.), hogy­­az aristocratia maga magát kétféleképen korlátoz­hatja: egy nagy erény által, minélfogva a’ nemesek magokat en quelque faejon a’ néppel egyenlők­nek találják; ’s egy kisebb erény által, melly őket legalább egymás között egyenlőkké teszi; és e­z a­z, a’ mi által magokat fentarthatják. Ez állí­tásnak kulcsát azon erőben véljük feltalálni, mellyet egy néposztálynak az egyenlőség érzetéből eredő testületi szelleme nyújt, de épp azért gondoljuk, hogy Montesquieu által idézett nagy és kisebb erény közül amabban még több önfentartási erő fek­szik , részint mivel ama’ nagyobb erény a’ kiseb­bet nem csak ki nem zárja, sőt szükséges kép ma­gában foglalja; részint mivel az emberi természet­ben fekszik, hogy könnyebben ’s örömest tűrünk némelly egyenlőtlenséget azoktól, kikkel különben magunkat igen sokban egyenlő fokon állni érezzük.— Itt véljük mi annak kulcsát feltalálni, miérthogy az angol aristocratia magát annyi ellenséges körülmé­nyek közt (mik közül elég legyen az 1649 ki demo­­cratiai irányú revolutiót említeni), — és ismét annak kulcsát is, miérthogy a’magyar aristocratia magát ke­­vesbbé ellenséges körülmények közt fenbirta tartani. Ugyanis históriai igazságnak hiszszük, hogy a’ Mon­tesquieu-ből idézett két temperamentum vagyis két erény közül Magyarhonban törvény szerint a’ kisebb, t. i. az aristocratia soraibani egyenlőség, Angliában a’ nagyobb, a’ néppeli egyenlőség tűnik elő. — Ama’ kisebb erény nem volt volna képes az angol aristo­­cratiát ekkorig fentartani, mert ez soha sem volt a’ monarchia mellett egyedüli politicai hatalom; mert körülte a’ nép soha jogtalan állapotban, sem az al­kotmány sánczain kívül nem vala. És ez a’ nagy kü­lönbség az angol és magyar aristocratia közt, mely­­lyet mindig szem előtt kellene tartanunk, valahány­szor gyakorlati tanúság után nézünk szét más sza­bad nemesek instiutióiban ’s törvényeiben. Anglia ’s Magyarhon alkotmánya közt tagadhatlanul sok ha­sonlat van, a’ mi korán sem kerülte el publicistáink figyelmét; magunknak is birtokunkban van egy latin röpirat még az 1790-ki időszakból, melly sok tárgy­­ismerettel épp­e’ hasonlat körül foglalkodik; de ha ezen hasonlat által angol viszonyoknak például állí­tására ösztönöztetünk, az eredmények idézésénél soha sem kellene felejtenünk azon concomitans té­nyeket, mellyek az idézett eredményt föltételezik, így, ha valaki például nekünk az angol aristocratiát tűzné ki példa gyanánt, ki kellene tüntetnie egy­szersmind azon nagyobb erényt is, melly a’ néppel bizonyos tekintetbeni egyenlőségben gyöke­rezik , mert ez az, a’ mi az angol aristocratia lételét fentartotta; — ki kellene tüntetnie , hogy az angol aristocratia adót fizet, ép’ úgy mint az utolsó szén­égető, ámbár épen az angol aristocratia törvény­hozó testületé az, mellynek mint aristocratiának az adó felajánlásában ’s kivetésében még csak szava sincs; hogy az angol aristocratia ép’ azért létezik, létezhetik maiglan is, mivelhogy adót fizet, ’s igy ama’ nagyobb erényt, a’ néppeli egyenlőséget gyakorolja. — Nem különben ki kellene mondania, hogy Angliában szabad birtokot minden angool bírhat, ’s a’ pazar angol lord pompás termeiben, terjedelmes vadaskertjében holnap az egyszerű takács vagy fű­­szerárus uralkodik, kinek váltólevele ellenében a’ fekvő birtok túlnyomó befolyása szétoszlik mint szappanbuborék. És igy tovább, keresztül minden viszonyokon. Az angol aristocratia fenáll, mert min­den angol adót fizet, mert minden angol bírhat fekvő birtokot, mert hogy ,,gentleman“-ná legyen, privilégiumra angol nem szorult, az csak önmagától, iparától, szorgalmától függ; pedig a’ ki gentle­man, az előtt nyitva áll a’ dicsőség álja fel egész a’ premierministerségig; mert azon országban , melly a’ fekvő birtok suprematiájának példányául idézte­tik, egy tamworthi gyapotgyáros ül az ország kor­mányán, ’s alatta h­erczegek szolgálnak, ’s mert mig itt a’ nép fia a’ magas aristocratia valam­ellyik szülöttjének birtokába lép, amott a’ lord vagy gyam­­nokságot űz, vagy kereskedik, ’s az aristocratiai családokból csupán az elsőszű­löttek öröktik elődük kitűnő helyezetét, a’ többiek a’ polgári életbe, a’ nép soraiba lépnek át. Így tűnik elő ezer viszonyok­ban a’ néppeli egyenlőség, mellynek eredményei ’s vele az aristocratia maradan­dóságát nem kevéssé erősiti az, hogy az aristocratia Angliában tulajdon­képen nem politicai felekezet, ellentétben a’ népfe­­lekezettel, hanem van tory’s vau whig párt, ’s mig amaz sorai közt igen sok népfiat számlát, kik a’ tulajdonképeni aristocratia körén kivül állanak (je­lenleg i­ly­en,’s már többször is volt i­lyen vezérök), addig vannak nagy históriai nevek, roppant gazdag­ságú aristocratiai családok, királyi herczegek, kik — gyakran — nemzedékről nemzedékre tántorithat­­lan hűséggel, jó ’s bal szerencsében a­ liberális párthoz tartoznak. Montesquieuvel kezdettük e’ históriai tény előadását; szabad legyen ugyanő vele berekeszte­­nünk: „Ha kérdeztek — úgy mond a’nagyhírű bölcs — ha kérdeztek, minő előítéleteik vannak az angoloknak? igazán nem tud­nám megmondani; nem számíthatom oda a’ háborút, nem a’születést, nem a’ hiva­tali méltóságokat, sem a’ szerencse fiá­kat, sem a’ ministeri kegyelem balga vá­gyát; az angol azt akarja, hogy az ember ember legyen, ’s csak két dolgot becsül, a’ gazdagságot és az érdemet“ (pensées diverses); mi mellett mi csak azt jegyezzük meg, hogy ha becsüli, tán kelletén túl is becsüli az angol a’ gazdagságot, (mert hiszen szójárásához tartozik, az ember becsét jövedelmétől merni. —„What ’s he worth?“ „mit ér ez az ember?“ „ten thou­sand a year“ „tíz ezer fontot évenkint“)—ha mon­dok , kelletén till becsüli is az angol a’ gazdagsá­got , de nyitva van ám a’ kereset minden útja, a’ gazdagodás minden ösvénye mindenki előtt; minél­fogva elég egyetlen pillanatot vetnünk politicai ha­talmának terjedelmére, hogy meggyőződjünk, miké­pen nagyságát nem a’ fekvő birtok túlnyomó befo­lyásának köszönheti. Azonban sokaknak kedvencz themájok Angol- ’s Francziaországokat összehasonlítani, ’s midőn az át­alakulásnak olly különböző eredményeit tapasztal­ják, midőn amabban roppant külhatalom mellett a’ rend és szabadság szövetségének lélekemelő látvá­nyát szemlélik, emebben pedig szüntelen küzdést ’s belharczokban vonaglást látnak: a’ különbséget egyenesen, a’ nagy fekvő birtok amott túlnyomó befolyásának, itt nem-létezésének tulajdonítják. — Nem akarjuk vitatni, mennyire igaz, mennyire nem, hogy Anglia csak rendet, és szabadságot, Francziaország csak küzdést ’s vonaglást mutat; nem akarunk amarra nézve az emancipatio, ’s re­form-bill előtti jelenetekre, nem a’ boldogtalan Iz­land hét százados szenvedéseire utalni; nem emerre nézve Francziaország vagyonosságának, ipar és szorgalma kifejtésének annyi áldozat, annyi vesz­teség után csaknem hihetetlen emelkedésére hivat­kozni.A mi mindezt mellőzve , ’s rokonszenveink­­kel különben is inkább az angol institutiókhoz haj­lók, a’ tényt, úgy a’ mint allitva van, elfogadva, oda nyilatkozunk, hogy ha Francziaország örökös küz­delmekben vonaglik, a’ beteg népállapot emez irtó­zatos kórjeleit nagy birtokok nem-létezéséből korán sem magyarázhatni, hanem inkább onnan, hogy azon politicai nagykorúságot, mellyért az egész nép annyit küzdött, szenvedett, vérzett, sőt vétkezett is, 36 millió közül 180 ezer ember monopolizálja , ’s csak a’pénz-aristocratiának illy túlnyomó befolyása ké­pes örökös zavart ’s küzdelmeket tartani fen azon országban, mellyben ép’ az a hal, hogy ivén sok kö­­zéprendű fohlbirto­kost számlál, a’ stabilitásnak leg­több elemeit veln­­k feltalálni, minthogy tu­dva van, ’s magának Angolhonnak históriája is kialtolag bio­­nyitja, hogy a’roppant terjedelmű fő dbirtoko­s , va­lahányszor a’ más két statushatalom által kellőleg ellensúlyozva nem valánat­ , túlnyomó befolyásuk­kal nem a’ stabilitásnak , hanem majd a’ nép, majd a’ monarchia ellenében örökös forrongásnak, örö­kös revolutionak valának elemei. És valóban, hahogy az angol statusélet fejlemé­nyén vizsgáló szemmel keresztülfutunk , tettetlen ugyan tagadnunk, hogy a’ nagy földbirtokos aristo­­cratiához szívemelő nagyság emlékezete csatlako­zik, de —ha igazságosak akarunk lenni —lehet­­len azt is meg n­e vallanunk, hogy ezen nagyság csak akkor tűnik elő , midőn a’ conservatíónak Montesquieu által felülírott hatalmas eszkö­zére , ama’ nagyobb erényre támaszkodott, ellenben azon időtől fogva, midőn Wilh­e­lm a’ hóditó 1066-ban Angliát a’ hastingsi mező 45 ezer győzős közt felosztotta , valahányszor a’ nagy fekvő birtok túlnyomó befolyásra emelke­dett, mindannyiszor tőben rázatott meg a’ királyi szék, vagy a’ közbéke,rend ’s népboldogság épü­lete. Nem akarunk bizonyítványul azon időkre hi­vatkozni, midőn a’ büszke Warwick-ház kér­kedve szereté emlegetni, hogy egyik kezével ki­rályt dönt, másikkal királyt emel. Csak a’ leg­közelebbi idősre vessünk egy pillanatot. Nézzük a’ reform­béli behozatalai, midőn Londonderry ’s Newcastle pal­otai leromboltattak, midőn Not­tingham, Derby, Longborough, Bristől környékén a’nép fellázadt, midőn már a’királyi lak előtt is ágyúkra volt szükség, midőn Chester, Hants, Corn­wall, Glasgow tájékán ezerenkint gyűlt össze a’ nép; ’s Anglia újólag egy rettenetes revolutio örvénys­­é­­lén állott, mi idézte elő az irtózatos statushelyzetet ? a’ nagy birtokos aristocratia túlnyomó befolyása, melly Montesquieu nagy erényéről megfelejtkezett. ’S most ismét nem ezen érdek idézt e fel a’ gaboa­­törvény elleni mozgalmakat ’s a’ proletariusok fe­nyegető szövetkezéseit?—Igenis, am­a’ befolyás, a’ hol ’s a’ meddig túlnyomó volt, bajt idézett eleget Angliára; de Anglia bámulatos nagyságát nem ez eszközlé, ’s nem is ez Angliának eletet.­; nem itt támadta meg őt Napoleon, midőn semmivé tenni akará, nem­ ez teremté ama’ csudaerejű assoc­atio­­kat, nem ez Anglia kereskedői marin­aját, nem ez szerzé , nem ez alapitá a’ roppant gyarmati birto­kokat, nagyobbakat, mint minőnek Róma a’ vilá­got álmodá. 195

Next