Pesti Hírlap, 1841. július-december (53-104. szám)

1841-10-16 / 83. szám

Szombat Pesti Hírlap Megjelen e’ hírlap minden héten kétezer, ezer d­án és szombaton. Féléri előfizetés a’ két fővárosban házhozhordással 5 ft, borítékban fi ft, postán borítékkal 6 ft pengő pénzben. — Előfizet­hetni helyben Landerer Lajos kiadótulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 483-ik szám alatt, egyebütt minden cs. kir. postahivatalnál. — Mindenféle hirdetmények fölvétet­nek, ’s egyegy hasábsorért, petit betűkkel, 5 pengő krajczár számittatik. October 16 1841 TARTALOM. Kinevezés. Halálozás. Vezérczikk. (Polémia­).­­ Kötetválasz­tás Erdély­ben. Fővár, ujdons. Megyei dolgok. Zemplén (élelmi szükségtől nincs mit tartani, veszekedések, ass/.ubolcsinálási tilalom felfüggesztve, káromkodás). Mosony (pesti , győri- pozsonyi (vasút iránti) körlevelek, kisdedóvás, árvák ügy­e , beretválási egyedáruság, M­­Óvár óvás miatt dor­gálva). Borsod (törvényszéki dolgok). Kolozs (követválasz­­tási gyűlés). Rövid közlés. Árvából. Egy­h. kér. d­olgy h. Perkupa (tiszáninneni helv. hitv. egyh. kér. gyűlés, unió pár­toltunk , ’s a’ két felekezet miskolczi lyceum­a egyesi­tetni ter­veztetik). Tula’ tiszai egyh­­ér. superintendens választása. Kis-Varsány (unió). Egy kis zsarnokság Ny­i­r­e­gy­h­á­z­á­­ról. Vid. levéltár ez a. Béla (felső magyarországi bánya­polgári egyesület közgyűlése). L­oson­cz (városi tisztválasz­­tás). Sü­megh (népnevelés, haramiák). Külföldi napló. Angol­, Franczhon. Éjszakamerika. Értekező. A’ tisztujitószékek re­formjáról. — Balogh János. — Örökváltság. — Szo­­lóssy Balázs. — A’ Libay-féle mellszobor ügyében. — Dr. H­en­s­z­­­m­a­n­n I­m­r­e. •— Hivat. tudósítások. Hirdetések. MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. A cs. ’s apost. kir. felsége Meszlényi Lajost a’ dunántúli ker. tábla tiszteletbeli ülnökévé méltózta­­tott kegy. kinevezni. Eiszner Alajos Pest városi tanácsnok meghalt. Adjon isten neki örök nyugalmat. Vezérczikk. (Polémia.) Mióta a’„Világ“ más kezekbe menvén át, színét változtatá, vagyis—mi­­kint a’ „nominális“ szerkesztő mondá — megfor­dult: minden száma teli van stereotyp oppositióval, nem annyira a’ P­e­s­t­i H­i­r­l­a­p ellen, mint az Athe­naeum állitja; hanem inkább, mikint azótai számai­nak legtöbbjei mutatják, a’P. Hírlap szerkesztő­jének személye ellen; és minket unszolnak, faggat­nak különféle kísérletekkel: miért nem felelünk? és sokan küldöttek be hozzánk dolgozatokat, mellyek majd a’logica éles fegyverével, majd a’tudomány axiómáival, majd a’ satyra csípős ostorával, majd egy kis tanulságos mesécskével; majd ismét néha­­néha olly durván-goromba személyeskedéssel is, mint minő durván-goromba személyeskedés ama’ste­reotyp oppositio; majd végre a’ nemtelen gyanusit­­gatások ellenében holmi adatokkal támogatott gyanu­­sitgatásokkal a’megfordult Világ egyik másik czik­­kére felegetnek , melly­­el esetek közül azonban mi inaiglan még egyet sem adunk. Erre, és mi magunk hallgatására nézve is, lapjaink tisztelt olvasóinak és dolgozótársainknak nyilatkozással tartozunk. — Íme­ tehát nyilatkozásunk: Mi már lapjaink 1-fő számában megmondottuk, hogy „egy nemzet életében több színvegyület ’s több árnyéklat van , és egymás mellett mindenik megfér, ’s azért baráti kezet nyújtva pályatársaiknak, becsü­letes versenyre szólítok föl; — ha versenyzésünk egymásnak viszonos jótékony ösztönül szolgálandott, m­iden dicsőséget örömest átengedendők,— elé­gülve , ha szerényen szabad lesz éreznünk , hogy a’ közjó nagy építményéhez egy-két kődarabbal mi is járulhatunk.“ — Ez vala hírlapunkban legelső sza­vunk , ’s bátran hivatkozunk mindenkire, hogy e’ szavakhoz változatlanul hívek maradónk. Mellyik pályatársunk miképen méltató ez irányt, e’ szabályt, e’ felszólítást? a’ közönség előtt tudva van; mi mind azért, mivel a’nemes versenyzés szabályaihoz fér­fiasan hívek maradni akarunk, mind pedig (vegyé­tek büszke öntudatnak bár) hírlapunk állása erejé­nek érzeténél fogva, nem mutatjuk föl egyik vagy másiknak tükörképeit; mindezt mellőzve, annyi hi­ganyos és tagadhatatlan, hogy versenyzésünk a’ma­gyar journalisticában jótékony ösztönül szolgált, melly ösztön következésében az időszaki sajtó miná­­lunk is mindinkább megközelítendi rendeltetését, mi szerint hivatva van a’ nemzet szellemi életében egy igen nevezetes sokszorozót képezni. Ennek azonban föltétele, hogy az időszaki sajtóban képviselve le­gyen a’ közvélemény minden árnyéklata, és képvi­selve legyen minden szín, mellynek zászlója nem lehunyt idők sírja fölött áll rideg-magányosan, ha­nem fülütve áll az élet mezején, a’ hol lobogó csík­jaira ezreknek őrködő tekintete néz. Mi hát jónak, szükségesnek, kívánatosnak tartjuk, hogy minden felekezetnek meglegyen a’ maga orgánuma. Legyen liberális lap; e’szót „Lberalismus,“ azon föltétel alatt, hogy a’liberális kifejtés békés alkotmányos uton, a’ közállomány fenálló formái között történjék lépésről lépésre óvatosan, ’s így kellő figyelemmel arra , mit lapjaink első számában elvünknek val­lottunk , hogy ,,a’ századokon át emelkedett ország­épület roppant boltjainak árnyékában millió élet, mil­lió érdek nyugoszik, melly az igazság mellett gyön­géd figyelmet ’s kíméletet is követel“, illy föltételek mellett e’szót „liberalismus“ színünknek vall­juk tartózkodás nélkül,nyiltan, őszintén;—továbbá legyen orgánuma a’ haladási eszmék elleni feudális oppositiónak ; mert hiszen ennek is vannak még ná­lunk emberei; legyen azoknak is, kik magok sem tudják tulajdonkép, mellyik oldalhoz tartoznak; mert bizony e’ határozatlanoknak sem vagyunk szű­kében; és végre óhajtanék, legyen egy tisztán kor­mánylap is, egy Moniteur, melly a’ politicai pártokon kivül, vagy — ha úgy tetszik — akár felül áll, így, csak így emelkedhetik föl az idősza­ki sajtó azon poletra , mellyen állania kell, hogy a’ nemzet szellemi mozgalmainak minden árnyéklatban hű tükre legyen. A’ megfordult Világ e’ színek közül a’ haladás ellen intézett feudális oppositio színét, vagyis kere­ken kimondva, a’tespedés színét viseli. Beszél ugyan megfontolásról, de megfontolása (némi kivétellel, mellyet alább említendőnk) károgó varjúseregkint durva goromba rivalgásból áll, vagy statustudomá­nyi axiómák iránti ellenvetésekből, miket az obseu­­rantismus rég elkoptatott fegyvere gyanánt ismer már minden tanodás gyermek; áll csupa „negatio“­­ból, melly a’magyar nemzetélet Ifi év ótai szel­lemi mozgalmainak minden lépését kárhoztatja ; a’ nélkül, hogy egyetlenegy positiv javaslattal is föl­lépne; hacsak azt positiv javaslatnak nem veszszük, hogy javítsa kiki tehetsége szerint gazdaságát, ez van a’ teendők során, és­ más semmi. — Ezen dur­ván­ goromba rivalgások, ezen nevetséges szélma­­lomharczok , ezen örökös negatiók mellett pedig mi­nő fonal vonul keresztül minden lapjain? a’ piszko­­lódás, daróczos személyeskedés, csürőcsavaró gya­­nusitgatás epesáros fonala.— És ebben áll, uraim! a’ kulcs , miért nem tartjuk magunkhoz, ügyünk­höz’s elvbarátainkhoz méltónak illy emberekkel a’ polémiát. Értsük meg egymást. Koránsem azt akar­juk mondani, hogy a’ megfordult „Világ“-ban nincsenek czikkek, és elvek és gondolatok, mik tagadhatlanul igen jeles értelmi kapacitás bélyegét viselik, ’s mik majd magokban, majd legalább so­­phismakint talpraesettek; ’s azért egy becsületes el­­mesurlódás faktorainak tekintetni teljesen megér­demlik, hanem csak azt akarjuk mondani, hogy az értelmi notabilitásnak ige’jeles elmetermékei annyi piszok, szenny, mocsok kíséretében és társaságá­ban jelennek meg, minélfogva valóban többre be­csüljük magunkat, lapjainkat ’s a’ rokonszenveket, mik lapjainkhoz csatlakoznak, mintsem hogy ne szé­­gyenlenénk e’fertőben turkálni a’végett, hogy sár fenekéről valamit napfényre hozzunk, megvizsgá­­landók: mi a’ méltó elismerést érdemlő drágakő, és mi cseligyémánt ’s csillogó üveg? — Mig ez igy ma­rad , addig a’„Világ“-ot daróczos rivalgásai és piszkos személyeskedései miatt csaknem ollyba kell vennünk, mint ama’ mázolásokat, mikkel egy pár sö­tétben kullogó betyár lakásunk táján a’ házfalakat undokítgatja, mig azok, kik kevesebb türelemmel bírnak, mint mi magunk, csitlzgatásunk ellenére az éjmadarakat hurokra nem kerítik. És pedig említénk egy jeles értelmi notabilitást, melly a’ „Világ“ embereivel szövetkezett. Ha jól vagyunk értesítve, úgy a’ „Világ“ nominális szerkesztője tulajdonképen csak a’ piszkolódások registratora. A’ zászlótartás más kezekben van. A’ zászlós felhatalmazó ugyan a’ nominális szer­kesztőt, hogy őt akárkinek nevezze meg, ’s igy koránsem vétkeznénk, hahogy a’ nyilvános titkot néven nevezne­k. Azonban ő nem nevezé meg ma­gát lapjaiban, ’s mi ismerve a’ lovagiasság igé­nyeit, soha sem leszünk indiseretusok. Csak annyit mondunk tehát, hogy ámbár hihetlennek véltük ér­telmi kapacitásaink notabilitásai közül a’ haladás el­leni feudális oppositio vezértollát ép’ annak jeles kezeiben látni, kiről egy bizonyos „Napló“ 476- ik lapján írva van, hogy a’ haladás síkjáni verseny­zésre akárkit is bátran elvár: mindazáltal tudjuk, hogy az ember hite az ő mennyországa; ’s azért száműzve minden nemtelen gyanúsítást, nyíltan ki­mondjuk, hogy valamint gróf Széchenyivel a’ síkon találkozni nem szereténk , úgy ő vele szeret­ni fogjuk a’találkozást, ’s elveink nemes ellenének személyét tisztelve, értelmi kapacitását pedig érdem­lett magasztalással méltatva, megbecsülteknek­­fog­juk magunkat érezni, hogy hivatva leszünk az el­­mesurlódás harezjátékát illy derék lovaggal végig­küzdeni; de mielőtt a’sorompóba lépnénk, meg kell őt kérnünk: szórja el magától a’piszkos kezeket, ő hozzá nem illik e’ társaság; emlékezzék meg (a’ mit, ha eddig írott czikkeit higgadt kebellel átolvas­sa , már is lehetlen lesz nem éreznie), hogy a’ ki kéményseprőkkel társalog, kissé maga is kormossá lesz; és ha erre megemlékezve, nyilt vagy zárt si­sakkal , de tiszta fegyverrel sorompóba lép, szá­molhat reá, hogy habár minket gyöngéknek találna is, lesz oldalunkon, a’ki megvijon (tán az is ott lesz, kit egykor maga versenyre hitt). — E’ nyilat­kozással olvasóinknak és dolgozótársainknak tar­tozóak. Brassó városa és vidéke országgyűlési köve­tekül Graef József és Musz Károly tanácsi tagokat választotta. © Fővárosi újdonságok. Múlt hónap vég­napjaiban egy, magyar irodalmunk jelenére nézve örvendetes, jövendőjét pedig biztató reménynyel ke­csegtető ünnepélynek voltunk tanúi. Vörösmarty Mi­hály , hazánk koszorús költője , az épen olly sze­rény mint érdemdús szívszónok, névnapja előesté­jén fáklyás zenével tiszteltetett meg. A’ magas ér­demnek, melly szerény pályán ugyan, de nem ke­­vesbbé boldogító hatással munkál a’ nemzet kifejlő­désére *) , ebbeli kitüntetésén annál inkább örven­dünk, mivel látjuk az ébredező népben fölhevülni a’ méltányosság érzetét, mellyel tiszteleg azon nagy fiainak, kik lelkét a’ nagy feltámadásra előkészítek. —­ Sok íratott már a’ széhekről, sok azon önkény­ről , minek elejét venni olly könnyűnek, ’s mely­­lyet megkezdeni mégis o’ly nehéznek tetszik. Igen jól tudjuk’s hálásan említjük, hogy városi hatósá­gaink, kivált a’pesti, mitsem­ óhajtanának inkább, mint megszabaditni magokat és magunkat azon nyűg­től, mellynek mázsányi terhét kicsiny és nagy, több vagy kevesebb mértékben érezi, ’s csak jobb idők reményében mármár kifárasztott türelemmel viseli. Azonban „non omnia possumus om­nos“; az idő ha­talmas tervcsináló, de végrehajtó is. Pesten e’ te­kintetben — ha méltányosak akarunk lenni — az idő késedelmessége ellen nem lehet panaszunk. Utak csináltatnak, hidak készíttetnek , vaspályák tervez­tetnek, és az utczák köveztetnek: az ember nem sokára mindenütt, még a’külvárosokban is, bát­ran járhat tyúkszemes lábaival,’s örvendezhet az ég­ből hulló istenáldásnak a’ nélkül, hogy mint közel ez előtt —ha váczi vagy uri­ utczától kissé távolabb la­kik ’s négylovas hintája nincs—úgy kellene felöltöz­nie, mintha vadrécze-vadászatra készülne. Tiszta szívből örvendünk ezen élénk, és gyors szorgalom­mal— melly minden esetre az illetők példás buzgó­­ságát bizonyítja a folytatott munkálatoknak, mely­­lyek sok egyéb vállalatainknak már csak azért is mintául szolgálhatnának, mivel kijelölik , miképen kell a’ dolgot kezdeni: alulról fölfelé, ’s nem meg­fordítva. Vajha a’ új városi tanácsnak sikerülne, és pedig minél előbb , a’ ez éheknek számos visz­­szaéléseik kiirtását is gyökerüknél megkezdhet­ni ! A’ törzsök ugyan sokfelé elágazott, de szor­galmatos munka a’ tövön ’s időközben egy kis nyesés, és az óriás vagy kellőleg megtisztul, vagy el fog dűlni. A’ús tanács valamint több ízben, úgy legújabban, midőn néhány hét előtt a’ tej áru­ló­kat, kik hasonlókép privilégiumért folyamodtak, ebbeli kérelmüktől egyenesen elmozdította, szóval ’s tettel kijelentette, már elvben némileg kimondotta, hogy nem pártolja a’ kor nyavalyáját, és kész, gyógyítására erősebb szerű ízeket is használni. Mi *) Ha ön e’ szónak ,,s/.erény paly­a is olly értelmet tulaj­donit, mintha más pályához merve csekély volna, vagy hatástalan , úgy Ön véleményében nem osztozunk : ,,D­i­e Dichter stehen auf d­e­r IM­e­n­s­c­h­h­e­i­t 11 e­h­e­n.,. Ők az emberiségnek legelső , leghatásosabb nevelői ; ők a’ nemzetiségnek, polgárerénynek leghatalmasabb ápolói ; —­m­hogy t­i. nem haszontalan límfaragók, hanem azok, a’ kiknek lenniük kell, ha képviselőivé emelkednek az ember­szív­es lélek maradandó nemes typusának, mellynek ke­resztül kell csillámlani népek es nem­­ etek minden pha­­sisain ; minthogy nemünknek nemeslevele e’ típusban áll; kiket a’ költészet pályáján illy ihletés vezet, azoknak sza­­vai élni fognak, mig csak egy ember szájában él a’ nyelv, mellyen e’ szavak szólottak ; é s övék jobban mint más akár­kié a’ földi halhatatlanság. Még egyszer: ,,Die Dichter stehen auf der Menschheit Höhen. — S­z­e­r­k. §3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék