Pesti Hírlap, 1843. január-június (209-260. szám)

1843-01-01 / 209. szám

egy nemzet legnagyobb része, sőt a’ haz­a né­mi legkitünöbb kapacitásai is jogtalanul ’s erő­szakosan ellenem törnek, akkor ezen hazának legneme­sebb fia velem érez, hanem ezen érzésben úgy szól­ván izolálva leli magát. —­ Hogyha pedig kérdezzük, miilyen uj körülmény, miilyen uj kihágás adott arra okot, hogy a’ gróf bevá­­dolja a’ nemzet legnagyobb részét ’s hazánk némi legkitűnőbb kapacitásait, hogy ellen­ségeinknek kezébe fegyvert szolgáltasson ellenünk, ’s hogy olajt öntsön a’ magyarok elleni gyűlölet lángjaiba ? akkor hallgatunk; én legalább nem ismerek tényt, melly a’ grófot illy cselekvésre feljogosította volna, de megle­het, hogy történt. A’gróf egyes eseteket nem hoz fel, ’s csak általános vádakat emel, mint előtte már sok tót és német. Ideje azonban, hogy e’ részben is tisztába jöjjünk, hadd bűnhődjék az, a’ ki bűntettet elkövetett; de ha bűn­tett elkövetve nem volt, akkor némuljanak el azoknak vád­jai, kik ollyasmiröl panaszkodnak, a’ mi meg nem történt, ’s azért kérdem most, ’s a’ gróftól tulajdon szavaival kér­dem : nem maradtunk e ugyancsak annál, mit a’ törvény parancsol­­t. i. hogy a’ latin szó helyébe lépjen a’ magyar, vagy mikor kalandoztunk ezen határon túl ? régibb in­tézetek ’s egyesülések körébe, hol nem magyar volt a’ szó, mert alkotóik sem valának magyar ajkúak, ugyan h­a­l­tolta a’magyarság magát itt-ott, máról holnapra erővel be ? Mellyik gyülemben, mellyik vigalomban jön a’ magyar kedvéért — habár csak kísérlet végett — ki­küszöbölve gyakrabban minden egyéb nyelv, mint mirigy? Ugyan hány szent szónoklat vala elvileg’s pa­rancsra intézve magyar nyelven olly lakosságokhoz, kik­nek tized része sem veheté be azt lelki táplálékul ? Bár a’ legkisebbe,­mi időhiány és szövevény miatt márul holnap­ra magyarrá át nem alakulhata, ugyan h­o­l fúrta magát be a’ magyar nyelv nyakra för­e?’stb. (Lásd 31 és 32 lap.) Kívánjuk, hogy a’ gróf ezekre a’ vádak súlyosságához ’s a’nemzet legnagyobb része ellen emelt pana­sza terjedelméhez mért súlyos gyakori tények elösorolásá­­val felelhessen, ’s vádját bebizonyíthassa; mert igy tudni fogjuk, kik azok, kiknek hibája miatt az egész haza szen­ved , ’s ha a’ magyarból a’ becsületérzet még ki nem aludt, akkor a’ közvélemény meg fogja róni ’s jövőre is megza­bolázni a’ fanatismus nemzetelleni dühöngéseit, az idegen ajkúak pedig látandják, hogy a’ magyar igazságos lenni tud is, akar is, ’s hogy örömest ad elégtételt az akaratján kí­vül megsértett érdekeknek. — Ha pedig a’ méltóságos gróf be nem bizonyítja, vádjait akkor — a’ gróf vádja nem lesz bebizonyítva. — A’ mi azon módot illeti, mellyről a’ gróf azt hiszi, hogy kirekesztőleg csak ez biztosíthatja a’ magyar nyelvét ’s ettől elválhatlan nemzetiségét, erről a’ jövő számban. — Pulszky Feren­cz. : Fővárosi újdonságok. Azon sok és dicső ér­zelmek közt, mellyek a’ közelebbi időkben bennünk élesztvék, bizonyos kedvetlen érzés is támadott, melly különösen a’ művészetet igen kellemetlenül érinté. A’ kor, mellyben élünk, majdnem általánosan és kirekesztőleg po­­liticával foglalkozik, ’s ez által költők és irók mintegy kényszerítve vannak, jelesen a’ napi eseményekre fordí­tani figyelműket és lélektehetségöket, miután a’ közönség csak azt kívánja ’s csak az iránt mutat fogékonyságot, a’ mi új. Néha ezen új nem mindig a’ legjobb is, ’s vajmi sok újságvadász, nem gondolván a’ valódi nagy és szépnek fo­galmával , melly mégis m­i­n­d­e­n időnek tulajdona, elfe­­lületesedik ephemer, pereznyi hatásra számított mozgal­mai között! És valóban nem egy szomoritó és leverő kö­rülmény ellen küzdenek azok, kik a’ művészetet az isteni béke honának tartják, melly a’ határain túl dühöngő vihar elöl magát védeni óhajtja; de milly csekély azon kevés választottak száma is, kik, midőn a’ művészet nálunk egé­szen háttérbe szorult, ezen égi szülöttnél védhelyet keres­vén, lelköket háborítatlanul fölemelhessék a’ minden nagy­nak és szépnek ideáljához. Eleven példái a’ mondottaknak majdnem minden intézeteink (ámbár ezeknek száma is igen kevés), melly­ek tisztán művésziek ’s anyagi haszonnal ösz­­szekapcsolva nincsenek, illyenek a’ többi közt hangászati egyesületünk, mellynek kétes állásáról csak nem régiben keserves jeremiádokat olvasánk az újságokban, és i­lyen,­­ legalább eddig i­lyen volt nemzeti színházunk is. Ennek most új igazgatója van: fog e ez minden művészet­­szeretete és connexiói mellett a’ folyam ellen úszhatni ? ha egészen lehetetlennek tartani nem is, de kétségbe vonni néhány körülményeknél fogva, igen sok okunk van. Nem­zetiségi tekintetben eddig kevés történt; értsük meg jól egymást, azt mondok, nemzetiségi tekintetben; e­ szerint tehát sem az operákra, mellyek eddig minden kö­zépszerű tehetségek mellett is virágoztak és kedveltettek, sem az eredeti vígjátékok hiánya miatt színpadunkat el­özönlő külföldi darabok előadására nagy súlyt nem vetünk, — de igenis szeretnők, ha nevezetes, honi íróinknak a’ „Jelenkor“ által említett kalác­csal és mézzeli csalogatása általánosan ugyan az eredeti színművek érdekében tör­ténnék, azonban különösen a’ honi történeteink és polgári életünkből merített s­z­o­m­o­r­ú­j­á­t­é­k­o­k­a­t illet­ne­ , mert a’ szomorújátékok képesek egyedül a’ nem­zetre a’ legszebb, legnagyobbszerű hatást gyakorolni, ’s benne olly dicső érzelmeket kelteni, mellyek rugójára a’ régi görögök büszkék voltak,’s mellyek miatt szomszéd­jainknál Goethe és Schiller is a’ szomorújátékot olly ma­gasztos polezra emelni törekvőnek; de vallyon jelen poli­ticai viszonyainknál fogva pártolhatunk e valami szebbet és méltóbbat , mint ha azon lelkesedést, mellyel a’ politica ideálját olly melegen pártoljuk, egy részben a’ művészet iránti részvét közt felosztjuk? Mert bizony ez és főkép en­nek legjelesebb ága a’ drámai, melly a’ múltak tükré­ben elevenen visszasugározván elődeink erényeit és lova­giasságát, bennünk magasztos öntudatot, tettvágyat’s a’ valódi nagy és szép iránti fogékonyságot ébreszszen, —• nálunk még igen gyönge lábon áll, ’s ha nem talál párto­lókra, a’ kora enyészetnek elibe siet,’s vele nemzetiségünk egyik jelesebb factorát is eltemetjük. Mi tiszta szívből, a’ legörvendetesb sikert kíván­juk az új igazgatónak,’s ha latba kell is vetnünk néha az erőtmuló vállalatok eredményte­lenségét , mégis a’ jó szándékot és becsületes akaratot mindig tisztelni fogjuk. A’ magyarnak szívén kell fekünni, mindent, mi nemzeti érdekeit legkisebb részben is elő­mozdíthatja , emelni és gyámolitani, ’s annak okáért ezen, B­a­r­­­a­y ur kezei alatt újraszületendő nemzeti színházunk iránt is a’ legnagyobb és legkitelhetőbb részvéttel illik vi­seltetnie , ’s ezt annál inkább teheti, minél közönségeseb­ben elismerve van, hogy színészeink ipar és szorgalom által annyira felesbültek már, miszerint a’ concurrentiát a’ németekkel bátran kiállhatják, ’s ezen oknál fogva bizony a’ legparányibb áldozatba sem kerül, hogy ezek fölött pár­­toltassanak. Mert csak úgy emelkedhetik és virágozhatik időnkben a’ honi művészet, ha a’ közönség mintegy köte­lességének ismeri, valamelly műintézetet inkább buzdítani, mint hidegség által visszaijeszteni, ’s a’hol még hiányt vagy hézagot lát, ott inkább remélem, mint kétségbees­ni ; — mert semmi sem tökéletes, de igenis a’ töké­letest csak idő és gyakorlat érlelhetik meg. — — Azon nevezetes lopás, melly Halbauer nagykereskedő boltjában történt, ’s mellyet annak idejében mi is köz­­löttünk, egy zsidóüzér által fölfedeztetett; ki azon­ban tévedésből majdnem pórul járt ’s a’ tolvajok sorsára jutott. A’ fenyitőbiztosság igen lelkesen lát az ügyhöz, és joggal remélhetni, hogy a’ kárvallott kereskedő rövid idő alatt az egész öszveggel tisztában leend. — A’ „Tage­blatt“ említi, mikép a’ tolvajok vakmerősége már annyira növekszik fővárosunkban, hogy estvénkint az embereket h­u­r­o­k­kal fogják, mellyel addig szorítják össze nyaku­kat , mig az áldozatot egészen ki nem fosztották. Szomo­ritó, ha igaz, de hajlandók vagyunk hinni, miszerint ezen hír is azon fonóházi mesék közé tartozik, mellyekkel az agg anyókák egymást ijeszteni vagy mulattatni szokták. Mi legalább ismervén derék rendőrségünket, az egészet csak mesének tartjuk. — A’ hangversenyek közül, mellyek a’ kezdő téllel beköszöntőnek, különösen említendőnek tart­juk a’ pestbudai hangászegyesület által múlt kedden tartott szellem­zenélyzeli előadást, mellynek fődísze Rossini mél­tán elhíresedett .Stabat matekije volt. Régen nélkülöztük már azon elvet, mellyben ezen classical előadás alkalmá­val részesültünk, minden a’ legkitűnőbb pontosság és szor­galom jeleit viselő, és csak azt sajnáltuk, hogy az előadás a’ német és nem a’ magyar színházban történt, a’ nemzeti intézetek mégis csak jobban szítanának egymáshoz. A’ pá­holynép igen gyéren mutatkozék. — A’ másik műéldelet Stilke-Sessi Teréz, a’ berlini énekacadémia tagjának múlt csütörtökön 5­­/2 órakor adott magányhangversenyében kinálkozék. Ámbár a’ versenyzőné szava már nem olly csengő és hajlékony, mint ezelőtt meg csak egypár évvel, midőn az egész hangászati világ figyelmét ma­gára vonta, de methodusa és iskolája igen helyes. Ő városunkban énekórákat szándékozik adni, ’s föfeladatul tűzte ki magának, fiatal sokat ígérő talentumokat a’ nem­zeti színház számára kiképezni, ’s már e’ hangversenyében is a’ közönséget pár tanítványával megismerkedteté, kik őt e’ tekintetben igen dicséretesen ajánlják. — Derék nem­zeti zeneköltönk Trávnyik János ismét uj művel lépett föl a’ táncz- és zenekedvelők előtt. Legújabb „körtáncz”­-a, mellynek igen csinosan metszett negyven példányai árát a’ gyermekkórház javára szentelő, a’ mai muzsikai próbán Morelly által a’ reduttermekben fog eljátszatni. — Megje­lent Nagy Ignácz ,Szinműtári­a 36-ik füzete. Tartalma :Lo­­renzino 4, dráma 5 felv. Dumas Sándor után Egressy B.— Először adatott Párisban a’ Theatre-francaisban 1842-ki febr. 24-kén, a’ pesti nemz. színházban pedig junius 20- kán 1843. *) Ha majd tisztelt barátunk e’ tárgyróli fejtegetését bevégzendi, magunk is előadandjuk gr. Sz­é­chenyi István ur beszéd­jéről saját egyéni nézőpontunk szerinti véleményünket; jelen­leg csak annyit tartunk említendőnek, hogy ámbár a’ mllgos gróf azt, ha valaki egy, nyilvános helyen, ünnepélyes alka­­ommal, hivatalos székből mondott, ’s igy minden szavára nev­e az ajkán kiejtés pillanatától köztulajdonná vált, közbi­­rálat alá tartozó beszédről hallomás után véleményt mond , im­már nyomtatásban is megjelent beszédjének előszavában elég udvariasan (á la: pontos­­) „idétlen b­e­­­ekottyan­ás­nak“ méltóztatott is keresztelni: mindazáltal a­ tisztelt gróf ur beszédjének értelmét mind Q jegyű barátunk jól fogta fel, mind mi magunk is­­. W­e­s­s­­­­­é­n­y­i Miklós úr nyi­latkozata folytában tett kijelentésünkben a­ kérdéses beszéd illető részének tartalmáról csak ollyat mondank , a’ minek ér­telme a’ már nyomtatott beszéd értelmével tökéletesen egybe­­hangzik,és igy—fájdalt­ml—nem vagyunk azon örvendetes hely­zetben , hogy tévedést avvagy csalatkozást kellene megvál­tanunk , a’ mi e’ jelen esetben valódi örömünkre szolgálna. — Egyébiránt tisztelt olvasóinknak bszonynyal kedves tudomásul szolgáland megérthetni, hogy úgy Pulszky Ferencz urnak be­cses dolgozatait lapjainkban gyakrabban olvasandják, mint más közkedvességü nevekkel is hírlapunk hasábjain részint egészen ujul, részint sűrűbben mint ekkorig találkozandnak; lapjaink pedig az uj, nyúlánkabb betűk, szélesebb sorok és hosszabb hasábok által annyi bővítést nyertének, hogy a’mit rég okajtánk , úgy a' politicával szoros kapcsolatban lévő lite­rat­urát ’s művészetét is folytonos figyelemmel kisérhetendjük, mint a' külföldi rovatnak is terjedtebb 's önállón eredetiebb mezőt adhatandunk, miszerint tisztelt olvasóink legnagyobb része a’ külföldi lapokat nélkülözhesse. — S­z­e­r­k. Erdélyi onzággyűllés. A’ nov. 30-kán tartott országos ülésből több, jelesül­­ czimeres nemességre, úgy szinte a’ honfiusításra aján­lott egyének, a’ kormányszéki tanácsnokságra tett válasz­tás, ’stb. tárgyában határozott föliratok és törvényezik­­kek ő felsége elébe leendő fölterjesztés végett a’ kir. biz­tosnak átküldettek. Következő napokon a’ megyei tisztvá­lasztás tárgyában leküldött k. leirat és törvényezikk vé­tetvén tárgyalás alá, dec. 3-kán a’kir kormányzó elnök­lete alatt a’ RR. következőleg határoztak: „Midőn az or­szág rendei 4 838—ik év martius 30-ról felterjesztett alá­zatos föliratokra ő felségének ugyanazon év november 6-ról költ kegyelmes válaszát vevők, nem lehete fájdat­­ommal nem érezniük, miszerint százados alkotmányukba gyökerezet ’s számtalan honi törvények által biztosított legfontosabb jogaik tárgyában költ alapos felterjesztésök a’ fejedelem méltánylását nem nyerő meg, de mind e’ mellett is sugárzott némi remény az említett kegyelmes leirat tartalmából, midőn a’ legkegyelmesebb fejedelem az utat, mellyen a’ hon panaszai fölterjesztettek, nem helye­selve, azoknak elenyésztetésére maga jelölé ki a’ tör­vényhozás útját, melly hogy biztos leend, ugyan a’ leirat szavai üdvös reménynyel kecsegtetők a’ rendeket. E’ re­mény okozá , hogy legnyilvánosabb törvénynyel biztosított kétségtelen jogaikat, utóbbi törvényhozás­­utjára vivék; ez okozá azt, hogy noha azok tehetek vala egy uj tör­vény méltó anyagát a’ mikre a’ haladott idő körülményei felszólítottak, mindazáltal törvényjavaslatunk körét azon korlátok közé szorítok, hová sokképen megcsonkított ősi alkotmányos jogunk az 1791—beli 12—ik törvényczikk ál­tal helyeztetett. Sőt nem kételkedtünk, azon törvény­­czikkben kiszabott határokat még némelly tekintetben, a’ közigazgatás megkönnyebbítése végett még szorosabbaká tenni, így történt, hogy a’ tisztválasztások három éven­ként tartatni rendeltettek, így esett a’ helyettesítésnek, mellyről törvényeink nemcsak hallgatnak, sőt azt a’ sza­bad választás körüli több rendbeli szabályok által merőben tilalmazzák, bizonyos korlátok közti elfogadása, így a’ választott tisztek legottani beiktatásával ellenkező szabály hozatala ’s több eddigi törvényeinktől eltérő intézkedések tétele. Mind ezt pedig azért tevék a’ Rendek , mert ezt tárták a’ kegyelmes fejedelmi felszólítás által feltételezett bizodalommal megfelelőnek és czélravezetőbbnek. Illy előzmények után mennyivel fájdalmasabban kelle a’ módo­sítva leküldött törvényjavaslatból ’s ezt kísérő királyi le­iratból érteni az említett kegyelmes biztosítás és számtalan törvények által egy­aránt jogosított reményeinknek meghiú­sítását. Az Aprobata 3—ik része 42—ik és 43—ik czíme a’ törvényhatósági­ altisztek évenkénti bucsuzását rendelé,‘s ámbár e’ törvények a’ megyéket a’szabad választás több­szöri gyakorolhatásába helyezvén, e’ sarkalatos jognak kedvezőbbek, mint a’ megyei választásnak hosszasabb időkre szabása, mégis a’ rendek, tekintve különösen az igazgatásnak szilárdabb és szakadatlanabb folyamát , fel­küldött törvényjavaslatukban az említett tisztválasztásokat három évekre szabók. A’ leküldött törvényjavaslat első szakában a’ rendek javaslata ennyi részben csekély szókülönbséggel elfogad­tatván, a’ királyi pénztárnokok és jegyzők e’ hosszabb időre terjesztett választás alól is kivétetnek, melly fe­­nebbi törvényeinkkel és megyei rendszerünkkel merőben ellenkezik. Az Aerob. Const. fenebb idézett czikke min­den megyei hivatalasokat különbség nélkül és egyáltalában tisztválasztás alá rendel, ’s midőn e’ részben a’ leopoldi körlevél semmi ellenkezőt nem tart, sőt úgy ez alapszerző­dés, mint az 1791—beli 12—ik törvényczikkely, a’ ren­dek szabad választását mind azokban, mellyek későbbi törvények által változást nem szenvedtek megerősíti, azon következtetés, melly magában a’ leküldött törvényjavas­latban e’ nyilvános törvény ellenére a’ gyakorlatból vona­­tik, annyival kevesebbé állhat meg, mennyivel tisztábban fejtették fel a’ rendek, mind a’ múlt, mind a’ jelen or­szággyűlés alatt e­ tárgyban tett alázatos fölterjesztések­­ben, miszerint ha az említett hivatalokra nézve valamelly gyakorlat létezne is, az nyilvános törvényeink ellen nem törvényes gyakorlatot, hanem világos visszaélést foglal magában, me­lynek mielőbbi megszüntetése hon és igaz­gatás közös érdekében fekszik. Ugyan e’ fenebbi erős­ségek állanak a’ felküldött törvényjavaslat első szakaszá­ban megemlített mérnökök, orvosok és sebészekre nézve, midőn az Aprobata 3—ik r. 43-ik czíme első czikkellye a’ tisztek választását átalánosan a’ törvényhatóságoknak tu­lajdonította, és csupán a’ föispányok tételét számlálja a’ fejedelmi jogok közé, kiknek változtatását csak rendkí­vüli esetekre szorítván, a’ rendek úgy hiszik, valamint egy felöl a’ megyék választási jogának, úgy másfelől a’ közigazgatás érdekeinek is eleget tettek, miről törvény­­czikkben rendelkezni annál szükségesebbnek találták, mi­vel nem hiányoznak példái annak, hogy orvosok, kiknek hivatásuk a’ megye rendei és a’ szegényebb sorsú polgá­rok buzgó ápolásában áll, magokat egyszer nyert hivata­lukban örökösöknek tekintvén, fontos kötelességök teljesí­tésében káros hanyagságot mutattak.­­ A’ rendek tehát a’ leküldött törvényjavaslatnak a’ három évenként tar­­tisztválasztásra szóló részét meghagyván, a’ többiekre nézve előbbi törvényjavaslatuk első szakaszának kifeje­zéseihez ragaszkodnak, ’s azokat a’ visszaküldendő javas­latba iktatni határozzák. Mit hogy ő felsége kegyelme­sen elfogadni méltóztatand , annyival inkább reményük, mivel azok legkevesebbé nem jogszélesitést, hanem két­ségtelen jogaik nyilvános kifejezését foglalják magok­ban“ (Folytatjuk.) Erd, Hiradó.

Next