Pesti Hírlap, 1843. július-december (261-313. szám)

1843-11-09 / 298. szám

770 (1323) Épen most jelent meg és kaph­ató HECKENAST GUSZTÁV 0,3­ pesti könyváros és kiadónál (váczi-utczában 15. sz. a.) (Pozsonyban, Wigtiel K. F. — Kassán , liegen H. — és Debreczenben, Telegdy fi. uraknál). Magyar IJJDON SZAVAK TÁRA, m­e­ll­y magában foglalja a’ hírlapokban, könyvekben és társal­gásban előkerülő új és műszavakat. Összeszedte KISS MIHÁLY. 16rét. Pesten 1844. Csinos borítékba fűzve 40 kr. pengő pénzben. 03023 Uj hírlap Győrött. Mit allerhöchster Bewilligung erscheint vom 1. Januar 1844 an, hier eine belletristisch-commerzielle Zeitschrift, unter dem Titel: „Das Vaterland“ wöchentlich 3 Nummern. Form und Grösse ungefähr der bekannten | Leipziger illustrirten Zeitung gleich. Das Nähere wird in diesen Blät­tern bekannt gemacht werden. Raab im November 1843. Die Redaction der bellelristisch-commerziellen Zeitschrift „Das Vaterland“ Rilmril Noisser, Redacteur. (1318) Heckenast Gusztáv (1, 3) pesti könyváros és kiadónál (váczi-utczában 15. sz. a.) megjelent és kaphat» (Pozsonyban, Wigand K. F. — és Kassán, Hagen H. uraknál): Das Geheimbuch des Taschenspielers, oder Aufzeichnung und Erklärung der geheimnissvollsten Kunstücke aller berühmten Taschenspieler und deutliche Anweisung neue, höchst überraschende, physikali­sche, mechanische und Karten-Kunststiicke auf leichte und wohlfeile Art selbst auszuführen. Ein Wegweiser für alle jene, welchen es darum zu thun ist, die augestaunten Taschenspielerkiinste der neuern Zeit zu durchblicken oder auch znr Belustigung einer Gesellschaft darzustellcn. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8rét. Pesten 1843. borítékba fűzve 1 ft 20 kr. e. p. (1312) (2,2) Megjelent és kapható Emich Gusztáv könyvárosnál Pesten az úri- és kigyó-uteza szegletén, 's Budán a’ hajó-hidnál. Propylaeumok a' társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira. Irta Szontagh Gusztáv, a’ magyar academia rendes és a’ Kisfaludy-Társaság munkás tagja. Nagy­­rét. Budán 1843. kemény csinos kötésben 1 ft 20 c. p.______________ ff.D (1245) Kész misemondó-ruhák Hirsch Ferencz selyem- és divatárus boltjában legjutalmasb áron kaphatók; továbbá selyem, arany- és ezüst himzetü gyöngyörű nehéz templomi szövetek diszítvényekre, damaszk-szövetek zászlókra, ’s egészen nehéz violaszín ’, vörös Gros de Naples, Moire és övszalagok — Pesten a’ váczi­ utczában ,,a’ szarvashoz, hol mindenféle megbízatás is elfogadtatik mindennemű templomi diszitvényre, mennyezetre, püs­pöksüvegre , velumra, biretre, albára, szemföldésre, ostyazacskóra sz. eff. jutalmas és gyors szolgálat mellett._____ (1317) Ajánlása (2,4) a’ valódi magyar selyemből készített kézműáruknak, a’ magyar iparegyesület által ezüst érdempénzzel jutalmazott Koch Péter Antal helybeli selyemkelme- és bársony-gyárából, (lakása Pesten, Terézia külvárosi egyesület-utczában, 40. sz. a.) kinek készítményei a’ nagyér­demű közönség nagyobb kérelmére egyszersmind (1313) (2, 3) Előfizetési jelentés. Az országgyűlési naplók és irományok e’ folyó országgyűlés alkalmával P­OSTA UTJAI jelennek meg, mellyeknek m­­á­sod­i­k kötet­é­r­e Pozsonyban: az Országgyűlési Irományok kiadó-hivatalában (fapiacz, a’ Jezsuita templom mellett 15. sz. alatt) ; Pesten: Länderer és Heckenast könyvnyomó-intézetében (hatvani-utcza, Horváth-ház; Vidéken: minden cs. k. postahivatalnál a’ két hazában — az előfizetés elfogad­tatik, jelesen: vidéki előfizetés a’ cs. t­. postahivatalok át­al boríték alatt, 24 p.kr. ottani beirási díj mellett. A’Főrendi naplóra: 100 ívért 7 ft p. A’ RR. naplójára: 100 ivert 6 ft p. Az O. irományokra: 100 ívért 6 ft. p. helybeli előfizetés azaz Pozsonyban és Pesten, kézhez szolgáltatva. A’Főrendi naplóra: 100 ivert 6 ft p. A’ RR. naplójára: 100 ivert 5 ft p. Az ú. i­r­o m­­á­n­y­okr­a: 100 ivert 5 ft p. A’ Főrendek és Rendek naplója első kötete megje­lenvén, teljes példányok szokott áron és utón foly­vást kaphatók. Az országgyűlési irományok kiadó hivatalában. ________________________________________(Főpiacz 15. szám alatt.) (1259) Épen most jelent meg és kapható Heckenast Gusztáv (3, 31 pesti könyváros és kiadónál (váczi­ utczában 15. sz. a.) (Pozsonyban, Wigand K­. F. — Kassán, Hagen K. — és Debreczenben, Telegdy fi. uraknál). KISfilm Zsebkönyv 1844ik évre. Hat aczélra metszett képpel. Szerkesztő Frankenburg. 8 rét. Selyem kötésben 5 ft. Latin, papiros kötésben 4 ft e. p. Tartalma: Ney Ferenc*: Eskü (aczélmetszettel). — Nagy Ignác*: A’ puszták villáma (eredeti beszély aczélmetszettel). — Hullámka (tündérrege aczélmetszettel). — Kovács Pál: Csináljunk magunknak egy jó napot! (farsangi ésetkép). — B. Jósika Miklós: Ti­­hod a’ jegyző (aczélmetszettel). — Frankenburg Adolf: A’ dudás (aczélmetszettel). — Császár Ferencz: Két óra a’ gőzösün. — Tóti­ Lőrinc* : Rajnai ut­cainktól Küllőig. Memlauer György nagykereskedésében, az újpiaczon, Almásy-féle házban kaphatók 's a’ hol, épen úgy mint a’ ké­szítőnél , eredeti gyári áron megszerezhetők. 1.m. Hirdetés. "■ 2: Alulírott ajánlja legjut­ányosabb árért igen jól berendezett raktárát, mindenféle, rövid és hosszú szőrű pokróczokkal, különféle hosszúsá­gú- és szélességűekkel,­­ nagyválasztékban di­vatszerű lótakarókkal és padlóposz­­tókkal, valódi törökveres, kék és fehér fonalokkal; kapható az egész vásár alatt legújabban szállított erdélyországi gyer­tya (6, 8, 10 és 12-sével) és szappan, ládió­kákban. Pesten, novemberben, 1843. Székutas és Pantazy nagykereskedők, hajó-utc­a 664. sz. (1326) “ " ÖT Szabad kézből eladó birtokrész. Pesttől 3 órányi távolságra egy birtok szabad kézből eladó, melly áll: 1) egy 29 köblös és egy tagban levő szán­tóföldből ; 2) 3 köblös föld, mellyel kukoricza alá hasz­nálhatni, mellybe több gyümölcsfák vannak ül­tetve, és mivel szőlő közt fekszik, tehát a’ kár— túl is ment; 3) két nagy kert, az egyik leherés a­ másik gyümölcsös és konyhakert. 4) egy fél házhelyes jobbágy, melly 26 m­ar­­hás napot szolgál, ’s minden földjéből 7-ed déz­­ma és füstpénz járul. 5) Regálé korcsmák ’s mészárszék, és egy zsellérház árendája, melly évenkint legkevesebb 100 ft jövedelmet hoz be . 6) tágas, fákkal beültetett udvar, mellyben fekszik egy, 12 öles, faragott kővel kirakott, 's kedves italu vizű kút, — egy galambház, és egy téglával boltozott, ’s zárral ellátott mészgödör, melly jéggödörnek is használható ; 7) az udvaron két, fenyvzsindellel födött épület, mellyben van: 5 tágas szoba, egy elő­szoba, egy nagy és egy kis konyha, két kamara és fatartó, sertés- és baromfi-alak, 6 lóra való istáló, kocsi­szín, egy földalatti és nyolcz marhára való istáló, az épület alatt egészen téglával jól boltozott és ezer akó bort és zöldséget is kérel­­mesen befogadó nagy pincze. A' lakó­ház vas­rostélyokkal, téli ablakokkal, ablakredélyökkel és jó zárakkal van ellátva, az udvar csinosan karók­kal van kerítve, a’ kertek pedig sánczczal és ke­rítéssel vannak jól elkészülve; 8) a’ konyhakertben van egy, 200 kaptám, jó zárral ellátott, ’s télen egészen becsukható méhes; 9) szőlő is fog hozzá jőni, de még eddig nem méretett fel. Mind ezek iránt értesülhetni, a’ „Pesti Hír­lap“ kiadó­ hivatalában. (1332) Haszonbérlet: 6,2) Abauj megye Villmány helységében egy öt­­kövü malom november 30-án a’ hely­színén ár­verés utján haszonbérbe adandó. (1281) (2, 3) Különös finomságú macintoschalt vizellenes öltönyeit darabszámra 16—30 ftjával e. pénzben. — , va­lamint igen jóféle kelméit is rőfönkint, ajánlja Weidenhoffer Ignácz „Mária Anna magyar királynéhoz“ Pesten a’ váczi-utczában. Különösen arra figyelmezteti felemlitett a’ t. dz. közönséget, miszerint öltönyei, valamint kelméi is valóban vizellenesek, ’s e’ végett minden mis­effélék fölött elsőbbséget érdemlenek. (1336) (1, 2) Magyar Literatura. Eggenberger, Geibel és más pesti könyváro­­soknál kapható: „Magyarország ekkorig ismere­tes pénzei.“ 'stb. Árpádi korszak 329 pénz hason­másával. Ára 4 p­ft. — Ugyanaz e czím alatt: „Numi Hungáriáe hactenus cogniti.“ ’stb. (1314) Ajánlás:­­) Ország Sándor kun-szent-mártoni születés, sz. Kecskemét városa lakosa, múlt évek alatt nem kevés fáradozással szerzett művészeti tudományá­nak most adá első műve felállításával jeles re­mekét, a’ midőn 1843. évi october havában a’ nagy-körösi rom. kath. templomban, váczi me­gyés mélt. gróf püspök ur ő excellencziájának. sz. egyházunk iránt most is bizonyított kegyes atyai segedelmezése mellett — hála a’ kegyes atyának a’ jótétemény érti — egy legújabb mo­dorral , hang­ változata új orgonát kelleme­­tessen jutalmas áron elkészítve éneklői karunkba szállított, melly mester műve nevezett Ország Sándor urnak nemcsak külső csinos formájával a’ jelen volt rendű helybelieknek, 's idegeneknek figyelmét magára vonta, hanem a’ több jelenvolt hangmesterséget értőknek bírálatát is tökélete­sen kiáltotta; mind magunk, mind másoknak meg­elégedését a' hazában nyilvánítani, az érdemes művészt ajánlani kötelességünknek tartánk annál inkább is, hogy bár kötése szerint csak 6 hangú művet készíteni tartozott volna, mindazáltal hogy művészeti tudományát annál inkább kitüntesse 2 hang változatú pedállal is azt szaporítván szent­­egyházunkat sziven ’s lelkes vallási indulatból megajándékozta. — Szerencsés Kecskemét, hogy Uly derék művészszel dicsekedhetik. A’ nagy-körösi kath. közönség. (1325) Árverés visszavonása. (A Sacelláry Ignácz csődtömegéhez tartozó író­szerek­­stb. folyó hó 13dik napjára hirdetett ár­ver­ése, a’ hitelezőknek bizonyos okoknál fogva tegnap horo­t határozata szerint visszavonatik. Pesten, november 5-en 1843. Koenitzy György hites ügyvéd, mint tömeggondnok.

Next