Pesti Hírlap, 1843. július-december (261-313. szám)

1843-11-09 / 298. szám

adni, ’s mi a’ különben is a’ lassú menetű tanácskozáso­kat akadályoztatni tanácsosnak nem tartjuk; az utóbbit nem, mert benne részint a­ törvényhozás philosophiájával ellenkező visszalépést, részint egy kis castai irányt lá­tunk; de különben is azon, hogy a’váltótörvények még eddig jótékonyságukat — mint remélők — ki nem árasz­tották, koránsem ideiglenes megszorítással, de czélszerű intézetek behozatalával vélünk segíthetni. — Tolna levele következtében a­ derék Wargha István kisdedóvást ter- I­­jesztő tervének megvizsgálása az ez ügyben lelkesen­­ felszólamlott főjegyzőnkre bízatott .Torontál levelét, melly­ben az egyházi udvari grófok bíráskodását megszüntetni kívánja, hogy az assimilatio elvét ez által is előmozdítsuk, pártoljuk; de pártoljuk Győrét is, mellyben a’ váltótörvé­­széknek Sopronból Győrbe leendő áttételét ajánlja; mert mi Sopront Pozsonyhoz, egy másik váltóterv.szék helyé­hez, ’s mind kettőt az ország széléhez nagyon közel lenni véljük; v­agy Zólyomét is, mellyben azon függő állást, mibe igen sok egyéneket azon körülmény helyezni szo­kott , miszerint a’ kir. kinevezéstől függő hivatalok or­szággyűlés előtt be nem töltetnek, megszüntetendőnek gondolja. — A’ kereskedelmi társaság ideiglenes el­nökének hozzánk intézett levele értelmében a’ sz.bi­rák fölhívásokat fognak tenni járásaikban. Sok szeren­csét kívánok nekik, azonban nekem a’ sükerhez mi­nél kisebb a’ reményem. — A’ választmány, melly az adó­zók közti igazságos adókivetés eszközlése tekintetéből az eddiginél helyesb terv kidolgozás végett kikü­ldve vala , jelentését beadta, ’s az némi változtatásokkal el is fogad­tatott; melly fölött midőn a’tanácskozások folynának, szóba hozatott azon igazságtalanság, miszerint a’ curialis jobbágyok mind eddig csak rongálásukhoz ’s nem egy­szersmind készítésükhöz is járultak az utaknak —mi utaink roszaságának egyik oka - mihez képest azon elvhez köze­lítőleg, hogy „ki a’ hasznot élvezi, terhét is szenvedje“ jövendőre ezen különbség megszüntetett. — Kovács Károly. Különféle. Jelentés. Idörövidség miatt a­ tűzkárosult mis­kol­­c­z­i­a­k fölsegélésére Emich G. könyvárus úrral kiadni Ígért „Szivárvány“ czímű­ albumunk eddig meg nem jelenhetvén, szerencsésnek érzem magamat tudtul adhatni a’ tisztelt olvasó közönségnek, miszerint nevezett album szerkesztését befejezvén, az, legsikeresebb intézkedések következtében, nov, fogytán ok­vetlen megjelenendik. Örömmel említhetem egyszersmind, hogy az emberbaráti czél kivitelére szép­irodalmunk több legne­­vesbjei járulván, az album igen kedves és gazdag tartalommal kí­nálkozik élvezetet szerezni azon lelkeseknek, kik pártolásuk által szívesen törlik le embertársaik szemeiből az Ínség könyét. Fölhí­vásomhoz képest czélszerűnek tartom tartalmát is soraimba fűzni. A’ közlött programm szellemében szerkesztőn kívül kötetlen be­ 769 hogy míg ezen mintabörtön által a­ magányrendszer s­ike­réről elegendő tapasztalást fogunk szerezhetni, addig bör­töneinket nem akarják mostani állapotokban hagyni, hanem az iránt czélszer­ű javítást kívánnak behozni. *) Megyei tudósítás: Hugitól, oct. 21. Folyó hó 16-ik ’s több napjain évnegyedes közgyűlésünk volt, mellyröl, habár a’ politicai élet mezején minél kevesb kalászokat lehető is összeszed­ni , ’s csak valamivel többet a’ megyei beligazgatáson , el lehet mégis mondani, hogy megyénk gépezetének rugói, mentten a’ fontolva haladás unalmas kérödzéseitől, kezde­nek rendeltetésükhöz képest működni, majdan tanusitan­­dók, hogy az állapot, mibe némi uraknak e’ megyei he­­rosztratosi dicsvágygyal beeretelni tetszett, nem termé­szeti állapot vala. No de „sunt, quo* curriculo pulverem olympicum collegisse jurat“ ’stb. tehát ez már most hagy­­ján,’s dologra ! Olvastattak 1) orsz.gyülési követeinknek némi jelentései, mellyekböl tudomásunkra jutván az is, hogy a’ börtönök felállításához szükséges költségeket csak segedelemkép ajánlották meg, mint állítják azon okból, mert híres anyautasitásunkban minden egyenes tehernek a’nemesi szűz vállakra leendő elfogadásától eltiltattak, ho­lott a’büntetőtörvényköny­v iránt adott utasitványainkban azoknak egyenes elvállalása tétetett kötelességökül: miért is oda utasittattak, hogy az utasitványok magyarázgatásába nem ereszkedve, azokhoz betű szerint ragaszkodjanak.— 2) Számos felsőbb rendeletek.— 3) Törvshatósági körleve­lek; ezek közül Borsod megyének felszólítására, melly­­ben a’ tűz által károsult miskolcziak szomorú sorsát ter­jesztő élőnkbe, megyénk főjegyzője a’ jövő közgyűlésen aláírási ivet nyitand, addig is a’ sz.birák felszólításokat fognak tenni. Majd meglátjuk, less­z annyi aláíró, mint a’ megyei barna hangászkar öltönyeinek megszerzésére?! A’ borsodi ’s más szomorú események figyelmeztetése folytában inditványoztatván a’ megyei épületek biztosítá­sa; az indítvány viszhangra talált, ’s miután a’ külorszá­­gi biztosító társaságok elég kezességgel nem bírnak, de fizetési rendetlenségök is — mi miatt megyénk elébe pa­nasz is ter­jesztetek — tapasztaltabb, megbizatott első al­­itpártunk, hogy szomszéd Szabolcs megye alispáni hivata­lától, az ottan megállapított biztosítási rendszer alapszabá­lyait szerezze meg, ’s a’ jövő közgyűlésnek terjeszsze föl. — Fejér levelét, sem azt nem pártoljuk, mellyben elhatároztatni kívánja, hogy ha a’ követi kar egy harma­da utasitvány hiánya miatt valamelly inditványozott tárgy­nak elhalasztását kívánja, a’ megyék utasitványai 6 hétig bevárassanak; sem azt, mellyben a’ váltótörv.székek il­letőségének megszorítását javasolja; — az elsőt nem, mert minden megyének egyiránt hatalmában áll utalványokat ! *) A’ tanácskozás részletei kezünknél vannak, de tömérdek tárgy-­­ halmaz miatt el kell a’ közlést halasztanunk. — S­ze­rk. I szédet adtak: Gaal, Nagy Ignácz, Pista Mihály — Miskolcz vész­napjának eleven színezetű rajzával—Remellay G. és Vackor Imre; lantos költeményi részét alkották: Beöthy Zs., Császár, Lauka, Lakner, Lisznyay, Liszy V. —­­— Ida, Ney, Pájer, Petőfi Sándor, Sönögei Kis Pál, Samarjai Károly, Sujánszky , Tár­­kányi, Tompa, Jámbor Pál, Vachot Sándor, Vajda Péter és Vidor Emil; régibb költőink néhányai ’s a’ fiatal lyrai erő majd minden feltűnőbbjei, kikhez több jeles epigramm­ iró is járul.— Megjelenendik az album kettős velinen, arany vágással, vastag préselt papirboritékkal, ’s előfizetési ára a’ mintegy 14 — 15 ízre terjedendő ízletes könyvnek csak 1 ft 40 kr pp. Előfizetés elfogadására tisztelettel ’s egész bizodalommal kéretnek meg minden megyék alispáni hivatalai, mellyeknek nyilt török lesz megyei közgyűléseken járulni a’ czél megközelítésére, ’s eze­ken kívül: Debreczenben Péczely József, Gömör megyében Széplaky Lajos, Kassán Klestinszky László, Komáromban Beö­thy Zsigmond, Losonczon Farkas Károly, Miskolczon Nagy Gedeon és Pista Mihály, Pesten casinoi pénztárnok Antal Mihály, Fényes Elek és Nyáry Pál; Pozsonyban: Szemere Bertalan, Zá­­borszky Alajos és Lisznyay Kálmán ; Bécsben Jászay Pál, ’s Erdélyben b. Kemény Zsigmond és Méhes Soma urak; nemkü­lönben elfogadja az előfizetést alulirt szerkesztő ’s kiadó Emich Gusztáv könyvárus ur budai és pesti boltjában. Az előfizetési ívek beküldendők a’ könyv megjelentének a’ P. Hirlapbani ki­­hirdettetése után, melly alkalommal minden iv elfogadtával a’ járandó példány kiadójától átvehető. — Pesten, oct. 15. 1843. Halászy József mk. szerkesztő. (Bálvány utcza 187 sz.) A’ kisdeilogó-intézeteket mn. o. ter­jesztő egyesület központi választmánya a’ képzőin­­tézetében megürült két segélydíjas helyre folyamodókat ezen­nel oda figyelmezteti, hogy szükséges bizonyítványokkal és ajánló­levéllel ellátott folyamodásaikat legfelebb f. évi nov. 15-ikig az alálirt titkárnál személyesen beadni ne terheltesse­nek. — Egyszersmind bizodalommal ’s tiszteletteljes kéréssel járni a’ választmány azon t. ez. részvényes urakhoz és asszony­ságokhoz , kik netalán alkalomhiány miatt részvénytartozásai­­kat eddig elé be nem fizethették, méltóztassanak azokat egye­sületi pénztárnok Antal Mihály úrhoz, a’ közelgő pesti Leopold­­vásár kedvező alkalmával felküldeni. — A’ választmány határo­zatából. Stuller Ferencz, egyes, titkár, laka Ujtér, Ürményiház. A’ hazai első takarékpénztárba (melly Pest megye pártfogása alatt áll) 1843. évi sept. hónapban beté­tetett és visszafizettetett: sept. 1-jén viszafizettetett 9973 ft 28 kr ; 2-kán betétetett 9715 ft 20 kr, 5-kén 3953 ft 58 kr, visszaf. 11585 ft.45 kr. 9-kén 5602 ft 30 kr, 12-kén 9413 ft; 15-kén viszszaf. 7022 ft 45 kr; 16-kán betét. 7381 ft 20 kr, 19-kén 5677 ft 52 kr; 22kén visszaf. 5887 ft 9 kr; 23-kán betétetett 6290 ft 32 kr; 26-kán 4342 ft 25 kr; 29-kén visszaf. 6747 ft 40 kr; 30-kán bet. 7559 ft 30 kr. — Összesen betétetett 59,936 ft 27 kr, visszafizettetett 41,216 ft 56 kr. — Költ jPesten^oct^JJién^£84^j—^M£^a^£^z^e^^énztám#kT 998. szám. Hivatalos tudósítások. Nov. 9-én 1843. (1261) Hirdetés bírói árverésről. (2, 3) Idősb Almássy József az ő excellentiája pesti házai, és pedig: a’ Leopold várásban a’ vá­sár- és József-téren 160. és 198. — továbbá a’ bálvány- és két-sas-utczában 213. és 251. — ugyszinte a’ belvárosban újvilág-utczában 614. — végre a’ Teréz városban az erdő-soron (Wald­­zeile) 625. és 631. számok alatt, mellyek még 1841. évi October 4-én Blü­hdorn Tivadar August részére biróilag lefoglaltattak, utóbb a’ csődtömeg által elfoglaltatván Itaula Rafael urnak, mint Blühdorn Tivadar August engedményesének csődönkivüli kielégítésére, a’ tek. kir. váltófeltörvény­szék és a’ főmért, hétszemélyes tábla által visszaitéltettek­­. 1843. évi november 18k án a’ Pest városi telekhivatalban bíróik ép másodszor fognak árvereztetni, 's a’ legtöbbet ígérőnek a’ tör­vény értelmében átadatni. Ezen házak kiterjedése becsértéke ’s jövedelme következő: I. A’ Leopold-városban a’ vá­sár- és József-téren 160. és 198. sz alatt fekvő ház, hosszasága: 34 öl és szélessége 13 öl, 4 láb; területe 450­0 öl, éle telekhivatalosan 300 v.­stra van becsülve; a’ telek becsértéke 135,000 v. ft, az építményé 530,870 v. ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 665,870 v. ftot. Első árveréskor megajánlatott erre 160,000 p. ft, vagy váltóban 400,000 v. ft, jövedelmez éven­­kint 11,440 pengő forintot. II. Leopold-városban bálvány- és kótsas-utczában 213. és 251. sz. alatt fekvő ház, terü­lete: 766 négyszög­öl, öle telekhivatalosan váltóban 150 v­ ftra van becsülve; a’telek becsértéke 114,900 v. ft, az építményé 72,144 ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 187,034 v. ftot, első árveréskor megajánltatott érte 41,500 p. ft, vagy váltóban 103,750 ft, jövedelmez 3720 v. ftot. III. Ujvilág­ utczai 614. számú ház, területe: 152 négyszög­öl, öle telek hivatalosan 60 váltó forintra van becsülve; a’ telek becsértéke 9120 v. ft, az építményé 56,180 ft, összes becsértéke tesz 65,300 v. ftot. Első árveréskor megajáltatott érte 12,100 p. ft, vagy váltóban 30,250 forint évi jövedelme 2030 váltó forint. ’ IV. Az erdő-soron, 624. és 631. sz. alatt fekvő ház területe: 1922 négyszeg­öl, öle telek­­hivatalosan 5 váltó ftra van becsülve. A’ telek becsértéke 9610 v. ft, az épitményé 56,412 v. ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 66,022 v. ftot. Első árveréskor megajáltatott érte 10,099 pengő forint, vagy is váltóban 25 217 ft 30 kr.—Melly árverésre minden venni szándékozó ezen­nel meghivatik Költ Pesten 1843. october 23-án. Simon Florenc, mint Kaula Rafael meghatalmazottja. (1279) B­i­r­ó­i árverés. (3, 3) Margaréth Györgynek lek. Zemplén megyebeli Tolcsva városában bírói végrehajtás utján lefoglalt pinczi háza minden épületeivel, pinczéje, nagy-serédi dézmás szőlője, a’ liszkai határban levő rányi és pataki határban fekvő Dab­ó szőlőjével együtt f. évi november 27dik napján, neve­zett Margaréth György tolcsvai lakó­házánál bírói árverés utján okvetlen­ül fognak adatni. Költ Tályán, october 20-án 1843. Szabó Gábor, t. Zemplén megye főszolgabirája, mint kiküldött végrehajtó bíró. (13­25) 6, 3) Länderer és Heckenastpál Pesten megjelent és minden köny­városnál kapható: Közhasznú f­ram mm. Gazdasági, házi és tiszti kalendárium 1844-ik szökő esztendőre. Egy czimképpel. Ára kemény kötésben 1 ft 36 kr. e. p. (1337) Haszonbéri árverés. (b 3) Oláh Elek-féle csődtömeghez tartozó e’ város ligetében helyezett major telek, az avval ösz­­szekötött vizgyógy-intézettel együtt­­. 1843. évi november 18-án hat egymásutáni évre haszon­bérbe kiadatni fog. Bérleni szándékozók tehát érintett napon a’ város telek-hivatalába délelőtti 11 órakor megjelenni szíveskedjenek. Pesten 1843. évi november 3-án. Molnár György, tömeggondnok. 0338) B­i­r­ó­i á­r­v­e r­é­s. (19­2) Idősb Almássy József ur ő­rméltóságának Pesten, a’ Leopold-városban a’ vásár- és József­­téren 160. és 198., a’ bálvány- és két-sas-utczában 213. és 251., ugyszinte a’ belvárosban njvi­­lég-utczában 614., végre a’ Teréz városban az erdősoron 625. és 631. számok alatt fekvő hazai bírói elmarasztalás következésében a’ f. évi november 18-án a’ Pest városi telekbirói hiva­talban közárverés útján másodszor és utoljára fognak elárvereztetni. Sted­mer Károly, végrehajtó tanácsnok. (1277) Ház eladás birói árverésen. (27­2) Özvegy Abendsberger Mária most férjezett Tóth Istvánná csődtömegéhez tartozó Ferencz külvárosban liliom­ntczában 395. szám alatt fekvő ház, a’ hozzá tartozó kerttel együtt folyó évi november 23k án délelőtti 10 órakor sz. kir. Pest városa telekhivataléban tartandó közárverés utján a­ többet ígérőnek kész­ fizetés mellett el fog adatni. Bővebb tudósítást kaphatni am­l­rtnál királyi utcza, Jálics-házban. Pesten, october 27kén 1843. Traub­er Imre h. köz- és váltó ügyvéd, mint tömeggondnok. Váltótörvényszéki idézések. Boldrini Péternek, Korbuly J. P. nagy-szebeni lakos ellen 350 p. ft 30 kr. iránt indított váltó keresetére f. évi sept. 9kén 10,190. szám alatt kelt idézés érdemében f. hó 23káig mint e’ végett kitűzött napig, válasz nem érkezvén, ezen idézésről alperes olly megjegyzéssel é­tesittetik, hogy az érdeklett ügy tárgyalása végett f. évi novemb. Ildik napján reggeli 9 órakor e’ váltótör­­vényszék előtt jelenjen meg. Költ Pesten a’ kir. e. b. váltótörvényszék 1843 oct. 26. tartott üléséből. Dajbnkár Miklós­, Erdélyben Nagy-Egyeden lakosnak, az ellene Burgmann Károly által 2168 p. ft 13 kr. iránt indított váltó-ügy tárgyalására f. évi october 20ra reggeli 9 órára rendelt idéz­­tetéséről válasz nem érkezvén, a’ V. T. II. r. 213. §. rendeletéhez képest ezennel f. évi novemb. 1odik napja reggeli 9 órája ujabbi határidőül tűzetik ki. Költ Pesten az e. b. váltótörvényszék 1843. october 23k án tartott üléséből. Dajbukár Miklós­, Erdélyben Nagy-Enyeden lakosnak, az ellene Burgmann Károly által 2045 po­ntnyi öszvegek iránt indított váltó-ügy tárgyalására f. évi october 20k án reggeli 9 órára ren­delt idéztetéséről válasz nem érkezvén, a’ V. T. II. r. 213. §-a rendeletéhez képest ezennel f. é. november 1ödik napja reggeli 9 órája ujabbi határidőül tűzetik ki. Költ Pesten a’ kir. e. b. vál­­tótörvényszék 1843. évi october 23-án tartott üléséből. "c*84­5 Wächter Bódog, CM nagyszombati könyvárosnál megjelent és Pesten Eggenberger ’s fia-, Geibel-, Heckenast-, Kilian 's társánál-, Kassán Hagen-, Kolosvárt Barra özvegye és Stein-, Bécsben Tauer és fia 's minden könyvkereskedésben megszerezhető. Probálatja egy Útmutatásnak uradalmi tisztek számára. Irta K­ölesy ‘Vincate, a’ magyar gazdasági egyesület tagja. N. Srét. Fűzve borit. I­st 48 kr. e. p. Midőn e’ könyvnek magyar nyelven megjelentét legnagyobb örömmel hirdetjük, úgy hisz— szűk, túl estünk már a’ szükségen azt különösen ajánlani, minthogy korszerűsége és érdeme mind a’ német kiadás mind a’ kritika által elegendőkép és dicsérettel meg van alapítva ; egyedül azt véljük megemlíthetni, hogy józaágbirtokosok és gazdatisztek ’s kik i­lyenek lenni kívánnak , e' könyvnek birtoka- és használatában olly jog- és igazság-, emberség- és rend­ intette vezetőt és barátot nyernek, a’ mi ilyent csak óhajthat, kereshet az, kinek az igazi jóllét szivén fekszik. Ter­jesztése által e’ nem-mindennapi iratnak sok jót és nagyszerűt érhetni el. 184*

Next