Pesti Hírlap, 1845. január-június (418-494. szám)

1845-06-22 / 490. szám

GEIBEL KÁROLY, könyváros és kiadónál Pesten (Kristóf téren) és minden magyarhoni könyvkereskedésekben következő ajánlandó könyvek megszerezhetők: SZEMERE BERTALAN UTAZÁS KÜLFÖLDÖN. második bővített kiadás. (1845.) I-ső kötet: Németföld, Franczország. II-dik kötet: Nagy Britannia ’s Izland, Németalföld, Belgium, Rajnavidék, Helvétzia. Aczélmetszetekkel. Ára két kötetnek tinóm­ kötésben 4 ft. pp. A’ kiadó meg­ van győződve, hogy a’ tisztelt olvasó közönsége ellen sérelmet követne el, ha ezen utazási mun­kát csillog­ó szavakkal figyelembe ajánlaná, mert az első kiadás, melly 1200 példányban jelent meg­, néhány hónap alatt kelt el, ’s azóta folyvást szaporodtak a’ tudakozások a’ második kiadás után. Az mindazáltal mégis megem­lítendő, mikép a’kik kiadás annyira bővitve van, hogy azok is, kik már az elsőnek birtokában vannak, újabb élvezetet fog­nak ezen új kiadásból meríteni. I. NÉMETFÖLD. A második kiadáshoz. Előszó. Bécs. Lélek’ naplója. 1. CSEHORSZÁG. Prága. Ifjú s agg város. Töplitz. Vidéke. Kép Magyarországról Csehországban. 2. SZÁSZORSZÁG. Dresda. Cuhni csatatér. Tiedge. "Vélemények Magyarországról. Mo­reau’ emléke. Lipcse. Népnevelés. Polgáriskola. Népnevelés’ befolyása. Népnevelési törvények. Pölitz. Poni­­atowszky. Lipcsei temető. Búcsú Szászország­tól. Kép Magyarországról Szászországban. 3. POROSZORSZÁG. Hála. A gyermek’ emléke­zetei. Nevelésrendszer hazánkban. Árvaház. Porosz utak. Wittenberg. Egy éj. Berlin. Képe. Tanács. Iskolamesterképző-inté­­zetek. Népnevelési törvények. Népnevelés’ állapota. Poroszország dicsősége. Műkiállítás. Ismerős ismeretlen, útjaink külföldön. Képtár. Jótékony intézetek. Elfajult gyermekek’ inté­zete. Louise’ emléke. P o c z d a m. Négy királypalota. Orosz rabszolgák. Magdeburg. Halberstadt. Göttinga. Magyar utazó’ sírján. Egy bálban. Gleim’ sirja. Szép Friderika. Brocken. Kép Magyarországról Poroszországban. 4. HESSEN-CASSEL, FRANKFURT. C­as­s­e­l. Vil­mostető. Hölgykoszoru. Országos hiteltár. Országgyűlés. Német alkotványok. Frank­fur­t. Goethe’ szobája. Kép Magyarországról Németföldön. II. FRANCZORSZÁG. Metztöl­ Párisig. Góthegy ház mint kereszt a földön mint sirdombon. Páris. Népélet. Épületek. Vendome - oszlop. Vasárnap Párisban. Hatalom az aristocratia. Ipar és haladás. Magyar közvitézből kávés Párisban. Követválasztás. Mentek­ a magyar tudós. Követkamra. Királygyilkos. Követ­kamra’ szabályai. Léghajó. Uj évi ajándék. Év’ utósó éjszakája. — Hírlapok. Sajtó. Olvasóterem­ek. Sajtó­ törvény. Hirlapi költségek. Gyásznapok. Törvényszol­­gáltatás. Esküdtszék. — Páris és az ország. Megyeélet. Népélet. Szín­házak. Francz szónoklat, az alház nálunk s külföldön. Kamrafelekezetek. Kormányférfi és törvény. Felekezetek. Parikamra. Testgya­­korlat iskolák. Szalmafödélhez Párisban. Iro­dalom, írók sorsa, írók’ jövedelmei. Magyar Athenaeum. Hevenyészköltők. — Forrongás. Kormány és az ész’ emberei. Csi­­lapodás. 1830. 1830-ki charta. Jótékony inté­zetek. Életbiztosítók. Takaréktár. Bell-Lan- T­ARTALOM: caster iskola. Kisdedóvó intézet. Egyik taní­tója naplójukul. Magyar nemzeti bohóságok. Népjellem. Álarczos bálok. Carneval. Boeur­­gras. Divatországgyülés. Családélet. Pére la Chaise temető. Magyar hálátlanság. — Bitófa. Párisi fogházak. Reggel Párisban. Viz­­kereszt. Királyi kert. Műkiállítás. Versailles és St. Cloud. St. Denis. Goth építészet. Véle­mények és Ítéletek Magyarországról. Magyar­­ország Sobrid karján. Boulogne és Tenger. Kép Magyarországról Franczországban. III. NAGY BRITANNIA S IRLAND. Hajón. Első utam a tengeren. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Temze’ torkolata. Új világ nyílik. L­on­d­o­n. Vasárnap Londonban. London’ tervké­pe­s épületei. London és Páris. Követválasztás Westminsterben. Választó ünnepek Magyaror­­országban. Választásmód. Páris és London. Londoni parkok. Greenwich. Czigány jósnők. Népgyűlés és népszónok. Mértékleti társaság. Magyar nemzeti mértékletlenség. Epsomi lóverseny. Gázvilágitás. — Nemzet és nemzettag. Szép Richmond. Terv országot szépíteni. Parliament. Angol kérelem. Egyesületek. Kereskedés. Gondolatok a Con­­velgardenen.Dock.Temze-Tunnel. Javitórend­­szer. Londoni fogházak. Javító rendszer. Vic­toria’ kik áltatása. Colosseum és Sz. Pál. Em­lékek a Westminsterben. Színházak, és Angol rendőrök. Angol különöbség. Lengyel szám­űzött. London és Páris’ szegényei. Szegény­­törvény­. — Népjellem. London’ környéke, király termetes Mindsorban. British Muzeum. Angol kézirat Magyarországról. Morland, a gőzerő’ első fel­találója. Angol hírlapok. Angol közélet. Sea­son. Elutazás az ország’belsejébe. Cambridge, Stamford, York, Thirsk. Utazni szép s jó. Londoniul Cambridge'g. Cambridge. Granby marquis toryszónok. Táj­kép. York. Kérelemre Angolországban kapni értéket. Országút. Durham, New­cast­ele, Edinburg, Glasgow. Durham. Lengyel törpe. Iskolák. Elv­i alkalmazás. Farm. A népi sorsának javu­lása ételben, ruházatban, lakban. A nép’ sorsa nálunk. Skotzia’ határa. Edinburg. Bentham’ panoptikona. Skol népjellem. Vallásfelekeze­tek. Hazafiés érzés. Glasgow­ fogház a magán rendszer után. Az edinburgi Review’ ítélete a magyar költészetről. Gépek és Gyárak. Magyar nyelv’ diadala. Nemzetiség. Ut Irlandba Dublin. Irland. Dublin. Nyomor. Koldusvilág. Népjellem. Izland szegénységnek okai. Liverpool, Birmingham! Stratford-on- Avon, Oxford, Liverpool. Gőzkocsi. Bir­mingham. Emlékek. Stratford és Shakespeare. Oxford és egyeteme. Collegiumok’ szerkezete. Collégiumi nevelés. Egyetem és Collegium köztti viszony. Angol nevelésről. Ismeretlen föld és nép. Londonban s a hajó­n. Tower. Olasz sip­­ládás. Gondolatok a hajón. Tengeri éj. Kép Magyarországról I. Britanniában. IV. NÉMETALFÖLD, BELGIUM, RAJNAVIDÉK. Rotterdam. Hollandi tisztaság. Hollandi hölgyek. N­­a a g­a. Hollandi tájkép. Amsterdam. Város’ képe. Harangzene. Bréda vár. Brüssel. Horváth, orvos Mexicóban. Utazóknak tanács. Brüssel’ kettős arcza. Belgiumban új élet. Út a Rajnán. Angol utazók. Rajnapart. Gut­­tenberg’ emléke. Darmstadt,Strassburg, Mühlhausen, Car­ls ruble. Münster. Papi özvegy- s árva intézet. Ilelvetzia’ határánál. V. N­ELVORSZÁG. Basel. Egy reg’ pompája s öröme Ut a havasok felé. Be­rna, Grindelwald. Szeretet. Thuni ló. Lauterbrunni völgy. Őrült gyermek. Staub­­b­ach­i vizomlás. Kis Sebeidnek. Ember és por. Jungfrau’ vidéke. Grindelwaldi jeges. Istenlak a földön. Érzemények és látványok a Faulhor­­non.Reichenbachi vizomlás. Finsteraarschlucht. Szív és szellem. K­erna’ vidékén. Ember és természet. Lausanne, Gen­f. Utak, Fribourg. Nap és Is­ten. A ebi Honi fogoly. Genfi tó. Montblanc és lángész. Genfiül C­ha­inon niig. Est Cham­ouni’völ­gyében. Angol, német, francz, utazók. Lélek és magasság. A természet’ typusa a léleké is. Vágy birni a hirkatlant. Genf. A bástyák sétákká válnak. Genf angol te­lep Ember és hely. Javitórendszer-propagan­­da. Luczern. Thorwaldsen’ oroszlána. Helvétziai országgyűlés. Luczern­től Altorfig. Waldstetteni tó. Zsarnok és Népszabaditó. Teli és kápolnája. Grütli. Teli-lap és kápolna. Gondolatok a sza­badság’ classicus földén. Bölcső és kápolna. A 11 d­o­r­f. Hajózás a waldstetteni tón. Kindlsmord. S­c­h­a­f­f­h­a­u­s­e­n. Zürich. Rajnaomlás. Emléke­zés az alpokra. FÜGGELÉK. Pest’ jövendőjérül szépitési tekintetben. T­AVASZ. Zsebkönyv, költői művekből szerkesztve. 1845. Borit, fűzve 1 ft. pp. L­E­L­I­A. Regény SAIVÓ GYÖRGYTŐL. Francziából Récsi Emil. 2 köt. egybe kötve 2 ft. 20 kr.

Next