Pesti Hírlap, 1845. január-június (418-494. szám)

1845-06-19 / 488. szám

402 dolog arra mutat, miszerint a’ Don Carlos’ fia minden fel­tétel alatt kész a’ királynőnek nyújtani kezét. Ezen lépést már rég ajánlotta a’ bécsi udvar Don Carlosnak , mi okul szolgált, hogy a’ nápolyi udvar mindig vonakodott meg­egyezését nyilvánítani Trapáni gróf (Nápolyi kir. herczeg) és a’ spanyol királynő’ összeketésében. Mi legyen a’ fran­­czia udvarnak tulajdonképen szándéka, bajos tudni. Majd minden statusférfi ellene van Don Carlosnak és fiának. Gui­zot , Thiers, Maté ’s Lajos Fülöp is az utóbbi egy pár év­ben olly lépéseket tettek, mellyek Don Carlosnak érdeke ellen vannak irányozva. Valljon gyámolitja e jelenleg a’ francia udvar az astullai herczeget szándékában, ’s ha gyámolitja , valljon , őszintén teszi e ezt, ezt ismét bajos tudni. Mi Angliát és kormányát illeti, ezek , mond a’ whig lap, megszűntek a’ spanyol ügyekben befolyással lenni. Franc­iaországban, Spanyolországban és egész Európában egy maravedi (spanyol apró pénz) árut sem gondol azzal valaki, valljon , mikép’ vélekedik Aberdeen lord az Isabella’ télhezmeneteléről és Don Carlos’ lemondásáról. A­ legsebesebb menetel a’ napokban történt a’ london­­birminghami vasúton ; 112 angol mértföldet ugyanannyi perez alett haladtak meg. Ez több , mint 12 négy ezer Öles, nálunk baszrán mért föld. SPANYOLORSZÁG: Don Carlos’ lemondása Madridban nagy meglepetést és hatást okozott. A’ Heraldó, félhivatalos lapja a’ kormánynak, ezt irja, legelőször is csapásnak ne­vezvén az asturiai herczeg’ házasságát a’ királynővel. Ezen sajnos lépés, mond, annyit tenne, mint az önkényt kikiál­tani, II. Isabellát a’trónról letenni, ’s egy óra alatt meg­semmisíteni annyi évek’ véres küzdelmeit. Ez azt tanúsí­taná, hogy a’ szabad elvű párt erőtlen. Nem, ezen álszine az engesztelésnek senkit sem csalhat meg. Mit Don Carlos fegyverrel nem tudott kivívni, nem fogja ravaszsággal és hízelgéssel megnyerni, ’stb. ’stb.­­’ (franczia) Constitutionnel szerint ezen lépésre a’ nagy hatalmak bírták Don Carlost, de a’ makacs trónköve­telőt nehéz lett volna erre bírni, ha pártjának nagy része hasonlóul nem sürgette volna ezen lépést. Don Carlos’sze­­mélye csak kevés részvétet gerjesztett pártjában: ő nem volt képes a’ szükséges erkölcsi erővel ellátni pártját; szükségesnek találtatott tehát egy fiatal ’s kevésbbé népsze­rűtlen trónkövetelőt állítani helyébe. A’ papság azonban épen Don Carloshoz ragaszkodott. (Azok után, miket Ká­roly Lajos’ nyilatkozványából idéztünk — P. H. 483. sz. — nem csudáljuk, hogy nem sok hajlamot éreztek hozzá.) — Végtére azonban számosan ezen párt’nevezetességei kinyi­­latkoztaták Don Carlosnak , miszerint reájuk többé nem számolhat. I Hit szerint a’ kegyelmet nyert Prim tábornok, Rianzares herczegnek Krisztina királynő’ férjének leánytestvérét fog­ja elvenni, ’sobkép’, miután majd agyonlövetett a’ kor­mány által, királyi családdal rokonságba lő. HELVETIA. Semmi sincs a’ politica’ mezején olly fur­csa , mit Ilelvetiában fel nem lehetne találni. St. Gall canton’ újdon választott nagy tanácsa nem képes magát alakítani , mivel épen 75 conservativ és 75 szabadelvű összetartó pártu tagjai vannak. Az elnökválasztásnál a’ conservativ sereg egy szabadelvűre , ’s ezek ismét egy conservativre szavaz­tak, de még eddig senki sem fogadta el a’ választást, mi­vel az elnök a’ tanácskozásokban nem szavazhatván , ennél fogva azon párt, mellyhez tartozik, kevesebbségben marad. NÉMETORSZÁG: A’ hannoverai király is azt nyilat­­koztatá Strahlenheim ministere által, hogy a’ német catho­­licus községet nem ismerheti el; megengedni méltóztatott azonban, hogy darab ideig még keresztelhessenek, temet­hessenek. A’ berlini rendőrség’ nevében nyilvánitatik , miszerint Itzstein és Hecker azért utasitattak ki Berlinből és a’ porosz birtokból, mivel nem volt útlevelök, mit ők nem tartanak szükségesnek. ___________Szerkeszti Szalay László._________ 488. szám. (663) Bírói árverés. CL2) Pálmaffy Fülöp, Pálmaffy Károly, ’s többek’ részére megítélt, 's végrehajtási felszámítás szerint 33,413 ft 59 kr. p­p. tevő követelés’ kielégítésére — 1. 1845. évi junius 25dik napján délelőtti órásban ’s folytatólag Heves megyebeli Kengyelköz pusztán az egész gazdasági készület — u. m.: juhok, jármos ökrök, gulyabeli marha, kocsi lovak, sertések, szemes élet, vetések, gyapjú ’stb. árve­rés utján biróilag eladatot fognak. — Költ P. Kengye­ln május 31-én 1845. Okoliffi Mihnyi Gisztáv végrehajtó főszolgabíró. Hivatalos tudósítások. Junius 19-én 1845. C­s é d 8 fc. 18162. Eperjes városa tanácsa jelentése szerint Bohrami János helybeli kereskedő hitelezői cső­dületének határnapja f. é. junius 22dikére tűzetvén ki, és tömeggondnokká Kriebel András tanácsnok, perü­gyelőü­l pedig Sárossy Antal ügyész neveztetvén. Pünkösd hó 13. 1845. 15849- Szeged városa tanácsa felirása szerint Holczer Leni, Herman Náthán hitvese hitelezői csődületének határnapja s évi junius 24dikére tűzetvén ki, és tömeggondnokká Proznitz Mihály , pel­ügyelővé pedig Firkas János tiszti alü­gyész neveztetvén. Sz. György hó 29dikén 1815. (676) Előfizetési jelentés a’ PESTI DIVATKAP (1, 2) jövő félévi folyamára. Minden hosszas előzményt, eddigi működésünk- és hatásunkra tett hivatkozásokat, 's teli torok­ból fújt ajánlgatást mellőzve, lapunk jövőjének ügyében csak a' következő dolgokat akarjuk megem­líteni: _ Alólirt szerkesztőség tapasztalván azt, miként jó eredeti beszélyek tekintetében szegényül áll a’ magyar divatlapvilág: a’ maga körében a' bajon lehetőleg segíteni kíván; minél fogva kitűnő tehetségű n­ótársunk — Obernyik Károllyal akképen egyezkedtünk, hogy ő jövő félévben mentül gyakrabban é s kizárólag lapunkban közlend komoly és víg beszélyeket. A’ közkedvességű Petőfi Sándor továbbra is egyedül lapunkban zengendi szép dalait, és pedig ezentúl is minden számban fog vele ta­lálkozhatni az olvasó. A­ kivált hölgyolvasóktól kedvesen fogadott „Szerelmi és házaséleti is­merettárt ezentúl is minden második számban folytatni fogják. Ezen kívül több jeles írótárs köz­­remunkálata emelendi lapunk érdekét. Különösen érdekes hazai és külföldi útleírásokkal, ország- és népismertetéssel már is bőven el vagyunk látva. Az e’ hónapban megnyitott Lapszemlénken kivül, a’ lapunk körébe vágó, legújabb irodalmi műveket. Nemzeti irodalom czimű uj rovatunkban, höl­gyek által is könnyes megérthető, népszerű írásmóddal fogjuk bővebben megismertetni, melly czélra több értelmes bírálóval egyesültünk. Nemzeti és külföldi divatképeket, érdekes arcz- és színpadi képeket, koronként hangjegyek-, gen­­reképek- és jövőre gyakrabban adandó képtalányokkal felváltva, ezentúl is díszesen kiállítva közlendőnk. Jövőben néhány haszonvehető hímz­etmi­ntával is fogunk kedveskedni hölgyelőfizetőinknek, ’s dí­szes, változatos képcsarnokunkat egy egészen uj érdekű mümelléklettel szaporitandjuk. E­ lap szerkesz­tője, a’ rövid időn közrebocsátandó terv és hirdetmény szerint, egy nagy fontosságú művészeti és iro­dalmi vállalatot inditand meg, melly Magyarország és Erdély jelesebb városai­, érdekesebb szebb tájai­, épületei-, és sajátos népviseleteinek eredeti képekben leendő közlését, ’s hű le­írással kísért megismertetését fogja tárgyazni. Ezen egymásután sűrűen ’s külön füzetekben megjelenendő nagy munkából lapunk mellett mutatványul több nagybecsű ké­p­et közlendőnk. ’S mai lapunk jövő fél évi első száma mellett, Eger városát szebb épületeivel, és a’ gyöngyösi nép sajátos viseletét, díszes kiadásban fogjuk bemutatni a’ közönségnek. Ugyancsak az első szám mellett fog megjelenni Petőfinek igen jól talált arczképe is, valamint a’ többi, jeles kidolgozású 's közérdekű arcz­és színpadi képek is bizonyára meglependik előfizetőinket, különösen Lendvayné mint Julia, melly, szinte Barabás által készített, gyönyörű színpadi kép, egyszersmind legtökéletesebb arczképe az ünnep­lett művésznőnek. Ezen kivül nemzeti divatképeinkhez is igen szép rajzminták küldvék be hozzánk. — Jövő félévben lapunk a’ mostaninál valamivel nagyobb alakú, ’s testesebb papíron, a’ Tárcza egészen uj és szebb betűkkel nyomatik, ’s szines borítéka is változni fog. Uj előfizetőinknek koszorús költőnk, Garay arcz képével, 's azon köztetszést kivívott, pompás szinpadi képpel kedveskedünk, melly Schodelnét mint Bátory Máriát saját élethű arczképével tünteti fel. — Az előfizetési mindezen költséges nyitások mellett is , az előbbeni marad Postán 6, helyben 5 ft. p. p. — Előfizetni lehet minden magyar- és erdélyországi postán, külföldre egyedül a’ bécsi fő­­postahivatalnál. Kolozsvár» különösen t. Méhes Sámuel, ’s N.­Enyeden t. Vajda Dániel uraknál. Pesten a’ lap kiadóhivatalában: szegletház a’ hatvani és magyar­ utczában, 526. sz. a., ’s Eggenberger és fia könyvárusoknál a’ ferencziek­ terén. A’ Pesti Divatlap szerkes­ztőgége. d.3­ (671) Vasúti hir­detmény. A’ magyar középponti vasut-igazgatóság elhatározta valamint Pozsonynak, úgy a’ Tiszának ve­zető vonalon az építést szerződés mellett kiadni; és pedig a’ pozsonyi vonalon kis Marostúl az Ipolyig és onnan tovább Érsekújvárig; ugyszinte Pozsonytul egész a’ Ferdinánd-császár-éjszaki vasútnak a’ Morva vizénél leendő csatolásáig; a’ tiszai vonaton pedig Monortul Szolnokig. Mire nézve felszólit minden vállalkozni akarót, az építési rajzolatok-, tervezetek- és kötelezvényi feltételeknek megtekin­tésér­e, mellyek Pesten valamint Pozsonyban a’ vasút-épitő-hivatalban megszemlélhetők, hogy igy a’ vállalkozók a’ napibér­, az anyagok ára és az épület alapjának, valamint az épületanyagok minősége­, úgy az elho­dandó föld mennyisége ’s az épületek terjedelme felöl tudomást szerezhessenek. A' vállalkozni kívánó urak az árra nézve, mellyért t. i. az egyes tárgyak felvállalására ajánl­koznak, kiváltukat Pesten vagy Pozsonyban a’ vasu'.-épitő-hivatalnál bepecsételt írásban folyó évi Julius 15'g nyilváníthatják. Az ajánlkozások részletes távolságokra, vagy az egész fennkitett munkára nézve történhetnek. Az ajánlkozáshoz egyszersmind, készpénzben, vagy ingatlan vagyonban, olly biztosítás csatlandó, melly a' felvállalandó részletes vagy egész munka árának 10 százlok­ját tegye. A’ vállalkozni kívánók kötelezik magokat benyújtott ajánlkozásukra 1845diki augustus 15ig, — melly határidőig, vagy talán hamarább is az igazgatóság nyilatkozandik. Azon vállalkozó, ki nagyobbszerű épületek közül gyakorlati tehetségét kitüntette, és kinek az építés ajánlkozása következtében átadatandik, benyújtott biztosítását csak a’ szerződés értelme szerénti kötelességének teljesítése után kapja vissza, a’ többiek pedig tüstént az igazgatóság nyilatkozása után. Különösen megjegyzendő, hogy ács- é s kovács-műhelyek és más mindennemű eszközök uj vagy legalább tökéletes jó állapotban levők, a’ megszerezhetési valódi becsértékekben készpénzért átadat­hatok leendnek. — Pozsony, junius 12-én 1845.A’ magyar középponti vasut­is:Hzrató Márta. (667 1­­2, 3) Divat-gyapot-kelmélm különféle rajz és színezettel, kaphatók gyári áron József posztókereskedő a buzományo­­soainál. * (63 és­­.3, 3) Birka-eladás. Tek. Fehér megyei Martonvásár m.városában mélt. gróf Brivnsz,k­ik Kerencz törzsök­ juhnyájábol, a’ tenyésztésre tökéletesen alkalmatos 400 darab f­­­két- ’s négyéves anyabirka, 4­0 darab ürü, 300 Mayer Mariczi darab bárány, nemkülönben számos hágó-kosok szeniczei gyapotszövők feiadandók. (66b)­c, 2) Folyó évi julius 27. 28. és 29dik napjain Erdélyben Ko­lozsvárt tartandó nagy lóvásárra fölhívás. A’jó tulajdonukról közönségesen ismeretes, nemesített faja, derék erdélyi lovaknak nagyobb kelendőség szerezhetése tekintetéből alapították volt, ő felsége kegyelmes hozzájárultával, nehány jelesebb ménesgazdáink még 1825 ben augustus 7-ére a’ kolozsvári országos ló­vásárt, melly nehány év alatt sikert hozólag virágzott is; de mivel a’ kitünőbb lovak istájéról is eléggé keltek, a’ lóvásárra kevesen kezdtek lovakat küldeni, mi is annak csökkenését vonti maga után mind a’ mellett is, hogy a’ honi faj a’ jóval czélszerűbb lótenyésztés által a' legújabb időben is tetemes tökélyesbű­lést nyert; a’ fennebbi okhoz járult még az is, hogy a’ közelebbi években august.­sről a’ lóvásár julius 27. 28. és 29kére tétetvén által, a’ változtatás a’ már is hanyaglani kezdőt még ingóbbá tette. E’ bajon segítendő, és a’ kisebb ménesgazdáknak is lovaik eladhatnám jó alkal­m­­at szerzendő az „Erdélyi Gazdasági Egylet“, a’ kolozsvári lóvásár fölelevenitésére czélszerűnek ozta­­honi lótenyésztő gazdáink közül minél többet felszólítani a’ végett, hogy számosan egyesülve kötelezzék magukat­ a’ kolozsvári lóvásárra évenkint minél kitű­nőbb tulajdonságú, bizonyos számú lovak beküldésére, hogy ezt tudva a’ külföldről jövő vásárlók, tetszés szerint elegendő lovakra bizton számolhassanak; — e’ felszólitás következtében eddigelé kötelezték is e’ végre magukat jelesebb ménesgazdáink közül e’ következők: Gróf Bánffy Dénes, id. báró Bánffy János, gróf Bánffy József, gróf Béldy Ferencz, Betegh Sán­dor, gróf Bethlen Farkas, id. gróf Bethlen Gábor, báró Bornemisza Pál, báró Bornemisza János, gróf Eszterházy Dénes, Kelemen Benjámin, báró Kemény Ignácz, ifj. báró Kemény István, gróf Kornis Elek, László János, gróf Mikes Károly, gróf Mikes János, Paget János, gróf Rhédey János, Sebess Ferencz, gróf Teleki Domokos, gróf Teleki János, Zádor Elek, Weér Imre, ifj. báró Wesselényi Farkas, báró Wesselényi Ferencz, báró Wesselényi Miklós. Kiknek nevei (még többen is jelentendik magukat) valamint a’ két Magyarhonban, úgy a’ szom­széd tartományokban, és az egész osztrák birodalomban is, mind az eladni, mind a’ venni szándéko­zók szükséges értesítése és maguk alkalmazása végett, ezennel jó előre közhírré tétetnek. E’ kolozsvári lóvásár julius 27. 28. és 29dik napjain fog tartatni, melly napokon a’ beküldött lovaknak árverés utjáni eladhatásáról is gondoskodand az „Erdélyi Gazdasági Egylet“ választmánya. c 1 9) Geibel Károly a pesti könyvárosnál rövid idő alatt meg fog jelenni: Természettörténet. A’ hazai ifjúság tanítására és a­ felnőttek használatára, magyarázta Peregriny Elek. Több finom színezett képekkel. Az egész munka mintegy 30—32 nyomtatott ivet teend ’s könnyebb megszerezhetés végett hat fü­zetben fog megjelenni. Minden 5—6 ívnyi füzet­ben 2—3 színezett képtábla leend 's az egészet egy csinos czimlap fogja diszesiteni. (676) í­gy ezüst szelencze C1( 2) belöl megaranyozva, kivül mind a’ két felén vésve, folyó hó­rkán a’ pesti lóverseny alkalmával a’ 34. számú páholy’ padlatai közé esett, annak megtalá­lója kéretik visszaadására, és Demian János ügyvéd ur kezeihez leendő szolgáltatására fehér hajó-uleza 659. sz. alatti ház Iső emeletében, hol a’becsüle­tes visszavivő 4 pengő forint jutalmat kapnod. (679) (1) Batár- és bútor-eladás. Budán a’ hid-vendéglő melletti 74. sz. a. ez­előtt Grosz-féle házban, egy kétülésü uj divatu batár-hintó utazó-szerekkel együtt, nemkülönben több szobákra egészen uj ’s csinos szobabútorok szabadkézből eladandók; bővebben értekezhetni ugyanott az lső emeletben (645) Ö V . S. (31 3) Hallomásból esett érzésemre, hogy bizonyos Fuchs Móricz pécsi izraelita nevem aláírásával egy, 3500 pengő forintos váltót árul, minthogy én soha váltót alá nem írtam sőt nem is írhattam, de az em­lített izraelitát nem is ismerem, figyelmeztetek te­hát és óvok mindenkit annak megvásárlásától, annak idejében a’ t­örvényes büntetés e’ merényárt a’ már említett izraelitán követelendő. Költ Pécsett, junius 1845. Özvegy Gaál Józsefné született Gusich Juliánná. 0967) Megjelent ég kapható (t) Pécsett, Weidinger­, Mohácson, Schröder Ferencz uraknál 's ezek által minden könyvárusoknál a' megyei orvosi eljárás. Irta dr. Hermán János Baranya megyei má­sod főorvos. Ára borítékba fűzve 1 ft 30 kr­p. Ezen hasznos kézi könyv, mellynek első része a’ rendőri, a’ második a’ törvényszéki orvosi eljá­rást k. k. intézmények és megyei végzések nyomán a’ gyakorlat és orvosi tudomány elveihez alkalmazva úgy tárgyalja, hogy az eljáró orvost egyforma ér­telmes látleletek pontos fogalmazása és minden hi­vatalos feladásaiba gyakorlatilag bevezesse. (654) Kiadó páholy. (66­3) A’ nemzeti színházban lső emeleten a’ 20dik számú páholy minden másod nap vagyis minden páros napra kiadó. Értesülhetni iránta Józsefléren 166. szám­i ház felügyelőjénél. „Ypsi­lanti“ czimű kereskedésben Pesten több 1000 db kész fehérnemű, mindenféle férfi, asszony és gyermek-fehér­ruhákból álló, lepedők, párna és dunyhaczi­­hák ’s asszonyi öltönyök ’stb. ajánl­gatnak. (6511) (2,2) Szokott tolvaj-szolga. Martanos Sámuel, ki uráról tegnapra virradóra 3100 po­ftot (és pedig 14 darab 100-as 's mintegy 100 db. 10-es és ugyanannyi 5-as bankjegyet) el­rabló», 's avval megszökött, mint mondotta, Bács megyei születés, Bácsfalváról, ő 43—44 esztendős, középtermetű, testes, izmos, vállas, kevéssé hasas, bajuszos, barkós, ’s szakállas, szürke szemű, leg­inkább szembetűnő az által, hogy balfülére nagyot hall, ’s hogy tekintete, kivált, ha megszólittatik, ko­mor, ’s hogy balfüle’ tövénél sebhelye van. Szökése’ idején fekete frakkja, szürkés barna pantalona, barna drapp-szinü köpönyege ’s sapkája volt, beszél ma­gyarul jól, németül alkalmasint, és oláhul. Kéretik e’ szerint mindenki, e’ vétkesnek letar­tóztatásáért, és a’ pesti városi hatósághoz való ki­­sértetéseért. Pesten jun. 12-én 1845. Kiadja Landerer Lajos.

Next