Pesti Hírlap, 1845. október (548-565. szám)

1845-10-28 / 563. szám

284 védőt az elnök „s­ü­r­t­i­n­t“ értesíteni, az pedig e’ tisztet elvállalni köteles. Büntető törvényszéki ügyvéd csak az le­het , ki a’ szokott ügyvédi vizsgálaton kívül a’ büntetőjog­ból ,a’ f­ő i­g­a­z­i­t­ó­s­z­é­ki által megvizsgáltatván , ebbeli tudományáról bizonyságlevelet nyert. 295 §. A’ vádlott nem ügyvédet is választhat védőjének. 296 § Midőn a* védő a’ megjelenés’ napja előtt közbe­jött akadály miatt nem jelenhet meg, ezt tartozik az elnök­nek késedelem nélkül bejelenteni; „a* törvényszék“ pedig , ha az előadott akadályt érvényesnek találná , a’ 563 szám. „vá­dlot­tál“ tüszint más védőt „választat, vagy az vona­kodván választani, maga nevez “ 297. §. „Vádlottal a’ védője“ szabadon értekez­­hetik, az illető irományokat megtekintheti, és azokat a’ vádlott’ költségén „kellő“ felügyelés alatt, magának hi­teles másolatban ki is adathatja, mi végett azok a* védlevél* benyújtásától fogva a’ megjelenés’ napját megelőző harmad napig a* „törvényszéki“ portárban tartatnak. 298. §. Midőn a’ szabad lábon maradt vádlott, védőről, megjelenése előtt nem gondoskodott, az általa ekkor vá-Hirdetések.­­ «»«Mendi védi a’ pörbeli iromá-4.hiva­t“ »­•“ áttekintheti *gy. s. a pór „esküdtbiróság­ előtti“ m­ivata­lére kijelölt nap’halasztóiénak csak a TM -t.” O­rdazielo,2«« lkai, TM fallu’af midi hi­vatalból maga teszi.“ (Folyt. köv.) en azt ” “ Szerkeszti Csengery Antal. (1117) (5, 5) Első és ez időszerint egyetlenegy nagy és igen dúsan kiállított JÓSZ­ÁG-LOTT­ERI­A, mellynek főhúzása még ez évbeli megtörténik. Csütörtökön I. October hó 30-kán okvetetlen megtörténik a’ nagy jószág-, arany- és ezüst-lotteria­­ , mellyben a’ Bécs-külvárosi országúton D’Orsay-utcza szegletén létező 396. sz. alatti szép és jövedelmező PALOTA-szerün épült főméltóságu Rasonmoffszky Constantina herczegné tulajdon háza megnyerhető, vagy készpénzbeni megváltásul váltó forint. v.­ftot. Ezen nagy sorsjáték szokatlan nagy számot foglal magában úgymint: 00.030 (frj).UOO Figyelmeztetésül! Minthogy ez évre más f­öltár­ás nincs hirdetve , ennélfogva nem egyhamar lesz ismét alka­lom, csekély betétellel olly nagy észletet nyerni. Bécs, octoberben 1845. Perissutti G. M. cs. kir. szab. nagykereskedő, Kärntnerstrasse 1049. sz. a­­lső emeletben. Sorsjegyeket kaphatni Eilleff JML-nál Pesten és más nevezetes kereskedésekben. Oct. 28-án 1815. (H89) (18­6) Ti­fFel- , * s gentlemen-boie-, posztók különösen szép *s olcsó-, béllések, ’s h­ölgyi- köpeny­­kelmék legdivatosb színben ’s al­akban, téli nadrág-kelmék lehető leg­nagyobb választékban jutányos szabott áron kaphatók váczi-utczai „lovaghoz“ czimzett posztókereskedésben Pesten. (197) Aj­ánlkozás. (1) Egy ifjú, ki jogi pályája után, a’ keszthelyi gaz­dasági intézetben, ’s más gazdaságokban, e’ részben elméleti, ’s gyakorlati képzetséget szerezvén, magát gazda­tisztnek ajánlja. Bővebb tudósítást kaphatni Pesten szeminárium-tér báró Wenkheim-házban 16ik sz. a. lakáson vagy Rima-Szombatban Bódy Pál vá­rosi tanácsos urnái. (9.) Haszonbérlet. (7­7) Tek. Zemplén megyébe kebelezett Tolcsva és Erdőbénye uradalmak részéről ezennel közhírré té­tetik, hogy f. évi november 1-jén Tolcsván a’ tiszti lakban reggeli 9 órakor tartandó árverés utján, Tolcsva és Erdőbénye mezővárosok, minden királyi haszonvételekkel, bordézmával, szántóföldekkel, ré­tekkel, gazdasági épületekkel tiszti lakkal, pálinka­házzal, jövő 1846ik évi január e­lső napjától kezdve, hat évekre haszonbérbe fognak adatni, mellyre a’ bérleni szándékozók illő bánatpénzzel ellátva illően felhivatnak. — Bővebb­ értesítés Tolcsván az ura­dalmi tisztségnél kapható. “83) Eladó hintó. (3,3) Pesten , földunasoron Béla-utczában, ezelőtt Ilkey-, most Emmerling-féle házban egy, előfedéllel ’s üvegablakokkal ellátott ’s jó állapotban levő négy ülésü hintó — melly nemcsak városban, hanem utazásra is használható — szabad kézből eladó , a melly iránt bővebben értesülhetni ugyanott a’ ház­mesternél (1174) Haszonbérlet* (313) Méltóságos gróf Hunyady Ferencz­nek. Bars megyében kebelezett alsó-pélyi uradalma részéről ezennel közhírré adatik, hogy Nagy-Kálnán az or­szágút mellett ujonan felépített és minden szükséges előkészületekkel ellátott uradalmi serház, mellyhez egy nagy házi kert és nyolcz hold szántóföldek tar­toznak, szerdán 1845dik évi november 12kén három egymás után következő évekre, azaz: 1846. jan. 1 től egész 1848dik évi december végéig, bérbe fog adatni. — A’ bérleni szándékozók a’ fenn érintett napon délelőtti órákban Nagy-Kálnán tartandó árve­réshez megjelenni kéretnek. (1200) TanCzoktatási jelentés. d­j Miután az alelirt a’ tánczművészet t. ez. pártolóinak lekötelezett háláját nyilvánítaná, van sze­rencséje egyszersmind tisztelettel jelenteni, miszerint ez évben is adand oktatást a’ legújabb nem­zeti és társasági tánczokban. Ez alkalommal bátorkodik a’ tánczkedvelőket a’ legközelebbi casino-bálokban, vezérlete alatt, tartandó ’s általa újon feltalált nemzeti körtánczra e’ név alatt: „Magyar ábrány“ figyelmez­tetni, mellynek legkönnyebben megfogható tanításán figyekezni fog;­­ melly végre ő egyes Hölgyek és férfiak nagyobb kényelme okáért, tulajdon lakásán táncztanitó-intézetet állított, és folyó évi november 20k án az oktatást megkezdene!­, és hetenként 3-szor leczkéket adand. A’ tisztelt megbí­zásokat elfogadja tulajdon lakásán Pest, October 26-án 1845. Kolosánszky József nemzeti szinház ballett-mestere­ és a’ casinó-bálok rendezője, lakik Leopoldvárosi 2 sas-utczában 241. sz. a­­lack, csizmát vizellenessé tevő festék, szemölcs- és tyúkszem-eloszlató tapasz­­stb. a’ legjutányosb áron. Az általunk készített felezipők jutányos árért kijavíttatnak. _____________________ Magyar középponti vasúti hirdetmény. A’ magyar középponti vasút’ legfensőbb helyen magerősitett társulati alapszabályainak 5. §-a következtében a’ következő 69 darab interimalis partial-iratok (Interims-Partial-Scheine) — mellyekre Jóllehet a’ nyilvános lapokban háromszor tétetett felszólítás f. évi május 1-jéről és augustus 13—káról, ’s a’ mellyeknek 1845dik évi julius 1-jén koratelt 3dik 10%-tes befizetése folyó évi septemb. 23-ig, mint meghatározott praeclusiv határidőre, meg nem tétetett — a’ társulat könyvei­ből kitörültettek s mint semmik­ és érvényteleneknek nyilváníttattak, és az azokra eddigien történt 20%-tes befizetések, két cégkivül, a’ társulat fenálló joga következtében’, annak tulajdonául tekintendők. 2111, 2113, 3348, 7734-ik számtól 7738-ig, 16044, 30222, 34282-től 34286-ig, 34377-től 34381-ig, 36552-től 36556-ig, 38805-től 38813-ig, 42678-tól 42697-ig, 61323, 62200-tól 62209-ig, 71301-től 71304-ig. Ezen 69 számok helyébe uj interimalis partial­ iratok fognak készíttetni, mellyekről a’ legkö­zelebbi rendes közgyűlés rendelkezend. — Pozson, September 24dikén 1845. (1168) (3,3) A’ magyar középponti vasút igazgatósága* (1181) (2, 3) Kölle K. és Jungk Iá. első magyar rugany­­gumielasticum­-árú-gyárának raktára, Pesten váczi-utczai Bene-házban „vastuskó“ czimü háznak átellenében ajánlja férfi és hölgy­ felczi­­pőit, mellyek a’ lábakat a’ nedvesség- és hidegtől megóvja, vékony vizellenes czipőket, mellyek az elveszett lábizzadságot ismét előhúzzák és a’ mellyek a’ csur- és köszvény-fájdalmakban szenvedőknek Némethon leghiresb orvosai által ajánltatnak; továbbá légmatraczokat, légvánkusokat, igen könnyű viz­­ellenes öltönyöket, gallérokat és csizmakészitőknek való anyagokat ’stb. szinte kapható gumifelolvasztás, t. ez. A’ cs. kir. szab. első Duna-gőzhajózási társulat igazgatósága ezennel jelenti a’ részvényes uraknak, miszerint az uj szelvény-ívek (Coupons-Bogen) kiadása, a* részvények benyújtása mellett, folyó évi november 3-kán veszi kezdetét, szinte az ezekhez szükséges consignatio-blanquett-ek, úgy a’ liquidaturában Bécsben, valamint a­ gőzhajózási hivatalban Pesten ingyen kaphatók. Pesten octoberben 1845. (1186) (2,3)­­,24. A’ cs. kir. ausztriai első biztosító társulat Bécsben C3­ ajánlja magát pesti főügyvivősége és az alább megnevezett ügyvivői által a t. ez. kö­zönségnek , kik felvállalnak épületeken, pajtákba és kazalokba rak­ott gabonákon, u­­torok-, ruhák- és fehérneműkön ,stb. történhető tűzkár elleni biztosításokat, ugyszinte szárazon és vizen szállítandó javak-, termények- és gabonákon történhető víz- és tűzkár elleni biztosításokat. „ B . Liedemann J. 8. Frigyes főügyvivő Pesten. Albertiben Kredich József ur. Alsó-Dabason Metelka Ferencz ur. B. Gyarmaton Kavegyin Frigyes „ Baján Nenádovics S. és fia urak. Bonyhádon­ Becker Márton ur. D. Földváron Falböck J. „ N. Becskereken Slavnics Sándor ur. Kecskeméten Kozma János ,, Kaposváron Reiszner Dominik ,, Kalocsán Kegler Péter „ Losonczon Stoszke Lajos „ Mohácson Auber János „ Uj-Becsén Brunner Miklós „ Újvidéken Bauer Mihály „ Putnokon Nesztorovics J. ur. Palotán Czobel János „ Pakson Bunn János „ Pancsován Vessely Mihály „ Rim. Szombatban Dabsy Frigyes ur. Szolnokon Agneli F. C. ur. Szabadkán Farkas József „ Zimonyban Jankovics testvér urak. Fehérvárott Tschida és fia „ Tolnán Maixner Antal ur. Váczon Rimer János , Veszprémben Schmidt Imre ur. Fehértemplomon Schöffer Imre ur. Zomborban Falcione F. A. ur. Kiadja Landerer Lajos.

Next