Pesti Hírlap, 1846. június (685-700. szám)

1846-06-05 / 686. szám

384 kormány két rendeletet adott ki ápr. 21-ről, az egyik , a’ cortesek’ felhatalmazása szerint, felfüggeszti az alkotmány’ biztosítékait a’ polgári szabadságra nézve , a’ második Cabral igazságügy ministert, testvérit az annyira gyanúsí­tott belügyministernek , Minho­ tartományba küldi, minden gyanús polgári és katonai hivatalnokot letenni, ’s általában a’ lázadás’ elfojtására mindent elkövetni. — Ápr. 25-én a’ portoi kormány­­lap először szólott a’lázadás’ vezéreiről, és Balsamao visconde’ testvérét és másokat nevez illyeneknek, kik mindnyájan buzgó pártolói Don Miguelnek. Magányhírek szerint azt gyaníthatni, hogy az elnyomott föld népe­k’ mi­­guelisták által politikai czéljaik’ elérésére használtattak. — Az igazságügyminister Coimbrában minden közhivatalnokot felfegyverzett és egy csapatba állított. — Újabb hírek sze­rint a’ lázadás Tras-os-Montes tartományban is elharapó­zott. — Coimbrában az egyetemi tanítóknak (a’ theologiai tanítóknak is) meghagyatván a’ közhivatalnoki fegyverzeti csapatba állani, a’ tanítók nem engedelmeskedtek a’ pa­rancsnak , ’s ellenmondást készítettek. Le fogja-e Cabral ezeket is tenni hivatalaikból? — Ápr. 29-én Lissabonban azon hir volt, hogy a’tulajdonképeni paraszt lázadás már megszűnt, és csak apró guerilla csapatok portyáznak és rabolnak szerteszét. Úgy látszik, volt a’ hir, hogy a’ papság nevezetes részt vesz a’ mozgalmakban. — Az ellenzéki lapok pedig nem közüik a’ cortes-ülé­sekben mondott ellenzéki beszédeket , minek folytán Lavadrio gróf kérdést intézett Cabral belügyministerhez a’ partkamarában , és ez azt felelte, hogy az ország’ jelen izgatott állapotában nem látszik tanácsosnak olly beszéde­ket kinyomatni, mellyek a’ tüzet élesztenék; ezután azt kérdezték: ha valljon a’ pairekre is alkalmaztatik-e a’ hadi törvény, ’s feleletre vonatnak-e a’ cortesekben mondott be­szédeikért ? A’ minister igennel felelt, mire Lavradio fel­­kelt, és kiment a­ teremből, vissza nem térendő, míg ezen iiassék vissza, mivel az egész dolog hamis alapon nyugszik, mit Estcourt, egy vasúti bizottmány­ elnöke , szándékosan követett el. Estcourt előadta védelmét, hogy az illető bizottmány jól volt alakítva. Végre az O'Connell’ indítványa 180 szóval 36 ellenében elvettetett. Shaw azonban a’ jövő hétfőn ismét indítványozni kívánja Smith O’Brien’ szabadon bocsáttatását más alakban. Ezután Ashley lord’ bilijének másodszori felolvastatása volt szőnyegen , a’ gyárakban tiz órára határozandó munkaidőre nézve. A’ kormány ellenzette az indítványt, valamint Cobden is a’ gabonatörvények elleni társulat’ vezére, ’s végre 203 szóval 193 ellenében csak­ugyan el is vettetett. SPANYOLORSZÁG. Barcelónában a’ franczia consul’ közbenjárására a’ spanyol hatóság által vizsgálat létetett, honnan származott itt azon hír, hogy Lajos Fülöp megszűnt lenni, midőn még a’ fontainebleaui merény tudva nem le­hetett. Több tanú’ vallomása szerint számos franczia me­­nekvő a’ merény’ napján együtt beszélgetett, hogy azon nap megszűnt Lajos Fülöp élni. A’ spanyol hatóság m­indent el­követett , hogy a’ vizsgálatot elősegítse, a’ tanuk azonban mindnyájan a’franczia menekvőkre utalnak. Ezek nem akar­nak semmit vallani, ’s ekkép’ most azon fontos kérdés’ el­döntését várhatni, ha valljon jogosítva van-e a’ spanyol ha­tóság ezen személyek’ elfogatására. Ezen hirterjesztés nem bűn a’ spanyol törvény előtt, de miután spanyol földön tör­tént, a’ franczia hatóság nem avatkozhatik a’ dologba. PORTUGÁLIA: Minho­ tartományban folyvást tart a’ paraszt lázadás; april’ 15-én Braga-városba rohantak a’ lázadók, kiáltozván: Az alkotmány, a’királynő ’s az adó’ alábbszállitása! Ugyanez történt Guimaraes és Porto­ váro­­sokban, hol a’ nép a’ hatósági házra tört, minden az adót illető iratokat megsemmisítendő. — Ápr. 20-ig Bragaváros még mindig ellenállott a’ kivert lázadóknak, kik növekedett erővel törekedtek ismételve berontani a’ városba. — A’­­ hadi állapot tartami; az ellenzék* többi tagjai hasonlóan fel­keltek, és kimentek. — A’ követkamarában az e­lenzék azon­­ indítványt tette, hogy keressék meg a’ királynő a’ ministe­­rium elbocsátása végett; az indítvány azonban nem nyert többséget. Már ll-ről érkezett hírek szerint a’ minhoi lázadás még nemcsak folyvást tart,hanem Tras-os-Montes, sőt Boira és Alemtejo­ tartományokban is elterjedt. A’ coim­­brai egyetem a’ kormány’ parancsára bezáratott. — Alemte­­jóban legkomolyabb jelleműnek látszik a’ lázadás, eddig még a’ többi tartományokban egyaránt éltették a’királynőt és alkot­mányt,’s a’Cabraloknak kívántak halált.Aleitejóban azonban csak az alkotmányról, katonaság’ elbocsátásáról, nemzet­őrség’ felfegyverzéséről ’s a’ Cabralok’ haláláról van szó. — Május’ 3-án az ország’ második fővárosában Oportóban is lázadás volt, mit ugyan a’ katonaság azonnal és könnyen elnyomott, de az izgalom folyvást tart. — A* coimbrai pro­­fessorok’ vonakodása’ folytán, zászló alá állami, az igazság­ügyminister visszavonta ezen rendeletét.*— Az egyetem azonban mind e’mellett is, mikép’ már említék, bezáratott, ’s a’ tanulóknak megparancsolták négy nap alatt eltávozni a’ városból, hol egyébiránt még csend uralkodik. A’ por­tugáliai egyetemek’ helyzete mellett ezen parancs igen ne­vezetes. Sokan a’ tanulók közül brasiliaiak , vagy valamelly távol szigetiek, sokan utósó félévekben lévén, ennek be­­végeztével statusszolgálatba reméltek léphetni, hova fog­nak most ezen ifjak menni? AUSZTRIA. Az egész monarchiai összeelegyitett had­seregben 464 tábornok között 63 nemtelen van; a’ tiszti­karban 6145 nemtelen és 4618 nemes. Ezen utóbbiak különösen a’ lovasságnál, genie karnál és főtisztikaroknál. Feltűnően kevés nemes van a’ pattantyusoknnál, tengeré­szeinél és határőröknél. Szerkeszti Csengery Antal. 686 szám. (647) Tornallyay Márton hitvese született Sturman Katalintól­­. Heves megyében kebelezett Domoszló helységben levő a’ Sturman-örökösöket illető 7 hold belső telek, 361 hold majorsági szántóföld, 120 hold rét, 700 hold erdő, 41/* úrbéri telek, 24 házas zsellér, majorsági és dézmás szőlők ’s ezek után járó kir. kisebb haszonvételből álló részbirtoknak bírói foglalás alá vett egy negyedrésze folyó 1846. június lödik napja reggeli óráiban a’ helyszínen tartandó nyilvános árverés utján a’ többet ígérőnek eladatni fog.____________________________________________________Vilinke Lajos alszolgabiró. (562) Haszonbérlet. (2,3) Temesvár sz. kir. város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy a’ következő városi javak u. m : 1) a’ Sz. Miklós nevű négykerekű malom; 2) a’ Sz. József nevű kétkerekű malom; 3) a’ Ferdinánd nevű kétkerekű malom; 4) a’ Kalló-malom; 5) az országos és heti vásárok vámja; 6) a’ városház épületében levő pincze; 7) az úgynevezett nagypolgári rét; 8) az úgynevezett kispolgári rét. 1. évi augustus 29-én folyó évi november­­től fogva három következő évekre nyilvános árverés útján haszonbérbe fognak adatni; a’ szerződési feltételek a’ kebel­beli számvevői hivatalnál megtekinthetők. Junius 5-én 1846. (’ « « d .­k. 11767­ 11794. Borsod vármegye jelentése szerint, Tornallyay Márton és neje Sturmann Katalin hitelezői csődületének határideje f. évi junius 8. 9. és lödik napjaira tűzetvén ki, tömeggondnoknak Rácz János főjegyző, perügyelőnek pedig Dudok Pál táblabiró neveztetett ki. Mi is ezennel közhírré tétetik. Költ Böjtmás hó 2okán 1846. 11793. Szeged város tanácsa jelentése szerint, helybeli fűszeres kereskedőné Kresztics Gergelyné hitelezői csődületének határnapja 1846. évi junius 9dikére tűzetvén ki, ’s tömeggondnokká Schmid József választó polgár, pelügyelővé pedig Rengey Ferdinánd tiszti főügyész neveztetvén; ugyanez kihirdettetik. Költ Böjtmás hó 2okán 1846. 12817. Bars vármegye törvényszékének jelentése szerint, Lehnert Henrik ebedeczi papírgyár haszonbérlő hitelezői csődületének határnapja f. évi junius 8kára tűzetvén ki, ’s tömeggondnokká Jancsovics János kerületi esküdt, pelügyelővé pedig Frecska Antal tiszti alügyész neveztetvén, ugyanez kihirdettetik. Költ Böjtmás hó 31kén 1846. 13869. Pozsony városa tanácsának jelentése szerint kebelében termesztményekkel kereskedő Weisz Lépold tömege ellen csőd rendeltetvén, az illető hitelezők megjelenésére f. évi junius 13dik napja tűzetett ki határidőül, ’s tömeggondnokká Motkó Ferencz tanácsnok, pelügyelővé pedig Kollárik István tiszti főügyész neveztetett ki. Költ Szent György ha­­dikén 1846. 15759. Trencsin vármegye törvényszékének jelentése szerint, Boczkón lakozott néhai nemes Décsy István hitelezői csődületének határnapja f. évi julius 24dikére tűzetvén ki, ’s tömeggondnokká Káry József, pelügyelővé pedig Eördögh Imre neveztetvén; ugyanez kihirdettetik. Költ Sz. György hó 21.1846. Hivatalos tudósítások. Birói árverés (6 (634) Pesten Eggenb­ergép J. és fia c. magyar academiai könyvkereskedésében kapható. Prof. Frank Ignácz. A’ fiezigazság törvénye Hlagyarh­on­ban. 2dik Rész.­lső darab. N. 8 rét. Budán 1846. Mostani ára a’ két részre 6 ft p. p. Csurgai H. Ferencz. Szemi erénye az égitestek körül, melly az égitestekre emelt szemnek a’ közönséges megtekintésnél többet érő alapos nézésében áll. 8rét. Miskolczon fűzve 12 kr. pengő pénzben.________________ (639) Figyelmeztetés. A’ mezőgazdasági egyesületnek folyó évi martius 29dikén 3dik szám alatt (a „Irodalmi szemléjében“ megjelent több szakosztályon köztiszteletü tagok szigorú bírálata a’ közhasznúnak elismert — két rész — ’s külön füzetben számos felvilágosító táblákban Máttyus Nép. János, ezelőtti cs. kir. lovas kapitány által szerkeztett, eddigelé magyar nyelven hiányzott összes „s­ó­­tudomány“ czimü rendszeres ’s igen tanuságos munkának érdekiségét olly annyira tanúsítja, hogy ezt a’ mezőgazdáknak, lókedvelők­ ’s tenyésztőknek bővebben ajánlani felesleg. Példánya közönséges velinen 20 kőbe vésett táblával 4 ft. 20 kr. finom ,­a­n 5 ft. 20 kr Megszerezhető Pesten Eggenberger József és fia könyvárusoknál. (641) Előfizetési hirdetmény: 6, 3)­1’ Protestáns Egyházi és Iskolai Lap’ . évi julius 1-je napjával kezdendő második folyamára az előfizetési árak változatlanul az eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 40 kr., postán küldve joriték alatt 3 ft 40 kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten, Länderer és Heckenast könyvnyomotató-intézete ügyszobájában a Pesti Hírlap kiadó­­hivatalában, hatvani-utcza Horváth-ház 483-ik sz., földszint,­­ A’ s*rot. Egyh. és Isd. Imp szerkesztősége. Jelentés fog-porról. Fries Antal és Zeppezaner selyemgyárnokok Pesten a’ bécsutczában 200. sz. a. ajánlják a’ mélyen tisztelt közönségnek a’ jelen idő­szakhoz alkalmazott, ’s a’ legutolsó divatszerinti czikkekkel nagy választékban ellátott gazdag raktá­rukat ; jelesen: selyem- és bársony örkendőiket, — továbbá: csikós-, habos- és sima nőruhakelmé­­iket; férfi- és női nyak- ’s zsebkendőiket nagyban és kicsinyben a’ legjutányosb gyári áron. Gyáruk van Pesten váczúton a’ Simonyiházban. Minden megrendeléseket nagyban és kicsinyben elfogadnak; ’s pontos szolgálatukat ajánják. ____ 1622) Hornung József 12,31 polg. harangöntő (Pesten Kerepesi-ut 18dik szám alatt a’ Rókus­­kápolna irányában) tisztelettel jelenti, miszerint nála 5 —10 akós tűz­­fecskendők, kézi- és csöbör-fecskendőkkel együtt, készen találtatnak; hol nagyobb nemű­ekre, vízve­zetékkel ellátva, megrendelések is elfogadtatnak. Azon kedvelt és igen hasznos úton föltalált hazai fogporból , mellytől a’ fogak kevés idő telve szép fehérek lesznek, az úgy nevezett borkő a’ fogak tö­véről lefoszlik, a’ redves fog megjavul, sőt még a’ levonult inyhus is viszont előterem, — ismét egy küldemény érkezett. Megszerezhetni Pesten : Nimmerfohl és társa szállitó-irodájokban két­ sas-utcza Laszlowszky-ház Debreczenben : Hoffmann Ignácz­, Nagy-Váradon : Hoffmann Ignácz és társa kereskedő uraknál. — Katulyája 20 p. kr. _____________(624) (2, 3) (498) Kos-eladás. C4­4) Jövő pesti medárd­­vásár alkalmával f. évi junius 3kától fogva 8káig mélt. gr. Hunyady József juh­nyájából különféle gyapjuminemű­ségü há­gó-kosok lesznek eladás végett a’ m. gazd. egye­sület köztelkén (sillői­­uton) kiállítva. (627) Épen most jelent meg és (L 2) Hartleben és Altenburger könyvárusoknál, Pesten váczi-utcza 437. sz. alatt kapható: A’ hóhér kötete. Irta Petőfi Sándor. Csinos borítékba fűzve ára 1 ft 20 kr. p. p. llel földi Tasznak nyomott perbálok, batt­st-, mouslin- és koczkás kecskeszőr-szövetek, nehéz selyem-, de laine- és pour de laine-ruhák, továbbá bútorszövetek, külön­féle nagyságú tavaszi és nyári selyem- és gyapjú­­hölgyi nagy nyak- és örkendők (schawl), úgyszinte gyapjú-, selyem- és pique-mellények, nyári nadrág­­szövetek, férfi nyak-, batu­st-, selyem-, foulard- és gyolcs-zseb­kendők kitűnő választékban szabott áron pengőben kaphatók Ghim Tak­tár „Reményhez“ czimzett kereskedésében, (254) (17,0) városház-téren Pesten._______ Bolt-m­egnyitás. Ritter István orvosi növény-kereskedő (Pesten Leopold-városi 3 korona-utczában 272. sz a. ,,a’ remeténél“) ajánlja a’ földesurak-, juhászat-birto­­kosok- és baromorvosoknak legjobb minőségű ba­romgyógyszerekkel tökéletesen ellátott raktárát leg­jutányosb áron, nemkülönben az évek óta dicsére­tesen ismert s gyapjú-mosó-szeret úgy vágottan valamint porrátörötten. (635) (1,2) 646) Swobosla J. i­.010 polg. óramirvos Pesten, váczi­ utcza elején Mocsoni­­féle házban „Saturnna“ czim alatt, ajánlja minden csak kigondolható óranemükkel ellátott óra­raktárát, mellyben az annyira kedvelt hires ma­gyar országgyűlési követek arczké­­p­e­i­v­e­l ellátott órák dús választékban kaphatók. Raktáram minden vevőnek és javittatónak e­g­y évig tartó írásbeli j­ó­t­ál­lás­s­a­l szolgál és a’ javítás ideje alatt a’ javittatónak egy jól járó óra kölcsönöztetik. — Pesten júniusban 1846.______ Sebészi állomásra, mellyel 200­0. forintnyi évi dij járul, Szabadka sz. kir városban csőd é s választási határnapul folyó évi junius 15dike kitüzetik.— Költ Szabadkán május 4-én tartott tanácsülésből. (616) (3, 3) (638) (1, 2) 3000 darab üres, valódi franczia pezsgő-palaczkok, mindennap kaphatók Budán a­ várban, az országház-utczában levő „fehér kakas“ czimü üvegkereskedésben. Eladó papírgyár. Gömör megyében Rozsnyó városa szomszédsá­gában a’ Sajó-vizén épült, egészen uj gépezettel, u. m­. 3 hollander, 1 vizit, 5 száraz­ préssel, (sajtó) rongyvágó, szitáló- és mosógéppel, simító-henge­­rekkel, víznyomó­művel (Druckwerk) rézgőzkatlan­­nal, szinte aféle víz- és gőz­vezető csövekkel, 2 me­­meritőkáddal, 4 szárító tág padlással és több részint lakható, részint használandó mellék­épületekkel el­látott papírgyár, szabad kézből eladó. — Bővebb tudósítást bérmentes levelekre, vagy személyesen kaphatni Rozsnyón t. Hoffmann Ágoston h. ügyvéd urnái. (632) (1,3) (592) Haszonbéri árverés. (393) Főméltóságu herczeg Lichtenstein Ala­­j­o­s urnák ns. Komárom v.megyei Ács uradalmi tisztsége részéről. hétfőn, f. évi június 22dikén délelőtti órákban Ácson a­ tisztség irodájában tar­tandó árverés mellett a’ következő uradalmi haszon­vételek 3 vagy 6 évre bérbe adatandnak u. m. : 1) Az ácsi nagy vendég­fogadó. 2) Ácson egy nemes telekhez tartozó 286 mérő szántóföld és 74*/1 mérő rétség, a’ közlegelő hasz­nálatával.Ezen haszonvétel igen czélszerűen az előbb nevezett vendégfogadóval egybe kapcsoltathatik. 3) A' lovadi csárda, 23% mérős földekkel ’s rétekkel. 4) A’ csatkai pálinkaház, korcsmával, mészár­székkel és kereskedési bolttal még pedig 120 mérő tartalmú földekkel ’s rétekkel. A’ föltételek naponként megtekinthetők. Bérleni szándékozók aránylagos bánatpénzzel, idegenek pe­dig vagyonbeli tehetségüket ’s erkölcsüségöket tár­gyaló oklevelekkel is megjelenni kéretnek. (589) Haszonbéri hirdetmény. (323) Pesttől 2 órai távolságra 1300 hold­­ kaszálló V* szántó-föld és külön 500 hold legelő 6 évre ha­szonbérbe adandó. Bővebb értesítést nyújt­­. ez. Polgár Mihály ügyvéd ur Pesten zöldfa-utcza 317dik szám alatt._____________________________ (628) Vám-bérbeadás. Esztergom város kövezet-vámja és a talmenő vidéki marha fűbére jövedelmének 1. évi julius lső napjától kezdve három évekre többet igérés utján! kótyállására folyó évi junius 13dik napja tűzetik ki; a’ szerződési feltételek a’ polgármesteri hiva­talban megtekinthetők. Kiadja Landerer Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék