Pesti Hírlap, 1879. április (1. évfolyam, 90-118. szám)

1879-04-06 / 95. szám

1879. április 6. PESTI HÍRLAP 7 gyesvonat) 4 óra délután. — Ceglédre, Temes­várra, Orsovára 7 óra este; 10 óra 40 perc éj­jel (gyorsvonat) és 6 óra 55 perc reggel. — Ceg­lédre, Aradra, Gyulafehérvárra, (mint a tiszai vaspálya összes állomásaira) 7 óra 25 perc reg­gel és 6 óra 3 perc délután. — Ceglédre (ve­­gyés vonat) 2 óra 45 perc délután. Budapestre érkezik: Bécsből, Pozsony­ból, V á c r ó 1 6 óra 7 perc reggel, 5 óra 38 pere délután, 10 óra 15 perc este (gyorsvonat.) — Érsek­újvárról (vegyes vonat) 12 óra 20 perc délbe; Nagy-Marosról, (vegyes vonat) 8 óra 47 perc reggel. — Orsováról, Temesvárról, Ceg­lédről 7 óra 53 perc este, 8 óra 8 perc reggel, (gyorsvonat); a tiszai pálya összes álló másairól 8 óra 30 perc reggel, 8 óra 26 perc este Ceglédről (vegyes vonat) 6 óra 35 perc réggé és 11 óra 54 perc délelőtt. Magyar állam vaspálya. Budapestről indal Ruttkára-Oderbergbe 6 óra reggel (gyors vonat), 11 óra 35 perc délelőtt, 3 óra 6 perc délutál — Hatvanra, Miskolcra 7 óra 35 perc dói előtt, 11 óra 3 perc éjjel; Hatvanra 5 óra 47 per délutá-j. Budapestre érkezik; Oderberg-Rnttká­­r ó 1 11 óra 55 perc délelőtt, 10 óra 2 perc éjjel; Miskolcról, Hatvanról 8 óra 17 perc este, 6 óra 14 perc reggel. Déli vaspálya. Budapestről indul: Fehér várra, Kanizsára, Zágrábba, Fiaméba Triesztbe 7 óra 10 perc reggel és 9 óra 35 perc este. — Kanizsáig 11 óra délelőtt. Budapestre érkezik: Fiuméből, Trieszt­ből, Zágrábból, Kanizsáról 8 óra 36 perc este és 6 óra 16 perc regg el. Kanizsáról 3 óra 13 perc délután. Vízállás április 4-én: Budapest 2'95 m. N.-Becskerek 1T1 m. Pozsony P84 m. Eszék 2-54 m. Tokaj 5-CO m. Sziszek 3 05 m. Szolnok 5'47 m. Zimony —•— m. Szeged 6-91 m. Orsóvá 4-30 m. Felelős szerkesztő: Csukássy Józsaf. Hungária. Az étteremben zeneelőadás. Kezdete 8 órakor. VadásKkiirt. Hétfőn Patikáras, csütörtökön pedig Rác Pál zene­• társulatának előadása. Kezdete 8 órákon_____ Nemzeti szálloda. Esténkint ifj. Rác Pál zenetársulata játszik. Angol királynő. Mindennap Rác Pád zenetársulatának előadása Pannónia. Vasárnapon Patikáras, szerdán és pénteken Bunkó tart zeneelőadást. Komló. Kedden, csütörtökön és szombaton Bunkó játszik N Y I L T-T É R.* Helyiség-változás és teljes végeladás. Springer Fiilöp csődtömege még a gyári áron alól is olcsóbban árnsitja él nagyban és kicsiben egyaránt gyapjú-szövet- és divatezikkeit. Mostani helyisége: háromkorona- és marokkói­­utcza sarkán. 94 *) E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem felelős. Közlekedési minisztérium Pest, tükör-uteza 1. sz. Hív. fogadás, csütörtök d. u. 5—6 óráig. Igazságiigyiniuiszterinm Pest, Deák-utcza 14. sz. Hív. fogadás vasárnap d. e. 11 órától d. u. 2 óráig. Külföldi ügynökségek: (Konzulátusok.) Belga; Ország-ut 45. Dánország: Mária-Valéria-utea. Észak-amerikai: Egyes.-Állam. Thonet-udvar. Franciaország: Akadémia-utca. Görögország: Deák-utca 15. sz. Nagybrittania: Thonet-udvar. Németalföld : Váci-körut 7. sz. Németbirodalom : Sugár-ut. Olaszország: Lipót-utca 4. sz. Oroszország: Sugár-ut 43—45. sz. Spanyolország: MuzeHm-körut. Svájcz: Haggenmacher-féle malom. Törökország: Ősz-utca. Hatóságok. Járásbíróságok: I. kér. vár. H. kér. rácváros. IH. kér. O-Buda. IV. kér. plébánia-utca 1. V. kér. váci-körut, VI. és VH. kér. királyutca, VHI.—IX. kerület soroksári-utca. Fényitőtörvényszék L kér. For­­tuna-épület. 4. Semmitőszék IV. Sebestyén-tér. Főál­lamügyészség VI. váci-körut, ipar-udvar. Királyi ügyek igazgatója IV. papnövelde-utca 6. Főszámszik IV. zöldfa-utca 18. Váltótörvényszék V. bálvány-uteza 17. Kereskedelmi törvényszék V. fő-ut 6. Bánya-kapitány­ság I. oszágház-utca 100. Pénzügyi főtörvényszék I. Albrecht-ut 692. A földtehermentesitisi alap igazgató­sága I. uri-utca 52. Pénzügyigazgatóság, bélyeghivatal és bánya-termék-árusitás ÍX. fővámház. Arany- és ezüst-beváltó-hivatal V. nagy-korona-uteza 17. Főkapi­tányság IV. hatvani u. Hatóság is polgármester IV. Lipót-utca uj városház. Adópétiztár IV. régi város­ház. Főparancsnokság I. Ferenc-József-kapu, színház­utca. Mérnökkari igazgatóság ugyanott. Vár- és tér­parancsnokság IV. Károly-kaszárnya. Honvéd-térpa­­rancsnokság Károly-körut. Színházak, mulatságok. NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPSZÍNHÁZ. Vasárnap, április 6-án . Vasárnap, április 6-án : Magdolna. A falu roszsza. t,,.'®. . Eredeti népszínmű dalokkal 3 Lady Boy János Paula,né „ , .. 'elvonásba-Gra, Julián, lelkész, La of P Síi unokaöcscse Nagy Imre ' 55?—. R Holmcroft Horace Halmi Bort*» £ ° BoBeberry Edith Lendvayné BatkiTerosi Merlick Mari Helve, L. Göndör Sándor Annult kapitány Falud. Emum Bözsi Soldosné Surville. orvos Kőrösmezei . 1,,­^ro’vornémt SÄ SSE** főorvos német Tarisznyásné Szöcs K. a ír Ü5 n ' Egy öreg paraszt Hatvani Alfréd alorvos a né- Megyei “sendbiztos Sánta met hadseregben Tolnai J kántor-tauité Kolozsvári James, “nyi^Sántha /ősz Pista Tihanyi — ,. , , Gonoszné Klarné Egyetlen leány. Cserebogár Jóska Pártényi Vígjáték 1 felv. Czene Vasvári Szumbalinszky Szigeti J. Adus V. Kovács Paulina Sántháné l-sö ) .a Márton Gomoito Mátyás Szigeti I. 2-ik ) B * Polgár Agatha Izendvaynő A ,,Makkhetesu Batatynszky Kázmér Feleki Neje Erdei B. Luiaa Györgyné Jóska, béres Bakonyi Kezdete 7 órakor. Kerdete 7 órakor. Holnap : Holnap: AZ ÁL-JÓ EMUEBEK. KISASSZONY FELESÉGEM. KÖZLEKEDÉS. Osztrák Állam vaspálya. Budapestről in­dul : Vácra, Pozsonyba, Bécsbe 8 óra 30 perc reggel, (gyorsvonat.) 9 óra 10 perc délelőtt, 9 óra 30 pere este. — Érsekújvár (vegyes vonat) 11 óra 35 perc délelőtt. — Nagy-Marosra (ve­" .................... ipái i\a­niara hétfőn d. u. 3 órakor teljes ülést tart. Tárgyai: A szegedi árvízkáro­sult iparosok és kereskedők segélyezése. A székesfehér­vári kereskedelmi középta­noda segélyezése. A nyitravölgyi gazdasági egylet átirata a szeszadó visszatérítése tár­gyában. — Az országos magyar gazdasági egye­sület titkársága kijelentetni kéri, hogy azon dotációt, melyről a tegnapi választmányi ülé­sen jelentés tétetett, nem az egyesület kapta, hanem a földmivelési minisztérium, a gazda­sági egyesületek segélyezésére. — Hetijeleniés az ipar állásáról. A tava­szi időjárás még mindig oly rossz, hogy a ruhaüzletben alig észlelhető lendület; több intézet szolgaszemélyzete számára uj ru­házatot rendelt, ami annyira javított az üzleti ▼iszonyokon, hogy 40—50 segéd kapott al­kalmazást. A ruhakelme kereskedők jól el vannak látva uj kammgarn szövetekkel, de a nagyobb forgalom ezeknél is még csak kilátásban áll: a cipészek, nap- és es­­ernyő gyártók, s rövidáru kereskedők meglehetős üzletet csináltak. A rézöntőknek, rézműveseknek s a bádogosoknak is ment. A szijjártók, nyergesek és kocsi­gyárosok között igen jó hatást tett, hogy a lótenyésztő részvénytársaság megkapta a lóvásártartásra az engedélyt. — Több felé kezdenek már építeni, minek folytán a tég­­lagyártás terén is nagyobb tevékenység mutatkozik. — Igen sok kertész kerestetik Bu­dapestre és vidékre. — Többen kaptak mun kát a már megindult városi kövezéseknél is — A Szerbiával kötendő kereskedelm egyezmény iránt folyó tárgyalások kapcsái a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi mi niszter bizalmas felhívást intézett több ma gyár, különösen pedig a délmagyarország oly kereskedelmi céghez, melynek Szerbiává egy vagy más árucikkben élénkebb kereske delmi egybeköttetése van, hogy közöljék ada taikat mindazon cikkekre nézve, melyek ál taluk, vagy vidékükről már eddig is kivitet nek Szerbiába, vagy a melyeknek kiviteli a közel jövőben, a netán jelenleg fennálli akadályok elbárittatása esetén lehetségesnél és nyereségesnek mutatkozik. A magyar minisztériumok. Miniszterelnökség Budavár, gróf Sándor-pa lota. Hív. fogadás szerdán délután 5—6 óráig. Honvédelmi miniszterinm Budavár, Szent Háromságtér 123. sz. Hiv. fogadás, vasárnap déli 10- 2-ig mindenkor előleges feljegyzés mellett Belügyminisztérium Budavár, országház. Hn fogadás, csütörtök d. u. 1—2 óráig. Pénzügyminisztérium Budavár, bz.-Harcm ság-tér 124. sz. Elfogadás, szerdán d. u. 5—6 óráif Földmiv. ipái- s keresk. minisztérium Bi dapesten Ferenc József-tér Nákó-féle házban. Hiv ft A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései április hő 5-én. ___________________j ______________ ______________íitoiaő ár­. ' TT.».,* -3 utolsó ár- 2 Ut,01,86 * « folyam Utolsó sr- % folyam gl folyam £ —-----——— S - . 0 y -3 —7---p o f) Különféle vállalatok. pénz | ám pq 15 na —= « AllamatlOss&g. pénz I áru £ péns | áru m =§====55= 6«/0 magyar-galieta. vssp. . . . —1 — — la Í=_L _== b) Biztosité-tásulatok. 105 Alázat...............................• • “jj-­­Spn 5% I. erdélyi vaspálya..................—— I m vasutikölcs. ál20 o. é. SOOfc. ez. 5°/„105. 105.25 Q Első m. biztosító-társulat .2175- —- 400 Gans és táwaféle vasöntöde M0-- 262. J 5% györ-sopron-ebenf. t . . . — —­I Btoöri államvaauti záloglev. 5o/0 -—I 300 Pannónia viszbiztositó társ. 600.---------------- 200 Gsohwindt-féle szeszgyár . -W« = *«■_ TM 5„/o kass.-oderb.rgi vasút . . . — —­: Ltett vasúti^. «»- elsöbbs. kötv. 66 75 -“o ! -- — «« 7^/1^ ^ .' ! =! = 3(1 I » * 4ll”kötv l"d it ar. 6% ” . 68.— 68 50] 30 jUmo Könyvnyomda „Atheneum- . 386. • 6% budapesti lánehid . . . . 05. — , — • — ! :; 5-5 I «“—*• .»-a-S«..*.»“,».;- *-« »«riSS.*::: sz -­.dás«sr-:::::■-£ JLLÄ::: fc = —ífesst«:•'',,s': lb?t.m.k.kmást.utatv.n.tab. 6 /„ezt.st. 11900^ IIS I.uiza-malom . ... • • • 95— 50o! Scrfózödo ets3 mzgyar ... 445 ------------­­Ci. k. arany...................................... 6.50 5.52 Magya. aranyjiradék ................... °4.- 84.5o! Motmarak- és stltdu ma U76_ 300 Sertéshizlaló.................................—-------------— Osztr.-magyar 8 frtos arany . . 9.S9 9.J1 Magy foldtehorm. kenv. . ■ • • • -j • ?9 5Q SO.— ..................458.— 460.—200 Sóskúti kőbánya........................——■•— 90 frankos arany................................ 9.29 9.61 > » » ■[' ' 79 60 80.50 300 Viktori.i-matom ..... , 200 Spodinm- és csontliszt-gyár 224.— Török arany líra..........................—.— —- — » » ” .’árad 76 60 77.50 I d) Közlekedési vállalatok. 1 -joo Szátloda-róiiTény-tiirsaság . ——. — === Osztrák és magyar ezüst ... . * horfi törsz ági -------------— 200 Alföld-fiumei vasút . . . .^4.50 125.50W, Tégla- é. mészégető újlaki . 96.- 28.- g Német bírod vagy ezekkel ; erdélyi . . . 78— 78.75 200 Déli vasút...................................*<» Téglagy,ár, kőbányai .... 81. 82. gg b»"«eíyek. # <6 M.WielLurb.vslts.kötv.aoOfrtWo ----- 200 Északkeleti vasút..................’Jg'“ “s- Zfil.gfleve.efe «| (3.'h'óri). I S«ölödé*8m.-Tált8ági kötv. (100 frt) JJ— 86 26 200 Erdélyi vasút • • • • ’____________5V*% ma&■ föld.-ínt. papír 97.25 97.3U—— AQJáburí?.................................100) »~ — — Pest város kölcsöne 1871. évből «•/, 93 - 93.50 200 Kassa-oderbergi vasnt . . .----------5*/. majTföldb.-int. , 89— 89.50 £o ^ “ ^...........................—--------------------------------200 Péos-barcst vasút.................. M T, ez. 107 —_— oemu . . ieo>-S_—----­SS OÄÄ5Z. Uk:: -:z -':Z »fr n tóSBZLu ?f- SS:= | r Ä : ál" lo#olr :^ar"”Ä h" :.^9«:ro Z ru'k0rtf vaspálya’ .' ! - '362- 264- 5^ ^ ^ Ama,«dam 100 boU^^ . . . 98 35 6.65 *80 Kisbirtokosok fölhite 1-intézete . . . —— — e) Takarékpénrtarak. 7»/0 kisbirt. földh.-iatézet . 95— — 90/" paris 100 „ .... 46.2« 46 25 140 Lipótv. b. (tak -éshit.-egylet) 60f. n 32— 34— Ceglédi....................... —---------- 6% .. •• • 86. • go/0 Marseille »«0 „ • • • ■ ■ 4 ' lOOMagy. alt. földhitel-réervény-társnlat l#() ^rfs&g0, központi..................tó TM »« “ Els«bbaé*ek. 4*/,% 8»«°' *>*»»*>■ frt' ért' ^ 4S 10 SpSSsÄ-::••'.:‘S:r“E d=«a,^La>: 3 tOOlSziszekl hitelbank . . • •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék