Pesti Hírlap, 1879. április (1. évfolyam, 90-118. szám)

1879-04-06 / 95. szám

1879. április 6. PESTI HÍRLAP " .................... ipar­i­a­m­ara hétfőn d. u. 3 órakor teljes ülést tart. Tárgyai: A szegedi árvízkáro­sult iparosok és kereskedők segélyezése. A székesfehér­vári kereskedelmi középta­noda segélyezése. A nyitravölgyi gazdasági egylet átirata a szeszadó visszatérítése tár­gyában. — Az országos magyar gazdasági egye­sület titkársága kijelentetni kéri, hogy azon dotációt, melyről a tegnapi választmányi ülé­sen jelentés létetett, nem az egyesület kapta, hanem a földmivelési minisztérium, a gazda­sági egyesületek segélyezésére. — Heti jelentés az ipar állásáról. A tava­szi időjárás még mindig oly rossz, hogy a ruhaüzletben alig észlelhető lendület; több intézet szolgaszemélyzete számára új ru­házatot rendelt, ami annyira javított az üzleti ▼iszonyokon, hogy 40—50 segéd kapott al­kalmazást. A ruhakelme kereskedők jól el vannak látva új kammgarn szövetekkel, de a nagyobb forgalom ezeknél is még csak kilátásban áll: a cipészek, nap- és es­­ernyő gyártók, s rövidáru kereskedők meglehetős üzletet csináltak. A rézöntőknek, rézműveseknek s a bádogosoknak is ment. A szijjártók, nyergesek és kocsi­gyárosok között igen jó hatást tett, hogy a lótenyésztő részvénytársaság megkapta a lóvásártartásra az engedélyt. — Több felé kezdenek már építeni, minek folytán a tég­­lagyártás terén is nagyobb tevékenység mutatkozik. — Igen sok kertész kerestetik Bu­dapestre és vidékre. — Többen kaptak mun­kát a már megindult városi követéseknél is — A Szerbiával kötendő kereskedelm egyezmény iránt folyó tárgyalások kapcsán a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi mi­niszter bizalmas felhívást intézett több ma­gyar, különösen pedig a délmagyarország oly kereskedelmi céghez, melynek Szerbiává egy vagy más árucikkben élénkebb kereske­delmi egybeköttetése van, hogy közöljék ada­taikat mindazon cikkekre nézve, melyek ál­taluk, vagy vidékükről már eddig is kivitet­nek Szerbiába, vagy a­melyeknek kiviteli a közel jövőben, a netán jelenleg fennállt akadályok elbáríttatása esetén lehetségesnél és nyereségesnek mutatkozik. A magyar minisztériumok. Miniszterelnökség Budavár, gróf Sándor-pa­lota. Hív.­fogadás szerdán délután 5—6 óráig. Honvédelmi minisztérium Budavár, Szent Háromság tér 123. sz. Hiv. fogadás, vasárnap déli 10- 2-ig mindenkor előleges feljegyzés mellett Belügyminisztérium Budavár, országház. Ha fogadás, csütörtök d. u. 1—2 óráig. Pénzügyminisztérium Budavár, bz.­Három­ság­ tér 124. sz. Elfogadás, szerdán d. u. 5—6 óráig Földmiv. ipár­­s keresk. minisztérium Bu­dapesten Ferenc József-tér Nákó-féle házban. Hiv .t Közlekedési minisztérium Pest, tükör-utcza 1. sz. Hív. fogadás, csütörtök d. u. 5—6 óráig. Igazságü­gym­iniszterium Pest, Deák-utcza 14. sz. Hív. fogadás vasárnap d. u. 11 órától d. u. 2 óráig. Külföldi ügynökségek: (Konzulátusok.) Belga: Ország-ut 45. Dánország: Mária-Valéria-utca. Észak-amerikai: Egyes.­Állam: Thonet-udvar. Franciaország: Akadémia-utca. Görögország: Deák-utca 15. sz. Nagybrittania: Thonet-udvar. Németalföld : Váci-körút 7. sz. Német birodalom : Sugár-ut. Olaszország: Lipót-utca 4. sz. Oroszország: Sugár-ut 43—45. sz. Spanyolország: Múzeum-körut. Svájcz: Haggenmacher-féle malom. Törökország: Ősz-utca. Hatóságok. Járásbíróságok: I. ker. vár. H. kér. rácváros. II. ker. O-Buda. IV. ker. plébánia-utca 1. V. ker. váci-körut, VI. és VI. ker. király utca, VII.—IX. kerület soroksári-utca. Fényitőtörvényszék­i ker. For­­tuna-épület. 4. Semmitőszék IV. Sebestyén-tér. Főál­lamügyészség VI. váci-körut, ipar-udvar. Királyi ügyek igazgatója IV. papnövelde-utca 6. Főszámszék IV. zöldfa-utca 18. Váltótörvényszék V. bálvány-utcza 17. Kereskedelmi törvényszék V. fő-ut 6. Bánya-kapitány­ság I. oszágház-utca 100. Pénzügyi főtörvényszék I. Albrecht-ut 692. A földtehermentesítési alap igazgató­sága I. uri-utca 52. Pénzügyigazgatóság, bélyeghivatal és bánya-termék-árusítás IX. fővámház. Arany- és ezüst-beváltó-hivatal V. nagy-korona-utcza 17. Főkapi­tányság IV. hatvani u. Hatóság is polgármester IV. Lipót-utca uj városház. Adópén­ztár IV. régi város­ház. Főparancsnokság I. Ferenc-József-kapu, színház­utca. Mérnökkari igazgatóság ugyanott. Vár- és tér­parancsnokság IV. Károly-kaszárnya. Honvéd-térpa­­rancsnokság Károly-körút. Színházak, mulatságok. NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPSZÍNHÁZ. Vasárnap, április 6-án . Vasárnap, április 6-án . Magdolna. A falu roszsza.­­...'.. . Eredeti népszínmű dalokkal 3 Lady Boy János Paula,né „ . .. 'elvonásba-Gra, Julián, lelkész, La of P Sír unokaöcscse Nagy Imre ' 55?—. A Holmcroft Horace Halmi Bort*» £ ° BoBeberry Edith Lendvayné BatkiTerosi Merlick Mari Helve, L. Göndör Sándor Annuk­ kapitány Falud. Emum Bözsi Soldosné Surville. orvos Kőrösmezei .­­,,­^ ro’vornémt SA­SSE** főorvos német Tarisznyásné Szöcs K. a ír 05 n ' Egy öreg paraszt Hatvani Alfréd alorvos a né- Megyei csendbiztos Sánta met hadseregben Tolnai J kántor-tauité Kolozsvári James, “nyi^Sántha /ősz Pista Tihanyi — ,. . , Gonoszné Klárné Egyetlen leány. Cserebogár Jóska Pártényi Vígjáték 1 felv. Czene Vasvári Szumbalinszky Szigeti J. Adus V. Kovács Paulina Sántháné l-sö ) .a Márton Gomolto Mátyás Szigeti I. 2-ik ) B * Polgár Agatha Szendvayné A .,Makkhetesu Batatynszky Kázmér Feleki Neje Erdei B. Lujza Györgyné Jóska, béres Bakonyi Kezdete 7 órakor. Kezdete 7 órakor. Holnap : Holnap: AZ ÁL-JÓ EMBEREK. KISASSZONY FELESÉGEM. KÖZLEKEDÉS. Osztrák Állam vaspálya. Budapestről in­dul : Vácra, Pozsonyba, Bécsbe 8 óra 30 perc reggel. (gyorsvonat.) 9 óra 10 perc délelőtt, 9 óra 30 perc este. — Érsekújvár (vegyes vonat) 11 óra 35 perc délelőtt. — Nagy-Marosra (ve­­ ­­ gyesvonat) 4 óra délután. — Ceglédre, Temes­várra, Orsovára 7 óra este, 10 óra 40 perc éj­jel (gyorsvonat) és 6 óra 55 perc reggel. — Ceg­lédre, Aradra, Gyulafehérvárra, (mint a tiszai vaspálya összes állomásaira) 7 óra 25 perc reg­gel és 6 óra 3 perc délután. — Ceglédre (ve­­gyes vonat) 2 óra 45 perc délután. Budapestre érkezik: Bécsből, Pozsony­ból, V­á­c­r­ó­l 6 óra 7 perc reggel, 5 óra 38 perc délután, 10 óra 15 perc este (gyorsvonat­) — Érsek­újvárról (vegyes vonat) 12 óra 20 perc délbe; Nagy-Marosról, (vegyes vonat) 8 óra 47 perc reggel. — Orsováról, Temesvárról, Ceg­lédről 7 óra 53 perc este, 8 óra 8 perc reggel, (gyorsvonat); a tiszai pálya összes állo­másairól 8 óra 30 perc reggel, 8 óra 26 perc este Ceglédről (vegyes vonat) 6 óra 35 perc regge és 11 óra 54 perc délelőtt. Magyar állam vaspálya: Budapestről indul Ruttkára-Oderbergbe 6 óra reggel (gyors­vonat), 11 óra 35 perc délelőtt, 3 óra 6 perc délután . Hatvanra, Miskolcra 7 óra 35 perc dél­előtt, 11 óra 3 perc éjjel. Hatvanra 5 óra 47 per délutá­j. Budapestre érkezik: Oderberg-Ruttká­­r­ó­l 11 óra 55 perc délelőtt, 10 óra 2 perc éjjel. Miskolcról, Hatvanról 8 óra 17 perc este, 6 óra 14 perc reggel. Déli vaspálya. Budapestről indul: Fehér­várra, Kanizsára, Zágrábba, Fiuméba Triesztbe 7 óra 10 perc reggel és 9 óra 35 perc este. — Kanizsáig 11 óra délelőtt. Budapestre érkezik: Fiuméből, Trieszt­ből, Zágrábból, Kanizsáról 8 óra 36 perc este és 6 óra 16 perc regg­el. Kanizsáról 3 óra 13 perc délután. Felelős szerkesztő: Csukássy József. Hungária. Az étteremben zeneelőadás. Kezdete 8 órakor. Vadászkiirt. Hétfőn Patikával, csütörtökön pedig Rác Pál zene­­­társulatának előadása. Kezdete 8 órákon_____ Nemzeti szálloda. Esténkint ifj. Rác Pál zenetársulata játszik. Angol királynő. Mindennap Rác Pál zenetársulatának előadása Pannónia. Vasárnapon Patikáras, szerdán és pénteken Bunkó tart zeneelőadást. Komló. Kedden, csütörtökön és szombaton Bunkó játszik N Y I L T-T É R.* Helyiség-változás és teljes végeladás. Springer Fü­löp csődtömege még a gyári áron alól is olcsóbban árusítja el nagyban és kicsiben egyaránt gyapjú-szövet- és divatczikkeit. Mostani helyisége, háromkorona- és marokkói­­utcza sarkán. 94 *) E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem felelős. Vízállás április 4-én: Budapest 2'95 m. N.­Becskerek 101 m. Pozsony 184 m. Eszék 2-54 m. Tokaj 5-00 m. Sziszek 3­05 m. Szolnok 5'47 m. Zimony —•0 m. Szeged 6-91 m. Orsova 4-30 m. A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései április hó 5-én. ___________________­ ______________ ______________uitolaó ár­ . ' 0­.».,* -3 utolsó ár- 2 Ut,01,86 * « folyam Utolsó sr- % folyam gl folyam · —-----——— S - . 0 y -3 —7---p p f) Különféle vállalatok: pénz t­ám pq 15 na —= « Allamad­óss&g. pénz I áru £ pénz | áru m =§====55= 6«/0 magyar-galieta. vssp. . . . —1 — — la |=_L _== b) Biztositó-tásulatok. 105 Alázat...............................• • “jj-- Spn 5% I. erdélyi vaspálya..................—— I m vasuti kölcs. ál 20 o. é. SOOfc. ez. 5°/„105. 105.25 Q Első m. biztosító-társulat .2175- —- 400 Gans és távaféle vasöntöde M0-- 262. 1 5% gyér-sopron-ebenf. t . . . — —­I Brock­ államvasuti záloglev. 56­0 -—I 300 Pannónia viszbiztositó társ. 600.---------------- 200 Gschwindt-féle szeszgyár . -W«­­ *«■_ TM 5„/o kass.-oderbe rgi vasút . . . — —­: Stett vasúti^. «»- elsöbbs. kötv. 66 75 -“o ! -- — «« 7^/1^ ^ .' ! =! = 3­1 I » * 4ll”kötv l"d it ar. 6% ” . 68.— 68 50] 30 jUmo Könyvnyomda „Atheneum­ . 386. • 6% budapesti lánchid . . . . 05. — , — • — ! :: 5­5 I «“—*• .»-a-S«..*.»“,».;- *-« »«K­SS.*::: sz -­.dás«sr-:::::■-£ JLLÄ::: fc . —ffessz«:•'',,s': lb?t.m.k.kmást.utatv.n.tab. 6 /„ezt.st. 11900^ N­S I.uiza-malom . ... • • • 95— 506! Scrfőzödo ets3 magyar ... 445 ------------- Cs. k. arany...................................... 6.50 5.52 Magyar aranyjiradék ................... °4.­ 84.56! Matmarak­ és striciu­ma 076_ 300 Sertéshizlaló.................................—-------------— Osztr.-magyar 8 frtos arany . . 9.S9 9.11 Magy földteherm. kenv. . ■ • • • -­ • ?9­50 SO.—..................458.— 460.—200 Sóskúti kőbánya........................——■•— 90 frankos arany................................ 9.29 9.61 — » » ■[' ' 79 60 80.50 300 Viktoria i-matom ..... . 200 Spodium- és csontliszt-gyár 224.— Török arany líra..........................—.— —- — » » ” .’árad 76 60 77.50 I d) Közlekedési vállalatok. 1 -soo Szádloda-rótiTény-tá­rsaság . ——. — .·­ Osztrák és magyar ezüst ... . * horfi torsz­ági -------------— 200 Alföld-fiumei vasút . . . .^4.50 125.50W, Tégla- é. mészégető újlaki . 96.- 28.- g Német bírod vagy ezekkel . erdélyi . . . 78— 78.75 200 Déli vasút...................................*­» Téglagy­ár, kőbányai .... 81. 82. gg b»"«elyek. # 16 M.WielLurb.vslts.kötv.aoOfrtWo ----- 200 Északkeleti vasút..................’Jg'“ “s- Zfil.gfleve.efe «| (3.'h'óri). I S«ölödé*8m.-Táltsági kötv. (100 frt) JJ— 86 26 200 Erdélyi vasút • • • • ’____________5W*% ma&■ föld.-int. papír 97.25 97.30—— AQ Jáburi?.................................100) »~ — — Pest város kölcsöne 1871. évből «•/, 93 - 93.50 200 Kassa-oderbergi vasút . . .----------5*/. majT földb.-int. , 89— 89.50 £6 ^ “ ^...........................—--------------------------------200 Pécs-barcst vasút.................. M T, ez. 107 —_— oemu . . ieon-S_—----­SS OÄÄ57. Uk:: -:z -':Z »fr n tóSBZLu ?f- SS:- |­rÄ: ál" lo#ok­ :^ar"”A h" :.^9«:ro Z ru'k0rti vaspálya’ .' 1 - '362- 264- 5^ ^ ^ Ama,«dam 100 boU^^ . . . 98 35 6.65 *80 Kisbirtokosok fölhite­l-intézete . . . —— —e) Takarékpénztárak. 7»/0 kisbirt. földh.-intézet . 95— — 90/' pakis 100 „ .... 46.2« 46 25 140 Lipót v. b. (lak­­éshit.-egylet) 60 f. n 32— 34— Ceglédi....................... —---------- 6% .. •• • 86. • go/0 Marseille »«0 „ • • • ■ ■ 4 ' 1OO Magy. alt. földhitel-részvény-társulat l#() ^rfs&g0, központi..................to TM »« “ Els«bbné*ek. 4*/,% 8»«°' *­*»»*‡■ frt' ért' ^ 4S 10 S pSSsA­::••'.:‘S:r“E d=«a,^La­: 3 tOOlSziszeki hitelbank . . • •

Next