Pesti Hírlap, 1882. január (4. évfolyam, 1-31. szám)

1882-01-09 / 9. szám

a A mai szám tartalma: A porosz államcsíny. — Politikai hírek. — Politikai szemle. —A dalmát fölkelés. — A legújabb államcsíny. Fővárosi ügyek. — Viharos munkásgyűlés. — Színház, zene, képzőművészet. — Ostrom alá vett színpad. — Táviratok. — Legújabb. — Napi hírek. — Törvény­széki csarnok. — Szinlapok. — Közgazdaság. — Tárca. Szenkirályi Mór. — A mellékleten. — Munkácsy Mi­­hályról. — Az Úr napja. — Az öt érzék. — Egy apa szörintette. — Színház, zene, képzőművészet. — Sorsolás. — Tárca. Magyar Maecenás. — Regény­csarnok. Amor ő fensége. (208. folytatás.) — A ran­­gadó. — Vegyes. A porosz államcsíny. Vilmos porosz király tegnap egy dekré­tummal halálos sebet ejtett az alkotmányos mon­archián. A király akaratát a miniszterek juttatják kifejezésre. De az nem a felelős miniszterek akarata, hanem magáé a királyé. A király, mi­kor jogait gyakorolja, azért nem felelősek a mi­niszterek, mert az nem a miniszterek joga, hanem a királyé. A király a monarchikus tradí­ciók alapján népével „közvetlen viszonyban“ áll; e viszony közvetlenül az ő személyéhez kapcsolódik s nem lehet átruházva az általa ki­nevezett miniszterekre. „Akarom, hogy a tör­vényhozó testület — a porosz is a német is — megértse, miszerint nekem jogom van kormányom politikájának személyes vezetéséhez s ez a jog­utódaimra is kiterjed. Az alkotmány a minisz­teri ellenjegyzés szükségének beigtatásával nem korlátolta személyem sérthetlenségét és szabad elhatározási képességemet. A miniszterek fel­adata lesz, hogy „alkotmányos jogaimat“ min­den elhomályosítás ellen megóvják. Elvárom és meghagyom, hogy minden hivatalnokom esküjé­hez képest támogassa kormányom politikáját s megtiltom nekik, hogy a választásnál kormányom ellen agitáljanak. És ezt mind nem III. Napóleon mondja, hanem I. Vilmos porosz király és német csá­szár, nem is a német néphez hanem saját kor­mányához egy nyílt dekrétumban. Jó lesz megjegyezni, hogy e dekrétum 1882. január 4-én kelt s január 7 én jelent meg a „Reichs-Anzeiger“-ben. E nappal van megjelölve a porosz állam­csíny. E nap képezi az észak-német alkotmá­nyosság halála napját. E nap kelti föl az egy­séges német birodalom bomladozását. E nap újítja föl Franciaországban a lecsillapodott revanche-eszméket s e napot fogják emlegetni Európában ezután mindig, valahányszor az alkotmányos monarchia elfajulását kell valamely közellevő és találó példával érzékiteni s vala­hányszor egy praecedensről lesz szó, mely a politikai és emberi jogok elnyomásában Útmu­tatóul szolgál. A német császár dekrétuma valóságos ál­lamcsiny, mert az alkotmány alapintézményeit önhatalmúlag megváltoztatja. Mert eltörli a mi­niszterek felelősségét s a király személyét és „közvetlen“ akaratát állítja a felelős kormány helyébe. Mert megszünteti a választás szabadsá­gát Mert a konstitucionalizmus szellemét agyon­nyomja a sérthetlen király akaratával. Poroszország többé nem foglal helyet az alkotmányos államok sorában épugy nem fog­lal, mint a­hogy nem lehet embernek nevezni ama kitömött szalmabábot, mely a vetések közt ijesztgeti a madarakat. Törvényhozó­ test a kormány felelőssége nélkül, a király személyes, közvetlen, tehát kor­látlan uralmával, sem több sem kevesebb mint egy fölösleges tanács. El lehet törölni bátran, úgy sem illik be az új abszolút állam­­rendbe. A porosz király azonban egyúttal német császár s mint ilyen a német birodalom tör­vényhozó testületének is meghagyja az uj ál­lamrend tiszteletét. A német birodalom azonban sok államból alakult s déli részeiben nincsenek oly kiváló „monarchikus tradíciók“ mint Ber­linben. Bajorország és Szászország tisztelik az alkotmány­t. Tisztelik egyebütt is. A porosz kényszerzubbony nem illik min­denkire. A pikkelhaube sokfelé nehéz , a parti­ Budapest, 131 2 V árf 9 00901 /; Hétfő január 9 Előfizetési árak: ____ Szerkesztési iroda: fvt _ w­gsgj Budapesten, nádor­ utca 7. as., I. emelet, • ...... Bár hová a lap szellemi részét illető minden v ‘ *............................ * * Egaj |R»nM| Mgm HK N&f jmm j.i­jii. pw rm közlemény intézendő. J negyedévre....................° | „ 69 „ Mjlg^^pgp BpliagB ffpplplilfl p|| jp||| j||p f||j gS BjjB Bérmentetlen levelek csak ismert egyet afiiLin helyben 4 hr. Bra&L EES WU JfcfB |&jj 1*]'$» |B| M Kéziratok vissza nem adatnak. Vidék«! s kr. ilk H g 1| H 11 fi Kiadóhivatal egy képes lappal együtt’ IBBI IH a 1H Hfl H BB fl EhBB B&I^wuL BB dűnére vonatkozó felszólamlások in­................................la, Hirdetések »egyedéT»....................6 . Tj/'AT TT"' 1 A T 1VT A 1~)T­ A F) m-T ,.--FZrT . ) a kiadóhivatalban vitetnek föl. — rULlIlixA I N A r 11! A i v. J ■aTMTMTMTM*­­*»«» Pedig egyed»! &az alik­um adatik. x 1 11 A U* 1 AAJJ.AA ■ V RUDOLF MOSSH-nél PARIS-ban, "~*------- 40, Rue Rotredame des Victoires. K­aptár. Látnivalók szo­m­baton a képtár, vasárnapokon teken 9—1-ig. — Országos kónsvmüvészeti távollétében mindig megtekinthető. — d. e. 10—1-ig fölváltva a gyűjtemények társulat tárlata. (Sugár-ut, saját káé.) — Közvágóhíd a soroksári-ut végén, a vám T­étfő rém - kath Tal­ián - muzeuma. (Muzeum-körut.) valamelyike ; a könyvtár pedig minden Magyar tudományos akadémia. (Ferenc Jó­ mellett. — Városház­a régi a városház­■nrutftRtftUB • Fros­t Nyitva: d. e. 9—1 óráig, hétfőn és cstk hétköznapon 9—1-ig. — Országos képt­.r­zsef-tér, saját ház.) — Iparmuzeum. (Sugár- téren, az út a Lipót-utcában 24. sz. a. — 1 iTfar­mrnaV -9000 -arért törtökön a természet- és néprajzi-tár . (Eszterházy-féle) az akadémia palotája- ut, a képzőművészeti társulat háza.) — Városi vigadó (redoute) az aldunaaoron. —­­ ősz pénteken az ásványtár­­ban. Nyitva : vasárnap, szerdán és pén- Királyi vár és várkert Budán, az udvar All&b­ert a városligetben. •*« *TM............*. frt.­ ­ „PESTI HÍRLAP“ TARCAJA.___ Szentkirályi Mór. — A „Pesti Hírlap“ eredeti tárcája. — Nagy kor volt az, mikor Kossuth, Szé­chényi, Jókai, Petőfi, Deák és Aranyunk volt — egysz­er­re. Soha az vissza nem tér többé. Az óriások­nak csak a nyoma van. A nagy csizmákba, melylyel az új korszaknak útját kitaposták, nem illik most be semmiféle láb. Az is valami már, aki ezekkel a nagyok­kal együtt bírt lépkedni, de hát még az olyan, a­ki köztük is tekintélyes helyet foglalt el, a­ki barátjuk volt mindig, kiegészítő részük sokszor,­­ nem ritkán támaszuk is egyben-másban. Szentkirályi Mór fekszik a ravatalon. Szent­­királyi Mór neve ismerős, végig húzódik mint egy finom selyemszál majdnem az egész századon a magyar történelemben. Múltkor fejtettük ki, hogy egy munkás, közügyekben érdemekkel eltöltött életnek alig van egyéb jutalma, mint többé kevésbbé hosszabb nekrológ a halála után. A kisebbekről húsz méltányló sor, a nagyobbakról száz, vagy száz­ötven. Ez a nagyok küzdelmének a végered­ménye. Jóformán e sorok száma adja meg az előkelőséget, a rangot, a megboldogult jelesek­nek az emberek emlékezetében. De a tegnapi nap halottja följebb áll még. Ő róla már elég csak annyit írni: „Szent­­királyi meghalt!“ S mindenki tudni fogja, mennyit vesztet­tünk s mi volt ő nekünk azelőtt. Lapunk tegnapi számában elősoroltuk rö­viden életrajzi adatait. De köteteket lehetne róla írni, hogy csak egy kicsit is elevenné te­gyük ötven nehéz esztendőnek küzdelmeit, dia­dalait, hányattatását és szenvedéseit. Bzest megye alispánját fessük-e, vagy az 1849 előtti parlamentek jeles szónokát ? Mikor volt nagyobb ? Nem-e akkor, midőn az abszolu­tizmus igája alatt belátván, hogy a közü­gyek­ben nem szerepelhet s életelvét „az emberiség­nek hasznára lenni“ fel kellene adnia, beirat­kozott az orvosi egyetemre s elvégezte a me­dikát, hogy embertársainak testét gyógyitgassa, ki eddig szellemüknek lobogtatott világitó fák­lyát? Mint Pest főpolgármestere, ő vetette meg e város nagymérvű haladásának alapjait. Szentkirályi nem a mai időkből s nem a mai időknek való alak volt. Vissza is vonult már néhány éve a szerepléstől s az irodalom­nak élt és a tudományoknak. Oly jellem, mint az övé, óriási kisértet gyanánt mit keresne­k a liliputiak között? De neki joga is volt már megpihenni. Hi­szen még 1829-ben egy — félszázad előtt — lépett a közpályára, mint Pestmegye főjegyzője, honnan fokonkint emelkedett alispánná, majd 1839-ben követte. Gyorsan lett belőle parlamenti nevezetes­ség. Nagy készültsége azonnal kitűnt s már a szólásszabadság kérdésénél egyik előharcosa volt a liberális pártnak. Szónoklatait nagy eszmeboncolási képesség jellemzi s bár nem volt olyan világos egyszerű mint Deák, viszont nem volt olyan dagályos, mint Kossuth. 1848-ban, mint a tudományos vitatkozások embere s különben is szelíd lelkűlét, sehogy sem érezte magát jól a forradalmi levegőben, sok kérdésben ellentétbe is jött Kossuthtal, ki szinte Pestmegye követe volt s otthagyta Po­zsonyt, lemondott. Később mégis belekeveredett a szabadságharcba, de csak igen rövid időre tábori biztos minőségben, hogy aztán egé­szen visszavonuljon. Az elnyomatási korszak után, midőn újra föllélekzettünk 1861-ben, csak vonakodva lé­pett a közpályára olyanforma kifogásokkal, hogy ő már megfutotta pályáját. Pedig még előtte volt az egyik, a fénye-­­­sebb fele. 1865-ben Pest városa választotta meg kép­viselőnek, s elfoglalta helyét a parlamentben Deák oldala mellett s az akkori országgyűlés­nek egyik csillaga volt. 1867-ben főpolgármes­ternek választotta meg a főváros s itt sokszo­rozta meg nagy érdemeit több közhasznú intéz­kedéssel. Az ő érdeme, hogy egyebeket ne em­lítsünk, a közúti vasút, a közvágóhíd. Alatta vett nagy lendületet a főváros virágzása — s ki tudja, hol volna az ma már, ha Thaisz Elekkel nincsenek kellemetlenségei, s ott nem hagyja nemesen betöltött székét idő előtt? Mert Szentkirályi makacs ember volt s bizonyos tekintetben nagy kü­lönc. Sokszor rossz néven is vették ezt neki ba­rátai. Széchényi egyszer visszaemlékezve, hogy Szentkirályi hét hónapra született, tréfásan jegy­ző meg: „Az a két hónap hiányzik n­e­k­i.“ Végrendelete is különcködésre mutat. Azt ugyanis a múlt nyáron bízta bizalmas barátja, Molnár Endre gondozására, s egy levelet is adott hozzá, melyben temetése felől rendelkezik : «Tegyetek bele — írja — egy ládába, ott is jó lesz nekem.“ Egyszersmind 100 irtot mellé­kelt a levélhez, meghagyva, hogy a temetési költség semmi esetre se legyen több. Még egy jellemző adomát mond el róla a „Pesti Napló.“ Mikor az orvosi tanfolyamot hallgatta, valamelyik pajkos orvosnövendék oda véste a helyére: „Szentkirályi haza­áruló“ Ő ott hagyta s ezt irta alája „s Kossuth nagy hazafi.“ A jeles férfiúnak, kivel szegényebbek let­tünk mintha ezeren haltak volna el, hétfőn délután négy órakor lesz a temetése ősz­ utcai házából. Az egész ország bizonyára nem lehet ott — de ott lesz gondolatban, ott kell lennie min­denkinek, ki ezt a hazát szereti, s egy sóhajt küld az elköltözött után — ki nemcsak ne­künk élt, a­kik még ideig-óráig itt mara­dunk, tevékenysége gyümölcseit még unokáink unokái is élvezhetni fogják. M­ai zsámaink 12 oldalt tartalmaz.

Next