Pesti Hírlap, 1885. november (7. évfolyam, 300-328. szám)

1885-11-07 / 306. szám

2 i —­a­ táit közkincscsé maguk nem teszik: képzelhet­­ni-e, hogy akad majd valaki, a­ki arra a bor-­­ zasztó munkára vállalkozik, hogy nyakába veszi­­ a megyei archívumokat s átbuvárolja egyiket a­­ másik után. Még ha egy tucat ily lelkes ember találkoznék is, az is megállani volna kényte­len útja felén, harmadán, mert közelebb találná a sirt, mint útja célját. A megyéknek maguknak kell kezökbe venni az ügyet. Van tudomásunk egy megyéről melynek monographiája készen, megirottan, — és pedig egy jeles történettudósunk által meg­írva , évek óta levéltárában hever. Kinyoma­­tása néhány száz forintnál nem kerülne többe. Egy megyei választási Campagne költségének huszadrészéből akár a legpompásabb illusztrá­ciókkal kiadhatnák. És nem teszik. Hát ez nem jól van így s annál jobban esik megemlékeznünk Somogyvármegyé­­r­ő­­, mely tegnapelőtti közgyűlésén szóba hozta a megye monographiájának megiratását és ki­adását. Az alispán kijelenté, hogy a megye pénztárában nem kevesebb, mint 28 ezer forint van, mely e célra fordítható s a közgyűlés meg is bízta alispánját, hogy e tárgyban tegye ma­gát érintkezésbe ismertebb történetíróinkkal s azon fölül is hirdessen pályázatot. Ki írja majd meg a monográfiát, arról a megye­gyűlés határoz, míg maga a munka fö­lött ítélni az akadémia kéretik föl. Ez szép kezdemény s utánzásra vár. Maholnap betelik az ezred év, hogy e haza miénk. A második ezer évet nem kezd­hetnék meg méltóbban, mintha hozzá foghat­nánk a már letelt millenium történetének meg­írásához. Ez volna az igazi Pantheon. De miből építsük föl méltóképen, ha hiá­nyozni fognak hozzá az alapkövek, a vár­megyék? A delegációk 0108-szakáról. Az idei dele­gációk ülésezésének tartama iránt — mint lapunk­nak Bécsből jelentik — még egyátalán nem mond­hatni semmi bizonyosat. A magyar delegáció e hó 15-ig vagy 16 ig elkészül munkájával, de az osztrákok odáig nehezen fejezik be tanácskozá­saikat. Az osztrák delegáció külügyi albizott­sága szándékosan késlelteti a tárgyalások meg­kezdését, mert be akarja várni a kele­ti események további fejlődését különösen pedig a konstantinápolyi konferencia­­ eredményét, hogy azok iránt eshetőleg kérdést­­ intézhessen a külügyminiszterhez. Ha a bonyo­l mutassa a sorsjegyet. Megnézték, összehasonlították a jegyző­könyveikkel. — Rendben van. Várjon egy kicsit. Vagy két óráig ácsorogtam, míg végre el­futott a méreg . — Legyenek szívesek velem végezni, én ittas ember vagyok. — Jó jó, majd mindjárt kikeressük a tárgyat. — Miféle tárgyat? — Amit nyert. — Hát nem készpénzt fizetnek? — No nem , örüljön ön, hogy csinos, ér­tékes tárgyhoz jut. Üsse ke nem bánom. Csakhamar adják ide ! Elkezdték aztán keresni mindenfelé, lázas sürgés forgással, engem majd megölt a kíván­csiság. Nem is csoda, soha sem voltam még olyan helyzetben, hogy tudjam van valamim, de ne tudjam mi. Végre előkotorásztak számtalan képráma, kályha-ellenző, majolika tál közül egy fehér va­lamit s felkiáltottak élénken: — Megvan ! Itt van ! Leszakították róla a vékony hártya-papi­rost s egy mellszobrocska hámlott ki. — Ez az ? — kérdem. — Ez­t mondok olyan arccal, mintha sze­rencsét kívánnának hozzá. — Csinos szobor ! Szépen fogja magát kivenni a kályhán, vagy valamely szekrény tetején. dalmak komolyabb fordulatot vennének, akkor beláthatatlan, hogy a delegációk ülésezése meny­nyire húzódnék el. A magánjog kodifikációja. Az örökjogról szóló törvényjavaslatot, — mint a „Jogtudományi Közlöny“ írja — jelenleg az enquette albizottsága tárgyalja. Ezen albizottság feladata: a javaslatot szövegileg véglegesen megállapítani oly módon, hogy az mint részleges javaslat az ország­gyűlés elé terjesztethessék. A bizottság tagjai, az igazságügyminiszter elnöklete alatt, Szentgyör­­gyi Imre, Apáthy István, Czorda Bódog, és Te­­leszky István. Som­ogym­egye nov. ciki közgyűlésén Mel­­hard Gyula megyei plébános indítványt terjesztett elő Somogy megye monográfiájának megi­atása és kiadása tárgyában. A megiratás mó­dozatai fölött kifejtett vita folytán az alispán előter­jesztette, hogy a vármegye pénztárában e célra 28.000 frt fekszik készen. Végre K. Sebestyén Gyula tanfelügyelő indítványa fogadtatott el, hogy az alispán tegye magát érintkezésbe azon ismert tudósokkal, a­kik ilyen munkákkal foglalkoz­nak, s tegyen kérdést, hogy a mai tudomány színvonalán álló munkáért mily díjazást kívánnak ? Nincs azonban kizárva, hogy azok is adjanak be ajánlatokat, és pedig mielőbb, kik az alispántól fel­hívást nem kapnak, de pályázni kívánnak. A beérkező pályázatok felett a megyegyűlés dönt, a kész munka bírálatára pedig annak idején az akadémia fog felkéretni. Udvarhely megye f. hó 5-én tartott őszi köz­gyűlésén Török Albert alispán indítványára egy­hangúlag elhatározta, hogy Tisza Kálmán mi­niszterelnöknek tíz évet meghaladó parlamentária kormányzata alkalmából államférfim érdemeiért méltó elismerését, jövőre pedig személyéhez ren­­díthetlen bizalmát és ragaszkodását feliratilag fe­jezi ki. A horvát nemzeti párt és a bán. A Nem­­zet­nek Zágrábból távírják. A kitüntetés, melyben a felség gr. Héderváry-Khuen Károly horvát bánt részesítette, az itteni mérsékelt politikai körökre va­lósággal falvillanyozólag hatott. A nemzeti párt nov. 4 én, névnapja alkalmából, tüntetőleg fejezte ki ragaszkodását a bánhoz. Zágrábi beavatott kö­rökben elterjedt hír szerint a kitüntetésen kívül, ép e kitüntetés alkalmából a bán arról is értesült, hogy működésének igazán nehéz, hazafias és öntu­datos volta oly méltatásban s rokon­­szenvben részesült, melyet csak a legna­gyobb örömmel vehet tudomásul a törvényesség minden híve Dráván innen csakúgy, mint Dráván túl.­­ A bosnyákországi államszolgálat rende-­­ zése. Kállay Béni közös pénzügyminiszter a meg-­­­szállott tartományokban eddigelé fennállott ideigle-­­ nes szervezetet megszüntetni, illetőleg az ottani tisztikart v­é­g l­e­g­e­s jelleggel felruházni , ezzel egyidejűleg új nyugdíjazási törvényt is életbe­léptetni óhajtván, — a magyar kormányhoz átiratot intézett, melyben azt az indítványt terjesztette elő, hogy az osztrák-magyar monarchia szolgálati kö­telékéből Boszniába és Hercegovinába átvett mind­ama tisztviselőknek, a­kiket a szarajevói országos kor­mány ezentúl is megtartani kíván, 1886. január else­jétől számítandó három évi határidő tü­­z­e­s­s­é­k ki arra, hogy nyilatkozhassanak, várjon akarnak e a megszállott tartományok szolgálatában állandóan s véglegesen megmaradni vagy sem? s hogy ennek megfelelően az illetők további három évre szabadságoltassanak.­­ A ma­gyar miniszterelnök arról értesítette a közös pénz­ügyminisztert, hogy a magyar kormány a Boszniá­ban és Hercegovinában működő itteni tisztviselőket a­mennyiben azokat a szerajavói kormány ezentúl is megtartani óhajtaná: az 1886. évi január 1 -jétől kezdve további három évre még ott hagyni s e célból szolgálattétel végett (az itthoni nyugdíjigé­nyek elvesztése nélkül) nem ugyan „szabadságolni“, hanem a közös kormánynak „rendelkezésére bocsá­tani“ hajlandó , mely elv, a­mennyiben a meg­szállott tartományok érdekeit teljesen elégíti ki, s közös kormány részéről elfogadottnak tekinthető. „Nos nem rész — gondoltam magamban,­­— az asszony szereti az eféléket“ s kezdtem alaposabban megtekinteni az alakot. De nem igen hasonlított az se Kossuthhoz, se Jókaihoz, Petőfinek is egészen másféle fizognomiája van. Talán Arany lesz? De még­sem ! — Ugyan, ha meg nem sértem az urakat, ki ez a szobor? — Schnierer Gyula, — mondák. — Hát ki az ? kérdem megütődve. — Mit, ön nem tudja kicsoda ?Schnierer? — Nem én. Hát kicsoda? — Az a Schnierer ez uram, aki­­itt volt alkalmazva a kiállításnál. — Meglehet, de én ugyan nem viszem haza a szobrát. — Nem akarja hazavinni? — Hát mit csináljak én olyan szoborral, a­kiről nem tudom megmondani otthon, hogy kicsoda. Minek faragnak az eféjéről szobrot ? — De ha mondjuk, hogy itt volt alkal­mazva a kiállításnál. — úgy ? Akkor hát tudják mit az urak ? Nekem is van egy szentesi földim, a­ki szinte itt volt alkalmazva a kiállításnál: a Gilicze Ferkó. Hát adják ide inkább az ő szobrát. . . . Sehogy sem akarták kicserélni a Gi­licze Ferkó szobrával, hát mondom: vegyék meg; kínáltam tiz forintért, ötért, háromért, egy­ért — kinevettek. Hanem a végén mégis lefőztem őket. Ott hagytam nekik ajándékba. PESTI HÍRLAP 1885. november .. FŐVÁROSI ÜGYEK A középitési bizottság ülése. A középitési bizottság ma Gerlóczy alpolgár­mester elnöklete alatt ülést tartott, a­melyen min­denekelőtt Fuchs Gusztáv indítványát tárgyalták, mely szerint a főváros jövőre a legjobb követő­­anyaggal burkolja az utcákat, a­merre nagy a for­galom. Indítványozó hosszabban indokolta ez eljá­rás előnyeit. A jó kő beszerzési ára drágább, de az olcsóbb kő oly hamar romlik, hogy minduntalan mással kell pótolni, így történt a stáció-utcánál, fegyvergyár-utcánál stb. Scheich Károly ez in­dítvány ellen azt hozza föl, hogy sokszor üdvösebb két utcát követni trachyttal, mint csak egyet grá­nittal. Freund Vilmos pártolja Fuchs indítványát. Preuszner József szerint az alapozás a kövezéseknél évek óta úgy történik, mint Freund kívánja. A főforgalmú utcák gránittal köröztetnek. Ha valami szükséges, úgy az utcák új beosztása a kövezetre nézve kell. Aztán a kera­­mit is bevehető a jó kövezetek sorába, mert már kipróbálható volt. Ha valami baj a mi kövezeteink­nél s oka gyors romlásuknak, az az, hogy a rop­pant terhes kocsik rugó nélkül közlekednek s meg reszkettetik a házakat is. A­mit ő 12 év óta sür­get, tán újra s eredménynyel volna sürgethető, hogy a terhes kocsik fokozatosan ruganyos szerke­zetűek­ké alakíttassanak át. Kun Gyula tanácsnok helyesli az indítványban foglalt eszmét, hogy a város kövezette több évre kössön szerződést egyes bányatu­lajdonosokkal. Az új osztályozás szintén helyesli és kéri. Pucher József elérkezettnek látja az időt, hogy az akácfa utcai próbakövezések nyomán kijelöljük a burkolási anyagokat, ezután az osztályozást lehet végbevinni s kiírni az anyagbeszerzést Fuchs in­dítványa szerint. Gerlóczy Károly nézete az, hogy a bizottságnak három irányban kell nyilat­kozni, az utcák burkolási beosztásáról, a­mire nézve elvi határozat elég, t. i. hogy a revízió szük­­­séges. — Másodszor szólni kell a kőanyag beszer­zése módjáról. Azelőtt nehézségekbe ütközött ez, mert a budgetet nem hitték előre megterhelhetőnek, de módját lehet találni, mert okvetlen kell a fővá­rosnak lenni a burkolati anyagokból forgalmi kész­letének. Hogy ez mennyi legyen, későbbi elhatáro­zás tárgya lehet. Harmadsorban nyilatkozni kell, hogy a mi drága kövezetünk a tartósság dolgában is megállhassa helyét, azt mesterségesen ne ron­gálhassa senki, tehát a terhes kocsik ruganyossá alakíttassanak. Ezekben elvileg megfelelünk Fuchs intencióinak. Azt hiszi, kell egy kőanyag raktár, egy végleges, melytől lóvasúton lehessen hordani az anyagot. Elnök indítványa és formulázása elfogadtat­ván, Jandek János jegyző előadta az államvasutak igazgatósága kérelmét, hogy mozdonytelepe­t kül­telki víztoronynyal külön csővel összeköttessék. A vízvezetéki igazgatóság javaslatára a kérelem egy közös cső fektetése által teljesítetik, a m. állam­­vasút külön csöve a Kerepesi­ útról ágaznék el a fővárostól. Az így megtakarítandó összeg (mintegy 3000 frt) felerészben az államvasút, fele részben a főváros javára esik. Az összes költség 13780 frt. A fővárosnak a kerepesi útig azért van szüksége a közös csőre, mert ez a kültelki vízvezeték első kiterjesztése Kőbánya felé, mi szintén a sürgősebb teendők közé tartozik. M­e­n­d !

Next